Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘CARTI’ Category

Credinţa noastră ortodoxă, primită

prin descoperirea lui Hristos,

pe care au vestit-o dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli,

au întărit-o sfintele Sinoade ecumenice”,

şi care este curăţită de orice

micşorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare”,

de către oameni prin acte calificate de Sfinţii Părinţi ca

inovaţie, însufleţire a diavolului[1]

 

Cuvânt înainte

Cine ar putea mărturisi adevărul fără să-l cunoască sau fără să-l creadă?… Necunoaşterea şi improvizaţia (…) provoacă grave confuzii în înţelegerea şi trăirea Adevărului eliberator. Necunoaşterea precisă a scopului vieţii omului pe pământ şi perspectiva ei eshatologică, necunoaşterea prezenţei reale a lui Hristos printre noi la Sfânta Liturghie şi în alte Sfinte Taine (…), necunoaşterea  multor alte învăţături esenţiale ale credinţei noastre, generează în mintea unor oameni o imagine falsă a unui Dumnezeu imaginar, antropomorf, tolerant până la nedreptate, cu slăbiciuni care-L fac mai ‘înţelegător’ cu patimile noastre căci ‘şi El a fost om’.

Nu este oare aceasta o formă rafinată de idolatrie: să crezi într-un Dumnezeu, Care se mai întâmplă să nu te vadă când greşeşti sau Care îţi mai admite pasiuni carnale dintr-o omenească solidaritate în slăbiciune? Sau convingerea unora că libertatea însăşi este o virtute care dă satisfacţie aceluiaşi Dumnezeu (imaginar) deoarece ea nu s-ar mai deosebi de libertatea morală, adevărata virtute care alege binele şi nu răul (căci aceasta din urmă este o robie), nu este tot o rătăcire bine ticluită, datorată necunoaşterii, improvizaţiei şi confuziei?”[2].

De interesul pentru Dumnezeu depinde viaţa noastră, numai acesta poate da un sens vieţii noastre. Existenţa nu se poate reduce la starea pământească”.[3]

Poporul Meu va pieri, pentru că nu mai cunoaşte pe DomnulPentru că tu ai trecut cu vederea cunoaşterea Domnului, Eu te voi da la o parte din preoţia Mea. Şi fiindcă tu ai uitat de legea Domnului, şi Eu voi uita pe fiii tăi”.[4]

David Barret, conducătorul unei echipe de cercetători preocupaţi de studiul religiilor contemporane, ne face cunoscut că în anul 2008 existau 34.000 de grupări religioase creştine (denominaţiuni, secte, biserici individuale neafiliate etc.).[5] Se pare că este foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, să se cunoască numărul imens de religii din istoria omenirii.

Chiar dacă ar exista de încă o mie de ori mai multe, toate religiile păgâne ale lumii (spunând păgâne ne referim la cele care originează prin intermediul unui om din specia lui Adam cel păcătos), au un numitor comun care le separă drastic de credinţa creştină în Mântuitorul Hristos. Religiile păgâne, cele care au ca întemeietori oameni, sunt născocite de un muritor, un om păcătos. Ele cer omului, fără excepţie, să facă ceva, să îndeplinească o mulţime de ritualuri şi de sacrificii pentru a se mântui, fără însă a da nimănui nici cea mai mică umbră de speranţă a mântuirii. Pe deasupra, cele mai multe din ele se învârtesc în jurul individului preocupat de religie, fără însă a căuta şi binele altora de lângă el. Religiile acestea cer, dar nu oferă nimic. Iar ajutorul primit de pe urma unor astfel de practici poate fi foarte bine comparat cu folosul obţinut de un om care, în timp ce se afundă într-o mlaştină de noroi, ar încerca disperat să se tragă de păr în sus cu amândouă mâinile ca să se salveze. Acesta este numitorul comun al tuturor religiilor inventate de oameni care au fost vreodată şi care vor mai fi, oricât de multe ar mai apărea ele în viitor pe bătrâna noastră Terra.

Cât despre credinţa salvatoare (mântuitoare) în Mântuitorul Iisus Hristos lucrurile stau cu totul diferit. Iisus Hristos S-a născut om, este om din om adevărat (însă fără păcat) şi a trăit printre oameni. Dar naşterea Lui a fost de la Duhul Sfânt, luându-Şi trup omenesc din Fecioara Maria; prin aceasta a devenit El capul unei noi creaţii (2 Corinteni  5:17). El S-a înomenit pentru ca noi să ne putem îndumnezei prin El. Prin firea Sa umană S-a înrudit cu noi pentru ca noi, la rândul nostru, acceptându-L prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt (Tit 3:5), să ne putem înrudi cu Dumnezeu prin firea Lui dumnezeiască. Unicitatea absolută a credinţei creştine rezidă tocmai din faptul că Iisus Hristos nu este de pe Pământ, ci din cer. Hristos este om din om adevărat, dar şi Dumnezeu din Dumnezeu adevărat; El a murit, dar a şi înviat a treia zi după Scripturi; El îndumnezeieşte pe toţi aceia care-L primesc făcându-i copii ai lui Dumnezeu născuţi din Dumnezeu (Ioan 1:11-13); El va veni a doua oară pe norii cerului ca să-i ia pe toţi ai Săi cu Sine în slavă. Siguranţa mântuirii aduse de El nu stă în ceea ce putem face noi pentru El, aşa cum stau lucrurile cu toate celelalte religii, ci în ceea ce a făcut El pentru noi; nouă ne rămâne numai să primim ceea ce a făcut El pentru noi.

Acesta este fundamentul credinţei Ortodoxe, aceasta este temelia adâncă şi veşnică a credinţei Ortodoxe. Această este credinţa care ne este vestită de Părinţii Bisericii, păstrată cu grijă de Sfânta noastră Tradiţie Ortodoxă şi întărită de cele mai luminate feţe bisericeşti ale vremurilor pe care le trăim. Iar cartea de faţă şi-a propus tocmai adâncirea acestui adevăr şi analiza lui sistematică prin intermediul abordării unui mănunchi de doctrine ortodoxe atât din perspectiva Scripturii, cât şi a Părinţilor Bisericii.

Deoarece este atât de adevărat că „de cunoaştere duhovnicească avem nevoie astăzi[6], lucrarea de faţă se adresează tuturor creştinilor ortodocşi care doresc sincer şi cu toată inima să cunoască adevărul. Însă, aşa cum ne arată Sfânta Scriptură, ca să fie cunoscut adevărul trebuie să fie propovăduit şi auzit, căci „credinţa este din auzire iar auzirea prin Cuvântul lui Hristos.”[7] Şi cartea pe care o ţineţi în mâini este tocmai unul din instrumentele alese de Dumnezeu în vederea propovăduirii adevărului Sfintei Sale Scripturi pentru toţi aceia care sunt interesaţi să-l afle spre mântuirea lor.

Mi-am început Cuvântul Înainte prin citarea celor patru opinii de mai sus puse în litere italice aparţinând unor scriitori bisericeşti, iar ultima culeasă din Sfânta Scriptură. Primul citat se deschide direct cu o întrebare retorică, însoţită imediat de o listă succintă a câtorva urmări cutremurător de grave care sunt rezultatul necunoaşterii adevărului. Căci dacă gradul de spiritualitate al ortodoxiei de azi a ajuns să zguduie din temelii conştiinţa unora dintre cei mai aleşi clerici ai creştinătăţii ortodoxe, aceasta este tocmai din pricina necunoaşterii adevărului sau a unei cunoaşteri superficiale care caracterizează o mulţime îngrijorător de mare a creştinilor ortodocşi. Iar dacă cineva se simte deranjat de afirmaţia aceasta privitoare la lipsa de cunoaştere a adevărului Scripturii, cât şi al principiilor de viaţă creştină lăsate de Sfinţii Părinţi nu are decât să facă următorul experiment. Abordaţi un număr oarecare de enoriaşi care ies de la Sfânta Liturghie şi întrebaţi-i ce ştiu despre mântuire, potrivit cu Scriptura de pe altarul bisericii din care tocmai le-a predicat părintele, cât şi potrivit învăţăturilor Sfântului Ioan Gură de Aur – acesta fiind unul dintre cei mai apreciaţi Părinţi ai Bisericii. Ascultaţi răspunsurile şi veţi putea evalua singuri nivelul de cunoaştere a Scripturii. Iar urmarea finală neînchipuit de gravă a necunoaşterii  adevărului lui Dumnezeu şi, mai ales, al lipsei de voinţă în a-l cunoaşte este să ajungi să fii uitat de Dumnezeu, pieirea de la faţa lui Dumnezeu pentru toată veşnicia (vezi nota bibliografică 4). Tocmai de aceea am şi încheiat grupul de opinii de mai sus cu înţeleapta cugetare rostită de preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae: „De cunoaştere duhovnicească avem nevoie astăzi (vezi nota bibliografică 5).

Cartea de faţă tocmai această nevoie a cunoaşterii Adevărului şi-a propus să o întâmpine. Credinţa ortodoxă, aşa cum ne-a fost ea adusă prin descoperirea lui Hristos, descoperită Sfinţilor şi dumnezeieştilor Lui Apostoli, întărită de Sfintele Sinoade şi păstrată prin grija Sfinţilor Părinţi ai Bisericii[8] este adevărata credinţă care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.[9] Dar trebuie să o cunoaştem, şi tocmai acesta este obiectivul cărţii pe care o ţineţi în mână. Căci cum am putea mărturisi un adevăr pe care nu-l cunoaştem şi, ca urmare, nici nu-l credem?!

Lucrarea aceasta şi-a propus să aducă la cunoştinţa tuturor celor interesaţi elementele de temelie ale credinţei noastre ortodoxe, aşa cum ne-au fost ele aduse de descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli, canonizate prin Sfintele Sinoade şi păstrate graţie grijii aceluiaşi Duh Sfânt care S-a folosit de Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi Sfânta noastră Tradiţie să ajungă până la noi. După cum se poate constata deja din chiar primele rânduri, cartea aceasta se prezintă mai mult ca un fel de sinteză a unui volum mare de lucrări semnate de nume cu mare prestigiu în cadrul scriitorilor bisericeşti, datând încă de pe vremea Apostolilor şi până la cei din zilele de azi – Sfânta Scriptură avându-şi locul ei de căpetenie.

Considerând că este foarte benefic în direcţia conturării cu atât mai accentuate a nevoii care a dus la aşternerea în scris a adevărurilor prezentate pe paginile acestei cărţi, doresc acum să mai citez încă trei scriitori bisericeşti care evidenţiază nevoia cunoaşterii:

a)Una din îndatoririle de căpetenie ale fiecărui creştin ortodox este de a şti ce crede şi cum crede; de a cunoaşte cuprinsul dreptei sale credinţe, pentru a nu fi amăgit de învăţături greşite şi deşarte. El, creştinul ortodox, este chemat să-şi însuşească această învăţătură cu mintea…[10]

b) Arhimandritul Ioanichie Bălan înfierează ca păcat ce se cere spovedit lipsa citirii cărţilor sfinte: „Nu citesc cu râvnă cărţile sfinte ortodoxe, mai ales, Sfânta  Scriptură, Filocalia, Vieţile Sfinţilor şi scrierile Sfinţilor Părinţi, cheltuind timpul vieţii mele în zadar.” [11]

c)Trebuie să reconsideri originile, să înţelegi (sesizăm din nou nevoia de a cunoaşte – n.a.) sensul originar al existenţei, cu deosebire cel religios.”[12]

Acestea sunt îndemnurile şi poruncile mai marilor noştri de care trebuie să ne aducem aminte[13] cu privire la îndatorirea noastră de căpetenie de a cerceta Sfintele Scripturi împreună cu scrierile Părinţilor Bisericii pentru cunoaşterea duhovnicească de care avem nevoie, pentru a şti ce credem şi de ce credem ceea ce credem. Aşa cum s-a spus deja mai sus prin citarea Scripturii, lipsa de cunoştinţă se poate solda cu cea mai mare tragedie a omului – petrecerea veşniciei împreună cu Satana şi cu îngerii lui. Căci „unii dintre creştini… sunt cuprinşi de felurite superstiţii, nemaiştiind (din nou lipsa de cunoaştere duhovnicească – n.a.) care este adevărata cale ce duce sigur la mântuire, la Dumnezeu, şi cad în prăpastia pierzării.”[14] Deci nu e lucru de glumă cu nevoia cea mai mare a vieţii noastre, aceea de a dobândi cunoaşterea duhovnicească.

Notă explicativă asupra metodei utilizate pe parcursul cărţii în ceea ce priveşte citarea diferiţilor autori

Anumite informaţii conţinute în acest subcapitol le veţi mai întâlni pe întreg parcursul citirii cărţii. Aici însă le voi prezenta pe larg în vederea limpezirii eventualelor nedumeriri ridicate de stilul în care au fost selectate şi menţionate mărturiile, opiniile şi punctele de vedere ale tuturor autorilor citaţi în cuprins. Este deosebit de important să fie cât mai bine înţeles gândul călăuzitor al întocmirii conţinutului cărţii pe care o ţineţi în mână. Altfel, timpul afectat parcurgerii ei nu-şi va justifica valoarea. De la un capăt şi până la celălalt al cărţii n-am urmărit nimic altceva decât conformarea cât mai aproape de desăvârşire cu fundamentul de bază, temelia de nezdruncinat a ortodoxiei, exact aşa cum a fost ea enunţată. Din momentul în care s-ar trece cu vederea gândul acesta, din chiar acel moment cartea şi-ar pierde din valoarea ei. Iar gândul acesta este cum nu se putea mai bine conturat prin intermediul unui citat extras din Epistola Enciclica A Bisericii Una, Sfinte, Catolice şi Apostolice, Către Ortodocşii de Pretutindeni. Vă invit să acordaţi o atenţie deosebită paragrafului acestuia pe care-l voi cita imediat. Acesta constituie scheletul întregii lucrări pe care o vom parcurge împreună:

Căci credinţa noastră, fraţilor, nu este de la oameni şi prin om, ci prin descoperirea lui Hristos, pe care au vestit-o dumnezeieştii Apostoli, au întărit-o sfintele Sinoade ecumenice, au transmis-o prin succesiune preamarii Dascăli înţelepţi ai lumii şi a confirmat-o sângele vărsat al sfinţilor Martiri. Şi ţinem mărturisirea pe care am primit-o curată de la atâţia bărbaţi, evitând orice inovaţie ca pe o însufleţire a diavolului; cel care primeşte inovaţie vădeşte nedesăvârşită Credinţa ortodoxă cea propovăduită. Dar aceasta este pecetluită ca desăvârşită, nesuferind nici micşorare, nici adăugire, nici vreo schimbare oarecare, şi cel care îndrăzneşte să facă sau să sfătuiască sau să cugete la aceasta, a şi tăgăduit credinţa lui Hristos, s-a şi pus de bunăvoie anatemei veşnice, pentru blestem împotriva Duhului Sfânt, ca şi cum n-ar fi vorbit drept în Scripturi şi prin Sinoadele ecumenice…[15]

Tot folosul citirii acestei cărţi atârnă de înţelegerea cât mai pătrunzătoare a declaraţiei făcute mai sus. Vă fac cunoscut de la bun început, fără nici un ocol şi fără nici o reţinere: în cartea pe care o ţineţi în mâini, n-am lăsat nimic să apară din cele ce mi-au apărut ca fiind în dezacord cu această declaraţie a mai marilor noştri, ci am căutat să prezint credinţa pe care am primit-o curată de la atâţia bărbaţi, evitând orice inovaţie ca pe o însufleţire a diavolului, urmând astfel neabătut linia trasată de înaintaşii noştri şi propovăduită de înaltele feţe bisericeşti ale vremurilor pe care le trăim.

Pentru aceia care ar putea găsi idei noi în cartea aceasta recomand să le filtreze prin prisma declaraţiei enunţate mai sus, deoarece eu am ţinut cu toată tăria şi sfinţenia a nu trece peste descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieştii Lui Apostoli, nici peste hotărârile Părinţilor Bisericii, ale Sinoadelor şi ale tuturor acelora pe care Hristos i-a folosit în a aduce până la noi, cei de astăzi, mesajul Lui, tot atât de viu şi proaspăt ca şi cel de acum 2.000 de ani. Dacă găseşte cineva o nepotrivire între gândurile promovate pe paginile cărţii şi declaraţia de mai sus, acel cineva are datoria sfântă din partea lui Dumnezeu să-mi atragă cât mai grabnic atenţia. Chiar dacă am făcut aşa ceva din neatenţie, credinţa noastră Ortodoxă nu are voie să sufere cu nimic. În acelaşi timp însă, tot ceea ce găsiţi în concordanţă deplină cu declaraţia de pe pagina de mai sus, luaţi şi împliniţi! Căci, altfel, ce temei ar mai avea numele nobil de creştin ortodox pe care-l purtăm?!

Şi acum, după ce sper că s-a înţeles faptul că gândul meu călăuzitor este cunoaşterea bazelor adevăratei noastre credinţe Ortodoxe, aşa cum au fost ele puse de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii, am să vă fac cunoscut că, în afară de Omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat – dar fără păcat! -, TOŢI oamenii sunt în pericolul de a spune lucruri şi de la ei, nu numai de la Dumnezeu. Afirmaţia aceasta cutezătoare, privindu-i pe Apostoli, are la bază textul de la Galateni 1:8-9: „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!” Spunând acestea, apostolul Pavel stabileşte două adevăruri. În primul rând, ne aduce la cunoştinţă că el însuşi se află în orice moment în primejdia de a spune lucruri care vin de la el (incluzându-se şi pe sine în pronumele personal noi), lucruri contrare celor inspirate lui de către Duhul Sfânt pe paginile Evangheliei şi, că, de asemenea, oricine se află într-o astfel de primejdie. În al doilea rând ne atrage atenţia că, dacă astfel se va întâmpla vreodată chiar cu el (adică el însuşi ar mai veni mai târziu cu spuse contrare celor de pe paginile Evangheliei), să nu le primim!

Urmând astfel indicaţiile Cuvântului lui Dumnezeu din Epistola către Galateni, m-am pus foarte serios în gardă ori de câte ori am adus un citat sau celălalt, căutând să-i probez veridicitatea aşezându-l alături cu descoperirea lui Hristos de pe paginile Scripturii. Astfel, ori de câte ori am găsit gânduri controversate ale unui autor, rămânând fidel declaraţiei făcute în Enciclica adresată Ortodocşilor de Pretutindeni citată mai sus, am lăsat autorului ideile care veneau de la el, şi am trecut în cartea de faţă numai pe acelea care sunt conforme cu adevărata noastră credinţă Ortodoxă.

Procedând în felul acesta am urmat, în acelaşi timp, şi indicaţiile unuia dintre foarte respectaţii Părinţi ai Bisericii, Sf. Chiril al Ierusalimului: „Nici chiar pe mine, care-ţi vorbesc acestea, să nu mă crezi dacă nu vei primi din Dumnezeieştile Scripturi dovada celor ce-ţi vorbesc. Mântuirea noastră constă în dovezile Dumnezeieştilor Scripturi”.[16] Şi cât de armonizată este atitudinea acestui sfânt cu porunca Scripturii, se vede limpede din apărarea Sf. Ap. Petru faţă de sinedriu: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu.[17]

Cred că în urma prezentării comentariilor de mai sus a devenit clar pentru orice cititor gândul care ne călăuzeşte în cartea aceasta şi că, mai ales, suntem în desăvârşit acord cu linia credinţei noastre ortodoxe care se întemeiază pe descoperirea lui Hristos, insuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe paginile Sfintei Scripturi şi urmată întocmai de către Sfânta noastră Tradiţie.[18]

Introducere

 Scurt cuvânt introductiv

Trebuie ca propovăduirea evanghelică sfântă şi Dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toţi aşa neschimbată şi să fie crezută în veci aşa de curată, cum a descoperit-o dumnezeieştilor şi sfinţilor Săi Ucenici, Mântuitorul nostru… şi, în sfârşit, aşa neatinsă cum ne-au predat-o de obşte atâţia şi atât de mari de Dumnezeu purtători părinţi ai Bisericii, cei de la marginea Pământului care au repetat aceleaşi graiuri şi au învăţat până la noi, în sinoade de fiecare în parte… Învăţătura Bisericii creştine trebuie păstrată curată, aşa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinţii Apostoli, de Părinţi şi de sinoade.[19]

Autorul acestei cărţi este un slujitor drept credincios al lui Hristos care dă slavă lui Dumnezeu după învăţătura Sfintei Scripturi şi a sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Sunt un înfocat apărător al dreptei credinţe, al acelei credinţe pe care o moştenim de la înaintaşii noştri, pionierii credinţei, Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Numesc credinţa ortodoxă ca pe credinţa mea prin aceea că mi-am însuşit-o în întregime ca învăţătură şi ca normă de viaţă. Voi fi foarte recunoscător fiecărui cititor al acestei cărţi care-mi va sesiza cea mai mică abatere de la învăţătura originară a credinţei ortodoxe, aşa cum a fost ea primită prin descoperirea lui Hristos şi încredinţată dumnezeieştilor şi sfinţilor Săi Apostoli. De asemenea, dacă cineva semnalează orice fel de disonanţă între ceea ce este credinţa ortodoxă la origine şi felul cum o prezint eu şi nu-mi face cunoscută abaterea mea cu scopul de a mă îndrepta, va face aceasta pe cheltuiala sa înaintea lui Dumnezeu. Şi iarăşi, dacă cineva îmi aduce argumente prin care-mi demonstrează că m-aş fi abătut de la credinţa noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli, iar eu nu iau aminte şi nu mă pocăiesc de abaterea mea, vinovat să fiu atunci eu înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul neascultării de descoperirea Fiului Său  –  temelia scumpă a credinţei noastre!

Ceea ce urmează să citiţi pe paginile acestei cărţi este încercarea mea de a reconsidera bazele şi temeiurile adevăratei noastre credinţe ortodoxe, aşa cum a fost ea primită prin descoperirea lui Hristos vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli. Pe lângă dovezile luate din descoperirea lui Hristos (adică din Sfânta Scriptură) am adunat în această lucrare mărturii ale celor mai competente foruri ortodoxe şi ale celor mai respectaţi teologi ai ortodoxiei din toate vremurile, începând cu vremea Bisericii primare. Prin urmare, nu va fi vorba aici de propriile mele convingeri, ci scopul primar al acestei prezentări este ca în cea mai mare parte a materialului să folosesc citatele Scripturii, ale Sfinţilor Părinţi şi ale diverşilor scriitori bisericeşti şi teologi ortodocşi.

Noi trebuie să rămânem neabătuţi în hotarele credinţei pe care ne-a hărăzit-o Domnul Dumnezeul nostru prin moşii şi strămoşii noştri. Porunca Sfintei Scripturi sună foarte limpede şi categoric: „Să nu muţi hotarul… pe care l-au aşezat strămoşii moşiei tale...”[20] Şi tocmai aceasta mi-am propus şi eu să realizez prin materialul de faţă. Vreau ca urmând îndemnurile preotului profesor Ion Buga să reconsiderăm originile, să înţelegem sensul originar al existenţei, cu deosebire cel religios.

Aş vrea să fie foarte clar că, deşi conjunctura în care mă plasează subiectul acestei lucrări mă obligă să fac apel la starea actuală a lucrurilor din cadrul bisericii, obiectivul meu final nu este nici pe departe vorbirea de rău a  slujitorilor bisericii.

Iată care este atitudinea şi învăţătura corectă privind raportarea la slujitorii Bisericii care îşi fac sau nu-şi fac datoria cum trebuie: atâta vreme cât cineva poartă o haină sfinţită în numele lui Dumnezeu, oricine dispreţuieşte sau judecă pe un astfel de om îl dispreţuieşte şi-L judecă pe Dumnezeu al cărui nume a fost rostit peste omul acesta cu prilejul hirotonisirii. Numai Dumnezeu are voie să-l judece şi să-l ţină responsabil pentru abaterile lui de la legea lui Dumnezeu, pentru că numele lui Dumnezeu a fost rostit asupra lui cu prilejul ungerii sale ca slujitor al altarului. Are deci cineva curajul să se măsoare cu Dumnezeu şi să judece pe acela peste care a fost rostit numele Lui?!

În ceea ce mă priveşte pe mine personal nu mă încumet la a-mi măsura puterile cu Dumnezeu. Cum spuneam, voi fi nevoit să citez o seamă de mărturii depuse de preoţi ortodocşi care demască îngrijorătoarele abateri de la credinţa pe care am moştenit-o de la strămoşii noştri. Veţi rămâne uimiţi ascultând ce au de spus teologi ortodocşi competenţi despre starea critică în care se practică astăzi credinţa ortodoxă dar, reţineţi!, acestea nu sunt mărturiile mele, ci ale unor personalităţi demne de toată stima şi credibilitatea. Va trebui deci să spunem lucrurilor pe nume, dar aceasta numai în vederea îndreptării. Chemarea prelaţilor care vă vor vorbi prin paginile acestei lucrări este aceea a profeţilor care vesteau poporului evreu abaterile lor de la Legea lui Dumnezeu, le făceau cunoscute păcatele săvârşite şi apoi îi chemau să le părăsească şi să se întoarcă la Dumnezeu.

Mai este un alt motiv pentru care nici eu şi nici un alt drept credincios al lui Dumnezeu nu are voie să se îndeletnicească cu atacuri la adresa slujitorilor altarului. Citim la Efeseni 6:12 că „lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva… duhurilor răutăţii care sunt în văzduh”. Iată cu cine ducem noi lupta! Nu avem de luptat unii împotriva altora, ci împotriva duhurilor răutăţii care sunt în văzduh.

Nădăjduiesc astfel că veţi înţelege din start felul în care trebuie să vă raportaţi la mărturiile de pe paginile acestei cărţi. Deşi sunt nevoit să citez o seamă de înalte feţe bisericeşti care dau la iveală abaterile săvârşite de la adevărata noastră credinţă, voi face aceasta ca să ştim de la ce avem a ne întoarce, la ce trebuie să ne întoarcem, cât şi din perspectiva iluminării cu atât mai strălucitoare a învăţăturii noastre de la origine, curată şi nealterată, aşa cum ne-a fost lăsată prin descoperirea lui Hristos.

Încă o notă de avertizare trebuie să mai adaug în contextul de faţă: tot ceea ce este scris în această lucrare nu este pentru oamenii care se mulţumesc cu o religie de forme moarte şi ceremonii seci, pentru că aceştia nu au nevoie de nimic nou. Ei îşi au religia lor moartă respectând numai nişte ritualuri, practici de cult şi datini omeneşti, aşa cum le-au primit sub forma unui şir lung de obiceiuri şi tradiţii împrumutate de la păgâni, mai ales în anii de început ai secolului al IV-lea. Şi prin însăşi faptul că sunt obiceiuri şi tradiţii inventate şi moştenite de la oameni muritori, ba încă păgâni, acestea nu dau viaţă şi nu duc la viaţă. Iată deci izvorul conflictului dintre credinţa ortodoxă modernă practicată prin ritualuri şi ceremonii omeneşti şi cea primită la origine prin descoperirea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Astfel că ceea ce am scris eu pe paginile acestei cărţi se adresează cu exclusivitate creştinilor care cred în Dumnezeul Cel Viu, în Dumnezeul Scripturilor, în Dumnezeul Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi în Mântuitorul viu care a trăit pe Pământ, ne-a răscumpărat din păcat şi pierzare, ne-a lăsat Cuvântul Său viu prin dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli şi ne-a dat pe Duhul Sfânt care este Persoana vie a Dumnezeirii.  Numai unor astfel de oameni înviaţi din moartea păcatului sau care vor să învie le vor servi gândurile de mai jos. Nu vor avea vreun câştig din citirea acestei cărţi decât aceia care, urmând preceptul Sf. Vasile cel Mare ora et labora (roagă-te şi munceşte)[21], vor citi atenţi cartea, se vor ruga lui Dumnezeu pentru lumina Lui cerească şi apoi vor munci, adică se vor strădui să împlinească.

‚ Oglinda creştinătăţii noastre ortodoxe, contemporane

Trecem acum la analizarea pierderii dureros de îngrijorătoare a valorilor de bază ale ortodoxiei zilelor noastre, aşa cum ne este prezentată de unele dintre cele mai respectate feţe bisericeşti. Aprecierile şi calificativele acordate felului în care se practică, în general, ortodoxia, făcute de către cele mai competente foruri şi personaje, vor constitui justificarea pe deplin al semnalului de alarmă pe care vreau să-l trag cu putere prin scrierea de faţă. Dedic astfel acest capitol introductiv prezentării unor păreri luate din scrierile importante ale tezaurului literaturii ortodoxe contemporane, lucrări care exprimă cu regret abaterile de la izvoarele credinţei noastre strămoşeşti. Dorinţa noastră este să îndreptăm întreaga atenţie a cititorilor asupra opiniilor teologilor contemporani cu o mare reputaţie în cadrul cultului creştin ortodox. Am să încep astfel cu citate luate dintr-o lucrare relativ recentă[22]. Vreau însă, mai întâi, să-l ascultăm pe preotul profesor Ion Buga, traducătorul acestei cărţi în limba română, prezentându-ne o analiză a stării ortodoxiei contemporane, analiză care, luaţi aminte!, prezintă observaţiile unui teolog român, nu ale lui Schmemann, autorul cărţii: „Este deja definitiv recunoscută, analizată chiar până la saturaţie criza valorilor consumată în acest veac. Şi dacă cele mai multe din valorile autentice au pierit sau au fost marginalizate, cum putea să rămână netulburată şi neştirbită tocmai lumea cea mai sensibilă şi mai fragilă, lumea liturgică?… Avertismentul este valabil în orice domeniu, dar nicăieri nu-i mai adevărat decât în universul liturgic. Cu mult înainte de a fi dărâmat templul de la Ierusalim, formalismul făcuse din el o peşteră a morţii în care a fost îngropat şi Iisus Hristos pentru a-i da viaţă din interior, cu moartea pre moarte călcând. În ultimă analiză, sensul suprem al Întrupării lui Hristos este cel liturgic; El a venit pentru a răspunde la întrebarea esenţială unde să ne închinăm (Ioan 4,20), iar răspunsul vizează tocmai formalismul ucigător şi mutaţia închinării “în duh şi în adevăr”. Dar muntele formalismului ameninţă necontenit adevărata închinare…

Ortodoxia pare încă netulburată şi automulţumită că nenorocirea e în curtea vecinului fără să recunoască, cu frică şi cutremur, că nici triumfalismul ortodox nu-i mai puţin adormitor decât formalismul apusean, fiindcă şi în Apus şi în Răsărit liturgicul, în cele mai multe situaţii, nu depăşeşte nivelul unui funcţionarism, cel mult conştiincios.  Este adevărat că în Ortodoxie s-a păstrat aproape neştirbită forma şi ne mândrim cu lungimea slujbelor noastre. Este deja simptomatic faptul că poporul de la ţară apreciază valoarea unei slujbe după lungimea ei; dar că nu mai trăieşte evenimentul propriu-zis este cu totul altă poveste…

Elementul liturgic de permanenţă, duhul autentic şi sensul originar al cultului creştin, de-a lungul veacurilor a suferit destule modificări, de formă dar şi de fond…. Primejdia care ameninţă permanent este aceea a unei hiperadaptabilizări a cultului creştin la posibilităţile, din ce în ce mai comode, ale omului contemporan când, de fapt, adevărata creştere trebuia să se întâmple exact invers – ridicarea omului pe o linie ascendentă nesfârşită spre măsurile dumnezeieşti ascunse în inima închinării adevărate…

Trebuie să reconsideri originile, să înţelegi sensul originar al existenţei, cu deosebire cel religios.

Denunţând interpretările eronate, practicile aberante, reducerile de tot felul în spaţiul sacru al lui lex orandi autorul (este vorba despre preotul Schmemann – n.a.) redescoperă creştinilor formalişti de azi realitatea ultimă a cultului şi necesitatea ca această realitate cultică să fie reactualizată deplin şi serios în viaţa credincioşilor. Altfel între credinţă şi viaţă va rămâne acea prăpastie abisală asupra căreia avertizează Mântuitorul Însuşi în nesfârşitul şi zguduitorul ‘vai vouă’, fariseilor făţarnici  –  vezi Matei 23, 13 şi 35.[23]

Comentariul acesta al preotului profesor Ion Buga la adresa pulsului ortodoxiei este mai mult decât grăitor, punctând succint, cuprinzător şi în cele mai reale culori devierea de la bazele credinţei noastre adevărate şi demascându-i necruţător abaterile.

Mai departe, condamnând cu vehemenţă practicile legate de efectuarea botezului în bisericile zilelor noastre, autorul citat foloseşte un calificativ foarte dur privind viziunea liturgică din vremurile pe care le trăim prin cuvintele: „Viziune liturgică decadentă susţinută printr-o teologie decadentă şi ducând la o credinţă decadentă; astfel se prezintă trista situaţie în care ne găsim astăzi şi care trebuie schimbată dacă iubim cu adevărat Biserica şi dorim să redevină forţa care transformă viaţa omului.”[24]

Un alt teolog ortodox renumit, Serghei Bulgakoff, face următoarea constatare între ceea ce era creştinismul la început şi ceea ce a ajuns acum: „Epoca creştinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană…[25]

Aşa cum arătat deja mai sus, aceste comentarii şi aprecieri ale stării jalnice de abatere de la esenţa credinţei noastre ortodoxe, stare la care s-a ajuns în vremea de faţă, aparţin preotului protopresbiter şi învăţător al Bisericii, Alexandre Schmemann, îmbrăţişate cu toată puterea de către traducătorul lucrării lui Schmemann,  preotul profesor Ion Buga  –  şi nu ştiu care suflet ortodox cinstit nu ar fi de aceeaşi părere.

Calificative atât de dure ca cele de mai sus ar trebui să scandalizeze inima fiecărui ortodox. A admite despre credincioşii Bisericii zilelor de azi că sunt formalişti, dar mai ales că liturgicul, în cele mai multe situaţii, nu depăşeşte nivelul unui funcţionarism, cel mult conştiincios, că astăzi se practică în biserici o viziune liturgică decadentă susţinută printr-o teologie decadentă şi ducând la o credinţă decadentă, sunt afirmaţii care ne conving fără echivoc că trăim, citez acum din nou pe preot profesor Ion Buga, vremuri de mare rătăcire şi de criză spirituală, cum nu a cunoscut lumea niciodată.

Revenind acum la lucrarea lui Schmemann, amintim că preotul profesor Ion Buga, care este traducătorul cărţii, ne aduce şi soluţia concretă şi eficientă a rezolvării crizei, soluţie care constituie inima tematicii gândurilor pe care le veţi întâlni pe paginile cărţii noastre. Soluţia lui ne este prezentată prin cuvintele de mai sus: „Trebuie să reconsideri originile, să înţelegi sensul originar al existenţei, cu deosebire cel religios. După ce subliniază starea ortodoxiei de azi, arătând că Elementul liturgic de permanenţă, duhul autentic şi sensul originar al cultului creştin… a suferit destule modificări, de formă dar şi de fond…” (reţineţi deci că este vorba de modificări de fond), preotul profesor Ion Buga ne cheamă la reconsiderarea originilor, adică întoarcerea la bazele credinţei noastre ortodoxe. Şi care este aceea? Care ar putea să fie alta, decât credinţa primită prin descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli, mărturisită de Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi întărită prin Sfintele Sinoade ecumenice?!

Cartea aceasta şi-a propus ca temă reconsiderarea originilor, înţelegerea sensului originar religios al credinţei. Şi vom face aceasta, dacă va vrea Dumnezeu, folosindu-ne nu numai de Scriptură, ci şi de o serie de documente istorice din domeniul patristicii, al istoriei Bisericii şi a diferiţilor scriitori bisericeşti creştini care îmbogăţesc tezaurul literaturii ortodoxe.

Iată acum subiectele care vor fi dezbătute în lucrarea de faţă.  Şi vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu (spunem şi noi, citând textul de la Evrei 6:3):

–          Biblia şi Sfânta noastră Tradiţie;

–          Pocăinţa;

–          Crucea;

–          Botezul;

–          Naşterea de sus/din nou;

–          Preot şi preoţie;

–          Închinarea şi iconologia (învăţătura despre icoane);

–          Cultul sfinţilor şi învăţătura despre moaşte, mântuirea după moarte;

–          Mariologia (învăţătura despre cultul Maicii Domnului).

Amintesc din nou că toate discuţiile pe care le vom purta pe marginea temelor sus amintite se vor face din perspectiva strictă a descoperirii lui Hristos, aşternută în scris de către dumnezeieştii şi Sfinţii Săi Apostoli în Sfânta Scriptură şi canonizată de Sfintele Sinoade ale Bisericii, cât şi din perspectiva scrierilor sfinte ale Bisericii. În cadrul fiecărui subiect expus aici vom începe cu descoperirea lui Hristos, adică punctul de vedere al Bibliei şi, apoi, vom continua cu felul în care este abordat subiectul de către Sfinţii Părinţi.

ƒ Maniera de raportare la scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii

În ceea ce priveşte punctele de vedere ale Sfinţilor Părinţi pe care le voi prezenta trebuie neapărat să fac cunoscut modul în care mă voi raporta la spusele lor. Cu privire la citarea Sfinţilor Părinţi pe parcursul acestei lucrări, voi lua în calcul următoarele considerente:

       a) Mai întâi, sunt dator să amintesc că Sfinţii Părinţi ai Bisericii sunt aceia care au pus bazele ortodoxiei prin precizarea faptului că ea îşi are rădăcinile în descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieştii şi Sfinţii Lui Apostoli. Şi tot Sfinţii Părinţi ai Bisericii sunt aceia care au calificat orice „micşorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare” aduse descoperirii lui Hristos, adică Sfintelor Scripturi, ca fiind drept inovaţie, însufleţire a diavolului (vezi nota bibliografică 1). Aşadar, odată ce Sfinţii Părinţi au mers atât de departe cu apărarea integrităţii Scripturii până la a considera că orice fel de alterare a conţinutului ei este însufleţirea diavolului, cine ar putea crede că ei înşişi ar fi capabili să se încarce de un păcat atât de groaznic, atingându-se de integritatea Adevărului conţinut în Scriptură?! Această înţelegere justifică din plin motivul pentru care au fost aduse pe paginile acestei lucrări numai citatele care sunt aliniate perfect cu Sfânta Scriptură.

       b) Iar acum, după ce am stabilit că Sfinţii Părinţi nu ne vor comunica niciodată în mod voit sau conştient vreun adevăr care să aibă o umbră cât de mică de neconcordanţă cu Sfânta Scriptură, cum rămâne cu o mulţime de scrieri care, mai mult sau mai puţin, nu sunt în concordanţă cu adevărul Scripturii? La întrebarea aceasta s-ar putea da mai multe răspunsuri. Eu însă mă mulţumesc să răspund, mai întâi, prin mărturia Sf. Chiril al Ierusalimului: „Nici chiar pe mine, care-ţi vorbesc acestea, să nu mă crezi dacă nu vei primi din Dumnezeieştile Scripturi dovada celor ce-ţi vorbesc. Mântuirea noastră constă în dovezile Dumnezeieştilor Scripturi”.[26] Căci Sfinţii Părinţi, ca şi toţi scriitorii bisericeşti, sunt şi ei oameni, supuşi slăbiciunii. Prin îndemnul de mai sus al Sf. Chiril al Ierusalimului, Sfinţii Părinţi au recunoscut deschis că şi ei ar putea spune oricând, din neveghere, lucruri care să nu fie în armonie deplină cu adevărul Sfintei Scripturi. Aceasta i-a determinat să ne avertizeze serios asupra verificării spuselor lor cu Scriptura şi a ne îndemna să nu le păstram decât pe acelea care-şi află acord perfect cu adevărul Sfintei Scripturi.

Iar acelora dintre cititorii care mi-ar socoti ca o îndrăzneală necuviincioasă afirmaţia că Sfinţii Părinţi ar putea greşi, le voi aduce ca argument Sfânta Scriptură de la Galateni 1:8-9. Dăm citire aici cuvintelor care aparţin apostolului Pavel, omul care a fost răpit de Dumnezeu până la al treilea cer şi, mai cu seamă, omul pe urmele căruia ne porunceşte Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să călcăm.[27] Iată ce ne porunceşte Duhul Sfânt, prin gura apostolului Pavel: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema!  Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit, să fie anatema!”

Să luăm aminte la pronumele noi, folosit la persoana întâia plural, pronume în care apostolul Pavel s-a inclus şi pe sine. Ce vrea să ne comunice Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin pana apostolului Pavel? Ce vrea Pavel însuşi să ne spună prin aceste cuvinte? Ce altceva ar vrea să ne arate decât că şi el însuşi ar putea fi ispitit vreodată ca, din neveghere, să spună ceva care să nu se potrivească cu adevărurile primite de el direct de la Dumnezeu prin descoperire.[28] Astfel dar, dacă el, personal, ar veni mai târziu cu „o altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o”, să fie anatema!

Reiau aici chestiunea apelului la scrierile Sfinţilor Părinţi, de data aceasta evidenţiind  felul în care se raportau ei înşişi la Sfânta Scriptură. Trebuie ca, în felul acesta, având în vedere marele volum de citate din partea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii pe care le vom aduce pe tot parcursul lucrării de faţă, să creăm o bază solidă a înţelegerii privitoare la grija extraordinară de care au dat ei dovadă în respectarea descoperirii lui Hristos de pe paginile Scripturii.

Ascultând acum pe trei dintre Părinţii Bisericii vorbind despre felul cum se raportau ei la Sfânta Scriptură şi înţelegând grija lor pentru integritatea Cuvântului lui Dumnezeu, să nu ne oprim niciodată la opiniile care nu sunt în acord deplin cu Sfânta Scriptură. Aşa cum spune Vicenţiu de Lerin, „să nu ascultăm pe nimeni care introduce învăţături noi, oricât de însemnaţi ar fi.[29]

Sf. Policarp:Cel ce răstălmăceşte cuvintele Domnului după bunul său plac este primul născut al Satanei.  Să ne întoarcem la învăţăturile de la început.[30]

Sf. Irineu:  „Nici o tradiţie nu poate fi recunoscută ca Apostolică, dacă nu este întemeiată pe Sfânta Scriptură şi potrivită cu ea.[31]

Sf. Atanasie cel Mare (sec. IV): „Acestea sunt izvoarele mântuirii (cărţile canonice ale Noului Testament). Numai în acestea se cuprinde doctrina credinţei, nimeni să nu adauge, nici să scoată ceva din ele.[32]Noi ne ţinem cu îndrăzneală de dreapta credinţă pe temeiul Dumnezeieştilor Scripturi, punând-o ca un sfeşnic în candelabru.[33]

Nădăjduiesc că acum s-a înţeles temeinic motivul pentru care, urmând neabătuţi poruncile Sfinţilor Părinţi de a nu ne depărta de Adevărul Scripturii, nu vom cita pe paginile acestei cărţi decât opiniile care se potrivesc cu Sfânta Scriptură. După ce i-am ascultat pe cei mai sus citaţi şi am văzut câtă grijă aveau ei de a se ţine strâns de Cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă anatemizarea de care am avea parte potrivit Scripturii de la Gal. 1:8 dacă am proceda altfel, ne-am încărca şi de anatema Părinţilor  Bisericii.

„ Lămurirea terminologiei folosită în titlu

Deoarece tema centrală a cărţii noastre are în vedere tocmai întoarcerea la credinţa originară, socotesc deosebit de util să aprofundăm însemnătatea termenilor care sunt folosiţi în definirea credinţei ortodoxe la origine, aşa cum i-am prezentat în titlu. Vom încerca astfel să-i explicăm mai pe larg.

       a) Citim prima dată despre credinţa ortodoxă că ne este adusă prin descoperirea lui Hristos.

Se cere aici o îndoită luare aminte la expresia descoperirea lui Hristos, care este piatra de temelie, însăşi fundamentul şi structura de bază a întregului edificiu al credinţei ortodoxe. N-a existat niciodată vreuna din miile de credinţe cunoscute de istoria lumii şi nici nu va mai fi vreuna asemenea credinţei noastre ortodoxe!

Nu a fost şi nu va mai fi, deoarece nu este decât un Singur Dumnezeu, Creator al tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute, care a trimis pe Însuşi Fiul Său Iisus Hristos la noi să ia trup omenesc, dar fără păcat, din Prea Curata Fecioară Maria! El, Fiul lui Dumnezeu, este Acela care ne-a adus descoperirea Singurului Dumnezeu, Tatăl. Însă, cât cu privire la relaţia de Tată, trebuie să atragem atenţia asupra singurului mijloc prin care Dumnezeu ne poate deveni Tată. El devine Tată numai pentru aceia care primesc descoperirea lui Hristos, ca urmare a pocăinţei prin baia naşterii celei de a doua şi înnoirea cu Duhul Sfânt.[34]

Nădăjduim că acum înţelegem mai bine motivul pentru care Sfinţii Părinţi ai Bisericii nu numai că au întărit anatemizarea oricui s-ar atinge de textul sacru al descoperirii lui Hristos ci, la rândul lor, au pus ei înşişi sub anatemă pe oricine ar îndrăzni să se atingă în orice fel de integritatea textului descoperirii aduse de Hristos din partea lui Dumnezeu.[35] Nu putem decât să înţelegem că aveau neapărat cunoştinţă de episodul descris în Scrisoarea lui Aristeas către Philokrates, cuprins între fragmentul 310 şi 316 (scrisoarea aceasta este o adunare laolaltă a mai multor fragmente). Cu prilejul încheierii traducerii Septuagintei de către cei 70 (sau 72) de înţelepţi evrei, estimată ca fiind făcută în jurul sec. III î.Hr. sub regele Ptolemeu III, documentul amintit ne face cunoscut următorul episod:

După ce s-au citit sulurile, preoţii, cei bătrâni din grupul tălmăcitorilor, şi, din partea comunităţii [evreieşti din Alexandria], conducătorii mulţimii au zis: ‚Fiindcă traducerea a fost făcută în chip frumos şi sfânt şi cu toată luarea-aminte, e bine ca ea să rămână aşa şi să nu sufere nici o schimbare’. Cuvintele acestea au fost însoţite de aclamaţiile tuturor. Apoi au cerut să se rostească un blestem, după obiceiul lor, împotriva oricui s-ar apuca să schimbe textul, fie lungindu-l, fie prescurtându-l. Lucru foarte bun pentru a-l păstra în veci neschimbat. Când află de toate acestea, regele se bucură nespus. Socotea că lucrarea fusese dusă la îndeplinire cum nu se putea mai bine. I s-a citit şi lui întregul text şi a rămas uimit de înţelepciunea Legiuitorului. I-a spus lui Demetrios: ‚Cum de nici un istoric ori poet nu pomeneşte de cartea aceasta atât de veche şi desăvârşită!?’ Demetrios i-a răspuns: ‘Pentru că Legea aceasta e sfântă şi vine de la Dumnezeu. Unii, care s-au atins de ea, au fost pedepsiţi de Dumnezeu şi s-au lăsat păgubaşi’. [Demetrios] a mai spus că l-ar fi auzit pe Theopomp zicând că atunci când a vrut să povestească un  pasaj destul de lunecos din traducerea Legii, mintea i-a fost zdruncinată mai bine de treizeci de zile; şi că, într-un moment de potolire, l-a rugat pe Dumnezeu să-i dezvăluie pricina nenorocirii care se abătuse asupră-i. Iar după ce, printr-un vis, i se arătă că pricina era faptul de a fi dorit, în chip necugetat, să aducă înaintea oamenilor simpli [cuvinte dumnezeieşti] el se astâmpără şi astfel îşi redobândi sănătatea [minţii]’. ‘Am aflat’ mai zicea el ‘de la Theodotes, autor de tragedii, că şi acesta, vrând să pună odată un pasaj tradus din Biblie într-o piesă de-a lui, s-a ales cu glaucom la amândoi ochii. Când şi-a dat seama de unde i se trăgea nenorocirea, s-a rugat la Dumnezeu multe zile la rând şi aşa s-a însănătoşit.”[36]

Să se acorde, astfel, toată atenţia asupra felului cum ne raportăm la Sfânta Scriptură, care este descoperirea lui Hristos adusă din partea Dumnezeului Cerului, al Pământului şi al tuturor celor văzute şi nevăzute. Iar pentru cei care se numesc creştini ortodocşi atenţionarea aceasta este cu atât mai serioasă.  Aşa cum am arătat deja, ortodocşii care ar îndrăzni să altereze cu ceva Sfânta Scriptură prin adăugarea tradiţiei neîntemeiate pe Scriptură, prin scoaterea unor adevăruri din ea sau prin alterarea textului sub orice formă posibilă se pun nu numai sub anatema lui Dumnezeu, ci şi a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Şi lucrurile stau în felul acesta deoarece „tot ce ne-au lăsat ei, adică apostolii şi evangheliştii, este ‘Descoperire’, revelaţie. Ei au scris sub inspiraţie divină. Scrierile lor au fost canonizate de Biserică. Nimeni după ei nu mai poate face ceea ce au făcut ei. Ei au descoperit de altfel, TOTUL. Tot ce era necesar pentru mântuire. De aceea nici a-şi aroga cineva numele lor, calitatea lor, nu poate fi altceva decât o încercare vinovată de a continua în istorie ceea ce nu se mai poate continua. Noi cei de după epoca apostolică nu mai continuăm Revelaţia; noi o propovăduim… Facem cunoscută Evanghelia care ne-a fost dată de Mântuitorul şi de Evanghelişti, ucenicii Săi…”[37]

       b) Acum urmează să spunem câteva cuvinte despre vestirea acestei descoperiri a lui Hristos făcute de dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli. Aşadar, credinţa ortodoxă are la bază descoperirea lui Hristos vestită de către dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli. Observăm din start că înseşi calificativele de dumnezeieşti şi sfinţi atribuite scriitorilor Bibliei de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne atrag atenţia că scrierile de pe paginile Bibliei sunt revelaţiile nemijlocite ale lui Dumnezeu, adică punerea în scris a descoperirii lui Hristos. Şi demnă de toată importanţa este şi observaţia lui George Remete[38] pe care o face în cadrul punerii în paralel a Tradiţiei şi a Sfintelor Scripturi: „Sfânta Scriptură înseamnă Revelaţia supranaturală fixată expres în scris, în aceeaşi generaţie care a primit-o direct, oral…” Pentru că în timp ce Apostolii şi toţi ceilalţi scriitori ai Bibliei au fost oameni, ei au fost aleşi şi călăuziţi de Dumnezeu într-un fel unic pentru a pune în scris descoperirea lui Hristos. Ei sunt singurii oameni care au primit revelaţia direct de la Dumnezeu, aşa cum este arătat mai sus prin scrierea lui George Remete. În acelaşi timp însă trebuie să ţinem neadormit în noi gândul că ei, Apostolii, sunt numai scriitori, dar autorul Bibliei este Dumnezeu care ne-a trimis descoperirea Lui prin Fiul Său, Omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat. TOT ceea ce conţine Sfânta Scriptură este descoperirea lui Hristos făcută nouă accesibilă şi inteligibilă prin scrierile dumnezeieştilor şi sfinţilor Lui Apostoli, cărora le-a fost încredinţată această slujbă. Acela care nu se conformează integral Sfintei Scripturi, acela nu se supune descoperirii lui Hristos propovăduită de dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli, nici Părinţilor Bisericii şi, ca urmare, nu merită nici să se numească ortodox!

       c) Următorul element care descrie crezul adevăratei credinţe ortodoxe şi care, în acelaşi timp, o defineşte puternic ca pe credinţa cea unică ortodoxă este redat de expresia întărită de Sfintele Sinoade ecumenice. Aici avem o referire expresă la Sfinţii Slujitori ai lui Dumnezeu, Sfinţii Părinţi de care S-a folosit în canonizarea scrierilor sacre aduse prin descoperirea lui Hristos. Aşadar, Dumnezeu, după ce ne-a trimis descoperirea lui Hristos, a încredinţat-o dumnezeieştilor şi sfinţilor Lui Apostoli ca să ne-o lase nouă în scris şi, după aceea, a încredinţat scrierile sfinte altor oameni ai Lui ca să le canonizeze. Scriptura a devenit astfel un TOT integral al Cuvântului lui Dumnezeu. TOT ceea ce este în Scriptură este de folos în vederea mântuirii omului.

Vom zăbovi puţin asupra unei lămuriri care se cere făcută la punctul acesta. Este adevărat că, aşa cum spune la Ioan 20:30, „şi alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta”. Dar să luăm aminte la ceea ce ne comunică acest verset. Aici nu ni se vorbeşte despre învăţăturile lui Iisus, ci despre minunile lui Iisus prin cuvintele „a făcut … alte minuni”. Nu spune că Iisus a zis, ci că Iisus a făcut. Şi chiar presupunând că ar fi vorba despre învăţăturile lui Iisus, chiar şi în cazul acesta avem versetul imediat următor (31) unde ni se spune foarte clar şi lămurit că “lucrurile acestea (referindu-se la cele scrise şi cuprinse în Scriptura canonizată de Sfintele Sinoade) au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui”. Dumnezeu nu ne-a mai lăsat alte scrieri de valoare egală cu Scriptura. Şi nici Sfintele Sinoade nu mai recunosc alte scrieri ca provenind direct, oral din partea lui Dumnezeu, exact aşa cum ne-a făcut cunoscut şi mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală (vezi nota 35). Înţelegem, astfel, că oricine îndrăzneşte să scoată sau să adauge ceva de la Sfânta Scriptură face lucrul acesta atât împotriva Lui Dumnezeu, autorul Scripturii, cât şi împotriva Sfintelor Sinoade care au canonizat aceste scrieri sacre.

       d)  Mai avem o menţiune în titlul de mai sus care defineşte credinţa ortodoxă. Este vorba despre păzirea credinţei de orice „micşorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare” de către oameni prin acte calificate de Sfinţii Părinţi ca „inovaţie, însufleţire a diavolului”.

Deşi am vorbit deja mai sus despre păstrarea integrităţii descoperirii lui Hristos aşa cum ne-a fost ea lăsată prin dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli, vreau numai să atrag atenţia asupra expresiei „inovaţie, însufleţire a diavolului”. Aşadar, nu e lucru de glumă cu ortodoxia! Ortodox nu are voie să se numească decât acela care nu micşorează cu nimic adevărul Evangheliei, nu-i adaugă alte învăţături şi nu-i aduce nici un fel de schimbare. Să luăm aminte la calificativul „inovaţie, însufleţire a diavolului” citat mai sus, pe care-l dau Sfinţii Părinţi ai Bisericii tuturor celor care îndrăznesc să aducă orice fel de modificare la scrierile Bibliei! Expresia este foarte dură, dar nu aparţine autorului acestei cărţi, ci este un citat extras din Canoanele Bisericii Ortodoxe. Apoi, însăşi Sfânta Scriptură ne avertizează la cartea Proverbe 30:6: „Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te tragă la socoteală şi să fii găsit de minciună!”

Cu aceste explicaţii am încheiat descrierea termenilor care ne sunt prezentaţi în titlul acestei lucrări ca definind adevărata credinţă ortodoxă, aşa cum ne-a fost ea adusă prin descoperirea lui Hristos şi ajunsă până la noi prin scrierile dumnezeieştilor şi sfinţilor Săi Apostoli.

Doresc acum să mă întorc puţin la felul în care este astăzi practicată credinţa ortodoxă şi să prezint opinia unui alt teolog cu privire la starea actuală a credinţei ortodoxe faţă de ceea ce era ea la origine. Căci acum, după ce am vorbit atât de mult despre bazele adevăratei noastre credinţe ortodoxe, ne va fi mai uşor să observăm drastica deosebire dintre cum a fost primită la origine şi cum este practicată azi. Lucrarea pe care am să o citez este primul volum dintr-o serie de şase volume în curs de apariţie. Demn de toată atenţia este faptul că autorul amintit ne aduce în faţă documente istorice autentice ale ortodoxiei de la originea ei, peste care au trecut aproape două mii de ani şi care sunt validate în vremea noastră actuală de către cele mai competente surse şi de către cei mai luminaţi creştini ortodocşi ai zilelor noastre. Din cartea amintită dau citire la două texte: „Aşa cum arăta mitropolitul Ioannis într-o conferinţă ţinută pe 4 Decembrie 1999 la Balamand în care a vorbit despre Biserica Ortodoxă şi mileniul III, privind retrospectiv la secolul XX ortodocşii au motive atât de bucurie cât şi de dezamăgire… Dezamăgirile sunt legate de: eşecul încreştinării reale a lumii, de tragica diviziune a creştinătăţii perpetuate şi în mileniul III, de insuccesul unei comunicări reale în termeni vii a Evangheliei şi tradiţiei ortodoxe reduse, de cele mai multe ori, la forme şi formule defensive afirmate fundamentalist şi confesionalist…”[39] Iar în citatul următor autorul face nişte descrieri a ortodoxiei de azi în termeni ce ar trebui să zguduie puternic pe fiecare creştin ortodox. Să-l ascultăm: „Dificultăţile credinţei creştine în Europa de azi – evidente în contestările publice ale moralei tradiţionale şi în neasumarea „rădăcinilor” ei creştine în constituţia Uniunii Europene – se văd în estomparea temelor „creaţiei” şi „născutului” ca dar şi dat divin, şi a responsabilităţii pentru ele în favoarea făcutului, productivităţii şi eficienţei tehnologice fără limite şi control etic; în reducţia materialistă a eshatologiei şi înlocuirea utopiei marxiste cu cea liberală a plăcerii şi prosperităţii generalizate; precum şi, mai ales, în metamorfozele elocvente ale hristologiei tradiţionale: nu ne mai place să vedem în Iisus pe Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, răstignit şi înviat în Duhul Sfânt pentru înfierea şi înveşnicirea noastră în taina Tatălui, ci vrem doar pe Iisus omul, fratele nostru în toate, inclusiv în păcat.[40]

Urmează acum să dăm curs câtorva observaţii pe marginea textului reprodus de Ion I Ică jr. S-au scurs două mii de ani de la acceptarea descoperirii lui Hristos ca bază a credinţei ortodoxe, până la concretizarea conţinutului ei de bază în numai câteva cuvinte de către autorul amintit. Nu putem decât să tragem concluzia că, într-adevăr, avem de-a face cu Adevărul cel veşnic nou şi neschimbat al lui Dumnezeu.

Citatul amintit foloseşte termenii „creaţie şi născut ca dar şi dat divin”, apoi „Iisus, Domnul Hristos… răstignit şi înviat… pentru înfierea… noastră”. Aceasta este esenţa mesajului descoperirii lui Hristos. Aducerea la fiinţă a unei creaţii noi al cărei cap este Omul Hristos Iisus (2 Corinteni 5:17) este un „dar şi dat divin”. În orbirea rătăcirii în care l-a dus Satana, omul creat a făcut imposibilă încercarea de a-i dovedi Creatorului că nu are nevoie de intervenţia Lui. Aşa gândea când, în loc să-şi mărturisească neascultarea, s-a încumetat să facă dovada că se poate reabilita prin propriile lui mijloace făcându-şi şorţurile acelea din frunze de smochin (Facerea 3:7 – Anania). Dar tot Dumnezeu a trebuit să dea soluţia finală. Şi El a dat, de unde avem acel „dar şi dat divin” menţionat de Ioan I Ică jr. – a dat pe Fiul Său Iisus Hristos, portretizat acolo prin sacrificarea animalelor. Căci cum ar fi putut biata creatură, care mai era pe deasupra şi răzvrătită împotriva Creatorului, să se ridice la starea Omului cel nou, pe care-L avea în vedere Dumnezeu?

Al doilea citat pe care l-am extras din spusele diaconului Ion I Ică jr. este „Iisus Hristos răstignit şi înviat pentru înfierea noastră”. Aici este toată taina mântuirii! Pentru că noi fiind morţi în păcatele şi fărădelegile noastre (Col. 2:13), cum am fi putut ajunge vreodată înapoi decât prin înviere? Dar cum am fi putut învia noi singuri, aşa de capul nostru? A văzut cineva vreodată un mort care să se scoale din coşciug, hotărât să învieze? Cu atât mai puţin am putea crede că vreun om mort în păcatele şi fărădelegile sale ar putea să facă ceva prin sine însuşi ca să ajungă în starea de curăţie şi sfinţenie a lui Hristos. Şi, apoi, starea de fii ai lui Dumnezeu pe care o căpătăm prin pocăinţă, botez şi înnoirea cu Duhul Sfânt de la Tit 3:5 este o stare pe care n-a avut-o nici chiar Adam în grădina Edenului. Adam a fost făcut de Dumnezeu, creştinul este însă născut din Dumnezeu. După cum Hristos Omul a fost născut prin Duhul Sfânt, tot aşa sunt toţi oamenii care-L primesc pe El prin pocăinţă urmată de botez (Marcu 16:16) – născuţi din Duhul Sfânt. Binecuvântează Sfinte Dumnezeule pe robul Tău, diacon Ioan I Ică jr., pentru strălucitoarea lumină pe care ne-a adus-o!

Capitolul 1

Biblia, şi Sfânta noastră Tradiţie

       În cadrul acestui capitol vom vorbi despre descoperirea lui Hristos, Biblia, şi apoi despre Sfânta noastră Tradiţie. Cu privire la Biblie, vom căuta să ne întărim credinţa în ea ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, atotsuficient în vederea mântuirii noastre[41]; cu privire la Tradiţie vom căuta să o analizăm din perspectiva Părinţilor Bisericii, începătorii ei, dovedind cu cele mai autorizate documente istorice care atestă adevărul exprimat de către Sf. Irineu: „Nici o tradiţie nu poate fi recunoscută ca Apostolică dacă nu este întemeiată pe Sfânta Scriptură şi potrivită cu ea.”[42] Şi, rămânând fideli metodei noastre de lucru, vom analiza aceste subiecte prin prisma Scripturii şi a Tradiţiei. Desigur, deoarece adevărata noastră credinţă are la bază descoperirea lui Hristos, prima, ultima şi singura sursă suficientă în sine nu poate fi decât Scriptura. Dar, având în vedere că suntem asaltaţi de o seamă de creştini care ridică păreri omeneşti la acelaşi nivel cu Scriptura, vom aduce mărturii şi din scrierile unor Sfinţi Părinţi şi ale unor scriitori bisericeşti care, la rândul lor, acordă Sfintei Scripturi locul ce i se cuvine ca fiind experiatio lui Dumnezeu. Vrem neapărat să se înţeleagă că adevărata credinţă ortodoxă nu are altă temelie în afară de descoperirea lui Hristos şi că, prin urmare, adevărata Tradiţie ortodoxă este numai aceea care are ca temelie Sfânta Scriptură.

 Biblia

 

             a)  Începem aşadar cu ce zice Scriptura, descoperirea lui Hristos, despre ea însăşi:

Ioan 12:48-49:Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de apoi.  Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat poruncă ce să spun şi ce să vorbesc.

Să luăm aminte că aici ne vorbeşte direct Mântuitorul, referindu-Se la descoperirea pe care a adus-o El de la Dumnezeu Tatăl şi ne-a lăsat-o scrisă pe paginile Scripturii.

2 Timotei 3:16:  „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos…”

1 Petru 1:25:  „…Cuvântul Domnului rămâne în veac.  Şi acesta este cuvântul, care vi s-a binevestit.”

2 Petru 1:20-21:  „Aceasta ştiind mai dinainte că… niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt.”

Acum, după ce am înţeles că Scriptura este Cuvântul insuflat al lui Dumnezeu trebuie să spunem câteva cuvinte şi despre asigurările Bibliei cu privire la faptul că ea conţine TOT ceea ce avem nevoie să cunoaştem noi, oamenii, din partea lui Dumnezeu în vederea mântuirii. Şi facem lucrul acesta pentru a dovedi atât din Biblie cât şi din canoanele Sfinţilor Părinţi că TOT ceea ce a avut Dumnezeu de comunicat nouă oamenilor din economia Noului Testament este cuprins în Scriptura în care El ne-a grăit nouă prin Fiul (Evrei 1:2). Iar cele ce ne-au fost aduse prin Fiul şi aşternute pe paginile Evangheliei Sale au fost scrise ca să credem în Fiul lui Dumnezeu şi crezând în El să avem viaţa veşnică (Ioan 20:31).

1. În textul pe care l-am redat deja mai sus este vorba despre faptul că Toată Scriptura este… de folos… astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun”. Biblia este, aşadar, atotsuficientă în ea însăşi, până la punctul de a duce pe om la gradul superlativului absolut al sfinţeniei cerute de Dumnezeu, până la starea de destoinicie desăvârşită în vederea oricărei lucrări bune.

2. Următoarea dovadă a Scripturii privind atotsuficienţa ei în materie de mântuire o găsim la Ioan 20:30-31: „Deci şi alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui.”

Demnă de toată luarea aminte aici este următoarea observaţie: după ce în versetul 30 ni se aduce la cunoştinţă că Iisus a mai făcut multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, Duhul Sfânt ne face cunoscut în versetul imediat următor (31) că cele care sunt scrise în cartea aceasta ne-au fost scrise pentru ca noi  să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să avem viaţa în Numele Lui. Adică, deşi Iisus a mai făcut o sumedenie de alte lucruri în umblarea Lui pe Pământ, ceea ce este scris în Cartea aceasta este TOT ce are omul nevoie să cunoască în vederea mântuirii sale.

b) Poziţia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii

cu privire la Scriptură.

Vom începe astfel chiar cu citatul folosit în titlul acestei lucrări, extras din Epistola enciclică a Bisericii Una, Sfinte şi Apostolice, adresată Ortodocşilor de pretutindeni.

i) „Temeiul credinţei ortodoxe este descoperirea lui Hristos făcută dumnezeieştilor şi sfinţilor Săi Ucenici, aşa neatinsă cum ne-au predat-o de obşte atâţia şi atât de mari de Dumnezeu purtători părinţi ai Bisericii; este apoi întărită de Sfintele Sinoade ecumenice; este pecetluită ca desăvârşită, nesuferind nici micşorare, nici adăugire, nici vreo schimbare oarecare. Iar cel ce îndrăzneşte să facă sau să sfătuiască sau să cugete la aceasta, a şi tăgăduit credinţa lui Hristos. Iar prin această tăgăduire s-a şi pus de bunăvoie anatemei veşnice, pentru blestem împotriva Duhului Sfânt, ca şi cum n-ar fi vorbit drept în Scripturi şi prin Sinoadele ecumenice.” (vezi nota 1)

De o covârşitoare importanţă este şi cealaltă concluzie a autorului pe care o stabileşte ca normă de credinţă pentru toţi creştinii ortodocşi. El încheie cu spusa că acest document „stabileşte un principiu şi un fapt: Învăţătura Bisericii creştine trebuie păstrată curată, aşa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinţii Apostoli, de Părinţi şi de sinoade” (vezi nota 1).

Preot prof. Dr. Ioan Bria: Duhul Sfânt nu mai adaugă nimic la conţinutul divin al Evangheliei. O tradiţie care este contrară Sfintelor Scripturi nu este o tradiţie ortodoxă. Tradiţia recunoaşte că Scriptura este forma definitivă, conţinutul infailibil al revelaţiei.[43]

Antonie, mitropolitul Ardealului: Tot ce ne-au lăsat ei (Apostolii şi Evangheliştii – n.a.) este ‚Descoperire’ revelaţie. Ei au scris sub inspiraţie divină. Scrierile lor au fost canonizate de Biserică. Nimeni, după ei, nu mai poate face ceea ce au făcut ei. Ei au descoperit de altfel totul. Tot ce era necesar pentru mântuire. De aceea nici a-şi aroga cineva numele lor, calitatea lor, nu poate fi altceva, decât o încercare vinovată de a continua în istorie ceea ce nu se mai poate continua. Noi cei de după epoca apostolică nu mai continuăm Revelaţia; noi o propovăduim… Facem cunoscută Evanghelia care ne-a fost dată de Mântuitorul şi de Evanghelişti, ucenicii Săi…”[44]

Sf. Vasile Cel Mare: „Ceea ce-i străin de Scriptură se înlătură.[45]

Clement Alexandrinul: „Noi folosim Scriptura ca o normă de descoperire a lucrurilor.[46]

Vicenţiu de Lerin: „Să nu ascultăm pe nimeni care introduce învăţături noi, oricât de însemnaţi ar fi.” (vezi nota bibliografică 7)

Ioan I. Ică jr.: „Nouă însă nu ne e îngăduit să introducem nimic după bunul plac, dar nici să alegem ceea ce ar introduce cineva după bunul lui plac. Noi avem întemeietori/învăţători (autores) pe Apostolii Domnului, care n-au ales ei înşişi după bunul lor plac un lucru pe care să-l introducă, ci au însemnat cu credinţă neamurilor învăţătura (disciplinam) primită de la Hristos. Astfel, chiar dacă un înger din cer ne-ar vesti o altă evanghelie, i se va spune de către noi: anatema!” (Galateni 1:8). [47]

Preot prof. dr. Ion Bria: „Duhul Sfânt nu adaugă nimic la conţinutul divin al Evangheliei. Tradiţia recunoaşte că Scriptura este forma definitivă, conţinutul infailibil al revelaţiei.[48]

Pr. prof. I. G. Coman: „Duhul vieţii Mântuitorului şi al Sfinţilor Apostoli era cultivat cu sfinţenie de Biserică. Sfânta Scriptură cuprindea fidel şi pe larg acest duh, iar de aici el trecuse în viaţa noilor convertiţi, care-l frământau în toate sensurile spre a şi-l însuşi… Părinţii Apostolici ţin cu străşnicie la puritatea duhului hristic şi apostolic al vieţii creştine. S-ar putea spune că majoritatea operelor Părinţilor Apostolici, sau o largă parte din cuprinsul fiecăreia din aceste opere, tratează această problemă sau dă alarma în această direcţie… Puritatea duhului hristic şi apostolic al Tradiţiei e tratată prin referirea continuă la faptele din Sfânta Scriptură, prin citarea copioasă de texte biblice şi prin sublinierea importanţei deosebite a anumitor cuvinte ori formule ale Domnului, ale Apostolilor sau ale altor personaje de nivel. E cazul cu opera lui Papias Explicarea cuvintelor Domnului…[49]

Cine şi ce ar mai putea avea de spus împotriva Sfintei Scripturi ca fiind prima şi ultima normă de viaţă a credinţei ortodoxe?! Cine ar mai putea invoca Sfânta noastră Tradiţie Ortodoxă ca învăţând lucruri diferite de Scriptură?! Tradiţia populară a inventat o sumedenie de ritualuri, reguli, învăţături omeneşti şi obiceiuri, şi continuă să o facă. Dar aceasta este tradiţia, nu Sfânta noastră Tradiţie Ortodoxă despre care am vorbit mai sus.

‚ Tradiţia

Înainte de a spune orice în legătură cu Tradiţia trebuie să limpezim terminologia. Avem de-a face cu două genuri de tradiţii. Una este Sfânta Tradiţie, aceea pe care Sfinţii Părinţi o recunosc ca atare datorită conformării ei desăvârşite cu Scriptura (vezi nota 46). Cealaltă este tradiţia populară care-şi are obârşia în învăţăturile oamenilor, unanim recunoscută ca tradiţie de masele ortodoxe, fără a i se verifica însă alinierea ei în limitele Scripturii.

 • Cum a luat naştere tradiţia populară, pe nedrept numită Tradiţia Ortodoxă

Urmează acum să zăbovim puţin asupra explicaţiei felului în care a luat fiinţă această tradiţie populară, diferită de Sfânta Tradiţie moştenită de la Părinţii Bisericii. Ni se cere să urmărim cu atenţie felul în care au pătruns în tradiţia populară tot felul de obiceiuri şi practici care nu numai că provin de la oameni, dar sunt şi păgâneşti. Iată câteva documente istorice care întăresc puternic afirmaţia aceasta.

       a)  Un istoric şi slavist român scrie: „Istoria noastră n-a văzut o dramatică dezrădăcinare a vechilor zei, ci păstrarea păgânismului popular, cu unele adaptări la creştinism, până în zilele noastre. Religia păgână populară românească se trage din preistorie, de exemplu, îngroparea păpuşii de lut, caloianul, venerarea idolilor de pământ preistorici. Şi azi avem jertfa cocoşilor albi care se dau preotului la înmormântări, întruchipând jertfe aduse pe altarele zeilor. Serbarea naturii îmbrăcaţi în frunze verzi, ca în cultele panteiste, jocul ritual în jurul focului şi altele, sunt rămăşiţele acestui cult popular păgân, împărtăşit şi de alte popoare. Această religie şi numai pe ea a aflat-o creştinismul la ivirea sa în Dacia. N-au fost temple dărâmate, nici idoli sfărâmaţi, n-a fost nici o luptă, nici chiar în conştiinţa oamenilor, ci poporul de la sate, păstrându-şi vechile obiceiuri, nu vedea o contrazicere între vechea şi noua credinţă. El s-a plecat în faţa soliei noi care i se aducea şi a păşit în biserică aducând cu dânsul în faţa altarelor şi ritualurile preistorice.[50]

       b) Ortodoxia s-a controlat şi s-a impus prin sinoade. Patru secole au stat sub semnul a şapte sinoade ecumenice (325-787)… Din practicile rămase în viaţa comunităţilor moştenite din om în om şi din comunitate în comunitate, din amintiri în amintiri bine controlate… să alcătuiască şi să statornicească Tradiţia…”[51]

       c) Revista Ortodoxia, 1963: „Din secolul al IV-lea înainte, situaţia se schimbă. Nu mai trăiau cei ce cunoscuseră pe sfinţii Apostoli direct sau pe ucenicii lor.  Un curent reprezentat de unii Părinţi de seamă face din Tradiţie un al doilea izvor, independent de Sfânta Scriptură. De la această dată, şi interpretările biblice ale primelor trei veacuri au fost socotite Tradiţie, la care s-a tot adăugat până în ziua de azi. Pe măsură ce trecea timpul, Tradiţia, care voia să rămână tâlcuirea Scripturii, câştigă o consistenţă literară proprie… În această dezvoltare se poate amesteca şi omenescul…” [52]

       d) Revista Ortodoxia, 1982: Numeroase erezii s-au înmulţit pentru că conducătorii unor grupări creştine nu au voit să predice învăţătura Apostolilor, ci au făcut ce au voit după plăcerea lor, nu ceea ce trebuie. [53]

       e) Revista Telegraful Român nr. 11-12: „…Din practicile rămase în viaţa comunităţilor moştenite din om în om şi din comunitate în comunitate, din amintirile bine controlate, coordonate, suprapuse şi armonizate cu documentele, să alcătuiască şi să statornicească Tradiţia, sora documentelor, din care au făcut izvor de credinţă de valoare şi cu autoritate egală cu a documentelor scrise… Şi aşa au construit acel cod de învăţături care se va numi Dogmatica şi care va fi peste veacuri şi pentru eternitate constituţia precisă, obligatorie şi aspră a Ortodoxiei… Singură cu certitudine mântuitoare. [54]

Se pune întrebarea firească: a lăsat oare Domnul Iisus Hristos în seama omului să precizeze învăţătura şi calea mântuirii? Nu ne-a trimis pe Duhul Său Cel Sfânt care ne va călăuzi în TOT adevărul (Ioan 16:13)? Tot ce vine din oricare altă parte în afară de descoperirea lui Hristos din cer, aşternută pe paginile Sfintei Scripturi, este de la oameni şi, pentru că este astfel pe nedrept numită tradiţie ortodoxă, noi o identificăm ca pe tradiţie populară. Iar Sfinţii Părinţi ai Bisericii o califică drept inovaţie, însufleţire a diavolului (vezi nota 1). Următoarele mărturii culese din scrierile adevăratei Sfinte Tradiţii Ortodoxe, pe care le vom aduce mai jos, întăresc şi mai puternic acest adevăr.

 • Temelia de nezdruncinat a apărătorilor adevăratei Tradiţii Ortodoxe

       Crezul

Iată acum una din cele mai zdrobitoare dovezi a nepotrivirii tradiţiei populare cu Tradiţia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Această dovadă serveşte NUMAI acelor ortodocşi care cred şi mărturisesc Crezul Ortodox. Dacă dvs., cei care citiţi aceste gânduri, respectaţi Crezul Ortodox atunci sunteţi primii care vă veţi ridica împotriva tradiţiei populare de astăzi. Şi vă garantez că, după ce am să citez primul articol ale Crezului, după numai câteva remarci asupra adevărului conţinut vă veţi afla confruntaţi cu o alegere între Crezul Ortodox şi tradiţia populară care se revendică nelegitim a fi ortodoxă.

Cum începe deci Crezul? „Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul…”

Ori crezi în Atotţiitorul, ori crezi în aceia pe care-i ţine Atotţiitorul! Dacă crezi în Atotţiitorul, atunci crezi în ceea ce vine de la El, prin descoperirea lui Hristos vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli, adică în Biblie. În cazul acesta va trebui să respingi orice fel de învăţături străine de Scriptură ca pe o inovaţie, ca pe o însufleţire a Satanei. Ori, dacă vrei să dai credit tradiţiei, aşa cum circulă ea acum prin popor, atunci va trebui să te lepezi de Crez. Şi, a treia variantă, dacă ai să continui să spui Crezul şi, în acelaşi timp, continui să te călăuzeşti şi după tradiţia aceasta populară, atunci gura ta este aceea care te va osândi la ziua judecăţii prin faptul că ai mărturisit cu gura ta că tu crezi în Tatăl Atoateţiitorul, dar în fapt ai crezut în spusele acelora ţinuţi de Atoateţiitorul.

George Remete face o serie de afirmaţii pe care eu le-am grupat în patru seturi a câte două comentarii. În primul comentariu autorul vorbeşte corect despre Divinitatea Scripturii lui Dumnezeu; în al doilea comentariu vorbeşte tot atât de corect despre amestecul omului în alcătuirea tradiţiei populare. Am făcut această grupare în ideea limpezirii concluziei pe care o veţi trage la urmă privind identitatea fiecăreia dintre ele. Şi în acelaşi timp am avut în vedere simplificarea alegerii care se cere între Biblie şi tradiţia populară.

 – Sfânta Scriptură înseamnă Revelaţia supranaturală fixată expres în scris, în aceeaşi generaţie care a primit-o direct, oral;

Tradiţia reprezintă aceeaşi Revelaţie supranaturală, păstrată şi transmisă însă prin memoria colectivă orală a Bisericii şi fixată mult mai târziu în scris peste mai multe generaţii.

În cazul Sfintei Scripturi, valoarea şi autoritatea unei afirmaţii este absolută, indiferent de câte ori este susţinută în Biblie, chiar şi dacă e semnalată într-un singur loc;

În cazul Tradiţiei însă este foarte important faptul dacă un adevăr de credinţă e formulat şi susţinut cât mai frecvent, ceea ce-i dă autoritate şi putere de convingere.

Sfânta Scriptură este inspirată în totalitate sau, altfel spus, este valoare absolută în totalitate;

Tradiţia este împropiată şi susţinută ca autoritate obligatorie numai parţial.

Sfânta Scriptură oferă Cuvântul lui Dumnezeu direct;

Tradiţia îl dă comentat, interpretat prin experienţa permanentă, mereu nouă a Bisericii.[55]

Am menţionat afirmaţiile acestea în paralel pentru a evidenţia cât mai vădit contrastul dintre Biblie şi tradiţie. Problema unora este bine concretizată de către gânditorul ortodox Sorin Dumitrescu: „Riscul credinciosului ortodox este să ajungă să fie hipnotizat de Ortodoxie şi astfel s-o iubească mai mult decât pe Hristos.[56]

Cât despre faptul că pe aceeaşi pagină a cărţii menţionate s-au făcut şi alte comentarii am să-l citez pe preot profesor Ion Buga: „Abia în Hristos toată rătăcirea se sfârşeşte fiindcă El este Răspunsul pentru orice foame omenească de Dumnezeu, este viaţa pe care omul o pierduse şi restituită prin El, omului.[57] Vom rămâne astfel la spusele lui Hristos cât şi la canonul ortodoxiei care nu se abate cu nimic de la descoperirea lui Hristos.

Sfânta Scriptură

Acum, pentru că preotul profesor Ion Buga, citat mai sus, Îl evidenţiază cu toată grija pe Hristos ca fiind Răspunsul pentru orice foame omenească de Dumnezeu, următoarea probă o vom lua din descoperirea adusă de Hristos, adică Sfânta Scriptură.

În Iov capitolul 2 citim, la versetul 11, că trei prieteni ai lui  Iov au aflat despre nenorocirile care dăduseră peste el şi au venit la el cu intenţia de a-l mângâia pentru durerea lui. Aceşti trei prieteni însă s-au dovedit vinovaţi înaintea lui Dumnezeu încât, până la urmă, tot Iov a trebuit să se roage pentru ei ca să nu fie pedepsiţi (42:8). Care este explicaţia? Aceştia erau oameni învăţaţi – se poate înţelege lesne din cuvântările lor. Erau şi plini de compătimire pentru suferinţele lui Iov. De ce, totuşi, nu a reuşit nici unul din ei să-l ajute pe Iov în necazurile lui? De ce nu a reuşit nici unul din ei să-l încredinţeze de adevăratul sens al suferinţelor lui? Cum de nu au reuşit ei să i-L arate pe Dumnezeu lui Iov în toate suferinţele sale?

Primul care a vorbit este Elifaz. Care era sursa din care-şi culegea el argumentele în vederea convingerii lui Iov? El spune la 4:8 “După cum am văzut eu...” Al doilea prieten, Bildad din Şuah, vine cu tradiţia părinţilor, cu cele ce au zis, au făcut şi au păţit cei dinaintea noastră, deci oameni ca şi noi. “Ei îţi vor da învăţătură” (8:8-10), cu alte cuvinte oamenii îţi vor da răspunsul (nu Dumnezeu, aşa după cum ne spune preotul profesor Ion Buga). Iar al treilea prieten este Ţofar din Naama (11:13-16). Acesta venea la Iov cu Legea, pe care nimeni n-a putut-o ţine şi de aceea nimeni n-a putut intra în rai prin faptele Legii (Romani 3:20). Deci şi acesta venea cu ceva care nu-l putea duce pe bietul Iov înaintea Dumnezeului harului.

Una dintre multele învăţături pe care le-a intenţionat Dumnezeu pentru noi prin aşezarea acestei cărţi în canonul Vechiului Testament priveşte înţelegerea imposibilităţii rezolvării problemei statutului omului înaintea lui Dumnezeu de către omul căzut în păcat. Nici raţionamentele noastre (Elifaz din Teman), nici tradiţia şi înţelepciunea strămoşilor noştri (Ţofar din Naama) şi nici Legea lui Dumnezeu (Bildad din Şuah) – nici una din acestea nu ne poate aduce răspunsul. Ci, „abia în Hristos toată rătăcirea se sfârşeşte fiindcă El este Răspunsul pentru orice foame omenească de Dumnezeu, este viaţa pe care omul o pierduse şi restituită prin El, omului”, cum ne-a spus Ion Buga mai sus.

Iată justificarea adevăratei Sfinte Tradiţii Ortodoxe care se sprijină numai şi numai pe Cuvântul lui Dumnezeu. Şi tot aici trebuie căutată şi justificarea anatemei pe care o rostesc Sfinţii Părinţi asupra oricărei micşorări, adăugiri sau modificări a Cuvântului scris al lui Dumnezeu (vezi nota bibliografică 1).

Tertulian: „E de a noastră datorie să nu primim ca bună o învăţătură, decât dacă ne vine de la bisericile pe care le-au întemeiat înşişi apostolii, unde ei înşişi au propovăduit, fie prin viu grai, fie prin  epistole, mai târziu. Dacă astfel stau lucrurile, e limpede că orice învăţătură care e la fel cu aceea a bisericilor apostolice, maici şi izvoare ale credinţei, trebuie socotită ca adevărată, fiindcă ea păstrează ceea ce au primit bisericile de la Apostoli, iar Apostolii de la Hristos, şi Hristos de la Dumnezeu.

Din contră, învăţătura care se opune adevărului arătat de biserici, de Apostoli, de Hristos şi de Dumnezeu, să fie socotită ca mincinoasă chiar înainte de a fi cercetată.”[58] Tot Tertulian spune, cu altă ocazie: „Sfânta Scriptură are o autoritate absolută; tot ce ne învaţă ea este un necesar adevărat, şi vai de acela care primeşte învăţături pe care nu le-am găsit în ea.[59]

Arhimandrit profesor Dr. C. Voicu: „Sfinţii Părinţi, propovăduitori şi conducători ai Bisericii, nu au trădat, falsificat sau înlăturat Sfânta Scriptură, ca să impună Bisericii ‘preceptele’ lor omeneşti.[60]

Sunt încă o sumedenie de multe alte dovezi din partea Părinţilor Bisericii şi a altor scriitori bisericeşti care atestă cu tărie că adevărata Sfântă Tradiţie Ortodoxă este numai aceea care este conformă desăvârşit cu Scriptura. Încheiem însă capitolul acesta aducând ultimele două mărturii categorice în ce priveşte lămurirea înţelegerii cu privire la ceea ce este, cu adevărat, Sfânta noastră Tradiţie Ortodoxă. Una vine din partea Sf. Irineu, născut între anii 115 şi 140, ucenic al Sfântului Policarp. Cealaltă mărturie am ales să fie una din vremurile noastre pentru a dovedi veridicitatea punctului de vedere a adevăratei ortodoxii, validată şi în zilele noastre.

Sf. Irineu: „Nici o tradiţie nu poate fi recunoscută ca Apostolică dacă nu este întemeiată pe Sfânta Scriptură şi potrivită cu ea” (vezi nota bibliografică 42).

Revista Studii Teologice: „Duhul Sfânt nu mai adaugă nimic la conţinutul Divin al Evangheliei. O tradiţie care este contrară Sfintelor Scripturi nu este o tradiţie ortodoxă.  Tradiţia recunoaşte că Scriptura este forma definitivă, conţinutul infailibil al revelaţiei.[61]

Rămâne ca fiecare dintre noi să gândim în dreptul nostru şi să alegem să mergem fie după Sfânta Tradiţie Ortodoxă care este aliniată cu Scriptura, aşa cum au lăsat-o Sfinţii Părinţi ai Bisericii, fie după tradiţia aceasta populară în care omul muritor vine să ne înveţe despre eternitate. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului din Ioan 12:48, în care ne face cunoscut că vom fi judecaţi după Cuvântul Lui, după descoperirea lui Hristos, nu după cuvântul venit de la oameni.

Capitolul 2

Pocăinţa

Atât Scriptura, cât şi Sfânta Tradiţie Ortodoxă ne surprind cu privire la felul în care ne prezintă pocăinţa. Pocăinţa este lucrarea Duhului Sfânt[62] la care omul răspunde prin acceptare sau respingere. Pocăinţa, aşa cum ne este ea prezentată pe paginile Sfintei Scripturi, este o acţiune care se consumă în două faze distincte:

1) Eliberarea (numită foarte des în Biblie ca mântuire) din statutul de păcătos şi respectiv starea de păcat, adică naşterea cea de a doua[63] prin pocăinţă[64], botez[65] şi credinţa în Evanghelie (Marcu 1:15). Această fază este lucrarea exclusivă a Duhului Sfânt care are loc o singură dată, ca şi procesul naşterii biologice în lumea fizică. Etapa aceasta a pocăinţei este ilustrată în eliberarea poporului evreu din robia Egiptului. Eliberarea evreilor din robia Egiptului este o imagine a eliberării creştinilor din robia lui Satan şi a lumii, eliberare care este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. Când Moise dă ultimele instrucţiuni poporului înainte de moartea sa, cu privire la felul în care să aducă pârga tuturor roadelor pământului ca dar înaintea Domnului, îi învaţă să mărturisească înaintea preotului aceste cuvinte: „Şi ne-a scos Domnul din Egipt, singur cu puterea Lui cea mare, cu mână tare şi cu braţ înalt, cu înfricoşare mare, cu semne şi minuni.[66] Iată deci, că eliberarea noastră din starea de păcat şi moarte, este lucrarea pe care o face Domnul singur cu puterea Lui cea mare.

       2) Eliberarea sau mântuirea de fapt de păcatele din care ne-a izbăvit Dumnezeu de drept prin naşterea cea de a doua. A doua fază este, aşa cum ni se spune la Filipeni 2:12, să ne lucrăm mântuirea noastră[67] – adică noi trebuie să lucrăm prin Duhul Sfânt la eliberarea de păcatele din care am fost izbăviţi de către Duhul Sfânt; iar aceasta se continuă până la sfârşitul vieţii. Etapa aceasta este ilustrată în faza următoare a eliberării poporului evreu pe drumul spre Canaan, prin tot ceea ce a urmat în pustie după ieşirea lor din Egipt şi apoi după ajungerea lor în Canaan. Este adevărat că tot Dumnezeu este Acela care lucrează şi aici cu puterea Lui cea mare, prin Duhul Sfânt. Dar aici trebuie ca noi, aceia care am fost izbăviţi de El din păcate şi fărădelegi, să punem din partea noastră toată sârguinţa ca să adăugăm la credinţa noastră fapta cea bună[68] Această sârguinţă din partea noastră a toată sârguinţa este faza a doua a pocăinţei, fază care se realizează prin acţiunea noastră de a lăsa pe Duhul Sfânt să împlinească în noi, ceea ce a împlinit Mântuitorul la cruce pentru noi – iar aceasta o facem toată viaţa cât trăim pe Pământ.

 Ce spune Biblia despre pocăinţă

Cuvântul a se pocăi se găseşte menţionat de peste şapte zeci de ori în Scriptură (în oricare dintre traduceri) sub diferite forme. Este bine cunoscut că în rândul ortodocşilor adjectivul acesta de pocăit este adresat neoprotestanţilor ca un nume ruşinos, învinuindu-i de lepădare de la dreapta credinţă. Dar pentru că învăţătura Scripturii ortodoxe vorbeşte despre pocăinţă de peste şapte zeci de ori, cum am putea-o trece noi cu vederea?! Oare nu ne-am face vinovaţi de păcatul micşorării textului sacru al lui Dumnezeu, de ceea ce Părinţii Bisericii denumesc ca fiind o însufleţire a diavolului?!

Să clarificăm un detaliu: cine este şi cum poate cineva ajunge un adevărat ortodox? Pentru că nimeni nu devine ortodox prin simplul fapt că s-a născut din părinţi ortodocşi sau pentru că s-a născut în sânul unei naţiuni aşa-zis creştine. Aşa cum spune şi Scriptura la Romani 9:6, nu toţi cei din Israel sunt şi israeliţi. Credinţa ortodoxă şi-o însuşeşte fiecare om în mod individual, pe poarta pocăinţei sau prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt, făcând pasul acesta în deplină cunoştinţă de cauză şi prin liberă alegere, cum bine adevereşte descoperirea lui Hristos la epistola lui Pavel către Tit 3:5. Dar despre aceasta vom vorbi pe larg în capitolul Botezul. Acum vreau doar să reliefez printr-o analogie deosebirea dintre un ortodox care moşteneşte numele acesta numai pentru că s-a născut într-o familie de ortodocşi şi un ortodox care a devenit ortodox potrivit descoperirii lui Hristos, acceptând pe deplin conştient calea pocăinţei, botezului şi credinţei în Evanghelie.

Ne gândim la câteva nume cum ar fi Croitoru, Măcelaru, Fieraru sau Cizmaru. Numele, spre exemplu Croitoru, nu califică pe cineva ca croitor numai pentru că, în timp ce moşteneşte acest nume de la tatăl său, el nu ştie nici măcar să ţină un ac de cusut în mână! Ce am putea spune despre cineva cu numele Măcelaru? Trebuie oare să credem că omul acesta este măcelar de meserie numai pentru că poartă acest nume, deşi el, niciodată în viaţa lui, n-a avut treabă cu carnea şi cuţitul? Să ne gândim acum la altcineva, un domn cu numele Cizmaru. Domnul acesta este om de ştiinţă în specialitatea astronomie. El caută printre stele şi constelaţii cu tot felul de mijloace moderne, roade ale ultimelor cuceriri în domeniul tehnologiei computerizate. Dacă eu aş dori să-mi repar pantofii, m-aş duce oare la prietenul acesta al meu care se uită pe cer după stele şi galaxii, numai pentru că se numeşte Cizmaru şi pentru că-mi este şi prieten?! Să-l luăm ca exemplu pe cineva al cărui nume este Popa (cunosc personal mulţi români care au numele de familie Popa): dacă am un om în sat care este de meserie potcovar dar care se numeşte Popa, am să merg la el să mă spovedească numai pentru că se numeşte Popa?!

Dacă simpla coincidenţă a numelui cuiva cu vreo meserie oarecare nu are niciodată nimic comun cu profesia acelei persoane, atunci nici simpla îndeletnicire a cuiva cu lucrurile religioase nu va face niciodată un copil al lui Dumnezeu dintr-un om născut în păcat şi fărădelegi. Mersul la biserică, participarea cu regularitate la Sfânta Liturghie şi practicarea tuturor ritualurilor bisericeşti, nici una singură din toate acestea şi nici toate la un loc nu vor face în veci pe cineva ortodox. Cum arătam şi mai sus, spusele Scripturii de la Romani 9:6 ne arată limpede că nu toţi cei din Israel sunt şi israeliţi. Avem ca dovadă pe Iuda vânzătorul care a stat trei ani şi jumătate în imediata apropiere a Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu. L-a văzut în carne şi oase, L-a auzit şi a vorbit cu El, a mâncat şi a băut cu Mântuitorul şi, totuşi, lucrul acesta nu l-a făcut creştin, ba încă nici măcar nu l-a împiedicat să rămână ceea ce a fost de la început – un diavol (vezi Ioan 6:70)!

Iată, astfel, motivul pentru care am subliniat faptul că mă adresez adevăraţilor ortodocşi. Adevăraţii ortodocşi nu sunt cei care doar poartă numele acesta, dar, de fapt, ei urmează nişte datini omeneşti străine de Scriptură, ci sunt aceia care şi-au însuşit credinţa ortodoxă pe calea descoperirii lui Hristos, prin pocăinţă, botez şi înnoirea cu Duhul Sfânt. Şi nici chiar descoperirea lui Hristos care este miezul, temelia credinţei ortodoxe, nu o primim din orice sursă, ci numai de la dumnezeieştii şi Sfinţii Săi Apostoli, aşa cum ne-a fost lăsată pe paginile Sfintei Scripturi, întărită de Sfintele Sinoade ecumenice şi curăţită de orice micşorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare prin învăţăturile venite fie de la oameni, fie chiar de la un înger.[69]

Ne apropiem acum de locul unde vom vorbi despre pocăinţă din perspectiva Scripturii. Pocăinţa este un subiect care trebuie să-i intereseze pe adevăraţii ortodocşi. Vom folosi surse autorizate din rândul scriitorilor bisericeşti, începând cu mărturia unuia dintre cei mai importanţi teologi ortodocşi ai sfârşitului secolului XX, considerat de către arhidiaconul Ioan I Ică junior ca  incomparabil exeget al tradiţiei Ortodoxe – preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae.[70] Într-o lucrare a sa, părintele Stăniloae foloseşte cuvântul pocăinţă de şase ori pe parcursul a numai patru propoziţii.[71] Aflându-se în pragul plecării la cele veşnice şi cugetând cu glas tare la cele ce-l aşteptau dincolo de mormânt, părintele Stăniloae ne face următoarele mărturisiri: „De aceea, uneori doresc să rămân încă aici pentru a-mi adânci pocăinţa. Îl înţeleg pe Sfântul Antonie care-i cerea lui Dumnezeu să-l mai lase încă să mai facă pocăinţă. Dar nu ştiu dacă îmi voi face pocăinţa cum se cuvine; cred că, dacă voi mai trăi, voi ajunge la o pocăinţă mai autentică, mai adâncă decât până acum; dar cu toate acestea văd că nu reuşesc să-mi adâncesc această pocăinţă… Dă-mi Doamne să mă pocăiesc înainte de sfârşit, ca să mă înfăţişez cu vrednicie înaintea Ta.” Care este, aşadar, ultima dorinţă a sfinţiei sale, părintele Stăniloae înainte de moarte? Tot ceea ce cere sfinţia sa este harul pocăinţei care, aşa cum el însuşi afirmă aici, este condiţia de a fi primit cu vrednicie înaintea lui Dumnezeu.

Am ajuns, astfel, la înţelegerea că adevărata înfăţişare cu vrednicie înaintea lui Dumnezeu nu este posibilă decât ca urmare a pocăinţei. Cât de importantă trebuie să fie pocăinţa în ochii lui Dumnezeu dacă până chiar şi cel mai luminat teolog al sfârşitului sec. XX, părintele Stăniloae, nici el nu îndrăznea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu prin meritele sale personale, ci numai în temeiul pocăinţei! Atât de mare importanţă acorda sfinţia sa pocăinţei încât nu era sigur că a făcut-o aşa cum o cerea Dumnezeu! Dacă această minte atât de luminată a ortodoxiei şi calificat ca un incomparabil exeget al tradiţiei ortodoxe, dacă el nu-şi putea face intrarea în rai decât pe poarta pocăinţei, dacă nici chiar el nu credea în ajungerea în rai ca urmare a slujbei preoţilor care-i vor porunci lui Dumnezeu să-l ducă acolo când se va afla fără suflare în cele patru scânduri ale sicriului, ce putem spune noi ceilalţi care suntem nişte muritori de rând? Oricine va citi cartea amintită va rămâne completamente convins că dacă eşti un adevărat ortodox trebuie să te îngrijeşti tu însuţi de soarta vieţii tale veşnice cât eşti încă în viaţă; şi că, de asemenea, pregătirea constă în pocăinţă, despre care părintele Stăniloae vorbeşte cu atâta seriozitate şi insistenţă în timp ce se pregătea să treacă la cele veşnice. El nu nutrea absolut nici un fel de nădejde că ar mai putea fi, totuşi, primit în rai ca urmare a slujbelor celor mai evlavioşi preoţi. Părintele Dumitru Stăniloae vorbeşte numai despre pocăinţă practicată de el, nu de alţii în numele lui, şi practicată în vremea cât era pe pământ, nu după trecerea din viaţa aceasta.

Ne aflăm acum la punctul în care urmează să prezentăm opinia Scripturii cu privire la ceea ce este în esenţa ei pocăinţa – fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vom înţelege, de asemenea, că pocăinţa este un act personal.

Este bine cunoscut că acest cuvânt vine din grecescul metanoia care, parafrazat, poate fi definit ca o schimbare a felului de gândire.[72] Nu mai gândesc după modelul în care obişnuiam să gândesc până la momentul pocăinţei, ci accept şi adopt un alt stil de gândi, o altă scară de valori. Voi părăsi cadrul şi principiile după care obişnuiam eu să percep lucrurile, lumea şi veşnicia, voi părăsi felul în care obişnuiam să gândesc eu şi voi face aceasta cu scopul de a adopta un alt sistem de gândire, aparţinând unei alte surse, din afara mea, adică lui Dumnezeu, Creatorul meu; iar sistemul acesta este întemeiat pe cu totul alte principii, care sunt specifice noii creaţii.[73] Oare nu tocmai aceasta ne arată Omul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan 5:19, prin cuvintele spuse chiar de El: „Adevărat, adevărat zic vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai”? Şi nu tocmai aceasta este pocăinţa? Pocăinţa este, aşadar, încetarea de a mai gândi şi aştepta ceva din partea mea sau a oricărei alte fiinţe, fie omeneşti sau îngereşti, ceea ce în terminologia Scripturii se traduce prin moarte. Este vorba despre a muri faţă de mine însumi prin renunţarea la orice păreri sau înţelegeri personale privind calea lui Dumnezeu. Şi abia în felul acesta voi fi gata să pot asculta şi împlini exclusiv voia lui Dumnezeu pentru noua Sa creaţie. Iar Christos Yannaras comentează astfel această idee: “Învierea, care desfiinţează relaţia conjugală aşa cum desfiinţează şi moartea, este ‘înviere din morţi’. Presupune moartea modului natural, autonom de constituire a ipostasului nostru – moarte de voie sau fără de voie a individului, care îşi constituie ipostasul din puterile şi energiile firii sale. Trebuie să intervină o moarte pentru ca‚ ceea ce este muritor să fie înghiţit de viaţă” (2 Cor. 5:4). Ceea ce ne demonstrează în pasajul acesta Yannaras este exact ceea ce a practicat Mântuitorul Iisus Hristos în latura umană a vieţii Lui. Omul Iisus a practicat moartea modului natural, autonom de constituire a ipostasului Său, care îşi constituia ipostasul din puterile şi energiile firii Sale umane. Căci trebuie ca, aşa cum spune Yannaras în continuare, ceea ce este muritor să fie înghiţit de viaţă” (2 Cor. 5:4).

Continuându-ne lectura Scripturii am să mai amintesc un alt element legat tot de pocăinţă. Nu este deloc la întâmplare faptul că primele cuvinte ieşite de pe buzele Mântuitorului în momentul în care a păşit în slujba Lui publică au fost „Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie” (vezi nota bibliografică 45). Acum nu uitaţi, Mântuitorul vorbea aici evreilor, nu păgânilor. Vrea oare să ne spună aceasta că şi iudeii trebuie să se pocăiască? Evreii, aceia la care Dumnezeu S-a pogorât în Persoană pe muntele Sinai şi le-a dat Legea  scrisă cu degetul Lui pe cele două table de piatră[74], să aibă nevoie să se mai pocăiască? Nu este poporul acesta neamul în mijlocul căruia Dumnezeu S-a întrupat în persoana lui Iisus? Poporul acesta care s-a înrudit cu Dumnezeu prin naşterea lui Mesia din Prea Curata Fecioară Maria, poporul acesta la care S-a coborât Dumnezeu în Persoana Fiului Său şi a luat trup omenesc din neamul lor, poporul acesta să aibă nevoie totuşi de pocăinţă? Răspunsul fără echivoc este: da! Mai mult chiar, deşi acesta este poporul căruia Dumnezeu i-a dat Legea Sa Divină coborându-Se pe Muntele Sinai, scrisă cu degetul Lui pe tablele de piatră, iată că acum vine Iisus la ei şi le spune că trebuie să creadă în Evanghelia Sa, nu în Legea lui Moise. Vrea aceasta să ne comunice că nici ei nu se pot mântui prin ţinerea Legii? Trebuie ca şi ei să lase Legea, să treacă prin procesul pocăinţei şi apoi să creadă în Evanghelia Noului Testament, nu în Legea Vechiului Testament?

Răspunsul categoric este că până şi ei, evreii, poporul cu care S-a făcut rudă Dumnezeu prin întruparea Fiului Său în Prea Curata Fecioară Maria, şi ei trebuie să facă aceşti paşi distincţi şi să se pocăiască, să se boteze şi să creadă în Evanghelia lui Mesia (nu în Legea lui Moise din Vechiul Testament)! Înţelegem astfel că dacă nici măcar pentru evrei nu este alt mijloc de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu decât prin procesul pocăinţei, nu mai este nici cea mai mică speranţă pentru oricare alt neam din rasa umană de a ajunge în raiul lui Dumnezeu pe vreo altă cale. Iar dacă vrem să ne referim specific la naţia noastră română care se socoteşte ortodoxă, atunci amintim din nou pe preotul Stăniloae care nu îndrăznea nici măcar să se gândească că ar putea ajunge în rai fără a trece pe poarta pocăinţei!

‚ Ce spune adevărata Sfântă Tradiţie despre pocăinţă

Am ajuns acum la punctul unde urmează să luăm seama la felul în care privesc pocăinţa Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi alţi scriitori creştini sau teologi ortodocşi. Am arătat deja mai sus părerea preotului profesor dr. Stăniloae cu privire la pocăinţă, urmează acum şi alte mărturii.

Voi începe cu un citat care face parte din Canonul Apostolic al primelor secole, dând citire unui fragment din capitolul Pocăinţa, validat de către teologii ortodocşi moderni:

Acestea vi le scriem, iubiţilor nu sfătuindu-vă pe voi, ci amintindu-ni-le şi nouă; că şi noi suntem în acelaşi loc de luptă şi aceeaşi luptă ne stă în faţă. De aceea să părăsim grijile deşarte şi zadarnice şi să venim la canonul cel slăvit şi sfânt al predaniei noastre; să vedem ce este bun, ce este plăcut şi ce este primit înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi. Să privim cu ochii deschişi la sângele lui Hristos şi să cunoaştem cât este de scump lui Dumnezeu şi Tatălui Lui, că, vărsându-se pentru mântuirea noastră a adus har de pocăinţă (metanoias charin) întregii lumi. Să străbatem cu mintea toate generaţiile şi să vedem că, din generaţie în generaţie, Stăpânul a dat loc de pocăinţă celor ce vor să se întoarcă la El. Noe a predicat pocăinţa, iar cei care l-au ascultat s-au mântuit. Iona a predicat ninivitenilor pierirea cetăţii lor, iar cei care s-au căit de păcatele lor au făcut îndurător pe Dumnezeu cu rugăciunile lor şi au dobândit mântuirea, deşi erau străini de Dumnezeu.

       Slujitorii/liturgii harului lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, au vorbit despre pocăinţă. Însuşi Stăpânul tuturora a grăit cu jurământ despre pocăinţă: ‘Eu grăiesc, zice Domnul, nu voiesc moartea păcătosului, ci pocăinţa lui’. Apoi adăugând şi voinţa Lui cea bună spune ‚Pocăiţi-vă, casa lui Israel, de nelegiuirile voastre…’ Voind dar ca toţi cei care-L iubesc pe El să aibă parte de pocăinţă, i-a întărit prin voinţa Lui cea atotputernică. [75]

Vreau să atrag atenţia asupra faptului că acest subcapitol începe prin asigurarea că nevoia de pocăinţă este deopotrivă a lor, adică a Sfinţilor Părinţi, ca şi a tuturor celorlalţi credincioşi de rând, care au trăit de-a lungul veacurilor şi cărora le este adresat canonul despre pocăinţă. Şi atunci, dacă Sfinţii Părinţi ai Bisericii, dintre care unii au fost chiar contemporani cu dumnezeieştii şi sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, dacă ei mărturisesc pocăinţa ca mijloc unic de întoarcere la Dumnezeu pentru ei înşişi, cine altcineva din întreaga specie umană şi-ar putea permite a gândi la o altă cale de ajungere la mântuire? Şi, atenţie!, să nu uităm că pocăinţa despre care vorbesc Sfinţii Părinţi aici este aceeaşi pe care o aminteşte şi părintele Stăniloae: o pocăinţă pe care trebuie să o facă fiecare om în deplină cunoştinţă de cauză, să o facă el însuşi, nu altul pentru el şi să fie făcută în timpul vieţii sale.

Înainte de a continua cu celelalte mărturii pe care urmează să le aduc trebuie să mai zăbovim puţin pentru a-mi justifica afirmaţia de mai sus cu privire la nevoia efectuării pocăinţei la modul personal şi în deplină libertate de alegere. Pentru aceasta vom cita doi teologi ortodocşi care vorbesc despre libertatea de alegere ca factor de neînlocuit în luarea de decizii privind raportul omului cu Dumnezeu. Primul citat este dintr-o lucrare a preotului profesor George Remete: “libertatea persoanelor nu va dispărea, nu va fi încălcată niciodată, pentru că numai libertatea înseamnă identitate şi personalitate, adică valoare… Dumnezeu nu limitează în nici un fel libertatea omului pentru că, dacă ar fi limitată câtuşi de puţin, n-ar mai fi reală.  De aceea Dumnezeu nu vrea s-o limiteze deloc; ea este preţuirea şi iubirea cea mai mare pe care o poate oferi Dumnezeu creaturilor.”[76] Al doilea citat îi aparţine lui Christos Yannaras: „în limitele acestei lumi omul personal întâlneşte pe Dumnezeul personal. Îl întâlneşte nu faţă către faţă, ci ascuns, aşa cum întâlneşte pe poet în cuvântul poeziei sale şi pe pictor în cuvântul culorilor sale… Dumnezeu ni-L descoperă pe Dumnezeu, Se descoperă pe Sine prin luminarea unei cunoştinţe care nu este sens-noţiune, ci nume-persoană, este Iisus Hristos, slava şi  arătarea lui Dumnezeu… Participarea creatului la viaţa necreatului nu poate fi rezultatul unei necesităţi, ci un fapt de libertate.”[77]

Pentru că astfel stau lucrurile, ne punem întrebarea logică: ce valoare poate avea creştinarea din oficiu a unui copil care nu ştie şi nici nu poate să-şi facă cunoscută propria lui alegere cu privire la actul creştinării? Va primi oare Dumnezeu pe un om care a fost adus cu de-a sila în cer, împotriva alegerii sale deliberate (dacă, bineînţeles, aşa ceva ar fi totuşi posibil)?! Pocăinţa, aşadar, atât din perspectiva Scripturii cât şi din perspectiva teologilor amintiţi, este un act care trebuie făcut în deplinătatea tuturor facultăţilor mintale şi sufleteşti de alegere absolut deliberată a insului în cauză. Iar pentru că pocăinţa duce la mântuire, amintim pe Christos Yannaras care ne face cunoscut că “pentru Biserică, mântuire înseamnă eliberarea vieţii de stricăciune şi de moarte, transformarea actului de supravieţuire în plinătate existenţială, participare a creatului la modul de existenţă al necreatului” (vezi nota 76).

Acum vom continua cu aducerea altor mărturii ale Părinţilor Bisericii privitoare la pocăinţă:

Sf. Ioan Gură de Aur: „Pocăinţa este… încrederea în Dumnezeu… ea ne deschide cerul.[78]

Tertulian: „Căci este foarte inconsistent să aştepţi iertarea păcatelor în timp ce tu eviţi să te pocăieşti… Aceasta este ca şi când întinzi mâna să primeşti cumpărătura fără să fi plătit preţul. Pocăinţa este preţul pe care îl cere Domnul ca să-ţi poată da iertarea.  Compensarea prin pocăinţă e ceea ce El îţi propune ca să fii scăpat de pedeapsă.[79]

Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, amintind textul de la Isaia 1:16: „De altfel Isaia nu v-a trimis la baie ca să vă spălaţi acolo de crimă şi de celelalte păcate, căci nici toată apa mării n-ar fi în stare să vă curăţească; ci, după cum este natural, baia cea mântuitoare despre care a vorbit atunci, este baia celor care se pocăiesc şi care se curăţă nu prin sângele ţapilor sau al oilor ori prin cenuşa unei junci, sau prin ofrande de făină, ci în credinţa prin sângele lui Hristos şi prin moartea Lui.”[80]

Sfântul Clement Romanul care, după documente, este unul dintre primii urmaşi ai Sfântului Apostol Petru: „Să ne fixăm privirile noastre asupra sângelui lui Hristos, şi să ne dăm seama ce preţios este el înaintea Tatălui Său, căci a fost vărsat pentru mântuirea noastră, şi aduce harul pocăinţei întregii lumi… Slujitorii harului lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vorbesc despre pocăinţă. Într-adevăr, Stăpânul Universului, El Însuşi cu jurământ a vorbit despre pocăinţă când a zis: ‚Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci pocăinţa lui.  Pocăieşte-te, o casă a lui Israel de nelegiuirea ta’.  Iar la pagina 43 scrie mai departe:  ‘Să ne pocăim cât timp suntem pe pământ… să ne pocăim cu toată inima noastră de orice am făcut aici în trup, ca să putem fi mântuiţi de Domnul câtă vreme avem încă oportunitatea să ne pocăim… Căci după ce-am plecat din lumea aceasta nu vom mai fi în stare să ne pocăim (Evrei 9:27). Câtă vreme avem ocazia să fim vindecaţi să ne încredinţăm lui Dumnezeu, Medicul, şi să-I plătim taxa. Ce taxă? Pocăinţa dintr-o inimă curată”[81] (reliefarea cuvintelor aparţine autorului).

Ne apropiem de încheierea lămuririlor asupra subiectului pocăinţei, pocăinţă fără de care nimeni nu poate ajunge în cerul lui Dumnezeu. Am văzut că adevăraţii ortodocşi, Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi toţi ceilalţi scriitori bisericeşti din toate timpurile şi până la cei de azi, toţi cred şi propovăduiesc pocăinţa aşa cum a rânduit-o Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze prezentarea acestor gânduri, să lumineze mintea tuturor acelora care nu s-au pocăit şi să-i ajute să înţeleagă că un adevărat ortodox este numai acela care se pocăieşte! Sfinţii Părinţi din primele secole ale creştinismului au trecut pe poarta pocăinţei împreună cu toţi adevăraţii ortodocşi de-a lungul veacurilor. Chiar şi incomparabilul exeget al tradiţiei ortodoxe contemporan nouă, preotul profesor Dumitru Stăniloae, a cărui ultimă rugăciune dinaintea trecerii la cele veşnice a fost să-i dea Dumnezeu mai multă pocăinţă, dovedeşte fără echivoc că pocăinţa este singura şansă pentru un păcătos care vrea să ajungă în rai.

Descoperă, Doamne Dumnezeule, nevoia pocăinţei în fiecare cititor al acestor rânduri, şi ajută-l să se pocăiască pentru a putea împărăţi împreună cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, de-acum şi pururea şi-n veci de veci. Amin!

Capitolul 3

Crucea

Iată un alt articol al credinţei noastre ortodoxe care este greşit înţeles şi propovăduit în cadrul tradiţiei populare.[82] Cu voia şi ajutorul lui Dumnezeu şi sub călăuzirea Duhului Său Cel Sfânt ne vom ocupa în cadrul acestui capitol de lămurirea acestui subiect. Şi, ţinându-ne neabătuţi de la temeiul credinţei noastre ortodoxe, care este descoperirea lui Hristos, vom aduce aceste lămuriri în lumina Sfintei Scripturi, după care vom asculta câteva mărturii ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, cât şi a altor scriitori bisericeşti de-a lungul veacurilor şi până în prezent. Vom vorbi şi despre semnul crucii făcut cu mâna, dar acum ne începem expunerea printr-o referire la semnificaţiile cuvântului cruce, aşa cum ne sunt ele redate în greaca veche. Iar pentru aceasta vom face apel la limba originală în care a fost scris Noul Testament şi ne vom folosi de dicţionarul Strong’s Concordance. Pentru cuvântul cruce sunt trei categorii de sensuri, grupate în trei aliniate în dicţionarul amintit.[83] Ne vom ocupa numai de primele două.

Potrivit comentariilor de la nota bibliografică menţionată, cuvântul cruce este redat în greacă prin termenul stavros (stauros). Cel mai expresiv dintre înţelesurile acestui termen poartă conotaţia de dat la moarte în sensul de lepădare de sine, prin implicarea ispăşirii lui Hristos. Cel notat cu 2476 îmbogăţeşte explicaţiile prin aceste sensuri: a susţine o autoritate, a menţine în echilibru, a putea continua în condiţii de deplină securitate, a avea o minte neclintită. Desigur, noi nu ne vom opri asupra tuturor explicaţiilor, ci vom face numai o scurtă observaţie. Punând laolaltă sensurile cuvântului cruce pe care le-a avut în vedere Duhul Sfânt (aşa cum ne sunt prezentate în limba în care a fost scris Noul Testament) ajungem la înţelegerea următoare: crucea, pentru acela care vrea să o poarte, înseamnă lepădare de sine, prin implicarea ispăşirii lui Hristos. Este vorba, deci, despre a te da la moarte pe calea lepădării de sine. Mă lepăd, astfel, de mine însumi prin renunţarea desăvârşită cu privire la orice înţelegeri din partea mea în privinţa lucrurilor lui Dumnezeu (asta este crucea – moarte!) şi mă supun oricărei căi şi porunci a Domnului (asta este înviere împreună cu Hristos!). Iar acest proces este posibil  prin implicarea ispăşirii lui Hristos, adică admiterea ispăşirii lui Hristos ca singura CALE de a redobândi cerul pierdut (în Eden) – prin pocăinţă, botez şi credinţa în Evanghelia Lui.

Acesta este adevăratul sens al cuvântului cruce pe care l-a avut în vedere Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu ori de câte ori vorbeşte despre ea în Scriptură. Dacă am făcut acest comentariu am avut în vedere lămurirea cititorilor încă de la început că, crucea, în Scriptură, are un înţeles cu mult mai lărgit decât simpla cruce de lemn la care gândim noi de obicei. Iar acelora care ar socoti nepotrivit să ne adresăm crucii cu simplul cuvânt lemn am să le amintesc că în Noul Testament cuvântul cruce este redat în cinci locuri cu cuvântul simplu lemn, şi anume: la Faptele Apostolilor 5:30, la 10:39, la 13:29, Galateni 3:13 şi la 1 Petru 2:24. Prin urmare, dat fiind faptul că termenul cruce din Noul Testament are semnificaţii cu mult mai întinse şi mai variate decât aceea care ne-a fost nouă comună, trebuie să fim gata să ascultăm lucruri cu totul noi faţă de cele cunoscute nouă. Fiind creştini ortodocşi, trebuie să ne ţinem strâns de descoperirea lui Hristos vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Săi Apostoli, aşa cum o găsim scrisă pe paginile Sfintei Scripturi, motiv pentru care nu ne abatem de la textul scris. Mai mult, pentru o înţelegere mai profundă, ne raportăm şi la limba originală în care a fost scris.

Acum însă, deşi ordinea pe care mi-am propus să o urmez în prezentarea explicaţiilor ce le aducem este mai întâi proba Scripturii şi apoi spusele Sfinţilor Părinţi, trebuie ca, uneori, aşa cum a fost şi cazul subiectului precedent, să mă abat de la această regulă şi să aduc câteva argumente ale Sfinţilor Părinţi înainte de cele ale Scripturii. Fac această digresiune având în vedere că explicaţiile pe care le-am adus deja cu privire la sensurile atât de neaşteptate ale cuvântului cruce vor stârni foarte multă mirare în mintea tuturor acelora care nu ştiau despre cruce mai mult decât că trebuie să-şi facă semnul ei cu mâna şi să o poarte la gât. Având în vedere perspectiva din care dezvolt eu subiectul crucea, trebuie să fac cunoscut că nu m-am depărtat cu nimic de perspectiva Sfinţilor Părinţi.

Să luăm aminte la felul în care se raportează Sf. Ioan Gură de Aur la cruce şi ne vom  convinge că nu mă abat de la însemnătatea care se dă învăţăturii crucii în sânul adevăratei ortodoxii care începe cu Părinţii Bisericii. „Crucea, spune Sf. Ioan Gură de Aur, este distrugerea duşmăniei, siguranţa păcii, virtutea miilor de lucruri dăruite nouă”. Şi tot el a spus mai departe: „Nimic nu este atât de nepotrivit şi străin de creştin ca a trăi în repaus şi în odihnă… Stăpânul tău S-a răstignit şi tu cauţi repaus?  Stăpânul tău a fost pizmuit şi tu de desfătezi? Răstigneşte-te pe tine, chiar dacă nu te răstigneşte nimeni… Dacă iubeşti pe Stăpânul tău, mori de moartea Lui…[84]

Ceea ce trebuie să înţelegem noi foarte temeinic are în vedere faptul că crucea este cu mult mai mult decât obiectul de lemn pe care a murit Mântuitorul nostru! Sf. Ioan Gură de aur, unul din stâlpii Bisericii Ortodoxe, vorbeşte pe larg despre semnificaţia crucii. Vom vedea imediat că aşa-numitul cult al crucii a apărut mai târziu, introdus de tradiţia oamenilor. Atunci când Mântuitorul ne-a poruncit să ne luăm fiecare crucea noastră, a avut în vedere tocmai aceste simbolistici ale termenului grecesc stavros (stauros), cu toate semnificaţiile lui. Prin a ne lua crucea, Mântuitorul ne îndemna să facem exact ceea ce ne spune şi Sf. Ioan Gură de Aur: să ne răstignim pe noi înşine, să murim de moartea Lui. Aşadar, trebuie să facem ceva în legătură cu firea noastră veche, mai mult decât a purta o cruce la gât.

După ce am vorbit despre opinia literaturii patristice privitoare la cruce (desigur, ne referim numai la opiniile potrivite descoperirii lui Hristos) să analizăm învăţătura Bibliei despre cruce. Dacă m-am grăbit să prezint mai întâi opinia tradiţiei noastre ortodoxe şi numai după aceea şi pe a Bibliei, am procedat astfel pentru a demonstra că nu aduc la urechile ortodocşilor nici un fel de învăţătură nouă cu privire la cultul crucii, şi nici atât contrară Scripturii! Nu m-am depărtat cu nimic de învăţăturile Sfintei Tradiţii ortodoxe (vorbim, desigur, despre adevărata tradiţie care este conformă cu descoperirea lui Hristos, aşa cum am explicat detaliat când am vorbit despre Biblia şi Tradiţia). Vom aduce acum câteva citate ale Scripturii ca să putem înţelege ce anume are ea de spus cu privire la rolul crucii în economia mântuirii.

Col. 1:20: „Şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii.

Col. 2:14-15:Ştergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. Dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpânirile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce.

Efeseni 2:16:Şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.

1 Cor. 1:18: Căci Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.

Filipeni 3:18:Căci mulţi, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun şi plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos.

Tot în cadrul dovezilor Scripturii amintim un fapt foarte concludent.  Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a folosit în Noul Testament de cinci ori cuvântul simplu lemn referindu-se la crucea Mântuitorului, aşa cum  arătat deja mai sus (vezi originalul grecesc la Faptele Apostolilor 5:30; Faptele Apostolilor 10:39; Faptele Apostolilor 13:29; Galateni 3:13; 1 Petru 2:24). De ce a folosit Petru expresia „L-au omorât spânzurându-L pe lemn” (Faptele Apostolilor 10:39), şi nu „spânzurându-L pe sfânta cruce”? De ce a vorbit la fel şi Pavel, spunând despre Mântuitorul că L-au pogorât de pe lemn (Faptele Apostolilor 13:29), şi nu de pe sfânta cruce?

Adevăraţii creştini ortodocşi, a căror credinţă este primită prin descoperirea lui Hristos făcută cunoscută dumnezeieştilor şi Sfinţilor Săi Apostoli, rămân la ceea ce au primit înaintaşii lor, pionierii credinţei apostolice, Sfinţii Părinţi ai Bisericii, adică la ceea ce spune Scriptura.

 1. 1.      Opinia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi a altor scriitori bisericeşti 

cu privire la subiectul Crucea

Am ajuns acum la punctul următor al temei noastre urmând să prezentăm opinia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi a altor scriitori bisericeşti cu privire la subiectul Crucea. O să vorbim în acelaşi context şi despre semnul crucii făcut cu mâna.

i) Tertulian ne spune că „Dacă s-ar cere o motivare biblică, pentru facerea semnului crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul îl are în tradiţie…” [85]

ii) Una din revistele Ortodoxia ne face cunoscut că „Crucea (semnul crucii) ca reprezentare a aceea ce s-a petrecut pe Golgota, a pătruns în viaţa liturgică a Bisericii în sec. al IV-lea[86].

iii) Farar ne spune: „Ca semn distinct Crucea nu se întâlneşte în catacombe decât în forme mascate de monograme ale lui Hristos. Cea mai timpurie cruce latină este aceea de pe mormântul împărătesei Galla Placidia din anul 451. O închipuire evidentă a răstignirii n-a existat înainte de sec. IV.[87]

iv) În revista Ortodoxia citim că „prima evidenţă despre reprezentarea trupului lui Iisus pe cruce, provine din secolul al 5-lea. Până în secolul al 6-lea, simpla cruce a apărut rar în public[88].

v) În Dialogul cu iudeul Trifon ni se face cunoscut că Sf. Iustin Martirul este primul scriitor creştin care vorbeşte de semnul crucii, aducându-l ca o dovadă din Sfânta Scriptură că Domnul Iisus trebuia să moară pe cruce şi că crucea este instrumentul pe care trebuia să pătimească. Dar nu face nici o aluzie că acestui semn i s-ar cuveni închinare sau că creştinii trebuie să-l facă.[89]

vi) Vom apela acum din nou la lucrarea Din apă şi din duh a preotului Schmemann despre care am vorbit în partea introductivă a cărţii. De data aceasta aduc un citat scurt care, de fapt, aparţine traducătorului acestei cărţi, preot profesor Ion Buga: „În ultimă analiză, sensul suprem al Întrupării lui Hristos este cel liturgic; El a venit pentru a răspunde la întrebarea esenţială unde să ne închinăm (Ioan 4,20), iar răspunsul vizează tocmai formalismul ucigător şi mutaţia închinării “în duh şi în adevăr.”[90]

Citatul acesta ne duce din nou la descoperirea lui Hristos, adică Sfânta Scriptură care este izvorul credinţei ortodoxe, din care vom învăţa felul de închinare pe care-l cere Acela căruia îi aducem închinarea. Căci oricât de dreaptă, de frumoasă şi de încântătoare ar putea părea forma de închinare adusă prin semnul crucii făcut cu mâna, dacă nu este primită de Acela căruia i-o aducem ce folos avem noi din ea şi ce folos are Acela căruia ne închinăm?

Ce zice, deci, textul Scripturii către care ne îndreaptă preotul profesor Ion Buga? Pentru aceasta îi vom urma îndemnul şi vom deschide Cartea Sfântă la Ioan 4:19-24, unde citim: „Femeie… vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte.  Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină (Lui) trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.

Am înmănuncheat mai sus pentru cititorii acestei cărţi un „buchet” de informaţii cu privire la învăţătura despre Cruce şi semnul crucii făcut cu mâna, culese atât din izvorul credinţei ortodoxe care este Sfânta Scriptură, cât şi din scrierile Părinţilor Bisericii. Iar la urmă am legat strâns acest „buchet” cu vestea adusă de Mântuitorul din partea lui Dumnezeu: El ne-a spus exact ce fel de închinare şi ce fel de închinători Îşi doreşte Dumnezeu! Mântuitorul ne explică mai întâi că Dumnezeu este duh şi că, deci, duh fiind El nu poate primi decât închinarea în duh. Că oamenii au introdus începând cu secolul IV d.H. şi un alt fel de închinare, este responsabilitatea acelora care s-au abătut de la dreptarul Scripturii şi de la învăţătura primilor Părinţi ai Bisericii! Cine vrea să afle cum s-a strecurat şi felul acesta străin de închinare în sânul ortodoxiei nu are decât să citească un comentariu foarte calificat al profesorului de teologie (mai târziu episcop) Nicolae Colan.[91] Felul acesta de închinare prin facerea semnului crucii cu mâna nu face parte din învăţătura Mântuitorului, nici a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi, după cum bine am văzut, chiar şi teologii moderni amintesc felul de închinare adus de Mântuitorul, nu pe cel inventat de oameni.

Ne-am apropiat acum de încheierea celui de al treilea capitol al cărţii noastre. Să nu uităm niciodată că în ziua judecăţii nu vom fi judecaţi după spusele nici unei făpturi din creaţia lui Dumnezeu. Mântuitorul ne spune la Ioan 12:48-49 că vom fi judecaţi după Cuvântul Lui, al lui Hristos. Vrei dar să nu te temi de ziua judecăţii? Ia aminte atunci la învăţăturile pe care ni le aduce Hristos pe paginile Sfintei Scripturi! Urmează porunca Mântuitorului din Marcu 1:15 de a te pocăi şi a crede în Evanghelie, apoi pe aceea din Marcu 16:16 de a te boteza! Vei fi, astfel, născut din nou şi înnoit cu Duhul Sfânt, aşa cum se arată în Tit 3:5, după care vei deveni copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:11-13). După aceea, poartă-ţi crucea în fiecare zi, aşa cum ni se porunceşte la Luca 9:23, şi adu-I lui Dumnezeu închinarea cerută de El în Ioan 4:19-24, adică în duh şi în adevăr! Urmând aceşti paşi arătaţi de Mântuitorul în Cuvântul Lui, nu vei mai avea a te teme de El în ziua înfricoşătoarei judecăţi. Dumnezeu nu poate să mintă, aşa cum ne spune El Însuşi la Tit 1:2, şi te va primi în Împărăţia Lui!

Binecuvântează, Doamne Dumnezeule, citirea acestor îndemnuri aduse din Cuvântul Tău, dă harul şi lumina pocăinţei fiecăruia dintre cititori care nu l-au primit încă, şi dă-ne şi nouă harul de a trăi pocăinţa prin purtarea crucii în fiecare clipă tot mai mult, spre slava Ta şi fericirea noastră veşnică. Amin!

Capitolul 4

Botezul

În cel de al patrulea capitol al lucrării de faţă ne vom ocupa cu subiectul Botez. Potrivit schemei pe care ne-am propus-o în planul de desfăşurare a cărţii vom trata acest subiect din perspectiva Scripturii, după care vom prezenta opinia Părinţilor Bisericii şi a altor scriitori bisericeşti cu privire la Botez. Subiectul acesta a necesitat un volum de informaţii mai mare decât cele dinainte. Astfel se face că gândurile cuprinse în acest material au fost împărţite pe mai multe subcapitole după cum urmează:

 Noţiuni generale

a)     Despre apă şi botez;

b)     Însemnătatea botezului in lumina Scripturii;

c)      Câte feluri de botezuri există?

‚ Botezul pe paginile Sfintei Scripturi

a) Etapele săvârşirii botezului, aşa cum sunt prezentate de Sfânta Scriptură;

b) Condiţiile care se impun unui candidat în vederea primirii botezului;

c) Cufundarea trupului în apa botezului se înfăptuieşte NUMAI în temeiul şi ca urmare a scufundării sufletului în moartea lui Hristos, prin pocăinţă;

d)  Botezul copiilor mici.

ƒ Botezul în învăţătura Părinţilor Bisericii

      a) Ce este Botezul?

b) Părinţii Bisericii apără cu probe copleşitoare temeiurile de bază ale botezului  –  credinţa şi desăvârşita conştientizare a actului în sine din partea candidatului;

c) Condiţiile, temeiurile şi maniera practicării botezului în înţelegerea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.

 Noţiuni generale

 

a)     Despre apă şi botez

Doctrina botezului este una dintre cele mai controversate teme în creştinism deoarece poate fi speculată foarte reuşit de către Satana în vederea înşelării oamenilor lesne crezători. Oricine va deschide oricare din traducerile Bibliei ortodoxe la cartea 1 Petru 3:21 va vedea că nici una nu vorbeşte despre botez ca având ceva de-a face cu mântuirea. Cufundarea trupului în apă nu este nimic altceva decât o manifestare exterioară a mântuirii care a avut loc înlăuntru (dacă bineînţeles, a avut loc o astfel de lucrare autentică înlăuntru). Spre exemplu, Biblia lui Cantacuzino de la 1688 vorbeşte despre botez ca despre o pildă; Biblia lui Galaction ca închipuire (a mântuirii); Biblia Anania prezintă botezul ca o prefigurare ş.a.m.d. Şi tot atât de categoric este arătat în versetul citat că botezul nu este nici curăţirea trupului de întinăciunile lui.

Biblia arată că botezul nu exercită nici un fel de influenţă asupra celui botezat, nici asupra duhului, nici asupra sufletului şi nici atât asupra trupului omenesc, dacă nu este precedat de pocăinţa sufletului. Botezul nu transmite nici un gen de însuşiri celui care-l primeşte. În afară de udarea cu apă a trupului, botezul nu exercită nici un fel de acţiune asupra persoanei care se botează. Botezul îşi extrage valoarea numai din acţiunea interioară care a avut loc la nivelul duhului omului născut din nou – dacă o astfel de lucrare a avut loc cu adevărat. Botezul nu are nimic magic în el. Dacă Dumnezeu încuviinţează un botez, aceasta se datoreşte nu apei în care a fost cufundat cel ce se botează, nu în slujbele şi ceremoniile pompoase care au loc cu prilejul botezului şi nici atât în ceea ce crede persoana în cauză despre apa în care a fost cufundat. Cufundarea trupului în apă îşi extrage valoarea din cufundarea sufletului în Hristos. Un om care nu a pus capăt părerilor lui personale sau ale altor oameni despre Dumnezeu, adică nu a murit prin despărţirea de înţelegerea sa faţă de tot ce vine din partea făpturii omeneşti cu privire la mântuire, poate să se cufunde în apă având parte de cele mai alese slujbe bisericeşti de fiecare dată –  înaintea lui Dumnezeu actul cufundarii este lipsit de valoare! Dar cufundarea în apă numai o singură dată a unui om care îşi cufundă mai întâi mintea, sufletul şi duhul în Hristos prin pocăinţă este primită de Dumnezeu ca botez! Numai această cufundare a lăuntrului omului în moartea lui Hristos va da valoarea şi calificativul de botez a cufundării trupului unui om în apa botezului. Prin această cufundare a lăuntrului în moartea lui Hristos trebuie să se înţeleagă capitularea omului în faţa tuturor cerinţelor lui Dumnezeu privind viaţa, moartea şi veşnicia – iar asta înseamnă moarte de cruce, după cum am văzut deja în capitolul precedent. După cum Hristos S-a deşertat de Sine Însuşi până la punctul de neputinţă absolută şi desăvârşită, S-a smerit şi S-a făcut ascultător chiar până la moarte de cruce (Filipeni 2:8), tot aşa omul care se botează consimte să se plece în faţa oricărui cuvânt al lui Dumnezeu adus prin descoperirea lui Hristos.

b)     Însemnătatea botezului in lumina Scripturii

Am vorbit mai sus despre relaţia dintre apă şi cel botezat, deci despre partea exterioară. Acum să vorbim despre realitatea interioară, despre însemnătatea spirituală pe care a acordat-o botezului Acela care a instituit acest act.

Prima dată trebuie să stabilim însemnătatea pe care o are botezul în opera mântuirii. Pentru aceasta ne raportăm puţin la Ioan Botezătorul şi slujba lui. Se ştie foarte bine că Ioan Botezătorul nu era calea mântuirii ci pregătitorul ei. Botezul lui Ioan, de asemenea, nu era botezul instituit de Mântuitorul Iisus Hristos (adică cufundarea în moartea Domnului şi învierea la o viaţă nouă), dar era prefigurarea lui. Dacă icoana adevăratului botez venea din cer (vezi Matei 21:25) şi nu putea fi ocolită de cei care doreau iertarea păcatelor (vezi Matei 3:6, Marcu 1:4 şi Luca 3:3), cu cât mai mult botezul Domnului Iisus, care El Însuşi vine din cer, nu poate fi ocolit de cei care doresc mântuirea. Dacă la botezul lui Ioan nu erau primiţi oameni care nu-şi mărturiseau păcatele (Matei 3:7 şi Luca 3:7-8), deci nu erau primiţi nici pruncii, cu cât mai mult la botezul instituit de Însuşi Mântuitorul Hristos se cere credinţă şi primirea conştientă a tot ce ne învaţă El.

Iată aici încă un element cu privire la importanţa botezului instituit de Mântuitorul Hristos. La Faptele Apostolilor 19:3 întâlnim nişte ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Ei nu primiseră botezul nou testamental şi de aceea nici nu aveau credinţa mântuitoare. Adevărata credinţă în Domnul Iisus nu este despărţită de botez. Cine crede în El, se botează. Numai după ce ucenicii lui Ioan Botezătorul au primit pecetea adevărului confirmată în primirea Duhului Sfânt prin punerea mâinilor asupra lor de către cel mai mare Apostol al vremii harului, Pavel, şi au fost botezaţi ca urmare a acestui fapt, numai după aceea au dovedit că aveau dreapta credinţă. Cine are dreapta credinţă se şi botează.

Privit din perspectiva lui Dumnezeu, botezul nu are de-a face cu păcatele. Este adevărat că prin cufundarea în apă cu prilejul botezului noi mărturisim moartea faţă de toate păcatele şi întreg trecutul nostru păcătos. Dar botezul, în sine, este doar mărturia unui act înfăptuit la nivel de duh. Persoana care se botează depune o mărturie publică prin apa botezului afirmând o anumită poziţie interioară pe care a adoptat-o în raporturile lui cu Dumnezeu. Persoana a săvârşit un act mai înainte de a-l mărturisi. Actul interior săvârşit de cel botezat a avut loc în duhul lui,  şi asta a avut loc mai înainte de a se prezenta ca un candidat la botezul propriu-zis. Botezul este constituit din două acte la care cel ce botează supune pe cel care se botează. Este vorba despre cufundarea celui botezat în apă, apoi scoaterea lui afară din apă. Cufundarea trupului în apă reprezintă îngroparea în moartea lui Hristos; scoaterea la suprafaţa apei simbolizează învierea la o viaţă nouă împreună cu Hristos – dar asta numai în cazul în care cel botezat s-a cufundat în moartea lui Hristos la nivel de duh lui prin pocăinţă şi a înviat la o viaţă nouă împreună cu El prin învierea Lui.

Cred că pentru uşurarea înţelegerii simbolisticii botezului ne-am putea servi foarte bine de următoarea ilustraţie: un tânăr şi o tânără care se gândesc serios la căsătorie. La un moment dat vine şi clipa în care ei discută deschis condiţiile acestui act. Sunt numai ei, nu e nimeni în preajma lor. Ei îşi vorbesc în taină unul altuia, îşi pun întrebări, dau răspunsuri, iau în calcul toate aspectele privitoare la încheierea unei căsătorii şi, în final, se hotărăsc. Desigur, hotărârea aceasta este luată strict între ei doi, fără nici un fel de martor ocular, nimeni care să-i audă ce au vorbit şi ce au aranjat. Dar odată ce au stabilit toate condiţiile căsătoriei şi au ajuns la o hotărârea de a se uni prin căsătorie, pleacă acum la familiile lor şi la prieteni ca să le facă cunoscută bucuria de a se uni prin căsătorie. După aceea urmează cununia civilă şi cea religioasă. Înţelegerea dintre ei a fost confidenţială. A fost numai între ei doi. Nimeni nu ştie ce au vorbit ei atunci când au discutat aspectele unirii prin căsătorie. Dar după ce au ajuns să ia hotărârea de a se căsători, această hotărâre a fost făcută cunoscută în mod public prin actul oficial al căsătoriei soldat cu punerea verighetelor în degete.

Cam în felul acesta stau lucrurile şi cu botezul. Actul de pocăinţă este făcut de om între el şi Dumnezeu. Omul, în adâncul sufletului său se hotărăşte să se pocăiască. Apoi, după ce actul pocăinţei s-a încheiat între el şi Dumnezeu, omul se bucură, la fel ca cei doi tineri, să facă cunoscut acest legământ încheiat cu Dumnezeu şi va face asta exact prin actul botezului. Actul botezului propriu-zis este un simbol asemănător cu verighetele din degetele celor doi tineri care s-au cununat.

Acum urmează să discutăm despre lucrarea interioară care are loc la nivel de duh în inima celui ce se botează, adică moartea împreună cu Hristos şi învierea împreună cu El. Am amintit despre aceasta şi în cadrul capitolului Pocăinţa. Cea mai grăitoare ilustraţie din care putem înţelege profunzimea învăţăturii despre botez este botezul Mântuitorului. Episodul acesta din viaţa pământească a Mântuitorului ne va lămuri pe deplin înţelesul pe care l-a dat Dumnezeu botezului.

Am arătat mai sus că (1) botezul în apă capătă sens şi este primit de Dumnezeu ca atare, numai în temeiul unei lucrări lăuntrice care a avut loc în profunzimea cea mai tainică a fiinţei celui care se botează. Am arătat apoi că (2) botezul nu are de-a face cu păcatele, ci cu atitudinea păcătosului, a celui care se botează, faţă de Dumnezeu. Şi am mai arătat de asemenea că (3) atitudinea aceasta în raport cu Dumnezeu reprezintă capitularea totală şi absolută în faţa lui Dumnezeu a celui care se botează. Iar această capitulare absolută înseamnă moartea faţă de sine pentru a învia faţă de Dumnezeu. Toate aceste realităţi lăuntrice ale raporturilor Sale cu Tatăl se văd lămurit în viaţa Mântuitorului. El arată în cele mai simple cuvinte moartea Sa desăvârşită faţă de Sine în relaţie cu Tatăl prin cuvintele de la Ioan 5:19:   „Adevărat, adevărat zic vouă:  Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai.” Sau, cum spune mai jos la versetul 30: „Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis.” Sau, cum spune la Ioan 8:29: „Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui.” De asemenea, Romani 15:3: „Căci şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa…”

Iată, deci, cum se adeveresc în viaţa Mântuitorului cele ce am arătat mai sus despre botez. Botezul în apă pe care-l recunoaşte Dumnezeu în viaţa unui om este numai botezul aceluia care, în relaţia lui cu Dumnezeu, nu face nimic de la sine însuşi ci, la fel ca şi Iisus, face numai lucrurile pe care le vede la Tatăl său, adică la Dumnezeu! Iisus a făcut toată viaţa Lui numai lucrurile plăcute Tatălui. Iisus n-a căutat niciodată plăcerea Sa. Iisus Se comporta faţă de Sine însuşi ca faţă de un mort. În viaţa lui Iisus nu exista nici o umbră de intervenţie de orice natură din partea oricărei făpturi din creaţia lui Dumnezeu. În El stăpânea, în toată plinătatea şi desăvârşirea, voia şi plăcerea Tatălui, deoarece El Se golise de Sine Însuşi şi de orice altă intervenţie străină. Aceasta înseamnă moarte faţă de sine, aceasta este pocăinţa adevărată! Şi pentru că Iisus a trăit real moartea Sa desăvârşită faţă de Sine nefăcând niciodată nimic de la Sine Însuşi, de aceea Dumnezeu a confirmat primirea botezului Său deschizând cerul şi făcând acea declaraţie din Luca 3:22 prin care arăta că Acesta este Fiul Său preaiubit întru care a binevoit.

Dumnezeu a făcut această declaraţie publică despre Fiul Său cu mai multe scopuri. Putem să credem cu toată certitudinea că unul din scopurile pe care le-a avut Dumnezeu în vedere deschizând cerul şi făcând acea declaraţie faţă de Fiul Său a fost şi să ne ofere nouă un tablou real a ceea ce înseamnă cu adevărat botezul înaintea Lui. Învăţăm de-aici că, dacă vrem ca botezul nostru să fie luat în consideraţie înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie precedat de actul pocăinţei interioare, prin care consimţim, la fel ca şi Hristos, că din momentul acela noi nu mai trăim după învăţăturile şi perceptele izvorâte din gândirea noastră, din gândirea altor oameni şi nici chiar din gândirea venită din partea celor mai strălucitori îngeri din cer. Botezul primit înaintea lui Dumnezeu este numai acela precedat de moartea faţă de noi înşine, adică încetarea de a lua sfat de la orice ar veni la noi, din partea noastră, din partea oricărei alte făpturi omeneşti şi chiar din partea îngerilor, pentru a trăi numai şi numai după îndemnurile, voia şi plăcerea lui Dumnezeu.

Botezul nu are de-a face cu păcatele noastre. Este foarte adevărat că prin cufundarea în apă, care este simbolul îngropării trecutului nostru, îngropăm deopotrivă, simbolic, şi păcatele împreună cu tot trecutul nostru păcătos. Dar aici nu e vorba despre lucrurile din viaţa lui, fie păcate, fie o viaţă de cea mai înaltă moralitate. Botezul priveşte strict poziţia pe care păcătosul o alege în raporturile sale cu Dumnezeu. Botezul se raportează la atitudinea omului faţă de sine şi de lucrurile din el, bune şi rele deopotrivă, acceptând să moară faţă de el însuşi şi faţă de lucrurile din el, bune şi rele deopotrivă. Prin botez omul se recunoaşte de creatură în faţa Creatorului mărturisind suveranitatea absolută a lui Dumnezeu.

Cea mai puternică dovadă a temeiului acestei afirmaţii ne-o oferă botezul Mântuitorului despre care tocmai am vorbit mai sus. Botezul este botez numai atunci când exprimă în afară o realitate dinlăuntru. Gândindu-ne acum la botezul Mântuitorului din perspectiva afirmaţiei potrivit căreia botezul nu are nimic de-a face cu lucrurile din viaţa celui ce se botează, ci are de-a face cu poziţia faţă de sine şi faţă de Dumnezeu a celui ce se botează, amintim că acceptarea botezului Mântuitorului de către Tatăl stătea în moartea Fiului faţă de Sine, evidenţiată în textele Scripturii de la Ioan 5:19 şi 30, cât şi în alte texte. Dumnezeu a încuviinţat botezul în apă al Fiului Său, Iisus, prin aceea că avea la bază moartea Lui faţă de Sine dovedită cu prisosinţă începând chiar cu momentul acceptării voii Tatălui de a fi trimis pe Pământ ca să moară pentru noi şi în locul nostru. Iar după aceea, pe tot parcursul vieţii Sale, deşi El era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat n-a încetat niciodată ca, în umanitatea Lui, să trăiască cu desăvârşire mort faţă de Sine. Orice ar fi făcut Iisus înaintea lui Dumnezeu nu putea fi decât bine şi slăvit, totuşi, niciodată n-a făcut nimic de la Sine însuşi.

Am încercat până la punctul acesta să demonstrăm că, în esenţa lui, botezul nu este corelat la starea de păcătos şi la povara de păcate, ci la persoana păcătosului. Iar acum o să spunem câteva cuvinte despre declaraţia paradoxală a Mântuitorului prin cuvintele “Fiul nu poate face nimic de la Sine însuşi”. Am tot vorbit despre asta mai sus şi este momentul potrivit să adâncim această declaraţie a Mântuitorului.

Orice cuvânt din viaţa Sa şi orice atitudine au fost întotdeauna Adevăr dumnezeiesc. Despre orice ar fi putut fi vorba în legătură cu personalitatea Sa, cum ar fi gândirea Sa, simţirile Sale, plăcerea Sa, voinţa Sa, reacţiile Sale, sentimentele şi resentimentele Sale, în toate cele ce priveau într-un fel sau altul fiinţa Sa, Iisus era în mod desăvârşit lepădat de Sine. Aşa cum un mort nu reacţionează faţă de cei ce stau lângă coşciugul său, nici la strigătele sfâşietoare ale celei mai dragi fiinţe din lume lăsate în urmă şi nici la cele mai cumplite hule ce i s-ar putea aduce de către cineva, tot aşa nimeni n-a putut face niciodată pe Iisus să reacţioneze la nici o provocare care ar fi venit din Sinea Lui. Toată existenţa Lui era numai în relaţie cu Tatăl.

Iisus este Acela la al Cărui simplu cuvânt „Eu sunt” au căzut cu feţele la pământ înaintea Lui o ceată de oameni veniţi înarmaţi cu săbii şi ciomege să-L ia prins (Luca 22:52). Cum stăm atunci cu faptul că nu putea să Se apere? Acela care a însănătoşit oameni bolnavi de tot felul de boli incurabile, oameni ciungi, muţi, orbi şi ologi din naştere, El care a sculat morţi din morminte, El să nu poată face nimic? Da, aşa este, dar, atenţie!, El nu a spus numai că nu poate, ci că nu poate din Sine Însuşi. Şi de ce nu putea chiar nimic din Sine însuşi? Iisus S-a deşertat pe Sine[92] şi S-a îmbrăcat în toate atributele unei fiinţe create. Aici nu vorbim că Iisus ar fi fost creat  –  asta este o mare erezie, ci doar că El S-a deşertat pe Sine ca să Se îmbrace în fiinţă creată, aşa cum arată textul de la Filipeni 2:6-8. Acum, în statutul acesta de fiinţă creată, aşa cum suntem noi (dar fără păcat), Iisus a arătat exact ceea ce suntem în noi înşine – nişte fiinţe totalmente neputincioase, tot atât de neputincioase în a face fie bine, fie rău ca şi un mort. Vorbind despre capacitatea noastră în a face ceva, singura deosebire dintre noi şi un mort intervine în alegerea pe care o putem face cui vrem să slujim: lui Dumnezeu sau Satanei?

În noi înşine şi din noi înşine nu putem face nimic mai mult decât ar putea face un mort. Minunea alcătuirii omului stă tocmai în înzestrarea lui cu capacitatea de a face o alegere liberă a stăpânului căruia să-i slujească în viaţă – lui Dumnezeu sau Satanei. Cum nu poate mortul din coşciug intrat deja în procesul de descompunere să mai facă ceva, aşa nu poate o fiinţă omenească să facă ceva, să iniţieze ceva care să plece de la ea însăşi! Omul nu poate face nimic altceva decât să aleagă pe cineva care să lucreze în el şi prin el. Omul este făcutdupă chipul şi după asemănarea” lui Dumnezeu (Gen. 1:16), dar omul nu este Dumnezeu! Dumnezeu este unul singur, alt dumnezeu în afara Lui nu mai este! Iisus a arătat în mod desăvârşit care este adevăratul statut al fiinţei umane, cu referire la capacităţile personale ale omului. A arătat foarte simplu, dar de netăgăduit, că, deşi omul este făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, el nu este decât o creatură care nu poate face nimic de la sine. Tot ceea ce poate face omul este să asculte de Dumnezeul Creator sau de ispititorul Satana.

Ne întoarcem acum la subiectul nostru, arătând că prin botez candidatul proclamă şi recunoaşte de bună voie şi nesilit de nimeni autoritatea absolută, deplină şi necondiţionată a Dumnezeului Creator asupra fiinţei şi vieţii sale. Prin cufundarea trupului în apă el face cunoscut „începătoriilor, stăpânirilor, stăpânitorilor acestui veac şi duhurilor răutăţii care sunt în văzduh” (Efeseni 6:12), cât şi oamenilor de pe Pământ că, punându-şi în valoare potenţialul de liberă alegere, se leapădă de arborele său genealogic care este rasa lui Adam cel făcut din pământ, pentru a se naşte din nou din Adam Cel născut din Duhul Sfânt. Iar prin ridicarea din apa botezului candidatul mărturiseşte învierea lui împreună cu Hristos la o viaţă nouă, o viaţă care n-a fost niciodată cunoscută în toată istoria creaţiei lui Dumnezeu (2 Cor. 5:17). Prin ridicarea din apa botezului candidatul declară înaintea “începătoriilor, stăpânirilor, stăpânitorilor acestui veac şi duhurilor răutăţii care sunt în văzduh” (Efeseni 6:12), cât şi a oamenilor că, punându-şi în valoare libertatea de alegere în continuare, va alege, pe tot parcursul vieţii sale care îi va fi dată de acum înainte, să trăiască în desăvârşită ascultare de Hristos.

 

c)                 Câte feluri de botezuri există?

Analizând câte feluri de botez există trebuie mai întâi să stabilim pe care dintre ele îl vom explica. Căci dacă vorbim despre botezul unei anumite denominaţiuni creştine, atunci ar urma să mergem la fiecare denominaţiune creştină şi să-i studiem doctrina despre botez. În cazul acesta, răspunsul la întrebare ar fi foarte simplu: există atâtea feluri de botez câte denominaţiuni creştine există!

Dar dacă vrem să aflăm câte feluri de botez sunt recunoscute înaintea lui Dumnezeu, lucrurile stau cu totul diferit şi, în cazul acesta, noi, creştinii ortodocşi a căror credinţă are ca temelie descoperirea lui Hristos, nu avem altceva de făcut decât să deschidem Biblia la Efeseni 4:5-6 şi să aflăm de-acolo că „este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl al tuturor…

Iată, deci, ce spune Biblia: un singur botez! Şi nădăjduiesc că după ce am înţeles care e însemnătatea botezului din perspectiva Scripturii, nu ne va fi deloc greu să înţelegem şi care este acel singur botez pe care l-a instituit Mântuitorul şi care este primit înaintea lui Dumnezeu.

Pe tot parcursul explicării botezului din perspectiva Scripturii, am vorbit despre două elemente principale care definesc botezul. Prin cufundarea în apă candidatul mărturiseşte că înţelege şi acceptă deliberat în lăuntrul său statutul de creatură în raport cu Creatorul, încetând astfel să se mai consulte în oricare domeniu al vieţii sale cu tot ceea ce este făptură. Al doilea aspect este strâns legat de primul. Aşa cum deja s-a spus, candidatul face această mărturisire pe deplin conştient de libertatea sa alegere. Cufundarea în apă a unui om căruia din anumite motive i s-ar fi răpit libertatea de alegere nu poate fi primită de Dumnezeu care l-a făcut liber pe om să se pronunţe în dreptul lui (vom arăta mai jos cât de puternic apără libertatea omului şi teologii ortodocşi, dintre care amintesc acum pe George Remete, Dumitru Stăniloae şi Christos Yannaras). Aducând în scenă botezul Mântuitorului, stabilim că afundarea trupului exterior în apă este întotdeauna precedată de cufundarea sufletului interior în moartea faţă de sine.

Iată, astfel, cât de simplu ni se revelează acum necunoscutele de care avem nevoie în rezolvarea ecuaţiei adevăratului botez, despre care Biblia ne vorbeşte ca fiind singurul botez. Singurul botez care este primit înaintea lui Dumnezeu este acela care poartă semnul originalităţii şi sigiliul lui Dumnezeu, botezul practicat de Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat. Vârsta maturităţii la care a fost botezat Iisus, trecutul pe care L-a lăsat în urmă ca mărturie interioară a botezului exterior, ascultarea deliberată în totală cunoştinţă de cauză faţă de Tatăl prin însăşi împlinirea botezului  –  toate acestea sunt elemente care definesc exact acel un singur botez pe care L-a instituit Dumnezeu. Oamenii pot născoci în fiecare zi oricât de multe reţete de botez, este libertatea lor. Dar când vine vorba despre primirea botezului de către Dumnezeu, aici nu este decât acest singur botez practicat de Omul Iisus Hristos.

Care botez nu poate fi primit de Dumnezeu? Răspunsul a devenit acum foarte simplu de dat: orice botez care neglijează vreunul din cele două elemente de temelie: (1) cufundarea trupului în apă fără ca sufletul să fi fost mai întâi scufundat în moartea lui Hristos prin pocăinţă şi (2) cufundarea în apă a unui candidat fără conştientizarea din partea sa a acestui act în toată deplinătatea înţelegerii şi a alegerii sale.

‚ Botezul pe paginile Sfintei Scripturi

După ce am devenit destul de familiarizaţi cu noţiunile generale asupra botezului ne vom apropia acum de Sfânta Scriptură din care vom căpăta lumina desăvârşită asupra învăţăturii despre botez.

Mai înainte de a ne apropia de Scriptură, voi comenta un aspect important care condiţionează puternic înţelegerea Scripturii, vorbind despre… cerneala „simpatică”!

Această cerneală este alcătuită dintr-un produs bazat pe o substanţă sensibilă la căldură. În condiţii normale o pagină scrisă cu cerneală “simpatică” arăta ca şi o pagină goală, nu poţi vedea nimic din conţinutul aşternut pe ea. Dar de îndată ce este apropiată de o sursă de căldură, scrisul de pe ea apare şi se poate citi ca orice alt scris.

Adevărurile de pe paginile Bibliei pot fi comparate cumva cu cerneala „simpatică”. Este adevărat, cuvintele Bibliei pot fi citite de oricine a învăţat să scrie şi să citească. Dar când vine vorba de adevărul conţinut în spatele cuvintelor, acesta este, la fel ca şi cerneala simpatică, accesibil numai în anumite condiţii pe care cel ce citeşte trebuie să le îndeplinească. Şi ce condiţii cere adevărul din spatele cuvintelor pentru a se revela? Am să amintesc două texte din Scriptură. Primul este Psalmul 35:9 (Anania): „Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. Psalmistul ne face cunoscut aici că lumina Cuvântului lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii nu poate fi văzută decât prin lumina Duhului Său Cel Sfânt. Al doilea text este la Matei 5:8: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.” Ce vrea, cu alte cuvinte, să spună versetul acesta? Despre care fel de curăţie a inimii vorbeşte aici Cuvântul? Este vorba despre curăţia faţă de orice prejudecată, arătându-te dispus să primeşti Adevărul lui Dumnezeu curat şi aşa cum îţi este comunicat.

Trebuie să te lepezi de toate prejudecăţile tale, arătându-te gata să primeşti necondiţionat adevărul lui Dumnezeu, chiar şi atunci când acesta îţi contrazice înţelegerile tale de o viaţă întreagă. Trebuie să te pleci înaintea adevărului lui Dumnezeu, chiar şi în cazul în care acest adevăr vine în conflict cu convingerile religioase ale denominaţiunii religioase căreia îi aparţii. Atunci, numai atunci şi abia atunci Adevărul lui Dumnezeu din spatele cuvintelor Scripturii va deveni sensibil faţă de hotărârea ta nestrămutată de a-l accepta şi ţi se va revela!

Acesta este, deci, elementul care-ţi luminează Adevărul lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii. Iar, în cazul subiectului pe care-l studiem, trebuie să fii gata să te lepezi de toate înţelegerile abătute de la Adevărul Scripturii pe care le-ai avut mai înainte despre botez, atât din părerile tale personale cât şi din cele dobândite de la denominaţiunea creştină pe care o frecventezi sau din oricare alte surse ar mai putea proveni. Numai dacă eşti gata să socoteşti ca pagubă şi drept gunoaie toate cunoştinţele care nu vin de la Hristos, aşa după cum însuşi Apostolul Pavel a procedat (Filipeni 3:8), numai atunci Adevărul Scripturii îţi va aduce un folos! Căci dacă Apostolul Pavel, care făcea parte din poporul pământesc al lui Dumnezeu, a trebuit să socotească drept pagubă şi gunoaie chiar şi cunoştinţele dobândite din Legea lui Moise, atunci cum am putea noi, popor străin de Israel, sa-L cunoaştem pe Hristos dacă am mai ţine la cele ale noastre?!

Astfel, dacă vrem să avem vreun folos din mărturiile Scripturii pe care le vom aduce acum, trebuie să aruncăm la coşul de gunoi orice învăţătură, orice părere şi orice sugestie străine de Scriptură cu privire la înţelegerea botezului, ca să primim învăţătura aşa cum ne este prezentată pe paginile Scripturii. Şi, pentru că, aşa cum vom vedea la capitolul următor, adevărata învăţătură a Sfintei Tradiţii Ortodoxe împărtăşeşte exact aceleaşi vederi ca şi Scriptura, cei care ţin la Sfânta Tradiţie vor trebui să se conformeze aceluiaşi adevăr. Asta înseamnă inima curată despre care vorbeşte Matei 5:8, ca o garanţie a căpătării luminii lui Dumnezeu privitoare la Adevărul din Cuvântul Său.

Vom începe, astfel, să prezentăm mărturiile Scripturii cu privire la botez, indicând toate pasajele din cartea Faptele Apostolilor unde se vorbeşte despre botez, căutând ca, prin lumina Duhului Sfânt, să scoatem învăţătura pe care Dumnezeu a avut în vedere să ne-o transmită prin aceste texte.

Faptele Apostolilor 2:38: „Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor.”

Faptele Apostolilor 2:41: „Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat…”

Faptele Apostolilor 8:12: „Iar când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau.”

Faptele Apostolilor 8:36-38: „Şi pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis:  Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis:  Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă.  Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat.”

Faptele Apostolilor 9:18: „Şi îndată au căzut de pe ochii lui ca nişte solzi; şi a văzut iarăşi şi, sculându-se, a fost botezat.”

Faptele Apostolilor 10:37,47-48: „Voi ştiţi cuvântul care a fost în toată Iudeea, începând din Galilea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan… Poate, oare, cineva să oprească apa, ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi? Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile.”

Faptele Apostolilor 16:15,33: „Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem. Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată.”

Faptele Apostolilor 18:8, 25: „Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a crezut în Domnul, împreună cu toată casa sa; şi mulţi dintre corinteni, auzind, credeau şi se botezau…  Acesta era învăţat în calea Domnului şi, arzând cu duhul, grăia şi învăţa drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan.”

Faptele Apostolilor 19:3-5: „Şi el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Ei au zis: În botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Şi auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus.”

Faptele Apostolilor 22:16: „Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui.”

a)     Etapele săvârşirii botezului, aşa cum sunt prezentate de Scriptură

Înainte de a trata subiectul etapelor care preced botezul şi săvârşirea lui, este foarte necesar să amintim câteva detalii demne de toată luarea aminte cu privire la felul cum trebuie să ne apropiem de citatele Scripturii amintite mai sus – de altfel ca şi de întreg conţinutul Sfintei Cărţi.

Este de la sine înţeles că pe vremea apostolilor s-au săvârşit cu mult mai multe botezuri decât cele câteva înscrise pe paginile Scripturii. Dar acestea au fost selectate şi aşternute pe paginile Sfintei Scripturi după un principiu identic cu acela care a stat la baza selectării minunilor săvârşite de Iisus. Despre Iisus ni se spune că a făcut multe minuni şi semne care, dacă ar fi fost scrise, n-ar fi fost loc pe întreg Pământul pentru toate cărţile scrise (Ioan 20:30); dar cele care au fost scrise au fost scrise pentru ca noi, oamenii, să credem în El (Ioan 20:31). Cu alte cuvinte, TOT ce avem nevoie ca oameni să cunoaştem în vederea mântuirii este scris în Scriptură. Desigur, toate celelalte lucrări ale Mântuitorului au valoarea lor înaintea lui Dumnezeu. În privinţa mântuirii noastre însă, nu aveam nevoie decât de cele ce au fost aşternute pe paginile Scripturii.

Vorbind acum despre botezurile menţionate în cartea Faptele Apostolilor, vom spune acelaşi lucru: acestea au fost scrise pentru ca noi să credem, de data aceasta fiind vorba despre a crede cele ce trebuie în legătură cu botezul. Aşadar, botezurile care sunt menţionate pe paginile cărţii Faptele Apostolilor au fost scrise de oameni inspiraţi de Duhul Sfânt, cu un scop foarte bine determinat de către Duhul Sfânt în vederea cunoaşterii din partea noastră a tuturor aspectelor legate de botez de care aveam nevoie pentru ca, în urma cunoaşterii lor, să ajungem desăvârşiţi şi bine pregătiţi pentru orice lucru bun (2 Tim. 3:16).

Ne vom ocupa acum de subiectul acesta analizându-l din anumite perspective.

b)     Condiţiile care se impun unui candidat în vederea primirii botezului

Ideile acestea pe care urmează să le prezentăm nu ne sunt chiar străine. Ele au fost deja prezentate sumar în cadrul capitolului introductiv Noţiuni generale. Ceea ce facem acum este doar să le vedem punctate de Scriptură cu prilejul botezurilor amintite pe paginile Cărţii Sfinte.

Care este, aşadar, relaţia dintre candidat şi actul botezului în sine? Analizând atent împrejurările descrise cu prilejul botezurilor amintite mai sus, constatăm că în toate cazurile candidaţii la botez au fost personal implicaţi în botezul pe care urmau să-l facă. Mai mult chiar, cu excepţia famenului etiopian, a lui Pavel şi celor din casa lui Corneliu, nu ni se spune că au fost botezaţi, ci că ei s-au botezat. Şi lucrurile stau în felul acesta deoarece candidaţii la botez trebuie să înţeleagă însemnătatea botezului, să consimtă liber şi nesiliţi de nimeni să-l primească şi, mai ales, botezul să fie precedat de pocăinţă. Vom vedea cât de insistenţi şi cât de atenţi au fost Sfinţii Părinţi ai Bisericii cu privire la pocăinţa dovedită personal de către candidaţii la botez, înaintea botezului. Acum ne mulţumim doar să arătăm că nicăieri, în nici unul din botezurile menţionate pe paginile Scripturii, nu s-a săvârşit botezul asupra vreunei persoane decât după ce persoana respectivă a înţeles pe deplin motivul şi rostul botezului. În fiecare dintre cazurile amintite, botezul a fost săvârşit numai după ce candidaţii au dovedit înţelegerea rostului şi locului botezului.  Iar în unele cazuri se vede explicit că botezul a fost cerut personal chiar de către candidat, ca urmare a înţelegerii poruncii Mântuitorului cu privire la faptul că pocăinţa trebuie să fie însoţită de botez.

c)     Cufundarea trupului din afară în apa botezului se înfăptuieşte

NUMAI

în temeiul şi ca urmare

a cufundării sufletului dinlăuntru în moartea lui Hristos,

prin pocăinţă

Vă invit acum să parcurgem împreună versetele citate mai sus, de data aceasta pentru a constata că fiecare din persoanele botezate, fie că sunt indivizi sau grupuri de mai multe persoane, au săvârşit, mai întâi, pocăinţa. Aşa cum am arătat în capitolul Noţiuni generale, apa botezului în ea însăşi nu deţine nici un fel de element magic şi nici ceremoniile religioase care au loc cu prilejul unui botez nu deţin nimic magic în ele care să poată conferi vreun merit oarecare celui ce se botează. Nici chiar rostirea formulei în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh cu prilejul cufundării în apă a trupului celui ce se botează, nu exercită nici o influenţă asupra persoanei care este cufundată în apă, dacă nu este precedată de actul pocăinţei. Cufundarea trupului în apă îşi are valoarea numai în cufundarea MAI ÎNTÂI a sufletului în moartea lui Hristos şi împreună cu Hristos Cel coborât în mormânt. Pocăinţa veritabilă se verifică printr-o stare de iluminare lăuntrică a inimii şi fiinţei aceluia în care s-a produs şi, mai ales, prin hotărârea nestrămutată de a urma porunca Mântuitorului cu privire la botez. Căci Mântuitorul nu a spus simplu cine va crede se va mântui ci foarte explicit, cine va crede şi se va boteza se va mântui (Marcu 16:16, sublinierea îmi aparţine). Vom urmări acest detaliu în cazurile de botez prezentate în textele din Scriptură.

Faptele Apostolilor 2:38. Citim cu un verset mai sus (37) că după ce au auzit propovăduirea lui Petru oamenii au rămas străpunşi în inimă şi au întrebat ce trebuie să facă. Să luăm aminte că Petru nu şi-a început răspunsul către ei prin a le vorbi despre botez, ci le spune mai întâi de toate să se pocăiască şi apoi să se boteze. Deoarece Petru era călăuzit de Duhul Sfânt, nici nu putea să pună întâi botezul, atâta vreme cât Mântuitorul pusese mai întâi pocăinţa şi apoi botezul – Matei 28:19 şi Marcu 16:16.

Faptele Apostolilor 2:41. Textul ne înfăţişează o altă acţiune premergătoare botezului – primirea Cuvântului prin propovăduirea lui Petru, cu prilejul descris la versetul 40: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” Se vede şi aici că oamenii au împlinit Cuvântul de a se fi mântuit prin procesul pocăinţei şi apoi au primit botezul în apă, ca o mărturie a pocăinţei sufletului.

Faptele Apostolilor 8:12. În acest verset găsim menţiunea expresă că botezul a fost primit numai de bărbaţi şi femei, deci oameni maturi. Nu scrie deloc că s-au botezat şi copii – de altfel nu scrie aşa ceva nicăieri în toată Biblia. Şi de ce nu scrie că s-ar fi botezat şi copii? Răspunsul este tot aici, în versetul de faţă, unde se arată că s-au botezat după ce au crezut propovăduirea lui Filip care vestea împărăţia lui Dumnezeu şi pe Iisus Hristos. Cum ar fi putut nişte prunci să creadă sau să nu creadă? Şi dacă pruncii nu puteau să creadă şi nici să nu creadă, cum ar fi putut să se boteze? La Evrei 11:6 scrie atât de limpede că „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu”.

Faptele Apostolilor 8:36-38. Aici ne este descris un dialog între ucenicul Domnului, Filip, care propovăduia pe Iisus famenului etiopian. Se vede că famenul mai întâi a înţeles învăţătura cu privire la botez, deoarece dând peste o apă el a cerut să fie botezat. Dar, luaţi aminte, Filip nu se grăbeşte să-l scufunde în apă, ci-i pune mai întâi condiţia de temelie a primirii botezului, şi anume credinţa în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Numai după ce famenul îşi mărturiseşte cu gura lui credinţa, numai după aceea a fost botezat de Filip.

Faptele Apostolilor 9:18. Aici este vorba despre botezul marelui Apostol al neamurilor, Saul, devenit Pavel. Citind cu atenţie tot episodul întoarcerii lui la Dumnezeu pe drumul Damascului, descoperim că după întâlnirea aceea miraculoasă cu Iisus Cel Înviat Saul n-a mâncat şi n-a băut nimic trei zile şi trei nopţi. Iar atunci când Dumnezeu îl trimite pe Anania la el îi face cunoscut că Saul se ruga. Rugăciunea lui era atât de fierbinte şi pocăinţa lui atât de adâncă, încât a ajuns până la Dumnezeu. Abia după aceste evenimente, după ce au trecut acele trei zile de post şi de zbucium sufletesc, abia după aceea a primit Pavel botezul!

Faptele Apostolilor 10:37,47-48. Scena aceasta este plină de semnificaţii. Parcurgând cu atenţie întregul episod consumat cu prilejul întoarcerii la Dumnezeu a lui Cornelius, constatăm că Petru le-a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos şi că, în timp ce el le vorbea despre Iisus Hristos, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei. Nu este locul aici să vorbim despre felul în care Duhul Sfânt Se pogoară NUMAI acolo unde a fost primită jertfa curăţitoare de păcate a Mântuitorului. Vom menţiona doar că pogorârea Duhului Sfânt a fost urmarea predicării Evangheliei şi pocăinţei acelora peste care S-a pogorât. Apoi, ca urmare a actului pocăinţei, au fost şi botezaţi. Au vorbit oare şi copiii în limbi? Deci, mai întâi trebuie să fie Iisus prezent prin pocăinţă şi apoi urmează botezul.

Faptele Apostolilor 16:15,33. Aici avem relatarea botezului Lidiei. Cu numai un verset mai sus, citim că Domnul i-a deschis inima ca să primească propovăduirea lui Pavel şi numai după aceea a fost botezată.  Spunem din nou, inima unui copil care este hrănit la pieptul mamei nu se poate deschide pentru a primi şi nici respinge un cuvânt. Iar la versetul 33 avem botezul temnicerului din Filipi care a fost săvârşit în felul următor: mai întâi, Pavel i-a predicat Cuvântul. La versetul 30 temnicerul întreabă pe Pavel ce trebuie să facă pentru a fi mântuit, iar Pavel îi răspuns la versetul următor că trebuie să creadă în Domnul Iisus. Reţineţi, Pavel nu i-a spus să se boteze, ci să creadă! La versetul 32 ni se arată că Pavel i-a vestit mai departe Cuvântul lui şi la toţi cei din casa lui. Abia după aceea are loc botezul. Dar botezul a fost săvârşit de aceia din casa lui care au ascultat Cuvântul şi l-au înţeles. Totul a început cu vestirea Cuvântului tuturor acelora care erau în stare să-l audă şi să-l înţeleagă. Au putut oare înţelege şi copiii?

Faptele Apostolilor 18:8. Cât de clară este ordinea şi aici prin cuvintele “auzind, credeau şi se botezau”. Botezul este urmarea auzirii Cuvântului lui Dumnezeu şi a credinţei în Fiul lui Dumnezeu. Pot oare pruncii de la sânul mamei să audă Cuvântul şi apoi să creadă în el?

Faptele Apostolilor 19:3. Aici avem aceeaşi ordine arătată prin cuvintele “auzind s-au botezat în numele Domnului Iisus”.

Faptele Apostolilor 22:16. Şi aici lucrurile stau la fel: …sculându-te, botează-te…

 

d)                  Botezul copiilor mici

După ce am vorbit atât în capitolul “Noţiuni generale” cât şi, mai ales, în subcapitolele de mai sus despre cele două elemente de temelie care califică un botez ca fiind primit înaintea lui Dumnezeu, ar putea părea aproape inutil să mai vorbim despre botezul copiilor mici. Când vom prezenta opiniile Sfinţilor Părinţi despre botez, vom înţelege cu câtă grijă şi cu câtă reverenţă vorbesc Părinţii Bisericii despre botezul aşa cum este rânduit de descoperirea lui Hristos vestită dumnezeieştilor şi sfinţilor Lui Apostoli. Vom vedea cum, pentru a fi siguri că nu încalcă principiile stabilite de către Mântuitorul cu privire la actul botezului, ei au mers chiar un pas mai departe în ce priveşte pregătirea candidatului pentru botez şi au luat o serie de măsuri pentru a se face siguri că, într-adevăr, candidatul s-a pocăit, a înţeles deplin ce este botezul şi că îl doreşte cu toată inima. Aşa cum am spus deja, ar părea aproape inutil să mai abordăm subiectul botezului copiilor mici. Dar pentru că sunt câteva detalii pe care nu le-am amintit mai sus, o să ne oprim puţin şi asupra acestora.

             a) În afară de faptul logic că un copil nu poate înţelege sensul botezului, şi nici atât să se pocăiască, trebuie să menţionăm că Biblia nu aminteşte nicăieri de botezul vreunui copil. Vom enumera mai jos argumentele celor ce susţin botezul copiilor mici şi vom dovedi apoi netemeinicia lor. Acum ne mulţumim să menţionăm că Biblia aminteşte că au fost botezaţi bărbaţi şi femei (Faptele Apostolilor 8:12), dar niciodată şi nicăieri nu arată că ar fi fost botezat vreun copil.

Cadrul pe care ni-l prezintă Scriptura în Faptele Apostolilor 8:12 este acesta: noroadele erau strânse în jurul lui Filip, în timp ce el le propovăduia Evanghelia Domnului Iisus Hristos şi făcea minuni în faţa lor. În timpul acesta noroadele aveau şi copii printre ele, căci aşa era atunci: toţi locuitorii dintr-o cetate ieşeau să asculte şi să vadă pe câte un învăţător deosebit (vezi versetele 6 şi 10). Dar când a fost vorba despre botez, s-au botezat numai bărbaţi şi femei, nu şi copii. Ce spune aici Cuvântul? Cine sunt cei care s-au botezat? Şi când s-au botezat? Iată răspunsul aici: când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos. Şi pentru că Scriptura menţionează în mod expres că s-au botezat când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, se naşte întrebarea firească: au crezut şi copiii mici care erau la pieptul mamelor lor? Răspunsul categoric şi indiscutabil este că NU, nu s-au botezat şi copii, ci numai bărbaţi şi femei! Şi apoi, dacă Duhul Sfânt n-a adăugat şi „copii”, cine are curajul să adauge ceva la Cuvântul lui Dumnezeu? Avem noi voie să facem din presupunerile noastre nişte învăţături, pe care să le sprijinim apoi pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu?!

Aşadar, în afară de faptul că teza botezului copiilor mici este dărâmată din start de către condiţiile stabilite de Scriptură unui candidat la botez, Biblia contrazice prejudecăţile noastre. Citim, astfel, porunca de la 1 Corinteni 4:6 „prin noi înşine, vorbeşte aici apostolul Pavel, să învăţaţi să nu treceţi peste ce este scris”. Deci, este vorba de a nu trece peste ce este scris pe paginile Sfintei Scripturi. Şi tot aici vreau să mai amintesc că orice „micşorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare” aduse Scripturii sunt privite de către Sfinţii Părinţi ca inovaţie, însufleţire a diavolului”. Aşa ne învaţă canonul Bisericii pe care l-am citat chiar în titlul cărţii noastre!

Se ridică totuşi o întrebare. Oare unde s-ar ajunge dacă fiecare denominaţiune religioasă şi-ar permite interpretarea arbitrară a textelor Scripturii? Într-un astfel de caz oamenii ar face din Biblie ceva asemănător cu jocul acela de copii numit “telefonul fără fir”. Dacă fiecare om şi-ar permite să-şi aducă presupunerile sale, izvorâte din mintea lui murdărită de păcat, şi să ridice astfel de presupuneri la rang cu Scriptura, ar mai putea fi numită o astfel de Biblie drept Biblia lui Dumnezeu?!

             b) Urmează să aducem acum un alt set de argumente, tot din Scriptură, împotriva botezului copiilor mici. Biblia arată limpede că fiecare om este singur responsabil înaintea lui Dumnezeu în ceea ce-l priveşte. O să vorbim în cadrul mărturiilor Părinţilor Bisericii despre ce spune adevărata învăţătură ortodoxă şi despre libertatea fiecărui om de a decide pentru sine. Acum vrem doar să amintim câteva locuri din Scriptură care arată că nimeni nu poate decide pentru altul în chestiunile care privesc mântuirea şi botezul lui.

Astfel, citim la Matei 12:37: “Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit”. Trebuie să fim conştienţi că Dumnezeu nu ia în consideraţie şi nu ţine seama de declaraţia naşului că se leapădă de Satana în locul altuia. Dacă noi înşine nu ne lepădăm de Satana la vârsta în care înţelegem că suntem robiţi de el, dacă noi înşine nu ne pocăim atunci, vai! aparţinem tot lui Satana. Mântuitorul repetă aici de două ori în contextul aceleiaşi propoziţii sintagma „cuvintele tale, pentru ca noi să putem înţelege: numai “cuvintele tale te pot face primit sau respins, înaintea lui Dumnezeu!

             c) Iată aici o altă învăţătură a Scripturii care combate teza botezului copiilor mici.  Citim la Ezechiel 18:4-20 următoarele pasaje: „…Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Omul care este drept, care face judecată şi dreptate… care urmează legile Mele şi păzeşte poruncile Mele, lucrând cu credincioşie, omul acela este drept, şi va trăi negreşit, zice Domnul, Dumnezeu. Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci necinsteşte pe nevasta aproapelui său, asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, răpeşte, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idoli şi face urâciuni, împrumută cu dobândă şi ia camăta, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi; a săvârşit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele lui să cadă asupra capului lui! Dar dacă un om are un fiu, care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel; dacă fiul acela … nu necinsteşte pe nevasta aproapelui său, nu asupreşte pe nimeni, nu ia nici un zălog, nu răpeşte, ci dă din pâinea lui celui flămând şi acopere cu o haină pe cel gol, îşi abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă nici camătă, păzeşte poruncile Mele şi urmează legile Mele, acela… va trăi negreşit. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri… Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.

Nu este oare suficient de bine înţeles că dacă neprihănirea tatălui nu-l poate ajuta nici măcar pe propriul său copil să aibă parte de rai, cu cât mai puţin ar putea neprihănirea naşului să-l ajute pe fin să fie primit la rai în temeiul cuvintelor sale?! Şi să nu uităm, în tradiţia poporului evreu avem de-a face cu relaţia dintre tată şi fiu; iar tatăl aducea lui Dumnezeu nu numai cuvinte goale, ci sfinţenia propriei sale vieţi. Dumnezeu totuşi le spune că El nu Se uită la faptele tatălui pentru ca să-l poată ierta pe fiu, ci fiul singur trebuie să se pocăiască. Apoi Dumnezeu merge aşa de departe, arătând că fiul acela care n-a ascultat de Dumnezeu va muri în nelegiuirea lui, pe când tatăl va muri în neprihănirea lui. Fiecare cu ce şi-a ales singur. Şi să luăm aminte, aici era vorba despre poporul lui Dumnezeu, poporul Israel! Dacă nici măcar în cazul lor Dumnezeu nu face o excepţie de la regulă, dacă nici măcar credinţa tatălui bazată pe fapte de sfinţenie nu putea ajuta pe fiul cel păcătos, oare să ne poată ajuta pe noi numai nişte cuvinte goale ale naşului care poate foarte bine să fie un străin?

             d) Ne gândim acum la Ioan Botezătorul. Mântuitorul pune o întrebare fariseilor: “Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni?” (Matei 21:25). Întrebarea aceasta este de importanţă capitală. Şi este aşa pentru că, în primul rând, era adresată de Domnul Iisus. Iar, în al doilea rând, pentru că numai aşa putem fi feriţi de rătăcire.

Vrem noi să ştim de unde vine o datină, un obicei sau o învăţătură cum este aceasta a botezului copiilor mici? Să punem cu toată sinceritatea inimii întrebarea: de unde vine? Din cer, adică din descoperirea lui Hristos cuprinsă în Sfânta Carte, sau de la oameni?

De unde venea botezul lui Ioan? Răspunsul e limpede: venea din cer, de la Dumnezeu. Şi pe cine boteza Ioan? Tot Cuvântul ne spune: oamenii care veneau la el „mărturisindu-şi păcatele erau botezaţi de el în râul Iordan” (Matei 3:6). Boteza Ioan şi pe cei care nu-şi mărturiseau păcatele? Boteza el şi pruncii? Se arată aşa ceva pe paginile Sfintei Scripturi?

Botezul fără pocăinţă nu este valabil. Iar pocăinţa n-o poate face decât cel care vrea să se boteze. Nimeni nu se poate pocăi în locul altuia, după cum nimeni nu poate mânca pentru altul. Atunci vine întrebarea logică: dacă pentru botezul practicat de Ioan era necesară pocăinţa, oare pentru botezul instituit de Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să nu mai fie necesară pocăinţa? Şi cine ar putea dovedi că Ioan Botezătorul sau Domnul Iisus împreună cu ucenicii Săi ar fi botezat vreun prunc?

Astfel dar, dacă la botezul lui Ioan nu erau primiţi oameni care nu-şi mărturiseau păcatele (Matei 3:7 şi Luca 3:7-8), iar pruncii nici atât, cu cât mai mult la botezul real, aşezat de Însuşi Mântuitorul Hristos, se cere credinţă şi primirea conştientă a tot ce ne învaţă El.

             e) La Faptele Apostolilor 10:48 citim că Petru “a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în numele Domnului Iisus Hristos”. Porunca aceasta a fost cu referire NUMAI la aceştia, adică la aceia care au primit Duhul Sfânt şi, în urma primirii Duhului Sfânt, au vorbit în limbi. Se pune astfel întrebarea logică: au primit Duhul Sfânt şi pruncii care se aflau în leagăn? Au vorbit şi aceştia în limbi? Este limpede aici că au fost botezaţi numai aceştia, adică cei care au crezut şi au vorbit în limbi. Înţelegem astfel că susţinătorii botezului copiilor mici îndrăznesc a forţa Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva pe care doresc ei să-l audă, dar care nu este scris.

Iar acum, în rezumatul acestui subcapitol în care am discutat botezul copiilor mici, am să prezint argumentele (mult prea şubrede) pe care-şi întemeiază învăţătura cei ce-l practică, argumente pe care le vom analiza tot în lumina Scripturii:

             1. Iisus a binecuvântat pe copiii mici, zicând Lăsaţi copiii să vină la Mine.

– Ce spune Scriptura referitor la acest argument. Este drept că Domnul Iisus a binecuvântat copiii, dar El niciodată n-a botezat copii şi nici ucenicilor nu le-a spus să boteze copiii (nici măcar Ioan Botezătorul nu este arătat nicăieri că a botezat copii) ci, simplu, să-i lase să vină la El. Şi dacă chiar ar vrea apărătorii botezului copiilor mici să-şi susţină teza pe această spusă a Mântuitorului, tocmai prin asta şi-o dărâmă. Pentru că, atenţie!, Mântuitorul n-a spus aici aduceţi-i pe copii la Mine. El a spus lăsaţii, adică atunci când pot să vină, să vină ei singuri la Mine, neaduşi de cineva. Asta înseamnă lăsaţi copilaşii, şi nicidecum să-i aducem noi.

Ultima observaţie privitoare la acest text se referă la aceea că a primi pe copii sau a-i boteza pe copii, nu este unul şi acelaşi lucru. Temeiul acesta este deja o adăugire adusă Sfintelor Scripturi şi este socotită de canonul Bisericii amintit mai sus drept “inovaţie, însufleţire a diavolului”.

             2. Botezul înlocuieşte tăierea împrejur.

– Argumentul Scripturii: argumentul că botezul înlocuieşte tăierea împrejur, nu se sprijină pe nici un text din Scriptură, ci e numai o analogie greşită. Tăierea împrejur era un semn pentru poporul Israel, poporul pământesc al lui Dumnezeu, semnul legământului lui Dumnezeu între El şi poporul Său – Geneza 17:10-11. De două ori aminteşte textul acesta că în tăierea împrejur este vorba despre un legământ între Dumnezeu şi Israel. Pe când botezul instaurat de Iisus este pentru cei născuţi din Duhul Sfânt, pentru Israelul duhovnicesc (Galateni 6:16). Apoi să nu uităm că în Hristos nu mai este nici parte bărbătească şi nici parte femeiască – vezi Galateni 3:28.

             3. Copiii creştinilor sunt sfinţi.

– Ce spune Scriptura: Copiii credincioşilor sunt sfinţi datorită părinţilor (1 Corinteni 7:14), dar aceasta numai până ajung la vârsta la care pot înţelege şi pot crede. Acest lucru nu e un argument pentru botez. Cuvântul nu ne spune aici că în cazul în care copiii sunt sfinţi datorită părinţilor, trebuie să fie şi botezaţi. Contextul în care este aşezată afirmaţia cu privire la faptul că cei mici, copiii, sunt sfinţi datorită părinţilor nu are nimic de-a face cu botezul lor. Aceasta este, din nou, o adăugire la Cuvântul Domnului socotită de către Sfinţii Părinţi drept însufleţire a diavolului. Şi apoi, ce fac pruncii botezaţi care, când ajung mari, nu vor să fie credincioşi? La ce le foloseşte botezul? Şi dacă chiar ar fi fost aşa, Duhul Sfânt ar fi avut grijă să confirme în scris acest lucru pe paginile Scripturii, fie când a amintit că sunt sfinţi din pricina părinţilor, fie când a vorbit despre botez. N-am văzut noi deja în textul de la Ezechiel că sufletul care a păcătuit, acela va muri iar sufletul care face neprihănire acela va trăi?!

             4. Casele botezate ar fi avut şi copii.

–  Ce spune Scriptura: prin casele botezate din N.T. nu se poate dovedi cu nimic că ar fi fost botezaţi şi pruncii. Pe presupuneri nu se va putea întemeia credinţa adevărată. Adevărul se întemeiază pe ce este scris şi de aceea suntem atenţionaţi să nu trecem peste ce este scris  –  1 Cor. 4:6. Mai mult, dacă la Faptele Apostolilor 16:33-34 se spune s-a botezat el şi toţi ai lui îndată, se spune imediat şi că s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. S-au bucurat şi copiii care sugeau la pieptul mamelor lor? Iar dacă numai pentru faptul că este spus casa lui am putea presupune că au fost botezaţi şi copiii, atunci să luăm aminte că nici aceasta nu stă în picioare. De ce? Pentru că o astfel de vorbire se întâlneşte des în Scriptură într-un înţeles figurat. Când, de pildă, citim că tot Ierusalimul sau toată Iudeea venea la Ioan (Matei 3:5), fireşte că nu trebuie înţeles literal, că adică toţi, inclusiv copiii sugari veneau la Ioan Botezătorul. Acest fel de vorbire nu ne îndreptăţeşte să susţinem ideea botezului pruncilor nici măcar ca presupunere.

             5. Domnul a poruncit să fie botezate şi neamurile.

–  Ce spune Scriptura: versetul acesta de la Matei 28:19 sună astfel: „…învăţaţi toate neamurile, botezându-le..” Care este aici ordinea stabilită de Mântuitorul între învăţarea neamurilor şi botezarea lor? Este, aşa cum se vede, întâi să fie învăţate şi apoi să fie botezate. Aceasta ridică întrebarea logică: poate un copil care suge la pieptul mamei să fie învăţat? Şi pentru că nu poate, poate atunci să fie botezat?

             6. Botezul spală păcatul originar şi naşte din nou pruncul.

–  Argumentul Scripturii: Botezul nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, vezi 1 Petru 3:21. Am vorbit deja mai sus despre acest aspect. Poate un copil sugar să mărturisească sau să nu mărturisească un cuget curat? Iar cât despre spălarea păcatelor, în Sfânta Scriptură ne este arătat că aceasta se obţine prin sângele Mielului (vezi Efeseni 1:7 şi multe alte locuri în N.T.), nu prin apa botezului.

             7. Pavel, în definitiv, n-a fost trimis să boteze, ci să predice Evanghelia, astfel că credinţa în Evanghelie este suficientă.

–  Argumentul Scripturii: în Evanghelia vestită de Sf. Ap. Pavel se cuprinde şi învăţătura despre botez. Căci, altfel, de unde a ştiut Lidia, femeile care erau cu ea şi temnicerul cu toată familia lui despre botez, dacă Pavel nu le-ar fi vorbit şi despre botez? Da, Pavel nu propovăduia botezul, dar propovăduia mântuirea urmată de botez.

Amintim cele ce deja am spus mai sus: acestea sunt TOATE numai interpretări! În toate aşa-zisele probe ale susţinătorilor botezului copiilor mici nu este nici un indiciu bazat pe texte din Scriptură, care să ateste măcar un singur botez administrat unui copil. Toate cele şapte puncte pe care-şi întemeiază ei botezul copiilor mici au la bază numai presupuneri şi raţionamente ale logicii omeneşti.

Încheiem subiectul acesta al botezului copiilor mici cu un avertisment. Am amintit textul în care Mântuitorul însuşi vorbeşte despre faptul că „din cuvintele tale vei fi osândit”. Noi, cei care ne numim ortodocşi, mărturisim prin aceasta că umblăm după dreptarul creştinului, adică după Sfânta Scriptură. De aceea, trebuie să ne ferim cu toată străşnicia în a adopta vreo învăţătură întemeiată pe simple interpretări sau presupuneri ale noastre, ale vreunei denominaţiuni religioase sau ale oricărei alte făpturi omeneşti sau îngereşti. O astfel de practică ne osândeşte imediat prin chiar faptul că ne numim ortodocşi, dar nu trăim potrivit dreptarului credinţei noastre – Sfânta Scriptură.

ƒ Botezul în învăţătura Părinţilor Bisericii

 

Iată-ne acum ajunşi la capitolul unde vom aduce mărturiile Părinţilor Bisericii în legătură cu Botezul. Amintim din nou că nu aducem aceste mărturii ca pe nişte dovezi întăritoare ale Sfintei Scripturi. Căci procedând astfel, primii oameni de pe Pământ care s-ar revolta împotriva încercării de a susţine adevărul Scripturii cu mărturii de-ale oamenilor ar fi exact Sfinţii Părinţi. Ei sunt aceia care au declarat că temelia credinţei ortodoxe este descoperirea lui Hristos vestită de dumnezeieştii şi Sfinţii Lui Apostoli şi tot ei, Părinţii Bisericii, au declarat ca inovaţie a diavolului „orice micşorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare” care s-ar putea aduce Sfintei Scripturi. Mai mult, au mers atât de departe cu susţinerea infailibilităţii Scripturii, încât se dezic şi pe ei înşişi ori de câte ori, din neatenţie, ar spune ceva care nu este în desăvârşit acord cu Scriptura.[93]

Dacă aducem totuşi un volum destul de mare de citate din scrierile Părinţilor Bisericii, alături şi de alte mărturii culese din lucrările unor scriitori bisericeşti din vechime, cât şi a unor iluştri teologi ortodocşi contemporani, facem aceasta numai de dragul creştinilor ortodocşi, pentru a-i asigura că, într-adevăr, nu ne-am abătut cu nimic de la Sfânta Tradiţie lăsată de înaintaşii noştri. Cum spuneam şi mai sus, nu ne abatem pentru că, abătându-ne de la linia trasată de Părinţii Bisericii, ne-am dezice imediat de calitatea noastră de ortodocşi. Aşa cum ne-au învăţat ei, pionierii credinţei, rămânem strâns lipiţi de Adevărul adus prin descoperirea lui Hristos, după cum ei înşişi ne-au deschis acest drum. Căci tocmai abaterea de la adevărul sacru al Scripturii a fost calea pe care şi-au făcut intrarea în ortodoxie practica botezului copiilor mici împreună cu toate celelalte.

Iată cele se ni se spun în Tradiţia Apostolică de la Roma, prin cuvintele lui Ipolit din Roma: „Căci multele erezii au crescut fiindcă întâi-stătătorii n-au mai vrut să-i înveţe pe alţii gândirea apostolilor, ci au făcut după poftele lor ce au vrut ei, nu ce se cuvenea.[94] Aşadar, oricine se depărtează de la gândirea apostolilor, aşa cum ne-a fost lăsată pe paginile Sfintelor Scripturi, se face vinovat de erezie. Aici trebuie să căutaţi motivul pentru care nu am prezentat pe paginile acestei lucrări decât citate în desăvârşit acord cu Sfânta Scriptură. Unii şi alţii, mai vechi şi mai noi, au spus şi lucruri care nu sunt în acord cu Scriptura, dar pe toate acelea le-am lăsat deoparte de teamă de a nu ne face noi înşine vinovaţi de rătăcire.

a)     Ce este Botezul în opinia Părinţilor Bisericii şi a altor scriitori bisericeşti

Pentru că se fac atât de multe speculaţii pe tema botezului am ales să apelăm la un document foarte autorizat în materie, care are toată competenţa în a ne aduce lămuririle de rigoare. Este vorba despre Dicţionarul de Teologie Ortodoxă al lui Ion Bria. Acolo ni se vorbeşte despre botez ca fiind semnul iluminării spirituale, actul de iniţiere în istoria mântuirii, de imitare sacramentală… Rânduiala botezului este de fapt rânduiala iniţierii în creştinism şi a primirii celui ce crede într-o comunitate creştină, care este Biserica.[95]

Aceasta este deci botezul: un semn, un act de iniţiere, un act de primire a candidatului într-o comunitate. Definiţiile acestea sunt aliniate perfect cu Sfânta Scriptura, care arată la 1 Petru 3:21 că botezul „nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu...” Dacă Biblia spune că botezul nu este curăţire de întinăciuni, ci este numai mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, aceasta ne este îndeajuns. Potrivit afirmaţiilor preotului profesor dr. George Remete cu referire la autoritatea conţinutului Bibliei, în cazul Sfintei Scripturi, valoarea şi autoritatea unei afirmaţii este absolută, indiferent de câte ori este susţinută în Biblie, chiar şi dacă e semnalată într-un singur loc (vezi nota 55). Deci, dacă am adus şi mărturia preotului profesor dr. Ion Bria, nu am făcut aceasta pentru a întări spusele Bibliei  –  Dumnezeu nu are nevoie de întăririle noastre, ci am adus această mărturie pentru a demonstra că şi teologii ortodocşi recunosc botezul nu ca pe un act de pocăinţă, ci aşa cum şi este: un semn de iniţiere în pocăinţă. Cât despre condiţiile în care se administrează botezul, vom vorbi în rândurile care urmează.

b)     Părinţii Bisericii apără cu probe copleşitoare temeiurile de bază ale botezului, care sunt credinţa şi desăvârşita conştientizare a actului în sine din partea candidatului

Înainte de a aduce un volum respectabil de citate din scrierile Părinţilor Bisericii, cât şi ale altor scriitori bisericeşti, cu privire la dreapta învăţătură privitoare la Botez, trebuie să stabilim foarte exact care este poziţia doctrinei ortodoxe faţă de cele două elemente de bază ale botezului: credinţa şi conştientizarea actului de către candidat.

             a) Primul argument împotriva botezului persoanelor care sunt în totală necunoştinţă de cauză îl luăm chiar din Crezul Ortodox. Crezul începe cu Cred într-unul Dumnezeu… şi continuă spre sfârşit cu Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Trebuie menţionat aici că forma de adresare este la persoana întâia singular. Eu, cel care spun Crezul, eu sunt cel care cred într-unul Dumnezeu. Apoi eu, cel care cred, eu sunt cel care mărturisesc Botezul întru iertarea păcatelor! Dacă eu mărturisesc, înseamnă că eu sunt conştient. Deci eu, nu altcineva în locul meu, ci eu, acela care  spun Crezul, fac şi mărturisirea prin actul botezului. Căci altfel, Crezul ar fi trebuit să conţină formule adecvate acestei practici, incluzând ceva cu referire la credinţa naşului într-Unul Dumnezeu şi la mărturisirea unui singur Botez de către naş.

Tot cu privire la Crez amintim şi că Botezul este conceput întru iertarea păcatelor. Atenţie, este întru, nu ca plată pentru  iertarea păcatelor. Iertarea de păcate este lucrarea Mântuitorului şi se obţine în temeiul sângelui Său vărsat pe cruce. Şi chiar vorbind despre iertarea păcatelor, vom vedea imediat mai jos, la aliniatul următor, că iertarea păcatelor este acordată de Dumnezeu în condiţii de deplină libertate de alegere a omului. De aceea şi Crezul Ortodox este alcătuit exclusiv pentru persoane mature care consimt liber, în deplină cunoştinţă de cauză şi nesiliţi de nimeni să aibă parte de iertarea păcatelor. Dacă Părinţii Bisericii ar fi crezut şi într-o formă de botez prin substituire, în mod sigur ar fi prevăzut o excepţie de la libertatea de alegere, excepţie care ar fi fost stipulată în cadrul Crezului, fie şi măcar ca o anexă.

             b) Următorul argument al scriitorilor bisericeşti pe care-l aducem în sprijinul înţelegerii că adevărata credinţă ortodoxă nu concepe botezul persoanelor care nu pot face mărturisirea de credinţă, îl luăm din lucrarea preotului George Remete (sublinierile îmi aparţin): „Prin creaţie, Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu capacităţile fizice şi sufleteşti necesare progresului întru desăvârşirea personală. Pentru atingerea acestei desăvârşiri era necesară şi o încercare, o probă precisă, intenţionată, prin care omul să-şi afirme liber şi conştient dorinţa ireversibilă de a vieţui numai în şi prin Creatorul său care l-a adus din nefiinţă la fiinţă… Unul din argumentele patristice ni-l oferă Sf. Damaschin care spune: ‘Nu era folositor ca omul să dobândească nemurirea fără să fie ispitit şi încercat… (Dogmatica, II, 30, P.93)”[96]

Reţinem din acest text că Dumnezeu a înzestrat pe om cu capacitatea de a-şi afirma liber şi conştient dorinţa de a vieţui numai în şi prin Creatorul său. Şi pentru a fi lămuriţi cu totul şi pe deplin asupra acestei libertăţi desăvârşite şi absolute a omului de a decide fiecare pentru sine însuşi în relaţia sa cu Creatorul, preotul George Remete ne-a adus şi citatul din Sf. Damaschin, care întăreşte ideea arătând că nu era folositor ca omul să dobândească nemurirea fără să fie ispitit şi încercat.

Cum poate un copil sugar la pieptul mamei sale să-şi afirme liber şi conştient dorinţa de a vieţui numai în şi prin Creatorul său şi să fie ispitit şi încercat, ca să se poată califica pentru dobândirea nemuririi?

Tot din cartea amintită, menţionăm următorul citat – extras din paragraful intitulat „Mântuirea subiectivă (îndreptăţirea). Condiţiile Mântuirii Subiective: Harul, Credinţa şi faptele bune”: „În faţa lui Dumnezeu omenirea este nu numai un tot, unitar prin fire, origine şi scop, ci şi o unitate de persoane, adică de existenţe distincte unice, libere fiecare în parte. Mântuirea înseamnă deci nu numai înnoirea umanităţii în general ci şi împropierea liberă a acestei înnoiri, prin voinţă şi fapt, de către fiecare persoană. Această împropiere se numeşte mântuirea subiectivă. Mântuirea înseamnă transformarea, înnoirea reală a omului ca persoană. Însă persoana înseamnă libertate şi responsabilitate. De aceea, omul nu poate fi mântuit numai prin acţiune exterioară asupra lui, prin mântuirea obiectivă, ci trebuie să participe şi el, liber şi responsabil, la propria lui mântuire. Această împropiere, de către fiecare om în parte, constituie mântuirea subiectivă…”[97] (sublinierile îmi aparţin).

Acestea sunt învăţături care se predau în seminarele şi facultăţile de teologie ortodoxă din ţară. Aceasta este adevărata învăţătură cu privire la Botez, pe aceasta au învăţat-o preoţii ortodocşi români. Că sfinţiile lor o practică sau nu, acesta este un alt  subiect de discuţie. Adevărul este şi rămâne numai unul, aşa cum bine spune arhiepiscopul de Alba Iulia Andrei în prefaţa la cartea amintită mai sus: „Într-o lume pluralistă întâlneşti multe doctrine religioase. Din spirit de iubire creştină şi de toleranţă eşti chemat să-l respecţi pe tot omul, cu crezul lui şi cu convingerile lui. Trebuie însă să ştii că unde se vorbeşte de mai multe adevăruri nu există nici un adevăr. Adevărul este unul singur: ‘Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa’, spune Domnul nostru Iisus Hristos la Ioan 14:6.

Adevărul este Iisus Hristos, a cărui învăţătură este atât de frumos prezentată şi de către teologul modern mai sus amintit, prin afirmaţia potrivit căreia omul trebuie să participe şi el, liber şi responsabil, la propria lui mântuire. Orice abatere de la această regulă înseamnă încălcarea Adevărului lui Dumnezeu, nesocotirea cuvintelor Mântuitorului – care este Adevărul! – şi, deopotrivă, încălcarea canoanelor Bisericii Ortodoxe! Cât priveşte nesocotirea Adevărului, să nu uităm avertismentul foarte serios al Mântuitorului de la Ioan 12:48, care ne face cunoscut că simpla nesocotire a cuvintelor Lui atrage asupra noastră judecata nemiloasă a lui Dumnezeu arătată limpede în chiar Cuvântul Său, Sfânta Scriptură.

             c) Al treilea argument care întăreşte puternic adevărul cu privire la doctrina corectă a Botezului în sânul ortodoxiei îl avem tot în lucrarea Dogmatica Ortodoxă a lui George Remete. Am stabilit mai întâi că, potrivit învăţăturii din Crez, botezul este administrat întru iertarea păcatelor şi, prin aceasta, botezul face astfel parte din programul de mântuire, ca dovadă exterioară a lucrării interioare. Am făcut, apoi, cunoştinţă cu felul în care se acordă iertarea păcatelor – în temeiul liberei şi desăvârşitei alegeri a omului, în deplină cunoştinţă de cauză. Vom lua aminte acum la felul în care preotul George Remete dezvoltă foarte documentat dreptul omului de a-şi alege liber destinul veşnic, aşa cum i l-a rânduit Creatorul (sublinierile îmi aparţin): „Mântuirea obiectivă este lucrarea divină de mântuire a întregii umanităţi la modul general, care se extinde deci în principiu asupra tuturor persoanelor. Însă mântuirea nu înseamnă intrarea în rai fără voinţa omului. Ea este un proces organic, o schimbare reală a omului care trebuie (omul) să consimtă şi să şi-o însuşească personal prin voinţă şi fapte bune. Se poate afirma că mântuirea obiectivă a deschis porţile raiului pentru toţi, căci toţi am fost răscumpăraţi din robia păcatului strămoşesc şi împăcaţi cu Dumnezeu, dar, atenţie, încă nu am intrat în rai. Ca să intrăm în rai este nevoie de acţiunea noastră personală. Această mântuire personală este mântuirea subiectivă. Sf. Părinţi subliniază că dacă Dumnezeu l-a creat pe om fără voia lui, în schimb nu-l mântuieşte fără voia şi fără participarea lui. Această participare, colaborare reală a omului, în plus faţă de mântuirea obiectivă o arată Sf. Ap. Pavel prin cuvintele ’Lucraţi cu frică şi cu cutremur la mântuirea voastră (Filipeni 2:12).”[98]

             d) Ne îndreptăm acum către o lucrare menţionată imediat mai jos unde ni se prezintă condiţiile care se cer de la primitorul botezului. Aici este vorba despre condiţiile care se cer celui care primeşte botezul, nu naşului în locul copilului! Iar dacă chiar ar sta în picioare motivaţiile prin care se încearcă a se dovedi botezul copiilor din familiile creştine prin prisma credinţei părinţilor, atunci de ce nu s-a vorbit nicăieri despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească naşii care se botează în locul pruncilor? Este chiar de mirare cum se poate da crezare unei practici care nu are sprijin nici în Scriptură şi nici în tezaurul literaturii patristice. De pildă, Sf. Chiril al Ierusalimului care a scris multe cateheze pe tema botezului n-a amintit niciodată despre botezul copiilor.

Să dăm citire acum documentului mai sus amintit (sublinierile îmi aparţin): „Condiţiile care se cer de la primitorul botezului sunt: voinţa de a se boteza, credinţă şi căinţă…  Conform poruncii Domnului, Biserica nu sileşte pe nimeni să se boteze. Cel ce vrea să primească această sfântă taină trebuie să-şi manifeste dorinţa de a o primi. Botezul săvârşit asupra cuiva împotriva voinţei lui e nulCredinţa este absolut necesară pentru primirea botezului… Biserica cere de la cel care vine la botez să aibă credinţa creştină.[99]

Aşadar, dacă botezul copiilor (care nu pot nici să vrea şi nici să nu vrea, nici să creadă şi nici să nu creadă) ar fi putut face excepţie de la regulă, de ce nu s-a arătat în scris, tot aşa cum s-a arătat în scris (de către susţinătorii acestui botez) imposibilitatea lor de a fi botezaţi? Putem noi să punem prezumţiile noastre şi să le calificăm drept spuse ale autorului şi, mai ales, drept spuse ale lui Dumnezeu?!

             e) Iustin Martirul spune: „De altfel Isaia nu v-a trimis la baie ca să vă spălaţi acolo crima şi celelalte păcate, căci toată apa mării n-ar fi în stare să vă curăţească; ci după cum este natural, baia aceea mântuitoare despre care a vorbit atunci, este baia celor ce se pocăiesc şi care se curăţă nu prin sângele ţapilor şi al oilor ci prin credinţa în sângele lui Hristos şi prin moartea Lui… Căci ce folos poate să aibă botezul acela care curăţă numai carnea şi trupul? Botezaţi-vă sufletul de urgie şi de îmbuibare, de invidie şi de ură, căci numai atunci trupul va fi curat.[100] Iar într-o altă lucrare, Iustin Martirul afirmă: „Într-adevăr, Iisus a zis ‘Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi’. Dar să-i lăsăm să vină ei atunci când cresc, când învaţă, când sunt învăţaţi la Cine să vină să devină creştini, atunci când sunt ei în stare să-L cunoască pe Hristos. Oricine îşi dă seama de seriozitatea botezului, va purta teamă de primirea lui mai mult decât de amânarea lui. Credinţa reală este siguranţa mântuirii.[101]

             f) Sf. Ioan Gură de Aur a fost născut în casă creştină. Părinţii lui au fost creştini. El totuşi s-a botezat la vârsta de 22 de ani. S-a născut la 354 şi s-a botezat la 376. Atunci era la ordinea zilei să se amâne botezul până când omul era deplin conştient de pasul pe care-l făcea[102]. Şi tot Sf. Ioan Gură de Aur, tâlcuind textul de la Ioan 3:5, făcea următorul comentariu foarte interesant: “Dacă aceasta ar fi îngăduit şi n-ar mai fi nevoie de părerea sau voinţa celui ce primeşte această taină (botezul), nici consimţământul celui din viaţă (aici se referă la botezul pentru cei morţi din 1 Cor. 15:29), apoi atunci ce împiedică pe greci şi iudei de a deveni credincioşi astfel, adică alţii primind botezul în locul lor, după ce dânşii încetează din viaţă?”[103]

             g) Aducem acum o serie de argumente din partea preotului profesor Dumitru Stăniloae, din care înţelegem că botezul nu poate fi dat nimănui fără conlucrarea candidatului. „Lucrarea Duhului sau harul lui Hristos îmbiindu-se tuturor prin Biserică… nu forţează libertatea omului, adică nu lucrează irezistibil, silindu-l să-l primească şi să-l mântuiască cu sila, cu sau fără conlucrarea lui”.[104]

Acesta e adevărul! Dumnezeu nu sileşte pe nimeni, nu face pe nimeni creştin fără conlucrarea aceluia care urmează să devină creştin! Şi dacă chiar ar putea fi justificat botezul fără conlucrarea candidaţilor, trecându-se astfel peste libertatea lor de alegere, de ce nu s-a făcut această menţiune ori de câte ori s-a amintit de condiţia liberei alegeri şi a conlucrării candidaţilor la botez adulţi?! Următoarea mărturie a preotului profesor dr. Dumitru Stăniloae aduce o explicaţie: “Prin Taina Botezului, instituită de Mântuitorul, omul care crede în Hristos, se renaşte din apă şi din Duh la viaţa cea adevărată în Hristos şi devine membru al Bisericii[105].

Atragem aici atenţia asupra sintagmei omul care crede în Hristos  –  acela se renaşte. Dacă ar fi fost adevărat că şi omul în locul căruia crede o altă persoană ar renaşte, de ce nu s-a făcut această menţiune aici? Nu s-a făcut pentru că aşa ceva nu era conform descoperirii lui Hristos, vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli.

O altă mărturie a preotului profesor Dumitru Stăniloae ne transmite un mare adevăr: „Orice viaţă după Dumnezeu începe prin auzirea Cuvântului şi prin pocăinţă. De la pocăinţă se înaintează la virtute.[106] Deci orice viaţă după Dumnezeu începe prin auzirea Cuvântului şi prin pocăinţă  –  nicidecum prin botez şi pe nici o altă cale! Numai de la pocăinţă se înaintează la virtute –  aşa ne învaţă cel mai luminat teolog ortodox al sfârşitului secolului XX.

c)     Condiţiile, temeiurile şi maniera practicării botezului în înţelegerea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii

 

Să trecem acum la câteva citate relevante, culese din scrierile cele mai autorizate ale ortodoxiei. Chiar în cap de listă vom aduce un canon care datează de pe vremea când unii dintre Apostolii Domnului erau în viaţă, unii scriitori ai Bisericii considerând că sunt chiar scrierile lor:

             a) Didahia celor Doisprezece Apostoli din Siria occidentală de la anii 50 sau 90-100: “Iar cu privire la Botez, aşa să botezaţi… să postească înainte de botez cel ce botează şi cel botezat şi dacă pot şi alţii, iar celui ce se botează porunceşte-i să postească o zi sau două înainte.[107] Este demn de semnalat faptul că aceste scrieri sunt validate de către cele mai competente surse ale ortodoxiei de azi.

Înţelegând din expunerile lui George Remete că administrarea botezului în afara alegerii libere a persoanei contravine regulii lui Dumnezeu, nu ne este greu să înţelegem de există instrucţiuni precise (preliminare botezului!) pentru candidatul la botez. Din nefericire, azi nici nu se mai pomeneşte despre postirea din partea celui care botează, nici atât alţii de pe lângă el. Azi se fac chefuri mari cu mâncare, băutură, dans şi o seamă întreagă de acte nu neapărat lăudabile, care sunt vehement criticate de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii.

             b) Mergem acum mai departe tot la cartea amintită: „Când sunt aduşi cei care vor primi botezul, să se cerceteze viaţa lor: dacă au trăit în cuviinţă cât timp au fost catehumeni, dacă au cinstit pe văduve, dacă au vizitat pe bolnavi, dacă au făcut toată fapta bună. Şi cei care i-au adus să dea mărturie despre fiecare: a făcut aşa, a auzit Evanghelia!  Din momentul în care au fost separaţi, să se pună mâinile peste ei în fiecare zi, până ce vor fi exorcizaţi. Când se apropie ziua în care vor fi botezaţi, episcopul să-i exorcizeze pe fiecare din ei, ca să ştie dacă e curat. Iar dacă nu e bun, dacă nu e nici curat să fie pus deoparte, fiindcă n-a ascultat cuvântul în credinţă, căci e cu neputinţă ca străinul să se ascundă mereu...”[108]

Instrucţiunile acestea cu privire la condiţiile foarte detailate pe care trebuie să le întrunească candidatul la botez şi preotul care botează, împreună cu comunitatea în sânul căreia se oficiază botezul, continuă pe parcursul a mai mult de trei pagini în cartea amintită. Am amintit numai cele trei fraze de mai sus, dar în carte sunt prezentate pe parcursul a mai mult de trei pagini. Candidatul la botez trebuia cercetat şi urmărit de către membrii bisericii înainte de a i se acorda botezul (o să vedem în alte scrieri că această cercetare putea dura chiar şi câteva luni!). El trebuia să aibă o comportare creştinească în viaţa de toate zilele, să săvârşească o serie de fapte evlavioase, să frecventeze biserica şi să dobândească o serie de cunoştinţe cu privire la Evanghelie. Nu oricine putea să se boteze. Aşa se proceda în comunitatea ortodoxă din vremurile de demult, pentru că ei respectau Crezul Ortodox. Cine se gândea pe atunci să boteze un prunc?

             c) Iustin Martirul şi Filozoful: „Câţi s-ar lăsa convinşi şi ar crede că sunt adevărate cele învăţate şi spuse de noi şi făgăduiesc să poată trăi aşa, aceştia sunt învăţaţi să se roage şi să ceară postind de la Dumnezeu iertarea păcatelor dinainte (de botez), noi înşine rugându-ne şi postind împreună cu ei. După care sunt duşi de noi la apă...”[109]

Cine ar putea acuza doctrina ortodoxă ca propovăduind botezul drept spălare de păcate? Adevărata credinţă ortodoxă nu învaţă aşa ceva! Adevărata învăţătură a credinţei ortodoxe este aliniată perfect cu descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli, mărturisind iertarea păcatelor înainte de botez, înainte, aşadar, de cufundarea propriu-zisă în apă. Şi, cum am menţionat în mai multe rânduri, aceste învăţături din jurul anului 100 după Hristos sunt validate şi respectate cu tot atâta sfinţenie şi în zilele noastre.

             d) Cităm acum din Constituţiile Sfinţilor Apostoli prin Clement, din care aflăm condiţiile pe care candidatul la botez trebuie să le îndeplinească înainte de botez: „Cel botezat să fie 1.străin de orice impietate, 2.nelucrător faţă de păcat, 3.prieten al lui Dumnezeu, 4.vrăjmaş al diavolului, 5.moştenitor al Tatălui, 6. comoştenitor al Fiului Său, 7.renunţător la Satana, 8.la demoni şi amăgirile lor, 9.curat, 10.pur, 11.cuvios, 12.iubitor de Dumnezeu, 13.fiu al lui Dumnezeu, 14.rugându-se ca un fiu tatălui şi spunând aceste cuvinte primite de la adunarea comună a credincioşilor…”[110] (numerotarea îmi aparţine).

Să luăm aminte, ceea ce avem în faţă este parte din „Constituţiile Sfinţilor Apostoli ai Mântuitorului”! Aceste gânduri, care sunt scrise la anii timpurii ai lui 380 şi publicate în Canonul Ortodoxiei, sunt recunoscute şi azi, în anul 2010, ca adevărata şi dreapta învăţătură a ortodoxiei. Să luăm aminte la cât de multe şi amănunţite sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat la botez! Ne sunt enumerate 14 condiţii pe care candidatul la botez trebuie să le îndeplinească, printre care cele mai de seamă sunt cele stabilite de Dumnezeu în Sfânta Scriptură: moştenitor al Tatălui, iubitor de Dumnezeu şi fiu al lui Dumnezeu. Iar dacă aici nici măcar nu s-a pomenit nimic de vreo excepţie de la regulă pentru cazul în care ar fi fost vorba despre botezul copiilor mici, cine ar avea îndrăzneala să adauge această excepţie de la regulă doar ca urmare a unor presupuneri şi datini omeneşti? Iată acum ce spun şi alţi Părinţi ai Bisericii, împreună cu alţi scriitori bisericeşti şi teologi ortodocşi.

Sf. Chiril al Ierusalimului: „Apa îl udă pe cel botezat numai pe dinafară; Duhul însă le botează pe cele mai dinăuntru.”[111]

Sf. Ioan Gură de Aur: „Cel ce se botează trebuie mai întâi să-şi cunoască păcatele sale şi să le condamne.”[112] Să luăm aminte la expresia păcatele sale, ceea ce exclude formula naşului care se leapădă de Satana în locul copilului căruia i se dă botezul.

Teofilact, arhiepiscop de Ohrida (Bulgaria): „Pentru că credinţa povăţuieşte înaintea botezului, că mai întâi trebuie a crede omul şi apoi a se boteza.”[113]

Ion Bria: „Botez vine de la grecescul baptisma, latinescul baptismum, adică afundare: Baia naşterii celei de a doua (Tit 3:5)… semnul iluminării spirituale şi afundării în misterul lui Hristos. Botezul este una din Tainele instituite de Iisus şi practicate de apostoli, ca fiind actul de iniţiere în istoria mântuirii, de intrare în Biserică, de imitare sacramentală a morţii lui Iisus… Rânduiala botezului este de fapt rânduiala iniţierii în creştinism şi primirii a celui ce crede într-o comunitate creştină, care este Biserica… ”[114] (sublinierile îmi aparţin).

Botezul este, aşadar, numai un semn al unei iluminări spirituale. Asta înseamnă că înaintea botezului a avut loc o iluminare a candidatului la botez – nu a unei alte persoane în locul candidatului! Botezul este un act de iniţiere în istoria mântuirii – deci nu este mântuirea în sine, căci aceasta are loc în viaţa candidatului înainte de a se efectua botezul. Botezul este, de asemenea, şi o rânduială a primirii candidatului în comunitatea creştină care-l botează, un fel de confirmare a primirii sale în sânul comunităţii creştine locale!

Ne oprim aici cu dovezile prezentate din scrierile Părinţilor Bisericii, cât şi a altor teologi ortodocşi, în legătură cu modul în care văd ei botezul. Am ţinut neapărat să facem cunoscute opiniile lor pentru a dovedi că adevărata învăţătură ortodoxă cu privire la rostul botezului în economia mântuirii este aliniată desăvârşit cu aceea a Scripturii. Că nici nu putea fi altfel, este dovedit fără echivoc din însăşi faptul că credinţa ortodoxă este fundamentată pe temelia de nezdruncinat a lui Dumnezeu, temelie care este descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli.

Cine are inima curată, adică doritoare după a cunoaşte pe Dumnezeul credinţei ortodoxe, acela va primi cu bucurie părerile şi opiniile care au la bază adevărul Sfintei Scripturi. Cât despre cei cu inima vicleană care văd lămurit adevărul, dar nu vor altceva decât să-l tăgăduiască (vezi Faptele Apostolilor 4:16), aceştia nu-l vor primi niciodată. Nădăjduim că vor fi unii chiar şi dintre ei care se vor trezi singuri la adevăr, mai înainte de a-i trezi judecata cea de apoi, când nu vor mai putea schimba nimic cu privire la veşnicia lor.

În încheiere, dorim din inimă tuturor acelora care au luat aminte la poruncile lui Dumnezeu care ne-au fost prezentate mai întâi din Sfântul Său Cuvânt şi apoi consemnate şi întărite, deopotrivă, şi de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii, ca binecuvântările Lui minunate pregătite nouă în Fiul Său Iisus Hristos să fie şi să rămână peste toţi aceia care se deschid să le primească. Amin!

 

Capitolul 5

Naşterea de sus (din nou)

             În cadrul acestui capitol ne vom ocupa de un alt subiect esenţial al doctrinei ortodoxe, este vorba despre naşterea de sus (Ioan 3:3). Pentru o înţelegere mai clară a explicaţiilor prezentate în lucrarea de faţă am împărţit materialul pe trei subcapitole. În primul vom lămuri noţiunea naşterii de sus din perspectiva Scripturii, în al doilea vom analiza locul pe care-l ocupă naşterea din nou în economia mântuirii aşa cum ne-o prezintă Biblia, iar în al treilea rând vom asculta mărturiile Părinţilor Bisericii cu privire la felul cum interpretează ei nevoia naşterii din nou.

 Naşterea din nou în terminologia biblică

(sau naşterea cea de a doua, vezi Tit 3:5,

sau spălarea naşterii cei din iznoavă)

                                          Generalităţi

Termenul naştere este redat de DEX prin  apariţie, ivire, creare. Reţinem deci că naşterea este un proces de creare (sau recreare, cum vom vedea mai jos). Este apariţia a ceva nou care nu a mai existat niciodată, un proces definit de Sfânta Scriptură ca fiind aducerea la existenţă a unei noi creaţii (2 Corinteni 5:17).

Dar mai este ceva: Biblia vorbeşte despre naşterea de sus. Ce vrea să însemne acest de sus? În modul cel mai simplu spus, avem de a face cu crearea unui om nou, prin procesul naşterii de sus, din Dumnezeu, realizată în duhul omului.

Deosebirea capitală dintre cele două entităţi constă în procesul prin care au fost aduse la fiinţă şi originea fiecăreia. Putem, astfel, spune că avem de-a face cu omul cel vechi, făcut, şi cu omul cel nou, născut. Omul făcut (Facerea1:26) de Dumnezeu în grădina Edenului a păcătuit şi a fost osândit la pieirea veşnică de la faţa lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu l-a iubit prea mult pe om încât să-l alunge de la faţa Lui pentru totdeauna a pregătit un plan de salvare. Planul acesta urmând să împace desăvârşit atât dreptatea, cât şi dragostea lui Dumnezeu, cuprindea achitarea plăţii păcatului prin moartea înlocuitoare a Mântuitorului şi, în acelaşi timp, recuperarea păcătosului care se va arăta dispus să primească plata făcută de Mielul lui Dumnezeu. În felul acesta a rânduit Dumnezeu ca omul făcut care descinde din Adam cel păcătos să se poată naşte din Dumnezeu, în duhul său, primind moartea Mielului lui Dumnezeu în locul lui.

Ideea recreării prin naşterea de sus despre care vorbeşte Scriptura este puternic întărită de traducerile ortodoxe, din care amintesc două. Prima dată amintesc întâia traducere integrală a Bibliei din anul 1688, Biblia lui Cantacuzino, care la Tit 3:5 vorbeşte despre spălarea naşterii cei din iznoavă (iznoavă însemnând “din nou, încă odată, de la capăt[115]). Amintesc apoi versiunea lui Galaction de la 1988 care vorbeşte despre spălarea naşterii celei de a doua. Iar unul din textele care explică drept la subiect noţiunea naşterii de sus, este versetul 17 de la 2 Corinteni 5 prin cuvintele următoare:  „Deci dacă este cineva în Hristos, este făptură[116] nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi”.

Adevăratul sens al textului din originalul grecesc este redat prin naştere de sus. Iar dacă am ales totuşi să mă refer la ambele expresii, am făcut aceasta având în vedere faptul că fiecare dintre ele evidenţiază un anumit aspect care ne poate fi de folos la înţelegerea globală a semnificaţiei. Deosebirea esenţială dintre cele două expresii constă în aceea că expresia de sus ne indică, de asemenea, şi originea acestei noi creaţii. Expresia de sus ne arată limpede că noua creaţie care ia fiinţă cu acest prilej se naşte din Dumnezeu. Subliniem astfel că, deşi procesul naşterii se realizează în omul făcut (proces care are loc la nivel de duh), omul cel nou născut este din Dumnezeu, iar făptura aceasta nouă apare prin (şi creşte în) Hristos.

Textul citat mai sus afirmă aşadar că naşterea de sus generează o făptură, o creaţie nouă. Dar despre această creaţie nouă se vorbeşte în paralel cu una veche. Aici nu ni se spune în mod simplu doar că Dumnezeu va aduce la fiinţă o creaţie nouă, ci şi că această creaţie nouă este pusă în legătură cu una veche care, de drept a trecut, dar de fapt trece treptat (Filipeni 2:12), făcând loc celei noi.

Ca să putem înţelege mai bine conceptul acesta vom vorbi mai întâi despre Capul acestei noi creaţii, Omul Iisus Hristos (Coloseni 1:18), Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi Om din om adevărat (dar fără păcat) născut din Prea Curata Fecioară, Maria. Iisus este arătat de Scriptură ca fiind întâiul născut între mai mulţi fraţi (Romani 8:29). Acei mai mulţi fraţi menţionaţi aici suntem noi, credincioşii născuţi din Dumnezeu pe calea pocăinţei, botezului şi credinţei în Evanghelie. Iar Iisus este fratele nostru mai mare.

Combinaţia sau împletirea aceasta extraordinară, tainică, nemaiauzită şi nemaiîntâlnită în toată istoria creaţiei lui Dumnezeu dintre Dumnezeul creator şi fiinţa creată realizată în Omul Iisus Hristos, Şi-a făcut intrarea în universul lui Dumnezeu prin procesul naşterii. O naştere miraculoasă şi nepătrunsă, ca şi Dumnezeul care a produs-o dar, atenţie!, să luăm act de faptul că a venit la fiinţă prin procesul naşterii. Dacă am pierdut din vedere că a luat fiinţă prin naştere atunci am pierdut toată esenţa problemei. Primul sau vechiul Adam a fost făcut de Dumnezeu; al doilea Adam, Omul Iisus Hristos, Capul noii creaţii umane S-a născut din Dumnezeu. Atât de mare este deosebirea dintre a fi făcut de Dumnezeu şi a fi născut din Dumnezeu, pe cât de nemăsurabilă este distanţa de la Pământ la Cer. De aceea atrag deosebit de marea luare aminte asupra faptului că noua creaţie a lui Dumnezeu, făptura cea nouă în Hristos, este adusă la fiinţă prin naştere, nu prin facere. Şi lucrurile stau în felul acesta pentru că aşa sunt rânduite de Creatorul care face toate potrivit sfatului voii Sale (Efes. 1:11).

Aşadar, Omul Iisus Hristos în calitate de Cap al noii creaţii (să luăm aminte, El este nu numai Dumnezeu, ci şi om, dar fără păcat) a venit la fiinţă prin naştere din Dumnezeu. La Matei 1:18 citim limpede că Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iar la versetul 20 întâlnim pe îngerul lui Dumnezeu care vine şi-i face cunoscut lui Iosif, logodnicul Mariei, că ceea ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.

 • “…din apă…” (Ioan 3:5)

Cât de greşit este interpretat acest verset! S-a ajuns ca apa de pe Pământ să fie socotită drept element ceresc din care se naşte omul cel nou în Hristos şi că botezând pruncul, l-ai şi creştinat. Oare nu spune Mântuitorul cu numai două versete mai sus că naşterea este de sus? Iar dacă este de sus, adică din cer, ce treabă are apa de pe Pământ? Ori este de sus, ori este de pe Pământ. Ori este de la Duhul Sfânt din cer, ori este de la apa de pe Pământ. Apa de pe Pământ are şi ea rolul ei. Dar rolul apei nu este de a contribui la naşterea din nou, adică la creştinarea unui om prin spălarea de întinăciunile şi de natura lui veche de descendent din Adam cel păcătos (Părinţii Bisericii întăresc puternic acest adevăr, vom vedea mai jos). Aşa cum am arătat deja, este greşit să crezi că la naşterea omului din Dumnezeu creaţia cea nouă din cer ar veni la fiinţă din apa Pământului blestemat de Dumnezeu. Rolul apei este acela de pildă, aşa cum scrie la 1 Petru 3:21, în Biblia lui Cantacuzino: apa este pilda aceluia care ne mântuiaşte, nu a trupului lepădare de tină. Sau cum spune versiunea Galaction: nu ca ştergere a necurăţiei trupului.

Am lămurit ce nu este apa în contextul botezului, să vedem mai departe ce este apa, care este rolul ei. Apa trebuie, totuşi, să-şi aibă însemnătatea ei. Altfel nu ar fi fost menţionată aici. Oare despre ce este vorba când se aminteşte de naşterea din apă?

Citim la Ioan 15:3 cuvintele Mântuitorului către ucenicii Săi: “Acum voi sunteţi curaţi pentru cuvântul pe care vi l-am spus”. Iată, aşadar, că aici este vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu care curăţeşte, care spală. Iar dacă este vorba să ne referim la apa din Ioan 3:5 ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu din cer, atunci putem să credem cu toată tăria că apa nu este nimic altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel dar, când Mântuitorul a spus lui Nicodim că trebuie să fim născuţi din nou din apă şi din duh avea în vedere Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt – ambele elemente fiind de sus, de la Dumnezeu. În felul acesta putem să găsim armonia desăvârşită între expresia de sus folosită de Mântuitorul în Ioan 3:3 şi expresia din apă folosită în Ioan 3:5.

Să nu uităm că interpretarea aceasta este puternic susţinută de către textul de la 1 Petru 3:21, care spune clar că botezul este numai o pildă, nu o spălare de întinăciunile trupeşti.

După ce am înţeles că Biblia ortodoxă nu socoteşte apa ca pe un element sacru în procesul naşterii de sus, înţelegem foarte bine şi motivul pentru care botezul, ca pildă a morţii noastre împreună cu Hristos, nu poate să aibă loc mai înainte de înfăptuirea adevărului pe care îl înfăţişează – moartea noastră împreună cu Hristos (1 Petru 3:21 şi Romani 6:3). Fiind vorba despre naşterea din Cuvântul lui Dumnezeu simbolizat aici de Mântuitorul prin cuvântul apă, înţelegem, în acelaşi timp, şi motivul pentru care botezul trebuie să aibă loc la vârsta când omul este capabil să audă şi să creadă Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa cum citim şi la Romani 10:17, credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin Cuvântul lui Hristos. Poate un prunc de câteva luni sau de câţiva ani să audă Cuvântul lui Hristos, să-l înţeleagă şi să se decidă asupra primirii lui?! Şi pentru că, într-adevăr, pruncul nu poate să creadă, cum ar mai putea fi născut din apa Cuvântului pe care nu-l poate crede?!

Un alt element legat tot de credinţă: dacă actul botezului nu este precedat de credinţă, să nu uităm ce scrie la Evrei 11:6 şi anume că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, căci fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu. Să luăm aminte, aici nu spune că cel care este apropiat de un altul (adică de către naş) trebuie să creadă, ci numai acela care se apropie el de Dumnezeu, numai acela este primit, dacă a crezut!

 • „…şi din Duh…” (Ioan 3:5)

Mă apropii de încheierea acestei părţi introductive amintind că Omul Iisus Hristos Şi-a făcut intrarea în lume prin naşterea de la Duhul Sfânt (Matei 1:18 şi 20). Această observaţie ne cere maximum de atenţie, deoarece Omul Iisus Hristos fiind Capul noii creaţii a lui Dumnezeu este deschizătorul uşii, El este Uşa, El este Calea pe care omul poate intra în Împărăţia Cerurilor. Aşadar, omul păcătos aude Cuvântul lui Dumnezeu, se pocăieşte şi prin aceasta este născut din nou de sus, în duhul său.

‚ Locul pe care-l ocupă naşterea de sus în economia mântuirii,

aşa cum ni-l prezintă Scriptura

Subiectul acesta reclamă cea mai mare atenţie din parte oricărui cititor care este interesat în problema locului unde-şi va petrece veşnicia. Ne facem intrarea în lumea de sub soare prin miracolul naşterii trupeşti, iar în cerul lui Dumnezeu prin miracolul naşterii duhovniceşti. Naşterea trupească este condiţionată de suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întreabă pe nimeni dacă vrea sau nu vrea să se nască, nici dacă vrea să se nască într-o parte a Pământului sau în cealaltă, nici dacă vrea să fie american, român sau eschimos; nu întreabă pe nimeni nici cu privire starea socială a familiei în care ar vrea să se nască sau ce nume să poarte, dacă vrea să fie bărbat sau femeie, dacă vrea să fie blond sau brunet. Dar când vine vorba despre naşterea duhovnicească, aici lucrurile stau cu totul diferit, în sensul că Dumnezeu cere consimţământul expres al fiecărei fiinţe omeneşti care doreşte să aibă parte de Împărăţia lui Dumnezeu în veşnicie (vezi notele 99 şi 100).

Acum, deşi între cele două moduri de naştere există deosebiri, asemănarea de căpetenie între ele rezidă în faptul că în nici unul din cele două locuri, în lumea fizică sau cerul lui Dumnezeu, nu se poate intra decât prin naştere. Şi vorbind tot despre asemănare, ambele moduri de naştere sunt miracolul lui Dumnezeu – unul mai mare şi mai tainic decât celălalt! În timp ce naşterea trupească se face din Adam cel făcut, naşterea din nou de la Dumnezeu se face prin Iisus Cel născut de la Duhul Sfânt. Dacă, deci, în lumea pământească nu se poate intra decât pe poarta naşterii, cu cât mai puţin ar putea intra cineva în cerul lui Dumnezeu pe orice altă cale. Adevărul acesta este, de altfel, stabilit cu tărie de către Mântuitorul în convorbirea Sa cu Nicodim, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, despre care vom continua să vorbim mai pe larg în cele ce urmează.

Cât priveşte taina naşterii din nou ca singura cale a pătrunderii omului în cerul lui Dumnezeu, am vorbit deja mai sus, arătând că primul om care a deschis calea intrării în cerul lui Dumnezeu prin procesul naşterii de sus, din Duhul Sfânt, este Omul Iisus Hristos. El este arătat în Scriptură ca fiind Întâiul născut dintre mai mulţi fraţi (vezi Romani 8:29). El, Omul Iisus Hristos, a pătruns în cerul lui Dumnezeu pe calea naşterii de la Duhul Sfânt. Iar prin expresia dintre mai mulţi fraţi se arată limpede că fraţii Lui îşi fac intrarea în cer pe aceeaşi cale a naşterii din aceeaşi sursă, adică naşterea de sus prin Duhul Sfânt. Aşa după cum fraţii biologici ai unei familii de pe Pământ capătă relaţia de filiaţie prin naşterea din aceiaşi părinţi, fraţii Domnului Iisus Hristos capătă relaţia de fraţi prin naşterea din aceeaşi sursă cu El, din Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.

În continuare, vom analiza una dintre cele mai copleşitoare dovezi ale Scripturii în ceea ce priveşte imposibilitatea pătrunderii în cerul lui Dumnezeu pe oricare altă cale pe care ar putea-o gândi vreo fiinţă de sub soare, în afara naşterii de sus. Este vorba despre dialogul dintre fruntaşul iudeu Nicodim şi Mântuitorul, prezentată în Ioan 3:1-7: „Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: ‚Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el’. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: ‚Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu’. Iar Nicodim a zis către El: ‚cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?’ Iisus a răspuns: ‚Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am zis: TREBUIE să vă naşteţi de sus”.

Acestea sunt cuvintele care au ieşit de pe buzele Mântuitorului Iisus Hristos. Observaţi cât de categoric vorbeşte aici Mântuitorul prin cuvintele nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu (nici măcar să o vadă) şi imperativul TREBUIE să vă naşteţi de sus? El ne face cunoscut că pentru noi, păcătoşii, nu există nici o altă cale de intrare în cerul lui Dumnezeu.

Atragem acum atenţia cititorilor asupra faptului că aici avem de-a face cu un iudeu, ba încă nu cu unul de rând, ci cu unul privit ca eminent printre ei, un fruntaş al lor. Deci Iisus spune că TREBUIE să se nască din nou unui iudeu.

Dar cine erau iudeii? Iudeii sunt poporul din care Iisus Şi-a luat trupul Său de carne şi oase. Am putea spune că poporul evreu este “înrudit” cu Dumnezeu. Ne dăm noi seama ce înseamnă lucrul acesta?

Să nu uităm raporturile unice ale acestui popor cu Dumnezeu, începând cu eliberarea lor miraculoasă din Egipt. Aceste evenimente sunt unice în toată istoria neamului omenesc. Dumnezeu S-a coborât în Persoană pe muntele Sinai în faţa poporului iudeu, a stat de vorbă cu Moise pe munte “faţă către faţă, cum ar grăi cineva cu prietenul său” (Ieşirea 33:11) şi a scris cu degetul Lui cele zece porunci pe două table de piatră. Avem, apoi, felul în care Dumnezeul Cerului şi al Pământului a locuit în mijlocul acestui popor prin preoţia levitică, sub care a fost construit cortul întâlnirii şi apoi vestitul Templu al lui Solomon. Întreg Vechiul Testament este plin de semne şi minuni dumnezeieşti.

Şi iată că acum vine Iisus şi-i spune acestui evreu că nu poate ajunge în cerul lui Dumnezeu decât pe poarta naşterii de sus, punându-l astfel la un loc cu toţi păgânii, cu sălbaticii din junglele nepătrunse şi cu cei mai decăzuţi oameni de pe Pământ.

Concluzia pe care vreau s-o punctez este aceasta: dacă pentru iudei, poporul ales al lui Dumnezeu, din care Şi-a luat trup omenesc Fiul lui Dumnezeu, dacă nici chiar pentru ei nu este o altă cale de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu decât calea naşterii de sus prin pocăinţă, botez şi credinţă în Evanghelie, să fie oare o altă cale pentru noi cei care nici măcar nu facem parte din neamul lor?

 • „…baia naşterii celei de a doua…”

Ne-am ocupat până la punctul acesta de naşterea din apă şi din Duhul Sfânt, arătând că omul pământesc, carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu şi că stricăciunea nu poate moşteni nestricăciunea (1 Cor. 15:46-50), motiv pentru care este nevoie de naşterea din Duhul Sfânt. Aşa cum spune Mântuitorul în discuţia Lui cu Nicodim: Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Numai omul născut din Duhul Sfânt, numai acela poate avea părtăşie cu Dumnezeul care este Duh, prin Duhul Său Cel Sfânt (Ioan 4:24).

Am ajuns acum să ne ocupăm de expresia baia naşterii celei de a doua, aşa cum o găsim scrisă la Tit 3:5. Ce ar putea să însemne naşterea cea de a doua? Trebuie să înţelegem că dacă este vorba despre o a doua naştere înseamnă că aici ni se vorbeşte despre o naştere premergătoare acesteia. Şi care este aceea? Este naşterea firească din Adam cel făcut. Există deci o naştere firească din Adam cel făcut (pământesc, păcătos) şi o a doua naştere care este duhovnicească din Adam Cel născut, Omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat. Urmează acum să ne ocupăm în continuare de raporturile dintre aceste două naşteri, încercând să evidenţiem felul în care omul, fiinţă cu voinţa liberă, este chemat să-şi aducă aportul său în cazul naşterii celei de a doua. Căci aşa cum am arătat mai sus, dacă în cazul venirii noastre pe lume Dumnezeu nu întreabă pe nimeni dacă vrea să se nască sau nu pe Pământ, când vine vorba de naşterea din Duhul Sfânt, pentru a avea parte de Împărăţia cerurilor, Dumnezeu cere consimţământul expres al fiecărei fiinţe omeneşti.

Se cere o mare atenţie în ce priveşte deosebirea dintre aceste două forme: naştere firească, naştere duhovnicească; naştere din Adam cel făcut, naştere din Adam Cel Născut. Adam cel făcut este din pământ, pământesc. Adam Cel Născut este din cer, ceresc. Întâi a venit cel firesc, apoi cel duhovnicesc (1 Cor. 15:46-50).

Dar cum se face trecerea de la o stare la cealaltă? Cum poate un om firesc să ajungă un om duhovnicesc? Cum poate un om care descinde din Adam cel făcut din ţărâna pământului să se nască (din nou) din Adam Cel Născut prin Duhul Sfânt, ceresc?

Iată întrebări cărora încercăm să le dăm răspunsuri cu texte din Scriptură. Dar, să nu uităm că un răspuns amplu la tematica aceasta reclamă un volum de explicaţii cu mult mai mare decât ne permite lucrarea de faţă. Ne vom rezuma, astfel, doar la câteva coordonate relevante pentru subiectul nostru.

Iisus este Întâiul născut dintre mai mulţi fraţi (vezi Romani 8:29). Desigur, nu avem nici o problemă cu înţelegerea că El este Întâiul născut. Pe asta am lămurit-o mai sus. Întemeietori de sisteme religioase şi filozofice au fost destui atât înainte, cât şi după El. Dar toţi aceştia au fost şi sunt, fără excepţie, oameni pământeşti născuţi din Adam cel făcut din ţărâna pământului. Ei au fost oameni păcătoşi, făcuţi, pentru că s-au născut din cel făcut. Dar Iisus S-a născut de la Duhul Sfânt şi Şi-a luat trup omenesc, dar fără păcat, din Fecioara Maria. El deci este născut de la Duhul Sfânt. Fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a ajuns şi Om din om adevărat prin naşterea miraculoasă de la Duhul Sfânt. Şi pentru că prin naşterea aceasta Şi-a luat un trup omenesc din Fecioara Maria, El a devenit şi Om din om adevărat.

Dar cum stau lucrurile cu privire la fraţii aceştia ai Lui? Relaţia de frate nu se poate dobândi decât prin naşterea din aceeaşi sursă – şi asta ne este destul de limpede. Cum se poate atunci ca nişte oameni care fac parte din neamul păcătos al lui Adam cel făcut să se poată înfrăţi cu Omul Iisus Hristos din ceruri, Cel născut? Cum poţi ajunge să-ţi înlocuieşti originea din Adam (pământesc) cel  făcut, cu aceea a lui Adam (din ceruri) Cel născut?

Răspunsul la toate cele de mai sus este foarte scurt, alcătuit din două cuvinte: prin moarte.

 • Conceptul de moarte în Scriptură

Moartea, vorbind la modul general, înseamnă încetare, sfârşit, despărţire. Moartea unui om înseamnă despărţirea sufletului său de trup. Deci, în esenţă, moartea poate fi descrisă ca o despărţire. Ajungem să spunem astfel că în loc de moarte putem foarte bine să folosim sintagma “despărţit de”. Şi, aşa cum vom vedea în curând, moartea descrisă prin sintagma “despărţit de” ne va dezvălui taina schimbării originii noastre păcătoase cu originea dumnezeiască prin moartea faţă de noi înşine: despărţindu-ne de ceea ce vrem, ştim sau putem noi, pentru a primi ceea ce vrea, ştie şi poate Dumnezeu. Tocmai acesta este sensul comun al cuvântului moarte folosit în Scriptură. Şi ca să putem evidenţia cât mai clar  sensul acesta ne vom folosi de trei ilustraţii foarte grăitoare din Scriptură.

Prima o vom alege din episodul căderii omului în păcat, pe când se afla în grădina Edenului. Dumnezeu spusese acolo omului că în ziua în care va gusta din pomul oprit va muri negreşit (Facerea 2:17). Dar tot în cartea Facerea ni se face cunoscut că după izgonirea omului din Eden, Adam a trăit nouă sute treizeci de ani şi apoi a murit (Facerea5:5). Deci aici ni se spune că abia apoi, după 930 de ani a murit. Cum rămâne atunci cu avertismentul lui Dumnezeu că Adam va muri chiar în ziua când va gusta din pom?

Păcătuirea lui Adam este relatată în capitolul 3 din Facerea. La versetul 23 ni se spune că Domnul Dumnezeu la scos pe Adam din grădina Edenului şi că apoi Adam a trăit 930 de ani. Toate acestea, puse în ordine cronologică ne duc la înţelegerea că moartea, în terminologia Scripturii, înseamnă, de fapt, “despărţit de” sau „scos din prezenţa”. Adam a murit prin aceea că a fost „despărţit de” Dumnezeu, izgonit fiind din prezenţa lui Dumnezeu în grădină. Şi dacă nu ar fi fost Domnul Iisus care să plătească cu moartea Lui, am fi rămas morţi în păcate şi fărădelegi, despărţiţi de Dumnezeu pentru veci.

A doua ilustraţie a sensului cuvântului moarte dat prin „despărţit de” îl luăm din descrierile cu privire la personajul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aflate pe paginile Scripturii. Aici trebuie să fim cu multă luare aminte asupra celor ce se vor spune, deoarece vorbim despre Acela care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Fiul Tatălui, dar şi om din om adevărat. Şi voi prezenta două texte din Scriptură care  evidenţiază minunat sensul morţii ca fiind despărţire de cineva. În felul acesta noi ne putem schimba originea din omul Adam cel făcut, care este firesc, pământesc, cu originea din Omul Adam Cel născut, care este din cer, om din om adevărat, dar fără păcat.

În Epistola către Evrei 10:5-7, citim următoarele: „Drept aceea, intrând în lume (Iisus) zice (către Tatăl Său): ‘Jertfă şi prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit trup. Arderi de tot şi jertfe pentru păcat nu Ţi-au plăcut; Atunci am zis: Iată vin, în sulul cărţii este scris despre mine, să fac voia Ta, Dumnezeule”. Vedem aici pe Fiul care, dorind să aducă jertfe şi prinosuri Tatălui, descoperă că voia Tatălui era, de fapt, să-I pregătească un trup omenesc şi să facă ispăşirea noastră de păcate. A renunţat atunci imediat la dorinţa Lui de a aduce jertfe şi prinosuri (chiar dacă această dorinţă era curată şi sfântă), pentru a face voia Tatălui. De aceea îl auzim în versetul 7 spunând cuvintele acestea minunate: „Atunci am zis: Iată vin… să fac voia Ta, Dumnezeule”. A murit astfel faţă de Sine prin însăşi despărţirea de dorinţa Sa, prin renunţarea la a face voia Sa proprie, ca să o poată împlini pe a Tatălui. Despărţindu-Se de dorinţa Lui curată şi sfântă de a aduce jertfe şi daruri numai pentru că voia Tatălui era să vină pe Pământ, El a murit faţă de voia Sa prin însuşi faptul că S-a “despărţit de” dorinţa Lui, ca să poată veni pe Pământ de dragul voii Tatălui.  Aceeaşi idee este exprimată şi în Evanghelia după Ioan 5:19: „A răspuns Iisus şi le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela (Tatăl Său), acestea le face şi Fiul întocmai”.

Dacă până acum au mai putut fi ceva dubii cu privire la înţelegerea că a muri faţă de tine însuţi înseamnă a nu mai face voia şi plăcerile tale, după ce am citat versetul acesta nu mai pot fi astfel de dubii. După ce am stabilit că Iisus a venit pe Pământ “despărţit de” Sine, murind faţă de Sine prin aceea că a primit să facă voia Tatălui în locul dorinţei Lui de a-I aduce daruri, aflăm din versetul de mai sus că El Şi-a trăit viaţa ca om pe Pământ în aceeaşi manieră, adică nimic de la Sine (cum El Însuşi ne spune la Ioan 5:19). Prin cuvintele: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, urmate, apoi, de: „căci cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai” Iisus nu ne spune altceva decât că El trăia “despărţit de” Sine, adică trăia mort faţă de Sine şi viu pentru ale Tatălui. Să luăm aminte că aici nu este vorba despre a face bine sau a nu face rău. Şi cine ar putea vorbi despre rău în cazul Omului Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat? Moartea, în terminologia Scripturii, nu are de-a face cu a te despărţi de cele rele pentru a face pe cele bune, ci moartea faţă de sine înseamnă “despărţit de tine”, adică nimic de la tine, nimic din cele ce vin de la tine însuţi sau din oricare altă sursă în afară de cele ce vin de la Dumnezeu. Dacă nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu a făcut nimic de la Sine însuşi, atunci cine dintre muritori ar putea spera să fie atât de bun în sinea lui încât să nu mai fie nevoie să se lepede de sine? Se aude la tot pasul printre noi că trebuie să faci fapte bune ca să ajungi în raiul lui Dumnezeu.

Ca încheiere a acestui subiect, vreau să aduc o mărturie a lui Christos Yannaras, care defineşte moartea într-un mod asemănător: „Omul este persoană, chip al lui Dumnezeu, deoarece există ca posibilitate de răspuns la chemarea de dragoste a lui Dumnezeu. Prin funcţiile sale psiho-somatice, omul ‘administrează’ această posibilitate, răspunde pozitiv sau negativ la chemarea lui Dumnezeu, conduce existenţa sa la viaţă, care înseamnă relaţie, sau la moarte, care înseamnă separarea de Dumnezeu.[117]

 • Cum se realizează obiectivul naşterii din nou

Ne-am început capitolul acesta prin sublinierea faptului că intrarea în cerul lui Dumnezeu se poate face numai prin procesul naşterii de sus sau, cum spune textul de la Tit 3:5, prin baia naşterii celei de a doua. Am arătat apoi că până chiar şi Mântuitorul a luat chip de om pe calea naşterii de la Duhul Sfânt, pentru ca noi să putem deveni copii ai lui Dumnezeu tot pe aceeaşi cale, calea naşterii de la Duhul Sfânt. Am luat aminte în continuare că atunci când Dumnezeu L-a trimis pe Iisus pe Pământ a avut în vedere ca El să fie întâiul născut între mai mulţi fraţi (Romani 8:29). Aceste constatări duc acum la întrebarea: cum se poate ca Iisus Cel Născut din ceruri, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat, să se înfrăţească pe Pământ cu oamenii păcătoşi care-şi au originea în Adam cel firesc, cel păcătos, cel făcut din pământ? Şi am găsit răspunsul tot în viaţa Omului Iisus Hristos, în însuşi felul în care a venit şi, apoi, în felul în care a trăit El Personal aici pe Pământ: prin moarte (NIMIC de la Sine, vezi Evanghelia după Ioan 5:19).

După aceea am dezvoltat subiectul morţii din care am învăţat că moartea, de fapt, înseamnă „despărţit de”, înseamnă a sfârşi cu orice idei, gânduri, soluţii şi planuri personale pentru a împlini toate ideile, gândurile, soluţiile şi planurile lui Dumnezeu. Cum spunea mai sus şi Yannaras, moarte înseamnă detaşare de tot ce ţine de noi, de ale noastre sau de ale oricui altcuiva, la nivel de gând, voinţă şi înfăptuire. Şi mai mult chiar, cu prilejul acesta am înţeles că a muri faţă de tine nu înseamnă a face vreo selecţie oarecare asupra lucrurilor care vin din tine însuţi ca să te desparţi numai de unele lucruri care ar părea rele. Am stabilit că dacă Omul Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dacă El nu a făcut NIMIC din Sine Însuşi, deşi orice ar fi făcut din Sine nu putea fi decât bun (Ioan 5:19), atunci moartea faţă de sine trebuie aplicată cu atât mai deplin în vieţile noastre care originăm din Adam cel păcătos.

Cred că în urma analizelor de mai sus nu vom mai avea nici o dificultate în înţelegerea versetului de la Romani 6:8: „Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El”. Vrem să vieţuim cu Iisus? Vrem să avem parte cu Iisus la raiul lui Dumnezeu? Nu e altă cale decât calea morţii împreună cu Iisus, adică a trăirii despărţiţi de orice vine din noi înşine sau din oricare altă sursă din Univers, pentru a putea face numai voia Tatălui din cer. Iar acestea nu sunt cuvintele mele, nu sunt cuvintele vreunei oarecare fiinţe, ci sunt însuşi cuvintele lui Dumnezeu (vezi 2 Timotei 3:16)!

Iată, aşadar, care este calea rânduită de Dumnezeu, în vederea înlocuirii originii noastre de descendenţi ai lui Adam cel făcut din pământ cu aceea de descendenţi ai lui Adam Cel Născut din ceruri – Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat. Oricine doreşte să păşească pe calea aceasta urmează să parcurgă următorii patru paşi:

             1. Primul pas constă în manifestarea acestei dorinţe printr-o rugăciune simplă înaintea Domnului Iisus care este prezent în tot locul şi care abia aşteaptă să ne audă. Este imperativ ca dorinţa aceasta să fie cunoscută înaintea lui Dumnezeu pentru că, să nu uităm!, dacă naşterea firească din Adam cel făcut din pământ a fost numai alegerea lui Dumnezeu, naşterea duhovnicească din Iisus Cel Născut din ceruri se face cu consimţământul nostru. Aceasta explică nenumăratele ocazii în care Îl auzim pe Mântuitorul spunând, într-un fel sau altul, cuvintele dacă voieşte cineva. El nu obligă pe nimeni. El a murit pentru toţi oamenii şi doreşte ca toţi oamenii să vină la pocăinţă (1 Timotei. 2:4). Dar, când vine vorba despre cei care vor beneficia din jertfa Sa adusă pentru toţi, ne spune clar şi răspicat că numai aceia care aleg să creadă (Ioan 3:16), numai aceia care aleg să moară împreună cu El (Romani 6:8), numai aceia vor avea parte de mântuirea Lui. Chiar şi teologii ortodocşi moderni spun acelaşi lucru. Spre exemplu, George Remete ne-a vorbit foarte pe înţeles despre mântuirea obiectivă şi cea subiectivă (vezi nota 98). Prin mântuirea obiectivă s-a referit la faptul că Iisus a murit pentru întreg neamul omenesc. Dar când vine vorba despre oamenii care vor beneficia de mântuirea obiectivă, teologul sus amintit a vorbit despre mântuirea subiectivă, referindu-se la faptul că numai acela care primeşte această mântuire prin propria sa alegere are parte de ea. Vreau deci să am parte cu El? Trebuie să-mi fac cunoscută dorinţa aceasta la modul concret, prin chemarea Numelui Său în viaţa mea.

             2. După ce mi-am mărturisit din toată inima dorinţa de a deveni frate cu Omul Iisus care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat, urmează cel de al doilea pas, aşa cum este descris la Ioan 1:11-13. Citim acolo că Iisus a venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit (este vorba despre poporul evreu). Însă tuturor acelora care L-au primit, Dumnezeu le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, care de la Dumnezeu s-au născut. Aplicând astfel metoda morţii din Scriptură, exprimată prin formula “despărţit de”, mă voi lepăda, mă voi despărţi de TOT ce ştiu şi cred că aş putea să fac prin mine însumi pentru a intra în cer ca, astfel, golindu-mă desăvârşit de mine să-I pot face loc lui Hristos şi să mă umplu cu El. Adică voi urma calea pe care a urmat-o Hristos care n-a mai făcut NIMIC de la Sine (vezi Ioan 5:19). Încetând, deci, să mai caut vreo cale a faptelor sau să fac orice altceva în vederea moştenirii raiului, înseamnă că eu mă golesc de mine însumi (aşa cum S-a golit şi Iisus de Sine Însuşi nemaifăcând nimic de la Sine). Am să primesc în felul acesta moartea Mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ca singurul mijloc de ispăşire a păcatelor mele. Şi încetând, astfel, să mai caut soluţii de la mine însumi voi ajunge să trăiesc moartea definită prin “despărţit de” mine. Ajuns la punctul în care trăiesc “despărţit de” mine, mă cufund de bună voie în moartea lui Hristos care a trăit “despărţit de” Sine Însuşi. Iar ca rezultat al morţii mele împreună cu Hristos urmează învierea mea împreună cu El la o viaţă nouă, devenind, astfel, fiu al lui Dumnezeu născut din Dumnezeu (Ioan 1:13), originând astfel din Dumnezeu. Moartea împreună cu Hristos este alegerea mea; învierea împreună cu El este lucrarea Lui.

             3. În al treilea rând, deoarece procesul întreg al mântuirii include, deopotrivă, şi botezul ca urmare a credinţei, aşa cum ni-l prezintă Însuşi Mântuitorul la Evanghelia după Marcu 16:16 (vezi capitolul Botezul, tratat în cartea de faţă), voi mărturisi pentru lumea văzută prin apa botezului, ceea ce s-a produs prin credinţă înlăuntrul meu. Prin cufundarea în apă voi face cunoscut martorilor văzuţi şi nevăzuţi că m-am făcut una cu Iisus în moartea Lui, deplin conştient şi de bună voia mea (Romani 6:8), că am pus capăt originii mele din Adam cel făcut din ţărână prin aceea că, la fel ca şi Iisus trăiesc „despărţit de” mine însumi, ascultând de porunca Tatălui de a mă pocăi şi a mă boteza; iar prin ridicarea din apa botezului, voi declara în faţa martorilor văzuţi şi nevăzuţi că am înviat la o viaţă nouă (2 Corinteni 5:17), că de-acum încolo îmi am originea în Hristos Cel Născut din Tatăl şi trăiesc, ca şi Iisus, potrivit devizei: NIMIC din mine însumi!

             4. Urmează acum al patrulea pas, care priveşte noua conduită de viaţă. Porunca Mântuitorului din Marcu 1:15 nu este numai pocăiţi-vă, ci, deopotrivă, şi credeţi în Evanghelie. Deci după pocăinţă şi botez urmează o viaţă pe care o voi trăi crezând şi împlinind Evanghelia. Şi pentru că sunt copil al lui Dumnezeu, nou-născut, la fel ca şi în viaţa biologică, urmează procesul de creştere. Iar procesul acesta de creştere are loc în cadrul unui grup de credincioşi care cred şi practică exclusiv ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Este normal să fie aşa. Raportându-ne la naşterea biologică, fătul a avut un anume fel de viaţă în pântecele mamei sale şi un altul, diferit de acesta, după ce a părăsit pântecele mamei. Fiind acum născut, va trăi în acest mediu atât de diferit de cel din pântecele mamei sale, pe cât este cerul diferit de Pământ. Tot aşa şi în cele spirituale. Un copil nou-născut la nivel de duh devine o făptură nouă (vezi 2 Corinteni 5:17) şi face parte dintr-o familie în sânul căreia primeşte ajutorul necesar creşterii. Ca şi copilul nou născut, un creştin născut din nou are nevoie de asistenţă permanentă în sânul unui grup de credincioşi. Nu poate trăi fără ei, după cum un nou născut biologic nu poate supravieţui de unul singur. Iar normele de viaţă din acest nou mediu diferă de vechiul mediu ca cerul de Pământ. Şi tocmai aceasta reclamă nevoia expresă ca această creştere în credinţă să aibă loc în mijlocul unui grup de credincioşi care respiră aerul Evangheliei, după cum fătul nou născut pe Terra respiră oxigenul din aer.

Iată, aşadar, calea pe care, din nişte fiinţe mârşave, păcătoase şi blestemate de Dumnezeu care ne avem originea în Adam cel făcut din ţărână, putem ajunge fii ai lui Dumnezeu cu originea în Omul Iisus Hristos Cel Născut, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat.

ƒ Naşterea de sus

                              în interpretarea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii,

şi a altor scriitori bisericeşti

             Adevăraţii ortodocşi din toate timpurile nu fac altceva decât să se alinieze desăvârşit cu adevărul venit prin descoperirea lui Hristos, adevăr vestit de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli. Ei merg atât de departe cu apărarea adevărului venit de la Dumnezeu prin descoperirea lui Hristos, încât socotesc că orice micşorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare aduse Sfintei Scripturi vin de la Diavolul sau, cum spun ei, este o însufleţire a Diavolului (vezi nota bibliografică 1).

Totuşi, deoarece o majoritate îngrijorător de mare a ortodocşilor sunt în necunoştinţă totală de scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, îmi atribui ca sarcină de onoare să le slujesc sufletelor dumnealor aducându-le la cunoştinţă opiniile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, cât şi ale altor scriitori bisericeşti de-a lungul veacurilor în legătură cu naşterea din nou. Şi, păstrându-mi modelul de prezentare pe care l-am folosit pe tot parcursul cărţii, voi aduce spre întărire o bogăţie de date bibliografice începând cu cea mai timpurie perioadă a Părinţilor, respectiv perioada anului 50, în care a trăit Sf. Policarp, ucenicul Sf. Ioan Evanghelistul. Demn de toată luarea aminte în privinţa aceasta este şi menţiunea că aceste adevăruri de acum 2000 de ani sunt validate 100% şi propovăduite întocmai de către cei mai respectaţi şi mai luminaţi teologi ai zilelor noastre. Aş putea chiar spune că lucrarea de faţă este, până la un anumit punct, un fel de recenzie a celor două cărţi menţionate în titlu, respectiv Canonul Ortodoxiei[118]. Ne vom îndeletnici deci în continuare cu argumentarea nevoii imperative a naşterii din nou, fără de care nimeni nu va putea avea parte de cerul lui Dumnezeu, de data aceasta din perspectiva Sfintei Tradiţii Ortodoxe. Şi având în vedere că există o înlănţuire neasemuit de frumoasă şi armonioasă între spusele Sf. Părinţi sau a altor scriitori bisericeşti şi explicaţiile aduse din Scriptură, vă sugerez să recapitulaţi capitolul 2.

Sf. Chiril al Ierusalimului: „Naşterea voastră a avut loc o dată cu moartea voastră[119]. „Trupurile se nasc prin părinţii din astă lume, pe când sufletele se renasc prin credinţă.[120]

Sf. Maxim Mărturisitorul: „Dumnezeu Se face şi Se numeşte Tată după har al acelora care au primit de bunăvoie naşterea din Duh.[121]

Sf. Macarie Cel Mare: „Dacă cineva nu este născut din Duh regesc şi divin, dacă n-a dobândit nobleţea regească şi cerească de fiu al lui Dumnezeu, nu poate purta mărgăritarul ceresc şi preţios, chipul luminii negrăite, care este Domnul.[122]

Cei ce s-au învrednicit să fie fii ai lui Dumnezeu născuţi de sus prin Duhul Sfânt, au în ei pe Hristos ce luminează întrânşii.[123]

Cei ce nu ştiu că au dobândit ceva ce nu aveau, aceia nici nu se află pe calea propăşirii.[124]

Creştinii sunt dintr-o altă lume; sunt fii ai Cerescului Adam, un neam nou, copii ai Duhului Sfânt, fraţi luminaţi ai lui Hristos; asemenea Tatălui lor.[125]

Pr. prof. Dumitru Stăniloae: „Naşterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară a ţinut seama de neputinţa imanenţei umane de a se mântui prin ea însăşi, de a sparge în sus orizontul închis al umanului supus repetiţiei şi morţii, de a încadra pe toţi cei ce se nasc din Hristos după har în şirul celor‚ născuţi din Dumnezeu.[126]

Pr. conf. Dr. George Remete: „După învăţătura ortodoxă, mântuirea subiectivă sau îndreptarea (conf. Rom. 8:29) este o renaştere, o transformare spirituală reală a omului…”[127]

În concepţia ortodoxă, esenţa îndreptării este tocmai sfinţirea reală a omului, o viaţă nouă în Hristos. Sf. Scriptură arată limpede că iertarea păcatelor este urmată de ‚duhul înfierii’ şi o viaţă nouă în Hristos.[128]

Încheiem acum şirul mărturiilor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii cu câteva comentarii ale unuia dintre cei mai respectaţi sfinţi, calificat de către ÎPS Sa Teoctist ca stâlp al Bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur:

Naşterea din nou este o a doua creaţie, căci din ceea ce nu eram am fost aduşi la ceea ce suntem. Ceea ce eram mai dinainte am murit, adică omul cel vechi, şi ceea ce am devenit nu eram mai înainte.[129]

Fiul lui Dumnezeu… S-a născut trupeşte, ca să te naşti tu duhovniceşte; S-a născut din femeie ca să încetezi tu a fi fiul femeii.[130]

Dacă cineva a crezut în Hristos, a venit într-o altă creaţie, căci s-a născut de sus prin Duhul.[131]

Un aliment alterat nu mai revine la forma iniţială, chiar dacă-i pui sare. Firii vechi degeaba îi pui sarea adevărului.[132]

Noi ne naştem din nou prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Acest Cuvânt ne plăsmuieşte. Dar această naştere nu e de la natură, ci din făgăduinţă dumnezeiască.[133]

Ne apropiem acum de încheierea explicării subiectului Naşterea de sus, analizat din ambele perspective  –  ale Scripturii şi ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, împreună cu alţi scriitori bisericeşti. Nu putem decât să mulţumim lui Dumnezeu pentru toată călăuzirea pe care ne-a dat-o. Cum am spus mereu, este datoria şi privilegiul nostru să dăm dovadă de oameni mai buni la suflet, cum citim la Faptele Apostolilor 17:11,  astfel încât după ce isprăvim de parcurs gândurile de mai sus să le comparăm cu Sfintele Scripturi. După aceea vom cerceta şi scrierile Sfinţilor Părinţi, raportându-le din nou la Sfintele Scripturi, căci numai în felul acesta ne merităm din plin numele de adevăraţi creştini ortodocşi.

Capitolul 6

Preot şi preoţie

În capitolul acesta urmează să ne ocupăm de înţelegerea punctului de vedere asupra statutului de preot şi, respectiv, a slujbei preoţiei, analizate din perspectivele doctrinei Ortodoxe. Spunând din perspectivele doctrinei Ortodoxe nu excludem nicidecum punctul de vedere al Scripturii. Dimpotrivă, pentru că adevărata noastră credinţă Ortodoxă are ca bază descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli şi întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice, punctul de vedere al Ortodoxiei nu poate fi cu nimic abătut de la cel al Sfintei Scripturi. Mai mult, dacă amintim şi canonul Părinţilor Bisericii potrivit căruia orice micşorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare aduse Sfintei Scripturi sunt văzute ca însufleţire a diavolului, atunci chiar nu mai putem face vreo deosebire între punctele de credinţă ale Ortodoxiei şi cele ale Sfintei Scripturi.

    Ce spune Scriptura preot şi preoţie

Rămânând fideli liniei pe care o urmăm în parcursul acestei cărţi, vom apela mai întâi la fundamentul credinţei noastre ortodoxe, Sfânta Scriptură, şi vom începe cu analiza a ceea ce are de spus Scriptura privitor la poziţia de preot şi slujba preoţiei prin următoarele două texte:

Apocalipsa 5:9-10Şi cântau o cântare nouă, zicând: Vrednic eşti să iei cartea şi să deschizi peceţile ei, fiindcă ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat lui Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din toată seminţia şi limba şi poporul şi neamul; Şi i-ai făcut Dumnezeului nostru împărăţie şi preoţi, şi vor împărăţi pe pământ.

1 Petru 2:9 „Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată.”

Le vom lua acum pe rând şi le vom analiza atât cât lumina Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ne va călăuzi.

 • Preot

În textul citat mai sus din Apocalipsa, apostolul Ioan ne relatează un episod interesant. Cel ce şedea pe scaunul de domnie ţinea în mână o carte pecetluită cu şapte peceţi şi, pentru că nimeni nu se găsea vrednic să o deschidă, Ioan a început să plângă. Dar în timp ce plângea, unul din cei 24 de bătrâni care şedeau şi ei pe scaunele lor de domnie i-a adus vestea bună că s-a găsit Cineva care să deschidă cartea, iar Acel Cineva era Leul din seminţia lui Iuda, pe care Ioan îl vede ca pe Mielul ce părea junghiat. În timp ce Mielul s-a apropiat şi a luat cartea din mâna Celui ce şedea pe scaunul de domnie, Ioan a auzit deodată o cântare cântată de un cor despre care se spune că era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. Toţi aceştia slăveau şi măreau pe Mielul care a fost găsit vrednic să ia cartea din mâna Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi să-i rupă peceţile, pentru că prin sângele Lui a răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminţie şi i-a făcut preoţi pentru Dumnezeu.

Ce desprindem din tabloul de mai sus? Înţelegem că lucrarea de răscumpărare a oamenilor şi promovarea lor la statutul de preoţi este în totalitate atribuită Mielului, Fiul lui Dumnezeu şi că, foarte important!, El i-a făcut pe TOŢI deopotrivă şi fără nici un criteriu discriminatoriu preoţi pentru Dumnezeu. Aşa citim în textul de mai sus: „…ai răscumpărat… şi i-ai făcut… preoţi.” Mielul lui Dumnezeu i-a răscumpărat pe oameni; apoi tot El, Mielul, i-a făcut şi preoţi Dumnezeului nostru, ca ei să împărăţească pe Pământ.

Vrea cineva să ceară socoteală Fiului lui Dumnezeu pentru că El a făcut preoţi pentru Dumnezeu pe TOŢI cei ce au fost răscumpăraţi prin sângele Lui din mijlocul neamului omenesc? Are cineva obiecţii legate de faptul că Fiul lui Dumnezeu i-a făcut pe TOŢI cei răscumpăraţi de El preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său?

Dacă şi eu am fost spălat cu sângele scump al Mielului şi am fost astfel răscumpărat de El, are cineva ceva de comentat la hotărârea lui Dumnezeu de a mă fi făcut preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt? Sunt eu preot pentru că mă numesc preot sau sunt preot pentru că m-a făcut Fiul lui Dumnezeu preot (bineînţeles, m-a făcut preot numai pentru că am primit să fiu trecut prin pocăinţă, botez şi credinţă în Evanghelie)? Şi chiar dacă nu aş vorbi despre mine ca fiind preot, încetez eu să mai fiu ceea ce Fiul lui Dumnezeu m-a făcut, adică preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt? Iar dacă oamenilor nu le place să audă că eu sunt preot al lui Dumnezeu făcut astfel de către Fiul lui Dumnezeu, va înceta statutul meu de preot înaintea lui Dumnezeu?

Astfel stau lucrurile cu privire la orice om din neamul lui Adam care, prin pocăinţă, botez şi credinţă în Evanghelie, a primit să fie răscumpărat de Iisus Hristos şi făcut preot pentru Dumnezeul Său.

Îmi amintesc un episod din viaţa lui Napoleon: împăratul se afla pe un câmp de instrucţie în jurul unui batalion de armată. La un moment dat a scăpat frâul calului din mână iar calul, de cum s-a simţit liber, a pornit într-un galop care a pus viaţa împăratului în mare pericol. Însă, la un moment dat, a ieşit din rândul soldaţilor un ţăran care, foarte priceput, a reuşit să pună mâna pe căpăstrul calului, să-l domolească şi să salveze astfel viaţa împăratului. Împăratul l-a privit şi i-a spus aceste cuvinte: “Treci la loc, căpitane!” Ţăranul, cum a auzit acestea, a pornit în pas alergător la locul unde erau adunaţi căpitanii armatei şi a luat loc între ei. Desigur, cum l-au văzut căpitanii au început să-l apostrofeze şi să-l alunge dintre ei. Cu ce credeţi însă că i-a potolit soldatul? Le-a spus aceste cuvinte: “Împăratul a poruncit aşa!” Astfel a ajuns ţăranul, care era un simplu soldat, să fie căpitan în armata lui Napoleon.

Ne întoarcem la versetele de mai sus şi să vedem din nou cine sunt cei chemaţi la preoţie, dar, de data aceasta, din textul de la 1 Petru. Apostolul Petru ne spune aici că voi. Cine sunt aceşti voi? Nu mai încape îndoială, aceşti voi trebuie să fie cei cărora le este adresată epistola! Şi cui îi este adresată epistola? Primele versete ne aduc lămurirea prin aceste cuvinte: “către cei aleşi după cea mai dinainte ştiinţă a lui Dumnezeu-Tatăl, şi prin sfinţirea de către Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Iisus Hristos…” Nu-i aşa că Iisus Hristos i-a făcut preoţi pentru Dumnezeu pe aceia pe care i-a răscumpărat cu scumpul Său sânge? Voi, voi care aţi fost aleşi după ştiinţa lui Dumnezeu, prin stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, voi care aţi primit această alegere prin pocăinţă, botez şi credinţă în Evanghelie, voi TOŢI sunteţi făcuţi preoţi de Acela care v-a răscumpărat!

 • Preoţie

După ce am stabilit că un adevărat credincios al lui Dumnezeu nu numai că este preot al lui Dumnezeu, ci chiar în vederea aceasta a fost răscumpărat de către Fiul lui Dumnezeu, ne vom ocupa de slujba preoţiei. Pentru că este lesne de înţeles că preoţia este slujba la care este chemat preotul, vom stabili în ce constă slujirea preoţească şi ce anume i-a dat Mântuitorul de lucru aceluia pe care l-a făcut preot pentru Dumnezeu.

Dar să luăm aminte, aici nu vorbim despre preot şi preoţie în termenii cu care suntem noi, oamenii, obişnuiţi. Între noi, oamenii, despre preot şi preoţie se vorbeşte orice, numai adevărul Scripturii nu este arătat cum trebuie. Multe se pun pe seama preotului şi preoţiei când vine vorba despre cultele religioase care se înmulţesc pe Pământ ca ciupercile după ploaie! Şi fiecare vine cu învăţătura lui. Noi însă ne ocupăm aici cu ceea ce spune Scriptura despre chemarea preotului şi slujba preoţiei. Ca adevăraţi ortodocşi, noi ne ţinem strâns de dreptarul credinţei noastre, Sfânta Scriptură, şi de-acolo ne luăm învăţătura cu privire la toate cele privitoare la Dumnezeu şi, respectiv, la chemarea de preot şi slujba preoţiei.

În textul citat mai sus ni se spune că noi suntem “seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu”. Înţelegem că suntem agonisiţi de Dumnezeu, dar cu ce scop? „Ca să vestiţi”. Suntem, deci, chemaţi să vestim bunătăţile Celui ce ne-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată”. Noi suntem obişnuiţi să auzim că preoţii trebuie să poarte anumite straie foarte deosebite de ale celorlalţi creştini, să li se acorde drepturi şi cinste deosebite, că trebuie să oficieze anumite slujbe, să vestească doctrina denominaţiunii creştine din care fac parte, să îndeplinească ritualuri, obiceiuri şi coduri de viaţă. Însă Cuvântul ne arată aici că adevărata chemare a preotului este să vestească!

Aşadar, chemarea creştinului făcut preot al lui Dumnezeu de către Hristos este să vestească puterile minunate ale lui Dumnezeu, nu lucrurile, învăţăturile şi doctrinele religioase ale oamenilor de pe Pământ! Acesta este cel mai simplu criteriu după care poţi face distincţia între un preot făcut preot de către Iisus Hristos pentru Dumnezeu şi un preot făcut preot de către oameni pentru religia din care face parte. Adevăratul preot făcut preot pentru Dumnezeu de către Fiul lui Dumnezeu va vesti puterile minunate ale Celui ce l-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, fără a se depărta de adevărul Scripturii. Căci dacă e vorba că el vesteşte puterile şi bunătăţile Celui ce l-a chemat la preoţie, adică ale lui Dumnezeu, cum ar putea să se depărteze de Scriptura lui Dumnezeu, singura care îi descoperă puterile şi bunătăţile Celui ce l-a chemat, adică ale lui Dumnezeu?

Pentru cei familiarizaţi cu limba în care a fost scris N.T., este cunoscut că termenul hiereus pentru cuvântul preot nu apare niciodată în legătură cu vreo funcţie în Biserica lui Hristos. El este folosit numai în următoarele situaţii: în legătură cu Domnul Iisus Hristos ca Mare Preot (la Evrei 5:5-6); în legătură cu toţi creştinii ca fiind preoţi (la 1 Petru 2:5 şi 9, Apocalipsa 1:6, 5:10); cu preoţii iudei şi cu preoţii păgâni (Faptele Apostolilor 14:13). Acest lucru este confirmat şi de Vasile Mihoc, un teolog român: „Termenul Hiereus (preot) nu este folosit niciodată în N.T. pentru desemnarea membrilor ierarhiei bisericeşti. Primii creştini au dat preoţilor alte denumiri...”[134]

În ceea ce priveşte slujba preoţiei trebuie să se ştie de asemenea foarte bine că în tot Noul Testament nu se găseşte nici o menţiune a preoţiei ca o slujbă specială a unei anumite categorii de creştini, aşa cum stăteau lucrurile în economia Vechiului Testament la poporul evreu (vom întâlni mai jos afirmaţia aceasta făcută şi de scrierile ortodoxe). În Biserica lui Hristos, Duhul Sfânt nu a instituit nici o ierarhie prin care ceilalţi să fie conduşi. Cum să fie ierarhie în trup? Care dintre mădulare să fie mai mare? Capul este cel care conduce, iar capul este unul. În trupul lui Hristos, Capul este Hristos. Nu pot fi două capete.

Desigur, sunt încă multe alte lucruri de spus în privinţa acestui subiect. Noi însă ne oprim numai asupra textelor enumerate mai sus. Motivul pentru care am ales aceste două texte din 1 Petru şi Apocalipsa are de-a face cu faptul că textele acestea sunt citate în literatura ortodoxă (o să vorbim imediat mai jos despre asta). Iar dacă luăm în calcul mărturia lui George Remete (în cazul Sfintei Scripturi, valoarea şi autoritatea unei afirmaţii este absolută, indiferent de câte ori este susţinută în Biblie, chiar şi dacă e semnalată într-un singur loc, vezi nota bibliografică 55), atunci nici nu trebuie să ne mai îngrijorăm cu privire la o interpretare diferită a Cuvântului în legătură cu statutul şi slujba preoţiei. Astfel că ne vom opri aici cu lămuririle asupra statutului şi slujbei preoţiei privite din perspectiva Scripturii.

‚ Ce au de spus Părinţii Bisericii şi alţi scriitori bisericeşti

despre preot şi preoţie

S-a amintit deja pe parcursul cărţii noastre de mai multe ori că adevăraţii creştini ortodocşi nici n-ar mai avea nevoie să li se demonstreze cu bibliografie faptul că Părinţii Bisericii, împreună cu alţi scriitori bisericeşti care iubesc pe Dumnezeu şi Cuvântul Lui, nu au nici de adăugat, nici de scos, şi nici atât de comentat, cu privire la adevărul Scripturii. Aşa cum vom vedea imediat, Părinţii Bisericii şi scriitorii bisericeşti nu fac altceva decât să stabilească canoanele în funcţie de adevărul Scripturii, aşa cum ne-a fost ea adusă prin descoperirea lui Hristos şi propovăduită de sfinţii Lui Apostoli. Vom aminti numai câteva din mărturiile lor:

Gherontie Ghenoiu: “Sunt două feluri de preoţii: una care se dă prin hirotonie, adică prin punerea mâinilor şi prin rugăciunile episcopului… iar cea de a doua preoţia lăuntrică, duhovnicească sau obştească, despre care ap. Petru zice la 1 Petru 2:9Voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor al Său dobândit, ca să vestiţi în afară virtuţile Celui Care v-a chemat din întuneric la minunata Lui lumină.[135]

Origen: „Nu ştii, oare, că preoţia este dată tuturor credincioşilor, adică întregii Biserici a lui Dumnezeu? Ascultă ce spune Petru: ‘Voi sunteţi neam ales, împărăţie preoţească, neam sfânt, popor agonisit’ – 1 Petru 2:9. Ai deci preoţia fiindcă eşti neam preoţesc. De aceea eşti dator să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăciunilor, jertfa milei, jertfa curăţeniei, jertfa dreptăţii, jertfa sfinţeniei. Dar ca să le aduci pe acestea cum se cuvine îţi trebuie să le pui în învelişurile omeneşti, deosebite de hainele comune celorlalţi oameni şi să ai neapărat focul dumnezeiesc care este dat oamenilor de Dumnezeu – Luca 12:49. Căci dacă nu este acesta ci ne folosim de altul şi contrariu acestui foc, adică al celui care se preface în înger de lumină (2 Cor. 11:14), pătimim, fără îndoială, aceleaşi îndurate de Nadab şi Abihu…

Altarul inimii în care se sfinţeşte Hristos – 1 Petru 3:15, şi pe care fiecare creştin, imitându-l îşi aduce jertfele sale spirituale – 1 Petru 2:5. Nu vreau să te miri că acest templu este deschis numai preoţilor. Căci toţi care sunt unşi cu ungerea Duhului Sfânt au fost făcuţi preoţi, precum zice şi Petru către toată Biserica – 1 Petru 2:9. Deci, toţi sunteţi neam preoţesc, şi de aceea vă apropiaţi de cele sfinte. Dar şi fiecare din noi are în sine jertfa consumării a arderii de tot şi însuşi aprinde jertfa sa pe altarul inimii, ca să ardă totdeauna. Dacă eu voi renunţa la toate pe care le posed şi voi lua crucea mea ca să urmez pe Hristos, am adus jertfa arderii de tot la altarul lui Dumnezeu...”[136]

Preot prof. Dr. Ion Bria: „Fiecare creştin are o demnitate preoţească şi are acces direct la obiectul preoţiei...”[137]

Preot profesor Dumitru Stăniloae (I): “Toţi cei ce se jertfesc sau se dăruiesc Persoanei supreme sunt preoţi şi se sfinţesc prin oferirea lor lui Dumnezeu.[138]

Preot profesor Dumitru Stăniloae (II): “Preoţia lui Hristos în Biserică prin preoţia generală. În felul acesta toţi sunt preoţi şi jertfe în Biserică, toţi sunt învăţători şi călăuzitori spre mântuire ai lor şi ai altor credincioşi apropiaţi sau şi ai altor oameni, dar fără o răspundere formală pentru comunitatea bisericească. După Sfinţii Părinţi, omul este în acelaşi timp împărat, prooroc şi preot ca şi Hristos: împărat, în virtutea stăpânirii lui peste patimi; preot, din cauza autojertfirii; prooroc, ca un iniţiat în tainele dumnezeieşti. Rugăciunile pe care le fac credincioşii personal şi viaţa de jertfă pe care o practică pentru ei înşişi şi în relaţiile lor cu alţii îşi iau puterea din aducerea continuă a jertfei lui Hristos şi din împărtăşirea de ea.[139]

Vasile Mihoc, un teolog român: „Termenul Hiereus (preot) nu este folosit niciodată în N.T. pentru desemnarea membrilor ierarhiei bisericeşti. Primii creştini au dat preoţilor alte denumiri...” (vezi nota 132).

Ne oprim la punctul acesta cu mărturiile aduse de către scriitorii bisericeşti ai ortodoxiei privind înţelegerea pe care o are Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe referitor la preot şi preoţie. Ne bucurăm să facem constatarea şi de data aceasta că adevărata noastră credinţă ortodoxă îşi are rădăcinile adânc înfipte în descoperirea lui Hristos propovăduită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli şi întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice. Apoi ne bucurăm să constatăm şi faptul că marii teologi ortodocşi ai zilelor noastre ţin cu tot atâta sfinţenie la Sfânta Tradiţie, ca şi Sfinţii Părinţi de la care o moştenim. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi aceia care urmează neabătut descoperirea lui Hristos aşa cum ne este lăsată pe paginile Sfintei Scripturi, cât şi pe aceia care, înţelegându-şi chemarea de preoţi, se îndeletnicesc cu vestirea puterilor minunate ale lui Dumnezeu care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată! Amin!

Capitolul 7

Închinarea şi Iconologia

I. Închinarea

Am ajuns aici la capitolul în care vom vorbi despre subiectul Închinare. Cu voia şi ajutorul lui Dumnezeu, şi sub călăuzirea Duhului Său Cel Sfânt care ne vorbeşte prin Sfânta Scriptură, vom căuta pe parcursul acestui capitol să aflăm care este adevăratul fel de închinare cerut de Dumnezeu, cum şi cui trebuie să ne închinăm. Vom învăţa, în acelaşi timp, şi cum trebuie să ne raportăm la închinarea pe care ne-ar aduce-o nouă o fiinţă omenească. Potrivit schemei de desfăşurare a discuţiilor pe care ne-am propus-o încă de la începutul acestei cărţi, mai întâi ne vom apropia de Sfânta Scriptură şi vom analiza subiectul Închinare din perspectiva lui Dumnezeu, aşa cum ne-a rânduit-o El pe paginile Scripturii Sale. După aceea vom aduce şi mărturiile mai multor scriitori bisericeşti dintre care, desigur, nu vor lipsi cele ale Părinţilor Bisericii, ca să luăm notă de felul cum văd şi ei închinarea datorată lui Dumnezeu, Făcătorul nostru.

Generalităţi

A fi creştin înseamnă a fi închinătorul Dumnezeului cerului şi al pământului şi a îndemna şi pe alţii să se închine Lui. Închinarea pe care omul trebuie s-o aducă lui Dumnezeu este dincolo de orice lege sau tipic. Dacă este sinceră, Dumnezeu primeşte închinarea cu plăcere. El primeşte chiar şi o închinare care din lipsă de cunoştinţă este nepotrivită, dacă este adusă cu toată inima dar, pe aceasta numai până la o vreme, până când închinătorul ia cunoştinţă de adevăratul fel de închinare pe care-l aşteaptă de la noi. Să nu pierdem niciodată din vedere că Dumnezeu este duh, iar cine se închină Lui trebuie să i se-nchine în duh şi în adevăr.

Aşa cum am afirmat mai sus, dacă cineva are dorinţa sinceră şi curată să i se închine lui Dumnezeu şi se închină greşit pentru că nu cunoaşte adevăratul fel de închinare, Domnul îl va primi până la o vreme şi nu va întârzia să-l lumineze cu privire la adevăratul fel de închinare. Avem un exemplu elocvent în privinţa aceasta: famenul etiopian din Faptele Apostolilor, capitolul 8. Chiar aşternerea acestor gânduri din cartea respectivă poate fi privită tot ca un răspuns pentru aceia care, deşi nu se închină aşa cum cere Scriptura, fac totuşi lucrul acesta cu inimă sinceră şi curată. Iată că acum, toţi aceştia care citesc rândurile de faţă, vor avea posibilitatea să afle care este adevăratul fel de închinare cerut de Dumnezeu.

Închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu nu poate fi oricum, chiar dacă El o primeşte oricum, până la o vreme, din partea celor sinceri şi neştiutori. Prin rândurile de faţă vom analiza tocmai aspectul acesta. Textul de la Evrei 12:28-29 ne arată cum trebuie să fie închinarea pe care i-o aducem lui Dumnezeu prin cuvintele „să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu sfială, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor”. Să luăm aminte că aici, de altfel în nici o altă parte a Scripturii, nu se aminteşte nici măcar aluziv închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna! Cine ar fi acela atât de necugetat încât să nu ia aminte la felul său de închinare, dacă e vorba că Dumnezeul Căruia i se închină este un foc mistuitor? Vom vorbi acum despre trăsăturile acestea enumerate în textul amintit pe care trebuie să le îndeplinească închinarea adusă Dumnezeului care este un foc mistuitor, spunând însă mai întâi câteva cuvinte în plus despre închinare.

DEX-ul dă mai multe definiţii acestui cuvânt, din care vom enumera pe următoarele: rugăciune, consacrare, capitulare, a manifesta o atitudine de recunoaştere a superiorităţii sau puterii cuiva; a se supune, a se declara învins. Luând aminte la înţelesurile acestea pe care le are cuvântul închinare putem înţelege imediat cât de diferită este practica închinării prin semnul crucii făcut cu mâna, faţă de adevărata însemnătate a cuvântului închinare. A te închina înseamnă a lua o anumită atitudine a sufletului faţă de Dumnezeu, pe care ţi-o exprimi concret prin anumite fapte şi practici, a face efectiv ceva în relaţie cu Dumnezeu la nivelul duhului. Putem începe, spre exemplu, cu a ne declara învinşi în faţa lui Dumnezeu, aşa cum ne indică sensul adevărat al cuvântului închinare. Dacă dăm atenţie chiar şi numai acestei singure însemnătăţi a închinării, vom avea un mare câştig din împărtăşirea gândurilor care urmează prin aceea că, declarându-ne învinşi în faţa lui Dumnezeu, vom pune punct oricărei opinii personale pe care am fi avut-o noi înşine cu privire la închinare şi vom accepta necondiţionat porunca Aceluia în faţa Căruia ne-am declarat învinşi.

Iată încă un gând care ne va ajuta să pricepem şi mai lămurit felul în care trebuie şi se cuvine să ne închinăm lui Dumnezeu. Istoria poporului român relatează un trist episod al neamului nostru de pe vremea când ţara noastră era închinată turcilor, Imperiului Otoman. Şi prin faptul că ţara noastră era închinată turcilor toată lumea înţelegea că românii recunoşteau supremaţia Imperiului Otoman asupra lor, că se supuneau de bună voie şi acceptau orice condiţii, biruri şi poveri ar fi cerut turcii de la ei. Nu era vorba aici despre semne şi simboluri, ci despre acţiuni concrete ale românilor faţă de turci – cum era aceea că trebuiau să dea turcilor anual bani, oi, cereale ş.a. Dacă acesta este sensul cuvântului închinare arătat în DEX cât şi uzanţa lui în cazul relaţiei dintre români şi Imperiul Otoman, cum s-a ajuns la a se considera un simplu semn făcut cu mâna ca fiind închinare adusă lui Dumnezeu?

Dacă luăm seama la avertizarea Scripturii din Evrei 12:28-29 pe care am citat-o mai sus, şi anume că lui Dumnezeu trebuie să-i aducem „o închinare plăcută, cu evlavie şi cu sfială, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor”, care creştin dintre noi nu se va cutremura la gândul că până acum nu ne-am interesat asupra felului în care arată o închinare plăcută lui Dumnezeu, adusă cu evlavie şi cu sfială? Iată motivul serios care trebuie să ne determine în a lăsa deoparte orice înţelesuri am vrea noi să dăm acestei practici şi să ne grăbim să aflăm din partea lui Dumnezeu care este închinarea plăcută Lui. Şi – să nu uităm! – Dumnezeu este un foc mistuitor.

             a) Închinarea pe care ne-o cere Dumnezeu trebuie să fie, mai întâi, plăcută. Dacă e vorba că închinarea noastră trebuie să fie plăcută, cui se cere să-i fie plăcută? Mie celui care o aduc sau Aceluia căruia i-o aduc? Şi pentru că închinarea mea trebuie să-I fie plăcută Aceluia Căruia i-o aduc, atunci trebuie să încetez cu orice considerare a felului meu de închinare închipuit de mine şi care m-ar face pe mine să mă simt mai bine sau mai puţin bine; apoi, trebuie să mă îndrept cu totul spre Dumnezeul Căruia i-o aduc, ca să aflu cum Îi devine plăcută Lui.

             b) A doua condiţie specificată de Dumnezeul Căruia îi aducem închinarea este că trebuie să fie făcută cu evlavie. Însemnătatea acestui cuvânt ne este redat de DEX prin smerenie; cuvioşie; cucernicie; atitudine de respect şi duioşie faţă de cineva; pietate. Aceste sensuri sunt suficient de concludente pentru a ne face să ne oprim puţin şi să ne analizăm felul de închinare pe care-l practicăm faţă de Dumnezeu. Trebuie să înlăturăm din felul nostru de a ne închina tot ceea ce nu corespunde cu cerinţele lui Dumnezeu şi să începem de-acum încolo să-I aducem lui Dumnezeu închinarea pe care o cere El – dacă chiar vrem să ne închinăm Lui. A ne închina cu evlavie înseamnă tocmai manifestarea acestui sentiment de respect faţă de Acela Căruia ne închinăm, prin supunerea faţă de cerinţele Lui. Cu alte cuvinte, se cere să ne interesăm dacă prin semnul crucii făcut cu mâna întrunim condiţia de evlavie arătată prin respect şi duioşie faţă de Dumnezeu, smerenie faţă de El.

             c) A treia condiţie pe care trebuie să o întrunească închinarea ca să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu este să fie făcută cu sfială. Ce înseamnă sfială? Este lipsă de încredere în sine, lipsă de îndrăzneală; sentiment de ruşine, de jenă faţă de cineva, teamă, sfiiciune.

Este oare felul nostru de închinare pe care-l practicăm prin semnul crucii cu mâna făcut într-o atitudine şi purtare sfioasă faţă de Dumnezeu, este o închinare făcută într-un  sentiment de lipsă de încredere în sine, adică de neîncredere în părerea noastră personală privitoare la semnul crucii făcut cu mâna? Este oare felul nostru de închinare pe care-l practicăm prin semnul crucii cu mâna caracterizat de un simţământ de lipsă de îndrăzneală, adică lipsit de îndrăzneala de a mă închina fără să iau seama la condiţiile puse de Dumnezeu; sau de sentiment de ruşine, de jenă faţă de cineva, anume faţă de Dumnezeu privind felul în care mă închin Lui? Să nu uităm, Dumnezeu este un foc mistuitor!

Răspunsul şi-l va da fiecare în dreptul său. În ceea ce ne priveşte, noi vrem cu tot dinadinsul să învăţăm acum, împreună, cum să putem aduce lui Dumnezeu închinarea plăcută Lui, cu evlavie şi cu sfială. Vom începe astfel prin a ne apleca asupra Cuvântului lui Dumnezeu ca să învăţăm din el.

‚  Închinarea aşa cum este prezentată

            pe paginile Sfintelor Scripturi

Căutând să aflăm felul în care ne cere Domnul Dumnezeu închinarea noastră, spre care sursă ne-am putea îndrepta mai bine decât spre Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos? Cine altul ne-ar putea face cunoscută mai bine voia Dumnezeului Tată din ceruri decât Dumnezeu Fiul, care ne-a vizitat aici, jos, pe Pământ, luând un trup ca al nostru (dar fără păcat)? Şi, mai departe, unde am putea găsi spusele şi învăţăturile Fiului lui Dumnezeu decât în Sfânta Scriptură, care este insuflată de Dumnezeu, Tatăl Său?[140]

Iată-ne, aşadar, în toată siguranţa cu privire la aflarea voii lui Dumnezeu în legătură cu închinarea pe care i-o datorăm. Oricare creştin care venerează Sfânta Scriptură, orice credincios care crede în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, va primi cu bucurie învăţătura de la Evanghelia după Ioan 4:23-24 (în versiunea îngrijită de Bartolomeu Anania): „Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie ca-n duh şi-n adevăr să I se închine.

Ne ocupăm mai întâi de partea istorică a versetului, deci de contextul în care sunt plasate aceste cuvinte. Capitolul 4 din Evanghelia după Ioan ne face martorii dialogului Mântuitorului cu o femeie din Samaria privind adevărata închinare cerută de Dumnezeu, cât şi locul unde trebuie adusă. Samaria era o cetate care pentru evrei avea o reputaţie mai rea decât a tuturor celorlalte neamuri de pe Pământ. Cetatea aceasta aparţinuse iniţial împărăţiei de nord a lui Israel. Ea fusese cumpărată de împăratul Omri în anul 879 î.Hr. pentru doi talanţi de argint de la Şemer, domnul muntelui Samariei. Dar la anul 722 î.e.n., sub domnia împăratului Osea peste Israel, Samaria a fost cucerită de Salmanasar, regele Asiriei. După cucerirea Samariei, împăratul Salmanasar a dus pe Israel în robie şi a adus oameni păgâni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat şi din Sefarvaim, pe care i-a aşezat în cetăţile Samariei în locul copiilor lui Israel. Dar pentru că oamenii aceştia slujeau dumnezeilor lor falşi şi nu se închinau Dumnezeului lui Israel, Dumnezeu a trimis nişte lei care-i omorau. Atunci s-au speriat foarte tare, au adus lucrul acesta la cunoştinţa împăratului Asiriei cu rugămintea de a le trimite nişte preoţi şi oameni din Israel care să le arate cum trebuie să se teamă de Dumnezeul lui Israel. Şi, în felul acesta, s-a ajuns la situaţia în care Samaria a devenit un amestec de evrei şi neamuri străine. Tocmai acest amestec a făcut ca evreii să-i socotească pe samariteni mai demni de dispreţuit decât toate celelalte naţiuni de pe Pământ. Pe de altă parte, samaritenii se socoteau că sunt descendenţi ai lui Avraam.

Acesta este istoricul cetăţii din care provenea femeia, interlocutoarea Domnului Iisus în dialogul care a avut loc la fântâna lui Iacov despre adevăratul fel de închinare şi adevăraţii închinători plăcuţi lui Dumnezeu.

Să ne ocupăm mai departe de porunca Dumnezeului Hristos cu privire la închinarea poruncită de Dumnezeu Tatăl, aşa cum ne este prezentată în textul de la Ioan 4:23-24: „Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie ca-n duh şi-n adevăr să I se închine.

Versetele acestea ne conduc la trei idei asupra cărora ne vom opri pe rând: 1.categoriile de închinători, 2.cine sunt adevăraţii închinători şi 3.închinarea în duh şi în adevăr.

 • Sunt mai multe categorii de închinători?

În lume sunt multe categorii de închinători şi, tocmai de aceea, vă îndemnăm să luaţi aminte la ceea ce ni se spune prin expresia „astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Căci, făcându-ne cunoscute condiţiile pe care trebuie să le împlinească adevăraţii închinători căutaţi de Dumnezeu, devenim conştienţi de faptul că există mai multe categorii de închinători, dintre care doar una singură este primită înaintea lui Dumnezeu şi chiar căutată de El, numai unii dintre ei sunt închinători adevăraţi – restul sunt închinători falşi! Spunându-ne explicit care sunt adevăraţii închinători, deducem automat că sunt şi alte categorii de închinători care nu sunt închinători adevăraţi şi care nu sunt căutaţi şi primiţi de Tatăl. Ei se închină într-un fel considerat drept în ochii lor, dar nu şi în ochii lui Dumnezeu, fără să le pese dacă Dumnezeu primeşte sau nu închinarea lor. Şi aceasta nu din pricină că Dumnezeu n-ar fi vrut să le descopere şi lor adevăratul fel de închinare plăcut Lui, ci, dimpotrivă, pentru că ei nu vor să se intereseze şi să asculte care este adevăratul fel de închinare poruncit de Dumnezeu.

Să nu pierdem din vedere niciodată faptul că omul are voinţa liberă. Dacă omul nu vrea să afle voia lui Dumnezeu cu privire la dreapta închinare, Dumnezeu nu i Se impune, ci îl lasă la mintea lui fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine.[141] Bineînţeles, aceasta este adevărat numai cu referire la cei cărora Dumnezeu le descoperă adevăratul fel de închinare pe care-l aşteaptă din partea lor, dar ei ţin mai mult la ceea ce le place şi la ceea ce au moştenit de la alţi oameni.

Consider că detaliul acesta este destul de serios încât să ne facă să ne cercetăm cu grijă dacă suntem sau nu suntem parte din categoria de închinători căutaţi de Dumnezeu. Trebuie să-L păstrăm pe Dumnezeu în cunoştinţa noastră[142] cu privire la modul de închinare căci, altfel, oricât de zeloşi am fi noi în închinarea adusă lui Dumnezeu, vom fi lăsaţi să ne închinăm aşa cum nu se cuvine[143].

Aşadar există numai un singur fel de închinare şi, respectiv, o singură categorie de închinători pe care-i caută şi-i primeşte Dumnezeu Tatăl ca aducându-I închinarea cerută de El. Este adevărat că noi moştenim un anumit fel de închinare pomenit în rândul poporului. Dar oare câţi dintre noi ne-am pus întrebarea asupra felului în care ne închinăm, dacă este sau nu cel primit de Dumnezeul Căruia îi aducem închinare?

Iată de ce insist atât de mult asupra detaliului pe care ni-l comunică Mântuitorul privind închinarea. Toţi ortodocşii şi catolicii îşi fac semnul crucii – măcar în momentele foarte critice ale vieţii. Eu nu zic acum că lucrul acesta este rău, atâta vreme cât este făcut cu inimă sinceră şi din lipsă de cunoştinţă a adevăratului fel de închinare dorit de Dumnezeu Tatăl. Fac această afirmaţie pe temeiul textului de la Faptele Apostolilor 17:30, unde ni se arată că Dumnezeu nu ţine seamă de vremurile de neştiinţă. În acelaşi text însă, chiar în acelaşi verset, Dumnezeu porunceşte acum ca oamenii de pretutindeni care aud vestea Cuvântului Lui să se pocăiască, adică să se întoarcă la Dumnezeu; iar în cazul nostru, în întoarcerea la Dumnezeu se include, printre altele, şi părăsirea vechiului fel de închinare pomenit în popor, pentru ca apoi să învăţăm noul fel de închinare din spusele Mântuitorului – singurul care este primit de Dumnezeu. Doar astfel putem ajunge în categoria de închinători adevăraţi şi căutaţi de Dumnezeu!

Oare facem şi noi parte din rândul categoriei de adevăraţi închinători pe care îi caută şi-i primeşte Dumnezeu?

 • Cine sunt adevăraţii închinători?

Ne întoarcem acum din nou la textul din Ioan 4:23-24. Acolo aflăm cine sunt aceşti adevăraţi închinători pe care-i caută Tatăl. În chiar versetul 23, Mântuitorul ne spune că închinătorii pe care-i caută Dumnezeu sunt cei care se închină în duh şi în adevăr. În capitolul Generalităţi am învăţat ce fel de închinare ne cere Dumnezeu, ce însuşiri trebuie să îndeplinească închinarea pentru a ajunge la El.[144] În textul de la Evanghelia după Ioan aflăm cum trebuie să ne închinăm, cum să o practicăm.

În timp ce Scriptura nu vorbeşte nicăieri despre semnul crucii făcut cu mâna, iată că aici ne vorbeşte Însuşi Mântuitorul, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, despre felul cum ne cere Dumnezeu să ne închinăm. Poate oricine să caute în orice traducere a Bibliei, nu va găsi nicăieri menţionat semnul crucii făcut cu mâna ca semn de închinare. Aşa cum am spus şi mai sus, cei care fac semnul acesta din neştiinţă nu s-au făcut vinovaţi până la momentul de faţă. Dar din clipa aceasta când aud şi iau cunoştinţă de cuvintele Mântuitorului cu privire la adevăratul fel de închinare primit de Dumnezeu, dacă şi de-acum încolo mai practică închinarea neconformă cu cea indicată de Iisus pe paginile Scripturii, toţi aceştia trebuie să se pregătească să fie judecaţi de Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17:30), după cuvintele lui Iisus (Ioan 12:48) din Evanghelia după Ioan 4:23-24. Nu găsim nici un fel de menţionare a închinării cu mâna în învăţătura dată femeii samaritence asupra felului în care trebuie să se închine şi nu găsim în toată Scriptura o astfel de însemnare cu privire la închinare.

Aşadar, adevăraţii închinători se închină lui Dumnezeu în duh şi în adevăr.[145] Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, nu ale altcuiva, şi sunt scrise pe paginile Scripturii insuflate de Dumnezeul Căruia i se aduce închinarea, Scriptură aşezată la loc de cinste pe altarul Bisericii Ortodoxe. Iar în ziua judecăţii, oamenii care nesocotesc cuvintele Mântuitorului şi nu ţin cont de ele vor fi judecaţi potrivit acestor cuvinte ale Lui.[146] Asta înseamnă că de azi înainte suntem răspunzători în problema închinării şi că avem datoria să ne conformăm cuvintelor Mântuitorului din Evanghelia lui Ioan 4:23-24.

 • Închinarea în duh şi în adevăr.

 

       În duh

Omul este o trinitate – duh, suflet şi trup. Nu ne lansăm acum în lămuririle asupra alcătuirii trinitare a omului deoarece depăşeşte subiectul acestei cărţi. Vom menţiona doar că omul este, în esenţă, o entitate spirituală. Trupul de carne din afară joacă rolul de îmbrăcăminte pentru partea lui spirituală, la fel după cum hainele noastre ne îmbracă trupurile. Ar fi frumos să putem aprofunda planul pe care L-a avut Dumnezeu în vedere atunci când a încorporat în fiinţa umană, respectiv în trupul material, elemente fizice şi chimice conţinute în planeta pe care trăim. Acum stabilim numai faptul că Dumnezeu, fiind duh (Ioan 4:24), Se va întâlni cu omul în duhul omului. Tocmai de aceea l-a făcut Dumnezeu pe om după asemănarea Sa pentru ca, înzestrându-l cu duh, să se poată întâlni cu el la nivel de duh. La Zaharia 12:1 (Anania) găsim scris că Dumnezeu a plăsmuit duhul omului în el. Apoi, descoperim în Noul Testament menţionarea trinităţii fiinţei umane în mai multe locuri, din care amintesc: 1Tesaloniceni 5:23 – “Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos”. Duhul este acea parte a fiinţei umane unde omul se întâlneşte cu Dumnezeu care este Duh; sufletul este partea fiinţei umane care găzduieşte intelectul, voinţa şi sentimentele; iar trupul este vehiculul care le poartă prin lumea materială.

Iisus vorbeşte aici deci despre închinarea în duh. Felul acesta de închinare exclude participarea oricărei laturi din alcătuirea materială a omului (vom auzi acelaşi lucru mai jos şi de la Evagrie Monahul). Omul spiritual se va întâlni cu Dumnezeul spiritual în compartimentul spiritual cel mai lăuntric al fiinţei sale, în spirit (în duh). Acolo şi numai acolo va aduce omul adevărata închinare pe care o doreşte Dumnezeu. Dumnezeu locuieşte în această parte a fiinţei umane şi, prin Duhul Lui Cel Sfânt, ne luminează drumul către patria cerească. Prin naşterea din nou, despre care am vorbit în capitolul precedent, omul primeşte în duhul său pe Duhul Sfânt. Prin mintea înnoită de Duhul Sfânt (Romani 12:2), creştinul născut din Dumnezeu învaţă să deosebească impulsurile venite din fiinţa lui cea veche, carnală (Romani 8:5-10), de cele venite din partea Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu care locuieşte în duhul său.

Prin facultăţile minţii lui înnoite, creştinul va face întotdeauna o selecţie între îndemnurile venite din partea firii carnale (firea cea veche, eul său care locuieşte în suflet), de cele venite din Duhul Sfânt care locuieşte în duhul său. Şi plecându-se astfel în faţa îndemnurilor primite de la Duhul Sfânt, va putea aduce închinarea cerută de Dumnezeu în duh. Cum ar putea Dumnezeul Cel de trei ori sfânt să primească ceva adus de omul păcătos, dacă nu i-ar fi adusă prin Duhul Său Cel Sfânt? Numai acela care ascultă de îndemnurile Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu care locuieşte în duhul lui va putea face voia cea bună, plăcută şi desăvârşită a lui Dumnezeu (Rom. 12:2), şi astfel va aduce dreapta închinare în duh.

       În adevăr

Am ajuns acum la a doua condiţie pe care trebuie s-o întrunească o închinare dacă vrea să fie primită înaintea lui Dumnezeu şi care să plaseze pe închinător în categoria celor căutaţi de Dumnezeu ca închinători. Este vorba despre închinarea nu numai în duh, ci şi în adevăr.

În rugăciunea Sa domnească Mântuitorul spune aceste cuvinte „[Tată] Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Aceasta înseamnă că cine vrea să se închine cu adevărat lui Dumnezeu, trebuie să se închine potrivit poruncilor Sale aflate pe paginile Scripturii – căci Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul spune la Ioan 4:23-24 „în adevăr” şi aici tot El afirmă despre Cuvântul lui Dumnezeu că „este adevărul”. Iar arhimandritul Vasilios ne spune[147]Iisus este Cuvântul, deci direct Persoana Lui este Cuvântul, ceea ce înseamnă că închinarea trebuie făcută cu adevărat potrivit poruncilor Lui. Acelaşi autor spune mai departe că dacă Biserica există, aşa cum o cere Hristos, atunci ea dă şi mărturia ei. Să renunţăm aşadar la TOATE părerile şi consideraţiile în privinţa închinării care originează din noi sau din oricare altă sursă şi, dacă am găsit scris în Scriptură că felul de închinare pe care-l cere Dumnezeu este semnul crucii făcut cu mâna, atunci aşa să facem! În cazul acesta, înseamnă că ne închinăm aşa cum ne cere Dumnezeu, adică în adevăr, potrivit cu Cuvântul Său, cu Însuşi Fiul Său care este Cuvântul. Dar dacă adevărul lui Dumnezeu, adică Sfânta Sa Scriptură, nu arată nicăieri că închinarea cerută de El este aceea făcută cu mâna şi pentru că Însuşi Iisus nu arată aşa ceva în Ioan 4:23-24, în cazul acesta, continuând să facem semnul crucii cu mâna, ieşim de bunăvoie  din categoria închinătorilor adevăraţi care se închină lui Dumnezeu în adevăr! Ne vom închina mai departe dar oricui altcuiva, însă nu lui Dumnezeu!

Iată deci cât de simple sunt învăţăturile Mântuitorului cu privire la felul de închinare aşteptat de Dumnezeu, cât şi cu privire la adevăraţii închinători pe care îi caută Dumnezeu. Cine are urechi de auzit să audă şi cine are inimă de primit să primească!

ƒ   Semnul crucii făcut cu mâna (în semn de închinare), analizat din perspectiva Scripturii

Acest subiect îi va surprinde pe toţi ortodocşii pentru care semnul acesta este cel mai scump dintre toate ritualurile prin care-şi exprimă credinţa lor în Dumnezeu.

Eu am spus mereu şi continui să amintesc că lămuririle care se găsesc pe paginile acestei lucrări nu se adresează tuturor ortodocşilor, ci numai acelora care sunt cu adevărat ortodocşi care ţin la credinţa cea adevărată adusă prin descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieştilor şi sfinţilor Lui Apostoli şi întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice. Numai acestora le sunt adresate lămuririle aşternute pe paginile acestei cărţi, cât şi acelea care urmează de-acum înainte. Astfel, toţi cei care ne ţinem strâns de învăţăturile Sfintei noastre Tradiţii Ortodoxe, aşa cum ne-a fost ea lăsată de înaintaşii noştri potrivit descoperirii lui Hristos, descoperite sfinţilor şi dumnezeieştilor Lui Apostoli şi întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice, ne vom apropia acum de descoperirea lui Hristos înscrisă de Duhul Cel Sfânt pe paginile Scripturii şi vom cugeta împreună asupra acestei învăţături foarte răspândite în popor cu privire la semnul crucii făcut cu mâna.

Începem prin a face cunoscut că închinarea sub forma semnului crucii făcut cu mâna NU-ŞI ARE ORIGINEA ÎN NICI UNA DIN TOATE VERSIUNILE SFINTEI SCRIPTURI care ne sunt azi disponibile – ne referim la acelea conforme cu originalul grec. Oricare versiune ar dori cineva să consulte, nici una nu vorbeşte nicăieri şi în nici un fel, nici măcar prin aluzie, despre semnul crucii făcut cu mâna. Este adevărat că există anumite interpretări, dar fără nici un sprijin în Sfânta Scriptură. Pe acestea însă le lăsăm în seama acelora care au cutezat să le facă. Cei care au curajul să treacă peste cele scrise, adăugând anumite presupuneri la Cuvântul lui Dumnezeu, se fac vinovaţi de păcatul înfierat de Scriptură la 1 Corinteni 4:6 prin cuvintele apostolului Pavel: fraţilor… învăţaţi din pilda noastră, să nu treceţi peste ce e scris...”

Tot cu referire la respectarea textului Sfintei Scripturi vreau să vă reamintesc că noi, adevăraţii ortodocşi, ţinem cu toată străşnicia la integritatea desăvârşită a textului Sfintei Scripturi, aşa după cum ne învaţă Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de la 1848 prin cuvintele: „Şi ţinem mărturisirea pe care am primit-o curată de la atâţia bărbaţi, evitând orice inovaţie ca pe o însufleţire a diavolului; cel care primeşte inovaţie vădeşte nedesăvârşită Credinţa Ortodoxă cea propovăduită. Dar aceasta este pecetluită ca desăvârşită, nesuferind nici micşorare, nici adăugire, nici vreo schimbare oarecare, şi cel care îndrăzneşte să facă sau să sfătuiască sau să cugete la aceasta a şi tăgăduit credinţa lui Hristos, şi s-a pus de bunăvoie anatemei veşnice, pentru blestem împotriva Duhului Sfânt, ca şi cum n-ar fi vorbit drept în Scripturi, şi prin Sinoadele ecumeniceÎn paragraful 1, Enciclica Patriarhilor Ortodocşi stabileşte un principiu şi un fapt: Învăţătura Bisericii creştine trebuie păstrată curată, aşa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinţii Apostoli, de Părinţi şi de sinoade. Cu toate acestea, diavolul a găsit instrumente, care au turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învăţăturii ortodoxe.[148]

Iar pentru aceia care doresc să afle în ce fel a găsit diavolul instrumente care au turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învăţăturii ortodoxe am să-l citez pe sf. Ipolit Romanul (secolul 2 d.Hr.): “Numeroase erezii s-au înmulţit pentru că conducătorii unor grupări creştine nu au voit să predice învăţătura apostolilor, ci au făcut ce au voit după plăcerea lor, şi nu ceea ce trebuie.[149]

Revenind deci la subiectul nostru, facem din nou cunoscut că Biblia nu vorbeşte nicăieri despre facerea semnului crucii cu mâna – desigur, ne referim aici la porunci pe care le găsim înscrise pe paginile Noului Testament, adresate specific Bisericii lui Hristos. În timp ce Vechiul Testament se ocupă de istoria poporului pământesc al lui Dumnezeu, Noul Testament se ocupă de istoria poporului duhovnicesc al lui Dumnezeu – Biserica – al cărei început este marcat de pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu a avut grijă să ne lase porunci clare, specifice, simple cu privire la toate tainele care se cer a fi săvârşite în Biserica Nou Testamentală. După cum Templul din Ierusalim, simbolul Bisericii de azi, a fost construit după scrisoarea insuflată de la Domnul şi după cum l-a luminat Dumnezeu pe împăratul David pentru toate lucrările zidirii (1 Paralipomena 28:19), la fel a fost şi cu privire la construirea Bisericii lui Hristos din pietre vii (1 Petru 2:5). S-ar putea oare ca tocmai Biserica lui Hristos, al cărei cap este El (Coloseni 1:18), să fie construită după modele alese la bunul plac al oamenilor?! Nici vorbă de aşa ceva!

Duhul Sfânt S-a îngrijit să ne dea în scris pe paginile Noului Testament toate poruncile necesare la mântuirea şi creşterea noastră spirituală (Ioan 20:31; 2 Timotei 3:16), porunci din care lipseşte însă cu desăvârşire închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna.

Care este concluzia finală? Orice ortodox care nu vrea să se aşeze sub anatema Duhului Sfânt şi a Părinţilor Bisericii va rămâne strict la textul scris al Scripturii, care nu indică nicăieri nimic în legătură cu semnul crucii făcut cu mâna. Iar cât priveşte faptul că, aşa cum spune literal Canonul amintit mai sus, “diavolul a găsit instrumente, care au turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învăţăturii ortodoxe”, adevăratul ortodox se fereşte de orice otravă aruncată de Satana în “apa cea limpede a învăţăturii ortodoxe” prin interpretări tendenţioase ale Sfintei Scripturi.

 • Dar este atât de frumos! Şi ce e rău în asta?!

Satana nu cedează uşor terenul pe care l-a câştigat. După ce-şi dă el seama că nu primim învăţăturile abătute de la adevăr, vine cu o altă tactică.

Auzi pe mulţi spunând „e adevărat, Scriptura nu vorbeşte nicăieri despre închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna. Dar este atât de plăcut lui Dumnezeu şi arată aşa de frumos să amintim crucea Mântuitorului prin semnul făcut cu mâna! Ce poate fi rău în lucrul acesta?!”

La astfel de raţionamente există o multitudine de versete din Biblie cu care am putea răspunde. Amintim însă numai pe cel din 1 Corinteni 4:6 unde ni se porunceşte să NU trecem peste ce este scris! Chiar dacă ar fi vorba despre cele mai sincere şi curate simţăminte ale noastre, atâta vreme cât vrem să-I aducem ceva care izvorăşte din firea noastră veche, Dumnezeu este la fel de mânios împotriva noastră ca şi împotriva lui Satan.

Sunt mai multe dovezi în privinţa aceasta prin care dovedim că Dumnezeu nu este interesat în NIMIC care vine din partea noastră. La foarte puţină vreme după instaurarea lor în slujbă, doi fii ai marelui preot Aaron au vrut să dovedească zelul lor faţă de Dumnezeu aducând foc pe altarul de tămâie la propria lor iniţiativă (Levitic 10). Ei erau îmbrăcaţi în îmbrăcămintea preoţească poruncită de Dumnezeu, aşezaţi în slujbă şi sfinţiţi după toate rânduielile lui Dumnezeu, iar focul pe care l-au adus pe altar era adus în cădelniţe sfinţite de Dumnezeu, pe altarul sfinţit de Dumnezeu şi cu tămâie făcută după toate poruncile lui Dumnezeu. Toate erau aşa cum le poruncise Dumnezeu! Atunci care a fost cauza pentru care Dumnezeu S-a mâniat atât de tare pe ei încât i-a mistuit pe loc cu un foc venit din cer?! Preoţii aceştia au adus focul pe altar din iniţiativa lor, nu la porunca lui Dumnezeu! Numai pentru atât i-a mistuit mânia lui Dumnezeu?! Da, numai pentru atât! Dumnezeu nu avea nevoie de dovezile lor de zel, ci de ascultarea lor. Neascultarea a fost păcatul care l-a izgonit şi pe Adam din grădina Edenului. Dumnezeu preţuieşte ascultarea mai mult decât jertfele. În Cartea Întâi a Regilor 15:22 (Anania) este scris că „ascultarea e mai bună decât o jertfă bună”. De aceea şi Iisus a spus: „nimic de la Mine Însumi, ci numai de la Tatăl” (Ioan 5:19).

Cât cu privire la a nu trece peste ce este scris, o să mai amintim acum şi un alt motiv puternic pentru care noi, adevăraţii ortodocşi, NU trecem peste ceea ce este scris. Pe acesta îl vom lua din Sfânta noastră Tradiţie ortodoxă, aşa cum o moştenim de la Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi cum ne este păstrată cu atâta sfinţenie de toţi slujitorii Bisericii de-a lungul vremurilor, culminând cu luminatele feţe de teologi ortodocşi contemporani. Dintre aceştia amintesc pe Ion N. Floca, autorul citatului menţionat la nota bibliografică 148.

Acolo citim că orice adăugire, orice micşorare şi orice schimbare oarecare a textului Sfintei Scripturi este socotită drept însufleţirea diavolului. Autorul pune pe cel care o practică sub anatema veşnică, pentru blestem împotriva Duhului Sfânt. Pronumele nehotărât orice include totul, deci şi argumentul emoţional prezentat de unii, cum am arătat mai sus. Oricât de nevinovat ne-ar apare gândul acesta, oricât de plăcută ne-ar fi imaginea făurită de adăugirea a ceva la Scriptură, alterarea Scripturii prin adăugarea acestei practici, nu ne poate scăpa şi nu ne va scuti niciodată de culpa anatemei veşnice, pentru blestem împotriva Duhului Sfânt.  Aici este vorba de orice: orice gând, oricât de înălţător şi oricât de frumos, care originează din afara Scripturii.

Şi, pentru că suntem la capitolul unde analizăm închinarea din perspectiva biblică, aduc o altă mărturie, de data aceasta a arhimandritului Vasilios, care zdruncină din temelii orice mod de argumentare bazat pe cele mai altruiste simţiri umane. Când vine vorba despre ceea ce are de spus Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, autorul citat ne prezintă următoarele concluzii demne de toată luarea aminte din partea oricărui om care vrea cu adevărat să aibă parte cu Iisus Hristos, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Parafrazând spusele Mântuitorului, “Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:33), autorul sus amintit ne face cunoscut că „important nu este ca noi să împlinim proiectul pe care ni l-am propus să-l realizăm, ci ca Duhul Sfânt să facă cu noi şi în noi ceea ce El vrea şi când vrea, indiferent dacă acest lucru ar părea sau chiar ar fi catastrofa proiectelor noastre şi a hotărârilor noastre bune.[150] Iată ce spune această înaltă faţă bisericească cu privire la intenţiile noastre, chiar şi cele bune, când vine vorba despre a trece peste poruncile Duhului Sfânt! Iar cine vrea să cunoască valoarea acestui mare teolog contemporan poate citi Cuvântul înainte la cartea amintită, semnat de către Episcopul Kallistos al Diokleiei.

 • Închinarea în faţa oamenilor şi a îngerilor

După ce am înţeles că a face semnul crucii nu înseamnă sub nici o formă semnul de respect pe care-l aşteaptă Dumnezeu din partea făpturii Sale, pare de prisos să mai discutăm închinarea care se aduce feţelor bisericeşti. Dacă nici Dumnezeu nu primeşte semnul crucii făcut cu mâna (pentru că nu l-a cerut), cum să facem lucrul acesta faţă de oamenii de pe Pământ, oricât de sfinţi şi de deosebiţi ne-ar părea ei?! Şi apoi, ne cere Dumnezeu să ne închinăm oamenilor sfinţi sau chiar îngerilor?

Ca model al felului cum trebuie să ne raportăm la închinarea care se practică între oameni vom apela la una dintre cele mai convingătoare mărturii ale Apostolului Petru. În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, ni se prezintă convertirea primului om dintre neamuri (ne referim la perioada imediat următoare pogorârii Duhului Sfânt) – sutaşul Corneliu. După ce Petru primeşte porunca Duhului Sfânt să însoţească pe trimişii sutaşului Corneliu, ajunge la casa acestuia însoţit de trimişii lui. La versetele 25-26 (Anania), citim că atunci „când a fost să intre Petru, Corneliu l-a întâmpinat şi i s-a închinat căzându-i la picioare. Iar Petru l-a ridicat zicându-i: ‘Ridică-te!, şi eu sunt om.

Cine era Apostolul Petru? Apostolul acesta are nişte merite care-l fac deosebit chiar printre ceilalţi Apostoli – înţelegem acest lucru din informaţiile care ne sunt lăsate pe paginile Scripturii. Petru este acela care a primit descoperiri dumnezeieşti direct de la Dumnezeu din cer (Matei 16:17), a avut parte de vedenia cu masa coborâtă din cer (Faptele Apostolilor 10:11). Apoi, în cele mai multe situaţii în care Domnul lua cu El pe unii dintre Apostoli pentru lucrări mai speciale, aflăm că unul dintre cei trei era întotdeauna Petru. Chiar şi cu prilejul măreţei schimbări la faţă a Mântuitorului, înainte de patima Sa, dintre toţi ucenicii numai Petru, Iacov şi Ioan au fost luaţi ca martori pe muntele schimbării la faţă. Aşadar, Petru nu este numai unul din rândul „dumnezeieştilor şi sfinţilor Apostoli ai Domnului” care au fost chemaţi de Dumnezeu să ne vestească descoperirea lui Hristos, ci, mai mult decât atât, deţine un loc de seamă chiar în ceata ucenicilor Domnului. Iată cum acest dumnezeiesc şi sfânt Apostol al Domnului, atunci când păgânul Corneliu îi cade la picioare să i se-nchine, îl ridică în picioare şi-i spune că nu trebuie să facă asta deoarece şi el, Petru, este tot om ca şi el. Şi, să nu uităm!, Petru este unul din aceia care stau la temelia Bisericii lui Hristos (Matei 16:18). Petru deci îi spune foarte simplu că şi el este om. Atât, nimic mai mult.

Nu vi se pare incredibilă scena aceasta? Apostolul acesta al lui Hristos are nişte merite deosebite chiar în ceata ucenicilor Domnului. El a mâncat şi a băut timp de 3 ani şi jumătate cu Iisus Omul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, şi L-a văzut chiar şi în hainele Lui Dumnezeieşti pe muntele schimbării la faţă. El a avut parte de descoperiri directe făcute de Dumnezeul cerului şi al Pământului. Omul acesta din poporul ales al lui Dumnezeu, care este ales a doua oară în calitatea de Apostol şi care stă la temelia Bisericii lui Hristos, se aşează el însuşi acum în rând cu păgânul Corneliu!

Să luăm bine seama la Cuvântul lui Dumnezeu! Atunci când vine vorba de închinare, aceasta se cuvine numai lui Dumnezeu. Tot Mântuitorul, cu prilejul ispitirii din pustie, ne face cunoscut că închinarea se cuvine numai lui Dumnezeu, prin cuvintele: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti” (Luca 4:8). Vom vedea imediat cum nici chiar îngerii nu primesc închinarea. Deocamdată însă vorbim despre faptul că, dacă unul din Apostolii cei mai de seamă ai Domnului, care întrunea toate meritele arătate mai sus (şi încă altele nespecificate aici din motive de spaţiu), dacă nici măcar el nu a primit închinarea din partea unui om – deşi acela era un păgân, care altul dintre reprezentanţii speciei umane ar putea avea acest drept?! Cine se mai poate pune alături de Petru (nu vorbim despre apostoli, ci despre restul omenirii)? Şi chiar dacă ar fi cineva care ar pretinde că are merite asemănătoare cu ale lui Petru, ar putea să pretindă sau să primească închinarea unui semen al său, lucru pe care Petru nu l-a acceptat?!

Rămâne ca fiecare cititor al acestor rânduri să tragă concluziile de rigoare cu privire la închinarea în faţa oamenilor.

Am amintit mai sus că nici măcar îngerii nu primesc închinarea. Asta este chiar mai interesant decât faptul că oamenii nu trebuie să primească închinare. Îngerii, care sunt făpturi dumnezeieşti sfinte, care nu cunosc păcatul şi care văd necurmat faţa lui Dumnezeu, care locuiesc în cerurile sfinte şi în comuniune cu Dumnezeu, nici ei nu primesc închinare! Aceasta aflăm din cartea Apocalipsa 19:9-10 şi 22:8-9 (Anania). În ambele locuri găsim aceeaşi scenă: Ioan Evanghelistul încearcă să se închine îngerului care fusese trimis să-i facă descoperirile respective. Vedem cum îngerul, după ce Ioan se aruncă la picioarele lui ca să i se închine, îi spune: Vezi să nu faci asta!… Lui Dumnezeu închină-te”. Iar în al doilea loc Ioan ne descrie scena prin cuvintele: “Şi eu, Ioan… când am auzit şi-am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea. Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta! Sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi… Lui Dumnezeu închină-te!“

Mai e oare nevoie de comentarii cu privire la obiceiul de a ne închina făpturilor omeneşti şi chiar îngerilor?

„ Ce spun scriitorii bisericeşti, mai vechi şi mai noi,

         despre închinare şi

        despre semnul crucii făcut cu mâna

După ce am demonstrat mai sus că Scriptura nu vorbeşte nicăieri despre semnul crucii făcut cu mâna ca semn de închinare adusă lui Dumnezeu, vom prezenta acum în continuare comentarii ale unor scriitori bisericeşti pe marginea acestui subiect, în afară de cei deja menţionaţi ocazional până la punctul acesta. Şi vom proceda astfel pentru a se înţelege suficient de limpede că practica aceasta nu este străină numai faţă de Scriptură, ci şi, deopotrivă, faţă de învăţăturile Bisericii Ortodoxe. Am vorbit deja până aici despre mărturii din partea scriitorilor Bisericii, printre care am adus şi Canoanele Bisericii, reproduse în lucrarea lui Ioan N. Floca. Vom mai adăuga acum încă alte câteva mărturii care să întărească dovezile aduse de slujitorii Bisericii împotriva oricărei abateri de la linia Scripturii, oricât de curată şi binevenită ne-ar părea a fi. Să citim cu atenţie mesajele pe care ni le transmit slujitorii Bisericii cu privire la închinarea în duh şi în adevăr, luând aminte, deopotrivă, şi la marea grijă pe care o manifestă ei toţi faţă de învăţăturile Sfintelor Scripturi:

Dumitru Stăniloae[151]: “Numai spiritul uman e fereastră sau uşă prin care pătrunde natura în planul infinităţii şi al libertăţii dumnezeieşti”.

Cartea de Învăţătură Creştină Ortodoxă[152] tălmăceşte întâia poruncă a decalogului din Ieşirea 20:2-3 (Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alţi dumnezei afară de Mine), prin următoarele comentarii: “Dumnezeu a dat această poruncă oamenilor lumii vechi… Dar porunca ne priveşte şi pe noi credincioşii, ca să ne închinăm lui Dumnezeu, singurului Dumnezeu ‘în duh şi în adevăr’, că şi Tatăl astfel îi doreşte pe cei ce I se închină Lui. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr (Ioan 4:23-24). ‘Unul este Dumnezeu’ (Matei 19:17; Marcu 10:18). În El trebuie să credem, să nădăjduim… Credinţa într-un singur Dumnezeu înseamnă şi păzirea învăţăturii descoperite de El…”

Evagrie Monahul[153]: „Dacă vrei să te rogi în duh, nimic să nu iei de la trup şi nu vei avea nori care să-ţi facă umbră în vremea rugăciunii”.

Tertulian[154]: „Dacă s-ar cere o motivare biblică pentru semnul crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul îl are în tradiţie…”

Sorin Dumitrescu[155]: “Riscul credinciosului ortodox este să ajungă să fie hipnotizat de Ortodoxie şi astfel să ajungă s-o iubească mai mult decât pe Hristos”.

Preotul profesor Ion Buga[156], în contextul unor comentarii la adresa pulsului ortodoxiei contemporane face această observaţie:

“În ultimă analiză, sensul suprem al Întrupării lui Hristos este cel liturgic; El a venit pentru a răspunde la întrebarea esenţială unde să ne închinăm (Ioan 4,20), iar răspunsul vizează tocmai formalismul ucigător şi mutaţia închinării “în duh şi în adevăr”. Dar muntele formalismului ameninţă necontenit adevărata închinare…

Preot Prof. Dr. Ion Bria[157] explică termenul Cult prin următoarele comentarii cărora le voi da citire. Aici avem de-a face cu Dicţionarul de Teologie Ortodoxă, tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe Române. Ascultând comentariile care urmează veţi constata dreapta învăţătură care se află pe paginile acestui manual cu privire la adevăratul fel de închinare recunoscut de Ortodoxie (sublinierile îmi aparţin): “Apostolul Pavel numeşte celebrarea credinţei prin acte de adorare (logiki latreia, vezi Romani 12:1) drept slujire cuvântătoare (Noul Testament, 1982), închinare duhovnicească (Biblia, 1988) sau închinăciune înţeleaptă (Gala Galaction), în sensul de reorganizare a cugetului şi conduitei după exigenţele, imperativele şi disciplina Evangheliei. Aceasta înseamnă cultul cu mintea: a orienta, a dărui şi a încredinţa viaţa lui Dumnezeu: ‘Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăruim’. Cultul sau închinarea trebuie să se facă în Duh şi adevăr. ‘Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie ca-n duh şi-n adevăr să I se închine’. Iisus pronunţa aceste cuvinte în contextul convorbirii Sale cu femeia din Samaria, al cărei subiect este cultul la templu şi adorarea lui Dumnezeu. Expresia ‘În Duh’ poate să însemneze aici în contextul întâlnirii personale cu Dumnezeul cel viu, sau în prezenţa şi în comuniunea Duhului Sfânt care se va da creştinilor tocmai pentru a-i antrena în slujirea lui Dumnezeu… Cultul înseamnă deci a sta în faţa şi în ambianţa Duhului; el este un act de întâlnire şi de sărbătoare… ‘În adevăr’ poate să fie înţeles aici în totală ascultare faţă de voinţa lui Dumnezeu, urmând lui Iisus care nu a avut alt scop decât acela de a împlini opera Tatălui (Ioan 5:42). Cultul este în fond un act de ascultare, de disciplină şi de orientare a întregii vieţi, potrivit credinţei, descoperită în Duhul Sfânt. De aceea, în cult, nu săvârşirea riturilor exterioare este partea cea mai importantă, ci aşezarea conştientă şi liberă a credinciosului într-o comuniune dependentă de Dumnezeu, în care recunoaşte centrul vieţii sale. ‘În adevăr’ înseamnă deci, a te fixa fără echivoc pentru unica sursă a vieţii, Dumnezeu, a alege fără ezitare ‘calea’ lui Hristos, adică a fi credincios adevărului, a trăi după adevăr (III Ioan 3-4).”[158]

Nu sunt mărturiile acestea tocmai ceea ce lămuream noi în capitolul Generalităţi cu privire la închinare? Nu sunt aceste mărturii o încununare desăvârşită a tot ceea ce s-a spus mai sus cu privire la adevărata închinare dorită şi primită de Dumnezeu?

Iată-ne ajunşi acum la încheierea subiectului Închinarea. Rugăciunea noastră este ca Dumnezeul care S-a îndurat de noi şi ne-a făcut cunoscut felul în care trebuie să ne închinăm Lui să ne ajute să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară, ca să putem alerga cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte (Evrei 12:1), să alergăm pe calea ascultării de Iisus. Să nu lăsăm ca muntele formalismului care ameninţă necontenit adevărata închinare şi formele moarte instituite de oameni să ia locul adevăratei închinări în duh şi în adevăr. Să nu uităm, aceste îndemnuri puternice nu vin numai din partea Sfintei Scripturi, deşi aceasta este mai mult decât suficient! Ele ne vin, deopotrivă, şi din partea adevăraţilor slujitori ai Bisericii. De asemenea, este demn de toată luarea aminte că acestea sunt învăţăturile care se predau în seminariile teologice ortodoxe. Chiar cadrele didactice care pregătesc slujitorii altarelor bisericii sunt aceia care ne roagă fierbinte să nu lăsăm ca muntele formalismului să dărâme adevărata închinare rânduită de Dumnezeu în duh şi în adevăr.

Să lepădăm, deci, tot ceea ce este străin de Iisus în felul nostru de închinare şi să-I aducem închinarea cuvenită Lui: o închinare plăcută, cu evlavie şi cu sfială! Căci numai Lui i se cuvine slavă, cinste şi închinare, de-acum şi în vecii vecilor, Amin!

 

II. Iconologia

 

             Capitolul acesta ne oferă lămuriri asupra subiectului Iconologie, pe care-l vom trata ataşat în cadrul capitolului Închinare. Am ales încorporarea Iconologiei în cadrul Închinării dat fiind raportul dintre ele. Astfel că, dacă vrem  să beneficiem de pe urma lămuririlor asupra acestor două subiecte, nici n-am fi putut proceda altfel decât explicându-le pe fiecare în parte şi în ordinea pe care am ales-o.

După ce am căpătat lumină asupra a ceea ce este închinarea din perspectiva lui Dumnezeu, cât şi potrivit învăţăturii Părinţilor Bisericii, ne va fi uşor să discutăm aspectele iconologiei. Aşa cum am văzut deja mai sus, nici măcar la îngerii lui Dumnezeu din cer, care sunt fiinţe dumnezeieşti şi care locuiesc în cerul lui Dumnezeu în jurul tronului Său şi văd pururea faţa Lui, nici chiar lor nu ne este îngăduit să ne închinăm (Apocalipsa 19:10; 22:9). Atunci, cine ar mai putea îndrăzni să se gândească a se închina la nişte făpturi vinovate ale lui Dumnezeu, la oamenii păcătoşi de  pe Pământ sau, mai ales, la nişte lucrări fără viaţă, ieşite din mâinile lor de oameni păcătoşi?!

 Generalităţi

Voi aduce, pentru început, doar câteva mărturii pentru a linişti pe toţi cei care, cunoscând foarte puţin sau chiar nimic din învăţăturile moştenite de la înaintaşii noştri în materie de icoane, sunt deranjaţi numai când aud că punem în discuţie închinarea la icoane. Vrem să rămânem fideli credinţei noastre, Sfintei Scripturi şi, în acelaşi timp, învăţăturilor şi canoanelor moştenite de la Părinţii Bisericii. Vom apela pentru aceasta la citarea unor surse autorizate care confirmă că acest cult al icoanelor îşi are originea în învăţături care sunt simple porunci omeneşti (Marcu 7:7).

Preotul profesor dr. Ion Bria: „Atitudinea Bisericii faţă de cultul icoanelor s-a precizat cu timpul… Cel care a fixat teologia icoanei în forma ei clasică a fost Sf. Ioan Damaschin (cca 730-760)… Sinodul al VII-ea ecumenic (Niceea, Bithinia, 787), cu contribuţia patriarhului Tarasie (784-806), fixează învăţătura ortodoxă despre reprezentarea iconografică a lui Hristos, Maicii Domnului, îngerilor şi sfinţilor…[159]

Bizanţul este locul de obârşie al icoanei.” [160]

Noi decidem ca să se picteze de acum încolo în icoane, în locul vechiului miel, trăsăturile umane ale lui Hristos, Dumnezeul nostru…” [161]

După ce am înţeles că icoanele sunt invenţiile oamenilor, neavând nimic comun cu învăţătura Sfintei Scripturi (şi vom avea pe parcursul mesajului mai multe dovezi în privinţa aceasta), trebuie să învăţăm de la Părinţii Bisericii şi alţi scriitori bisericeşti, mai vechi şi mai noi, felul în care trebuie să ne raportăm la orice învăţătură care este de origine omenească:

Tertulian din Cartagina:Nouă însă nu ne este îngăduit să introducem nimic după bunul-plac, dar nici să alegem ceea ce ar introduce cineva după bunul lui plac. Noi avem întemeietori/învăţători (autores) pe apostolii Domnului, care n-au ales ei înşişi după bunul lor plac un lucru pe care să-l introducă, ci au însemnat cu credinţă neamurilor învăţătura (disciplinam) primită de la Hristos. Astfel, chiar dacă un înger din cer ne-ar vesti o altă evanghelie i se va spune de către noi: anatema! (Gal. 1:8).[162] Şi lucrurile stau astfel deoarece, aşa cum ne spune şi George Remete, „Adevărul şi Raţiunea lui Dumnezeu sunt originea şi temeiul adevărului, şi al raţiunii umane…[163]

Irineu Duvlea: „Doar crezând şi raportându-ne la Dumnezeu, la slava Acestuia, şi nu la părerea semenilor despre noi, putem fi credincioşi cu adevărat. Doar astfel nu pierim, ci avem viaţa veşnică (Ioan 3:16).[164]

Sf. Ignatie: „Fiţi surzi, dar, când cineva vă vorbeşte altceva decât de Hristos, Cel din neamul lui David, Cel din Maria, Care cu adevărat S-a născut, a mâncat şi a băut, Care cu adevărat a fost răstignit şi a înviat din morţi, înviindu-L pe El, Tatăl Lui…” [165]

Ne mărginim, pentru început, numai la aceste câteva mărturii culese din tezaurul literaturii ortodoxe care ne încredinţează fără echivoc că subiectul de faţă merită, într-adevăr, toată atenţia. Căci, dacă nici măcar învăţătura Sfinţilor Părinţi şi a Sfintei noastre Tradiţii n-o vom respecta, ce altă practică ne-ar mai putea califica drept creştini ortodocşi? Iată de ce trebuie să dăm toată luarea aminte acestor gânduri. Căci cultul icoanelor, apărând mai târziu şi fiind înfiinţat de oameni, aşa cum atestă documentele istorice citate mai sus (şi altele care vor fi citate în continuare), se exclude automat din “descoperirea lui Hristos” care este temelia Crezului nostru ortodox. Iar învăţăturile care nu fac parte din descoperirea lui Hristos, ci sunt de provenienţă umană, se cer respinse cu aceeaşi hotărâre cu care Mântuitorul l-a mustrat pe sfântul Apostol Petru. Citim astfel la Evanghelia după Matei 16:23 că Apostolul Petru încerca odată să-L oprească pe Mântuitorul din drumul spre jertfa supremă. Deşi putem înţelege destul de limpede că Petru era animat de gânduri pline de iubire faţă de Învăţătorul său, citim uimiţi cuvintele tăioase cu care îl mustră Mântuitorul: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu Sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.

Şi pentru că Mântuitorul vorbeşte aici despre gândurile oamenilor, iar noi arătam cu dovezi incontestabile ale Părinţilor Bisericii că icoanele sunt exact gândurile oamenilor, am amintit episodul acesta tocmai pentru a sublinia odată în plus felul în care trebuie să primim şi noi toate îndemnurile şi învăţăturile oamenilor, inclusiv închinarea la icoane. Chiar dacă ar veni din partea celor mai eminente minţi ale speciei umane, chiar dacă ar veni şi de la unul ca Sfântul Petru, cel care este parte din temelia Bisericii lui Hristos (Efeseni 2:20), dacă nu este gândul lui Hristos, ci al unui om, îl respingem cu aceeaşi hotărâre cu care am respinge un gând venit direct de la Satana!

Acestea nu sunt decât gânduri de-ale oamenilor. Când vine vorba despre gânduri privitoare la lucrurile lui Dumnezeu, dar care originează de la oameni, acestea trebuie respinse exact aşa cum respingem orice vine de la diavolul. Iar dacă în felul acesta trebuie să respingem gândurile unor oameni, chiar şi ca Petru, care era mânat de cele mai alese sentimente faţă de Mântuitorul său, cu cât mai multă hotărâre trebuie să le respingem pe cele care vin din partea unora care, desfiinţând cuvântul lui Dumnezeu[166], vor să-L „cinstească pe Dumnezeu doar cu buzele, învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor!”[167] O astfel de practică, spune Mântuitorul mai departe în aceste versete, este zadarnică. Tocmai de zădărnicia aceasta căutăm noi să ne ferim, tratând cultul icoanelor din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu şi apoi prin prisma scriitorilor bisericeşti şi a Părinţilor Bisericii.

‚ Lămuriri

Începem capitolul acesta prin câteva lămuriri asupra a ceea ce este icoana. Potrivit DEX-ului cuvântul icoană are următoarele înţelesuri:

– Imagine pictată sau, mai rar, sculptată, care reprezintă diferite divinităţi sau scene cu temă religioasă şi care serveşte ca obiect de cult;

– Obiect de cult ce reprezintă un tablou cu chipuri de sfinţi sau cu scene din Biblie;

– Imagine pictată care reprezintă un sfânt;

– Imagine, portret, reprezentare;

– Semn (~ reprezentând divinitatea); Imagine, Înfăţişare, Reprezentare, Viziune.

În Biblia ortodoxă, la cartea Deuteronomul 4:12-23 (Anania), citim următoarele învăţături cu privire la icoane: „Iar Domnul v-a grăit din mijlocul focului… dar vreo asemănare n-aţi văzut; nimic, în afară de glas… de vreme ce n-aţi văzut vreo asemănare atunci când Domnul v-a grăit la Horeb, în munte, din mijlocul focului, să nu cădeţi în nelegiuirea de a vă face vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare, nici vreo asemănare, fie ea bărbătească sau femeiască (Romani 1:23), nici asemănarea vreunei fiare din cele ce sunt pe pământ, nici asemănarea vreunei păsări înaripate care zboară sub cer (Romani 1:23), nici asemănarea vreunei vieţuitoare ce se târăşte pe pământ, nici asemănarea vreunui peşte din apele de sub pământ.”

O altă observaţie pe care o ridică unii adepţi ai închinării la icoane priveşte faptul că aceste interdicţii sunt date poporului evreu din vechime, nu şi nouă, neamurilor. Lucrurile însă nu stau deloc astfel, deoarece exact acelaşi cuvânt asemănare este menţionat şi în Noul Testament la Romani 1:22-25 (Anania): „Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni şi slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios au preschimbat-o în asemănarea chipului omului celui stricăcios… De aceea Dumnezeu i-a predat necurăţiei, după poftele inimii lor, ca să-şi necinstească trupurile ei între ei, ca unii care au preschimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi i-au slujit făpturii în locul Făcătorului, Cel ce este binecuvântat în veci, amin!” (Deşi, ca argument, ar fi fost suficientă numai citarea versetului 23, am citat tot contextul legat de asemănare pentru a aviza pe cei interesaţi de pericolul la care duce abaterea de la porunca Domnului cu privire la a ne feri de tot ceea ce înseamnă aici, şi în toată Scriptura, asemănarea).

Biblia Anania[168] oferă următorul comentariu pe marginea înţelesului original al cuvântului asemănare din Strong’s Concordance (H8544): „homoioma = ceea ce seamănă cu cineva sau ceva; imagine. Deseori tradus prin ‘formă’, chip’”.

Ceea ce ne reţine atenţia are de-a face cu faptul că icoana reprezintă, în primul rând, o imagine. Iar Biblia Ortodoxă, de asemenea, nu se abate de la adevărul acesta în traducerea Vechiului şi Noului Testament.

Patru din cele cinci definiţii de mai sus descriu icoana ca pe o imagine. Imaginea cuprinde în sine, aşa după cum vom vedea imediat în rândurile următoare, TOT ceea ce poate fi perceptibil cu unul din cele cinci simţuri ale fiinţei umane, în timp ce credinţa este dovedirea lucrurilor celor nevăzute[169]. Prin urmare, icoanele, care sunt imagini perceptibile cu unul din cele cinci simţuri ale noastre, nu au nimic comun cu credinţa noastră care este dovedirea lucrurilor celor nevăzute, descoperite nouă de Hristos.

Aşadar, tot ceea ce este reflectare de tip senzorial, reproducere a unui obiect, formă de reprezentare în conştiinţă a realităţii înconjurătoare pe baza senzaţiilor dobândite cu ajutorul simţurilor şi reprezentare plastică a unei fiinţe, prin desen etc., toate acestea şi altele asemănătoare cu ele care sunt introduse în slujirea lui Dumnezeu se includ în definiţia icoane. Este imperativ să ne însuşim cu toată temeinicia aceste definiţii enunţate mai sus şi care ne dau înţelesurile cuvântului icoană; căci numai în felul acesta vom putea cuprinde cu adevărat porunca lui Dumnezeu asupra închinării la icoane. Toate semnificaţiile acestea le vom găsi în Sfânta Scriptură ca descriind icoana şi, respectiv, porunca lui Dumnezeu cu privire la icoane.

Dacă nu înţelegem suficient de limpede ce este icoana din perspectiva lui Dumnezeu, deopotrivă în alcătuirea şi în semnificaţia ei, atunci nu vom putea înţelege bine nici gândul lui Dumnezeu. Este ca şi când, spre exemplu, pe o sticluţă care ar conţine cianură de potasiu (o combinaţie chimică extrem de otrăvitoare) am pune o etichetă pe care am scrie Conţinut care s-ar putea să facă rău, în loc să scriem cu litere mari şi cât mai impresionante Otravă mortală! Din nefericire, tocmai aceasta a fost calea pe care răul acesta mare al cultului icoanelor şi-a făcut intrarea în creştinism. Unii creştini, lăsând la o parte Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii lor[170] şi predicând astfel ce au voit după plăcerea lor şi nu ceea ce trebuie[171], au început să caute explicaţii după logica omenească, pentru îndreptăţirea introducerii în creştinism a unei practici vehement condamnată de Dumnezeu.

Să nu uităm cazul apostolului Petru. Raţiunea care l-a împins la dorinţa de a-L opri pe Mântuitorul de la jertfa supremă ţinea de logica lui, omenească, de dragostea sa firească faţă de Învăţătorul său, dusă până la extrem. Dar chiar dacă el era total inconştient de insinuarea gândurilor Satanei aici, care căuta să se folosească de cele mai nobile, mai gingaşe şi mai alese sentimente de dragoste ale lui faţă de Mântuitorul, Iisus l-a mustrat atât de aspru, cum n-a mai mustrat pe niciunul dintre ucenicii Lui. I-a zis: înapoia Mea Satano (Matei 16:23)! Ne putem imagina uimirea de pe faţa lui Petru auzindu-L pe Mântuitorul că-l cheamă drept Satano! Nici măcar nu i-a zis slujitor al Satanei, ci i-a zis direct Satano! Mântuitorul n-a ţinut cont de nici unul din alesele lui sentimente şi nici de dragostea lui arzătoare din care izvora această grijă, ci l-a tratat cu cea mai nemiloasă şi mai neîmpăcată împotrivire, adresându-i-se direct ca şi Satanei. Aşa stau lucrurile, aşa ne este arătat în Scriptură, acestea sunt cuvintele care au ieşit direct de pe buzele Mântuitorului! Prin aceasta Mântuitorul vrea să ne arate cum sunt primite în cer gândurile noastre omeneşti – fie ele şi cele mai nobile şi mai doritoare de bine sau frumos.

Am amintit acest episod pentru a înţelege şi noi că, oricât de înălţătoare ni s-ar părea anumite practici religioase – aşa cum este şi cultul icoanelor – dacă sunt izvorâte din logica umană, nu putem auzi din partea Mântuitorului alte cuvinte decât acelea pe care le-a auzit Apostolul Petru. Căci, aşa cum spuneam mai sus, Mântuitorul n-a primit nici chiar din partea lui Petru dovada celor mai alese şi pure simţăminte de afecţiune izvorâte din natura lui umană. Cum ne-am putea aştepta ca El să primească închinarea izvorâtă din firea noastră umană pe care i-am aduce-o noi, cei care nu ne putem pune alături de acest Apostol de seamă al Domnului?

ƒ Ce are de spus Scriptura despre icoane şi închinarea la icoane

Înainte de a purcede la aducerea textelor care tratează acest subiect, vreau să amintesc încă o dată un element pe care ortodocşii practicanţi ai închinării la icoane l-au pierdut din vedere: în timp ce am copiat de la evrei o sumedenie de practici şi obiceiuri, pe altele le ignorăm sau chiar le încălcăm în mod flagrant – aşa cum este cazul închinării la icoane.

Acelaşi Dumnezeu care a rânduit îmbrăcămintea preoţească la evrei, acelaşi Dumnezeu care a rânduit întreţinerea preoţilor poruncind poporului ce daruri în alimente şi bani să le fie făcute, acelaşi Dumnezeu a hotărât şi regulile de care trebuie să ţină seamă cu privire la închinarea la icoane. Iar dacă noi, ortodocşii, ne-am supus rânduielilor iudaice privitoare la îmbrăcămintea preoţească şi la darurile de mâncare cuvenite preoţilor, recunoscând prin aceasta pe Dumnezeul evreilor ca pe Dumnezeul nostru, de ce nu-L mai recunoaştem pe Dumnezeul evreilor ca pe Dumnezeul nostru şi în celelalte rânduieli stabilite tot evreilor, respectiv în cele legate de cultul icoanelor?!

Adevărul că evreii au fost duşmani neîmpăcaţi ai icoanelor ne-o dovedeşte chiar şi istoria, de exemplu:

Iosif Flavius, vestitul istoric evreu (†96 d.Hr.): „Este contra Legii de a avea în temple icoane sau tablouri, sau orice reprezentare de fiinţe vii.[172]

Tacitus, istoric latin (†120 d.Hr.): „Iudeii nu pun nici un fel de chipuri în oraşele lor. Ei n-au nici un fel de statui pentru a lăuda pe regii lor, nici pentru a onora pe cezari.[173]

Iată acum ce ne spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură cu privire la închinarea la icoane (toate versetele sunt citate din versiunea Anania):

Ieşirea 20:4: „Să nu-ţi faci chip cioplit, şi nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aicea jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ.

Deuteronomul 4:12, 15-18, 23: „Iar Domnul v-a grăit din mijlocul focului; glasul cuvintelor Lui l-aţi auzit, dar vreo asemănare n-aţi văzut; nimic, în afară de glas. Păziţi-vă cu străşnicie sufletele; de vreme ce n-aţi văzut vreo asemănare atunci când Domnul v-a grăit la Horeb, în munte, din mijlocul focului, să nu cădeţi în nelegiuirea de a vă face vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare, nici vreo asemănare, fie ea bărbătească sau femeiască, nici asemănarea vreunei fiare din cele ce sunt pe pământ, nici asemănarea vreunei păsări înaripate care zboară sub cer, nici asemănarea vreunei vieţuitoare ce se târăşte pe pământ, nici asemănarea vreunui peşte din apele de sub pământ… Luaţi aminte asupră-vă, ca nu cumva să uitaţi legământul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, l-a încheiat cu voi, şi să nu vă faceţi chip cioplit asemănător cu ceva din cele pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a poruncit [să nu le asemeni].”

Deuteronomul 5:8-9: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aicea jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ; să nu te închini lor, nici să le slujeşti; că Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Eu sunt un Dumnezeu gelos…”

Deuteronomul 27:15: „Blestemat să fie omul care va face chip cioplit sau turnat – urâciune înaintea Domnului, lucru de mână de meşter – şi-l va pune-n loc ascuns! Şi, răspunzând întregul popor, va zice: Amin!

Leviticul 26:1: „Să nu vă faceţi idoli, nici chipuri cioplite; nici stâlp să nu vă ridicaţi; în ţara voastră să nu puneţi piatră-n semn de veghe ca să vă închinaţi ei!; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!

Romani 1:22-23:Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni şi slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios au preschimbat-o în asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al patrupedelor şi al târâtoarelor.

Poruncile acestea ale lui Dumnezeu cu privire la atitudinea creştinilor faţă de icoane sunt scrise în Sfânta Scriptură, care este aşezată la locul ei de cinste pe altarul Bisericii. Am ţinut neapărat să se cunoască acest detaliu pentru a se cunoaşte că învăţăturile pe care le veţi găsi aşternute pe paginile acestei lucrări sunt conforme şi neabătute cu nimic de la ceea ce stă scris pe paginile sfinte ale Sfintei Scripturi, aşezată la locul ei de cinste pe toate altarele bisericilor ortodoxe.

Dumnezeu a acordat un spaţiu mare acestei teme în Cartea Sa şi, prin tot felul de cuvinte şi asemănări, a căutat să imprime cât mai puternic în mintea credincioşilor Săi cât de mult urăşte El închinarea la ceea ce în Deuteronomul 27:15 numeşte lucru de mână de meşter – adică tot ceea ce este produs al omului. Şi tot aici pune sub blestem dumnezeiesc pe oricine se îndeletniceşte cu un lucru de mână de meşter, adică cu orice lucrare care originează de jos, de pe Pământ. Iar din textul de la Romani 1:22-23 aflăm că Dumnezeu îi numeşte, pur şi simplu, nebuni pe aceia care au preschimbat slava Dumnezeului nestricăcios în asemănarea chipului omului celui stricăcios. Dumnezeu este împotriva oricărei lucrări ieşite din mâna omului care pretinde că îl reprezintă pe Dumnezeu, pe Fiul sau pe sfinţii Lui, numindu-le pur şi simplu urâciune înaintea Domnului.

Cine are urechi de auzit, să audă! Şi cine are inimă de înţeles, să înţeleagă!

Poate că printre cititorii acestor rânduri se vor găsi mulţi care au practicat această închinare la lucru de mână de meşter şi, auzind acum că aceasta este o urâciune înaintea Domnului şi o nebunie, se vor îngrozi la judecata care-i aşteaptă. Am un cuvânt bun pentru toţi aceştia care sunt sensibili faţă de avertismentele lui Dumnezeu. Stă scris la cartea Faptele Apostolilor 17:30 că „Dumnezeu trecând cu vederea veacurile neştiinţei, vesteşte acum oamenilor ca toţi de pretutindeni să se pocăiască…”

Aşadar, toţi aceia care s-au închinat la icoane până acum făcând acest lucru din neştiinţă să nu se teamă! Să se pocăiască de aceste practici înaintea lui Dumnezeu, să le părăsească imediat, iar Dumnezeu nu le va mai ţine în seamă ceea ce au făcut din neştiinţă! Dar aceia care au aflat azi că închinarea la un lucru ieşit din mâna omului este urâciune înaintea lui Dumnezeu şi vor continua să o facă, să nu se aştepte să fie primiţi de către Dumnezeul împotriva căruia în mod conştient păcătuiesc făcând ceea ce El priveşte ca o urâciune!

„ Ce are de spus Sfânta Tradiţie Ortodoxă

                                       despre cultul icoanelor

Întrucât, aşa cum arătat deja mai sus, subiectul acesta este foarte sensibil, mă voi grăbi să prezint unul dintre cele mai noi şi mai pline de autoritate documente ale Sfintei Tradiţii Ortodoxe, care dovedeşte fără echivoc adevărata poziţie a Ortodoxiei în materie de iconologie şi orice alte învăţături care nu au la bază descoperirea lui Hristos, făcută sfinţilor şi dumnezeieştilor Lui Apostoli, adică Sfânta Scriptură. Iar documentul acesta capătă cu atât mai multă valoare şi autoritate cu cât este editat şi recunoscut de cele mai competente şi autorizate foruri contemporane ale cultului creştin ortodox, prin republicarea lor cu numai doi ani în urmă, în 2008. Se confirmă deci ceea ce spune şi pr. prof. dr. Dumitru Popescu: „În decursul acestui secol, teologia românească s-a întors la izvoarele patristice, liberându-se de influenţele străine…”[174] Iar noi, la rândul nostru, tocmai aceasta căutăm să împlinim prin scrierea de faţă – întoarcerea la izvoarele patristice, liberându-ne cu adevărat de izvoarele străine, adică de învăţăturile care vin de la oameni.

Iată alte câteva mărturii culese din bogatul tezaur al literaturii ortodoxe, din care aflăm care este originea acestor practici de cult străine de Sfânta Scriptură, cine le-a introdus în creştinism, când şi cu ce prilej, cât şi felul în care sunt ele privite de sfinţi.

Preot profesor Ene Branişte: „În tot cursul primelor trei veacuri, cultul Bisericii nu s-a dezvoltat din pricina prigoanelor, şi a rămas la simplitatea şi puţinătatea formelor externe de până aici (adică cele de pe timpul apostolilor n.r.)… Către sfârşitul acestei epoci (sec. III) apar cele dintâi încercări de a sistematiza şi reglementa rânduiala serviciilor divine… La Sinoadele Ecumenice din Efes (anul 431) şi Calcedon (451) se pun bazele dogmei mariologice, stabilind atributele de Pururea Fecioară şi Născătoare de Dumnezeu, ale Maicii Domnului.[175]

Minciu Felix (†225), scriitor latin: „Dacă n-avem temple şi altare credeţi că ascundem ceva? Cum aş putea reprezenta pe Dumnezeu când, dacă ai socoti bine, însuşi omul este reprezentarea lui Dumnezeu? Ce temple să-I ridic, când întreaga lume făcută de mâinile Lui nu L-ar putea cuprinde? Voi putea închide într-un mic templu puterea unei măriri atât de nemăsurate? Să nu-L cinstim în gândul nostru? Să nu-L divinizăm mai bine în inimile noastre? Gândul curat şi conştiinţa sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care I Se pot aduce… Dumnezeul pe care-L adorăm noi nu-L arătăm, căci nu-L vedem, şi de aceea-L credem pentru că suntem liberi  să-L simţim şi fără să-L putem vedea. Nu-L vedem noi în faptele Lui?”[176]

Aristide din Atena (sec. II), filozof grec, pe care Fericitul Ieronim îl descrie ca „Foarte elocvent şi ucenic al lui Hristos sub vechea-i haină”: „El (Dumnezeu) nu este un nume, căci tot ce are nume este părtaş creaturii; un chip nu are, nici legătura organelor, căci cine le posedă pe acestea este părtaş lucrului creat… Cerul nu-L poate cuprinde, căci cerul şi toate cele văzute şi nevăzute sunt create de El.[177]

Tertulian (†240), scriitor latin: „Dacă Dumnezeu interzice să se facă orice reprezentare, cu atât mai mult interzice reprezentarea chipului Său. Autorul adevărului nu iubeşte ceea ce este fals; tot ce se plăsmuieşte în ochii Lui este o falsificare.[178]

Clement Alexandrinul (†215), învăţător creştin, pune, de asemenea, în lumină măreţia, infinitatea şi spiritualitatea lui Dumnezeu, care depăşeşte orice reprezentare materială: „Căci icoana lui Dumnezeu este Logosul divin şi omul cel fără de păcat; iar chipul omenesc al icoanei lui Dumnezeu este mintea[179]. Tot în Stromata[180], scrie: „A venera Fiinţa spirituală prin materie înseamnă a o necinsti, pentru că o pricepem prin simţuri – nu prin credinţă. Oare nu este frumos şi drept să nu circumscriem (adică să nu mărginim, să nu încadrăm) într-un loc oarecare pe Cel care-I fără de margini, şi nici să cuprindem în <temple făcute de mâini omeneşti> pe Cel care cuprinde toate? Care lucru ieşit din mâna cioplitorilor de lemn, a cioplitorilor în piatră şi din meseria unui lucrător, poate ieşi un sfânt?… Nu e ridicol, oare, ca omul, care, după cum spun filozofii este <jucăria lui Dumnezeu> (spusa lui Platon în Legile, VII, 803 C), să facă pe Dumnezeu, şi Dumnezeu să ajungă jucăria meseriei lui? Pentru că un lucru făcut este asemenea şi identic cu materialul din care a fost făcut; un obiect de fildeş este fildeşul elefantului, un obiect de aur este aur… Deci nu sunt sfinte şi dumnezeieşti lucrurile pe care le fac meseriile.”[181] Şi tot acelaşi autor spune mai departe într-o altă Stromată: „Eu nu numesc biserică locul, ci adunarea celor aleşi. Adunarea celor aleşi este un templu, pentru că primeşte în el măreaţa vrednicie a lui Dumnezeu. În Biserică este consacrată o fiinţă vrednică de mult preţ; este consacrată Celui Care e vrednic de totul.” [182]

Origen (†254) relatează obiecţiile sale făcute la insinuările filozofului Cels care obiecta creştinilor că evită să construiască altare, statui şi temple. Iar el le răspunde astfel: „Nu fugim de statui şi de temple, dar ne ruşinăm să zidim dăruitorului întregii vieţi temple neînsufleţite şi moarte” [183]. Zice el, în alt loc: „E lucru nebunesc nu numai să te-nchini, ci şi să laşi să se înţeleagă de cei mai mulţi că tu ai face aşa ceva de dragul mulţimilor; căci în sufletul celor ce cinstesc pe Dumnezeu cu toată evlavia nu se găseşte nici un loc pentru minciună. De aceea noi ne ferim să ne închinăm la chipuri cioplite… Noi nu credem că chipurile cioplite (icoanele) ar putea reproduce înfăţişarea lui Dumnezeu, deoarece este cu neputinţă să redai o fiinţă care este nevăzută şi lipsită de trup… Pe Dumnezeu Cel fără de trup şi invizibil, nu-L putem mărgini în spaţiu.”[184] Şi tot el spune: „Oare la creştini, sufletul omului drept nu-i un altar? Jertfele cele adevărate, miresmele cele adevărate, nu-s rugăciunile ce se înalţă dintr-o inimă curată? Sfaturile plăcute Domnului, nu-s virtuţile al căror model îl găsim în cel dintâi născut al oricărei făpturi?” [185]

I. Rămureanu: „În Biserica primară nu se poate vorbi despre reprezentarea chipului Mântuitorului. Creştinii din primele secole s-au ferit să înfăţişeze sau să picteze chipul lui Hristos… Ei trăiau în permanenta prezenţă spirituală a lui Hristos şi mult timp n-au simţit necesitatea unei reprezentări plastice, exterioare, a Mântuitorului.[186]

Serghei Bulgakoff, vorbind despre tradiţie spunea ceva asemănător: „Epoca creştinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană.”[187]

Iconom Petre Vintilescu: „Nu se îngăduia în primele zile ale Bisericii creştine înfăţişarea lui Dumnezeu în vreo imagine, oricât ar fi fost de eterizată şi de ideală…”[188]

Preot dr. Nicolae V. Dură: „Epoca apostolică nu avea neapărată nevoie de icoane, pentru că amintirea Celui Întrupat mărturisea nemijlocit despre existenţa Sa, iar Cuvântul Evangheliei propovăduit la toate neamurile lumii de atunci păstra încă vie prezenţa Sa… Primele imagini ale iconografiei creştine ce au putut fi găsite, apar în jurul anului 200 pe mormintele martirilor. Sunt imagini din Vechiul Testament… Îndeobşte recunoscut, că, cel puţin din secolul al IV-lea, se poate constata şi atesta în chip documentar şi cinstirea sau cultul icoanelor.[189]

Teologul Sever Mureşianu: Dintru început pictura veche creştină nu a cutezat să facă decât numai simboale… şi decoraţiuni arhitectonice, şi numai încet, încet, cu multă rezervă s-a strecurat în ea figuraţiunea omenească.[190]

Origen, scriitor creştin din sec. 3: Celsus socoteşte că şi noi adorăm pe câte unul care a fost dat morţii sau pe câte un prizonier de război, cum fac geţii care cinstesc pe Zalmoxis, cei din Cilicia pe Mopsos, cei din Acarnania pe Amfiloh. Noi vom dovedi că această comparaţie nu are nici un temei. Popoarele amintite au înălţat temple şi statui celor pomeniţi. Noi însă refuzăm să aducem divinităţii o asemenea cinstire, potrivită numai demonilor, legaţi, nu ştiu cum, de un loc pe care fie că l-au ocupat, fie că îl locuiesc prin ceremonii religioase sau prin vrăjitorii. În schimb, nu ne putem minuna îndeajuns în faţa lui Iisus, Care ne-a înălţat de la ce cade sub simţuri, care sunt nu numai stricăcioase, ci condamnate să se descompună, şi ne-a îndreptat gândurile spre a cinsti numai pe Dumnezeu, Stăpânul tuturor, pe o cale dreaptă, prin rugăciunile pe care I le aducem prin Cel care este Mijlocitor între natura Celui nenăscut şi între lumea tuturor celor create, Care ne aduce binefacerile Tatălui, ducându-ne sub forma Marelui Preot, rugăciunile îndreptate spre Dumnezeu, Stăpânul tuturor.”[191]

Lista cu mărturiile acelora care au apărat cu sfinţenie principiile de temelie ale dreptei noastre credinţe ortodoxe în materie de iconologie este lungă. Eu am să mă opresc aici, după ce am să aduc încă o mărturie foarte interesantă care prezintă nişte argumente demne de luat în seamă. Este vorba despre un document istoric elaborat de împăratul Constantin Copronim, cu prilejul Sinodului de la 753 în care a ridicat problema închinării la icoane. Documentul constă din opt articole, prin care-şi justifică alinierea cu Scriptura. Încălcarea acestui edict atrăgea anatemizarea oricui făcea sau se închina la icoane. Iată-le:

1) Dacă cineva cutează să înfăţişeze cu culori materiale icoana dumnezeiască a Cuvântului după întrupare;

2) Dacă, pe motivul întrupării cineva încearcă să reprezinte în culori materiale şi în icoane, care amintesc omul, usia şi ipostasul Cuvântului care nu poate să fie reprezentat, chiar după întrupare;

3) Dacă îndrăzneşte cineva să reprezinte într-o icoană unirea ipostatică a celor două naturi şi, numind-o icoana lui Hristos, săvârşeşte astfel în chip mincinos amestecul celor două naturi;

4) Dacă cineva desparte de persoana Cuvântului trupul, cu care este unit şi vrea să reprezinte acest trup prin vreo icoană;

5) Dacă cineva împarte pe Hristos în două persoane şi vrea să reprezinte pe cel care S-a născut din fecioară şi nu acceptă, prin urmare, decât o unire relativă a naturilor;

6) Dacă cineva înfăţişează printr-o icoană trupul îndumnezeit prin unirea sa cu Cuvântul şi separă astfel trupul de firea dumnezeiască;

7) Dacă vrea cineva să reprezinte, cu sprijinul culorilor materiale, pe Dumnezeu – Cuvântul care, deşi Dumnezeu a primit totuşi în Persoana Sa chip de rob, dacă cineva vrea să-L reprezinte sub o formă pur omenească şi pretinde a-L despărţi astfel de nedespărţita dumnezeire, introducând astfel o a patra persoana în Sf. Treime;

8) Dacă cineva vrea să înfăţişeze sub culori materiale pe sfinţi în icoane fără viaţă, care nu sunt de nici un folos – căci această cugetare este mincinoasă şi vine de la demoni – şi nu se sileşte mai ales să-şi amintească virtuţile acestor sfinţi, imitându-i într-un chip viu – ANATEMA! [192]

Aceasta este, aşadar, adevărata poziţie a Sfintei noastre Tradiţii Ortodoxe cu privire la orice învăţături, obiceiuri sau practici introduse în creştinism de către cineva după bunul lui plac, inclusiv închinarea la icoane. Noi, creştinii ortodocşi din toate vremurile cât şi cei de azi, avem întemeietori/învăţători (autores) pe apostolii Domnului, care n-au ales ei înşişi după bunul lor plac un lucru pe care să-l introducă, ci au însemnat cu credinţă neamurilor învăţătura (disciplinam) primită de la Hristos (vezi nota 162). Şi, prin însăşi faptul că aceste învăţături, care datează din vremurile cele mai timpurii ale Bisericii primare, sunt păzite cu străşnicie şi ţinute la locul cel mai de cinste de către cele mai competente foruri ale Ortodoxiei zilelor noastre, putem să declarăm cu şi mai multă tărie că aceasta este adevărata noastră credinţă ortodoxă – descoperirea lui Hristos, credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii!

Să ne întoarcem la izvoarele patristice ale credinţei noastre, înrădăcinându-ne adânc în Cuvântul lui Dumnezeu! Cât de mult se veselesc toţi cei ce-şi au sălaşul în Tine, spune Psalmul 86:7! Să ne facem sălaşul în Cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor şi Domn al vieţilor noastre şi pe Duhul Sfânt, tălmăcitorul şi împlinitorul în noi a toată voia sfântă a lui Dumnezeu, spre slava Lui şi fericirea noastră veşnică! Amin.

 

Capitolul 8

Cultul sfinţilor şi învăţătura despre moaşte.

Mântuirea după moarte

 Generalităţi

La începutul acestui nou capitol doresc să amintesc cititorilor că noi discutăm aici despre Sfânta Tradiţie Ortodoxă, aşa cum este ea cinstită şi respectată de teologii ortodocşi moderni, de minţile cu adevărat luminate ale slujitorilor Bisericii zilelor noastre. În acelaşi timp, căutăm să ne ţinem strâns de cuvintele Mântuitorului, pentru a nu cădea în păcatul ţinerii unor datini şi porunci omeneşti, păcat înfierat de către Mântuitorul la cartea Marcu 7:7-9. Este adevărat, Mântuitorul explică aici că degeaba este cinstit numai cu buzele în timp ce inima noastră este departe de El (Matei 15:8), dar asta este treaba strict personală a fiecărui creştin în parte. Dacă Dumnezeu ne lasă libertate deplină să facem alegerea între a urma poruncile Lui sau a urma poruncile oamenilor, cine aş fi eu să atentez la libertatea celor care ar alege urmarea poruncilor omeneşti?!

‚ Ce spune Sfânta Scriptură despre cultul morţilor,

şi despre moaşte

Ne vom apropia acum de Sfânta Scriptură – dreptarul credinţei noastre ortodoxe, în care găsim descoperirea lui Hristos vestită de dumnezeieştii şi sfinţii Lui Apostoli – ca să aflăm de acolo adevărata învăţătură despre cultul morţilor şi despre moaşte. După aceea, potrivit schemei după care este alcătuită cartea de faţă, vom lua aminte la opiniile Părinţilor Bisericii şi ale altor scriitori bisericeşti. Dacă aducem şi mărturiile scriitorilor bisericeşti alături de cele ale Scripturii, nu facem asta ca şi cum am avea nevoie de aprobările oamenilor cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. Noi procedăm astfel pentru a arăta cât de dreaptă este credinţa noastră ortodoxă cea adevărată, primind cu toată inima şi cu tot sufletul învăţăturile nealterate ale lui Dumnezeu. Şi chiar dacă, să presupunem, aş încerca să vorbesc despre Părinţii Bisericii ca fiind o autoritate alături de cea a lui Dumnezeu, ei ar fi primii care m-ar corija. Sfinţii Părinţi ar fi primii oameni care m-ar anatemiza pe toţi vecii dacă aş îndrăzni să-i pun pe ei, oameni muritori, alături de autoritatea lui Dumnezeu. Singurul om recunoscut de Sfinţii Părinţi ai Bisericii ca fiind demn de încredere, de supunere, de închinare şi de adorare este Omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Care Şi-a luat trup omenesc dar fără păcat din Prea Curata Fecioară Maria. Aşa cum i-am citat deja în titlu, Sfinţii Părinţi ai Bisericii nu recunosc nici un alt fel de temei al credinţei ortodoxe decât descoperirea lui Hristos, Sfânta Scriptură întărită de Sfintele Sinoade (vezi nota 1).

Pornind chiar de la începutul Scripturii, am să amintesc că Legea lui Moise n-a instituit nici un cult al morţilor pentru că un om mort, un cadavru, era pentru evrei o sursă de necurăţie. Şi deoarece lucrurile stau astfel, pentru că Scriptura nu ne dă nici un fel de învăţături privind cultul morţilor sau al moaştelor, o să arătăm mai degrabă ce nu zice Scriptura în legătură cu cultul morţilor. Căci, aşa cum am spus, nu se găsesc nicăieri pe paginile întregii Scripturi nici un fel de porunci privind cultul morţilor. Mai mult, pentru că la evrei cadavrul era o sursă de necurăţie, atingerea de un mort, fie om sau animal, atrăgea necurăţia asupra celui ce s-a atins de cadavru, după care trebuiau îndeplinite nişte ritualuri de curăţire impuse de Dumnezeu (care erau simbolul unor adevăruri duhovniceşti de mai târziu, când urma să vină Hristos). Preoţii sau nazireii nu aveau voie să se întineze venind în contact cu un mort, nici chiar dacă ar fi fost părinţii sau fraţii şi surorile lor (Numeri 6:6-8).

Tot  Vechiul Testament, constatăm că umplerea unei cetăţi cu morţi era un mijloc de a atrage necurăţia asupra acelei cetăţi – Ezechiel 9:7: „Apoi le-a zis: ‘Întinaţi templul, umpleţi curţile cu ucişi şi ieşiţi!” Din acest text tragem concluzia că un cadavru adus într-o biserică, cu scopul de a ocroti un oraş sau o regiune, este o urâciune şi o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Aşa arată aici porunca care vine chiar de la Dumnezeu, cu privire la spurcarea templului. Dacă cineva vrea să rămână lângă un mort nu face decât să se spurce, oricine ar fi mortul. O altă dovadă în sprijinul acestei învăţături este oraşul Tiberiada. Împăratul Tiberiu, cel care a fondat acest oraş, necunoscând obiceiurile evreieşti a încorporat în el şi cimitire, ceea ce a făcut ca oraşul să fie cu greu populat, pentru că evreii nu voiau să locuiască în apropierea cimitirelor.

Legea lui Moise mai cerea ca cei ce se întorceau de la război, înainte de a intra în tabără, să se curăţească timp de şapte zile, fiindcă pe câmpul de luptă s-au atins de cadavre – Isaia 9:5: „Încălţămintea cea zgomotoasă de om războinic şi haina cea stropită de sânge vor fi aruncate în foc şi mistuite de flăcări.” În toate împrejurările şi în toate circumstanţele, mortul era un cadavru pe care evreii căutau să-l îngroape cât mai repede posibil. Chiar şi în vremurile noastre, evreii îşi îngroapă morţii în ziua când au murit.

Ortodoxia a copiat rânduieli şi obiceiuri care-şi au rădăcina în religia poporului evreu, luate din Vechiul Testament. Iată ce ne spune în privinţa aceasta teologul ortodox Nicolae Neaga: „Datina aducerii pruncului la patruzeci de zile de către mama la biserică, se bazează pe Levitic 12:2-8… Tămâia, simbolul rugăciunii, se bazează pe orânduirea veche… Slujba înmormântării e împletită aproape exclusiv cu floricele din câmpul biblic al Vechiul Testament. Ierarhia o aflăm în Vechiul Testament gata organizată. Cea creştină e după tipul sacerdoţiului vechi. Multe părţi ale veşmintelor au aceeaşi semnificaţie. Mitra arhierească e după formă şi simbol înrudită cu mitra arhiereilor biblici… Liturghia, vecernia, utrenia, toate îşi au rădăcina în Vechiul Testament. Părţile principale ale bisericii sunt întocmite pe baza veche... Vechiul Testament nu-şi dezminte rolul său creator… totdeauna este prezent.[193]

Aşadar, dacă e vorba că recunoaştem meritele poporului evreu ca fiind poporul lui Dumnezeu până la punctul de a ne conforma lor prin obiceiurile împrumutate de la ei, de ce nu rămânem şi la ritualurile practicate de ei în ceea ce priveşte cultul morţilor? Dacă Vechiul Testament este TOTDEAUNA prezent în viaţa şi practicile ortodoxe, de ce nu se vede prezent şi în ce priveşte cultul morţilor şi al moaştelor? Dacă este aşa cum spune preotul profesor Nicolae Neaga şi Slujba înmormântării e împletită aproape exclusiv cu floricele din câmpul biblic al Vechiul Testament, întrebăm: în care parte din câmpul biblic al Vechiul Testament se întâlnesc obiceiurile practicate de ortodoxia de azi la slujbele de înmormântare?

Prima înmormântare notată în Noul Testament este aceea a martirului Ştefan. Tot ceea ce ni se arată aici este că „nişte bărbaţi cucernici au îngropat pe Ştefan şi au făcut mare plângere pentru el” (Faptele Apostolilor 8:2). Cuvântul Domnului nu spune nimic despre câte vămi au fost făcute pentru odihna sufletului lui Ştefan, câte pomeni, câte prosoape ş.a.m.d. Ştefan era unul dintre cei mai de seamă sfinţi ai timpului şi, cu toate acestea, a fost înmormântat fără nici un fel de ceremonial pompos. La evrei, poporul ales al lui Dumnezeu de la care ne vine mântuirea (Ioan 4:22), înmormântarea este simplă, aşa cum s-a arătat mai sus, vorbind despre Vechiul Testament. La fel se spune şi despre Anania (Faptele Apostolilor 5:6) şi despre nevasta lui (versetul 10): „Şi sculându-se cei mai tineri, l-au înfăşurat şi, scoţându-l afară, l-au îngropat.” Nu se vorbeşte despre nici o pomană şi despre nici un parastas. Pentru că mântuirea neamurilor vine de la evrei Noul Testament, în care se vorbeşte despre mântuirea noastră, a continuat exact aceleaşi obiceiuri ale evreilor din vremea Vechiului Testament. Asta ar fi trebuit să nu uităm noi, ortodocşii. Pentru că la iudei înmormântarea era simplă, aşa au continuat-o şi creştinii Noului Testament din Biserica primară. Oare noi să avem alte obiceiuri? Da, pot fi, dar nu la noi, creştinii ortodocşi!

Mai presus de toate acestea, trebuie să ţinem cont de faptul că Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu ne lasă nici un fel de învăţături scrise privind cultul morţilor. Cum ar fi putut să ne lase astfel de învăţături în timp ce, pe de altă parte, ne învaţă la Evrei 9:27 că după moarte vine judecata? Mântuitorul i-a spus tâlharului de pe cruce: „Adevărat grăiesc ţie: Azi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23:43). Bogatului care a ajuns în locuinţa morţilor nu i s-a mai acordat nici un fel de şansă de a avea parte la un loc cu Avraam, ca rezultat al rugăciunilor celor rămaşi pe pământ. Avraam i-a spus că „între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi” (Luca 16:26). Nu i-a mai rămas bogatului nici o şansă, pentru toată eternitatea. Puteau să se tot roage cei de pe Pământ pentru el, cine i-ar fi ascultat? Cu ce l-ar fi putut ajuta pe bogat rugăciunile celor de pe Pământ, dacă prăpastia aceea fusese făcută de Dumnezeu atât de mare încât nimeni să nu o poată trece? Şi, atenţie!, bogatul ne este arătat în locuinţa morţilor imediat după moartea lui.

Am făcut acest comentariu pentru a se înţelege că este o singură moarte şi o singură judecată, care este decisivă pentru toată eternitatea, aşa cum arată Sfânta Scriptura la Evrei 9:27.

Mergând înapoi la obiceiurile practicate în Scriptura Vechiului Testament, am să amintesc că dacă la păgâni era instituită o tehnică a pomenirii celor decedaţi şi aducerea de ofrande la mormintele lor, Legea lui Moise e clară în acest domeniu. Atunci când se aducea zeciuiala în templu, cel ce o aducea trebuia să declare (sublinierile îmi aparţin): „Din ele în întristare n-am mâncat, din ele întru necurăţie n-am cheltuit, din ele celui mort eu nu i-am dat; de glasul Domnului, Dumnezeului meu, am ascultat, după cum Tu mi-ai poruncit am făcut” (Deuteronom 26:14 Anania).

Aici se arată care este porunca lui Dumnezeu cu privire la cultul morţilor prin cuvintele: „celui mort eu nu i-am dat, după cum Tu, Doamne, mi-ai poruncit”. Aşadar, o mâncare dată ca pomană pentru un mort e un lucru necurat înaintea lui Dumnezeu, este făcut împotriva poruncii Lui şi, prin urmare, nu e nici primit înaintea Domnului, aşa cum arată versetul mai sus citat. Iar mortul nici atât n-o mănâncă. Înţelegem că dacă Dumnezeu priveşte ca o scârbă pomenile făcute la morţi, iar morţii nici atât nu mai mănâncă pentru că sunt ei mâncaţi de viermi, pomenile sunt de provenienţă păgână. Ele sunt importate în creştinism de la zeii păgâni, urâte de Dumnezeu şi pedepsite cu asprime la vremea cuvenită.

Cultul zeului Baal era interzis pentru Israel şi interdicţia era motivată prin intolerabila sacrificare a copiilor. Corespondentul acestui zeu era Hadad, un alt zeu al vremii adorat în Babilon. În Noul Testament zeul acesta apare sub numele de Belzebut, ceea ce înseamnă diavol, satan. De aceea Dumnezeu i-a şi pedepsit pe evrei atunci când au mâncat vite jertfite pentru cei morţi (Psalmul 106:28). Tot în versetul acesta se arată şi că Dumnezeu S-a mâniat pe aceia care au mâncat jertfele morţilor şi chiar a omorât pe mulţi dintre ei din cauza aceasta.

Este necesar să înţelegem cât mai corect cum priveşte Dumnezeu pomenile făcute în numele morţilor. Şi să nu uităm, evreilor „li s-au încredinţat cuvintele lui Dumnezeu” (Romani 3:2), Iisus a fost evreu, primii creştini au fost evrei şi nu le putem atribui practici de care ei se îngrozeau.

Odată cu trecerea din viaţa aceasta, soarta ne este pecetluită pentru toţi vecii, fără putinţă de schimbare. Potrivit învăţăturii pe care o avem în descoperirea lui Hristos, un om care a plecat din lumea aceasta ia cu sine tot bagajul de fapte bune sau rele pe care le-a făcut în timpul vieţii când trăia pe Pământ. Tocmai adevărul acesta ni-l comunică textul de la Apocalipsa 14:13 (Anania): „Fericiţi sunt morţii care de-acum înainte mor întru Domnul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor îi însoţesc.“ Mai avem, tot în Noul Testament, o altă dovadă care ne lămureşte fără nici un pic de confuzie că, după ce ai trecut din viaţa aceasta, soarta îţi este pecetluită pentru toată veşnicia: pilda lui Lazăr şi a bogatului (Luca 16), amintită deja mai sus. Acolo ni se arată că bogatul a trecut în veşnicie fără ca în timpul vieţii sale pe Pământ să se îngrijească de legătura lui cu Dumnezeu. A mai putut face el ceva pentru a-şi schimba soarta veşnică? Ne spune Mântuitorul că i-ar mai fi fost oferită bogatului vreo şansă de a fi izbăvit din văpaia în care groaznic se chinuia? Nu. Şi nici cu privire la fraţii lui care au rămas pe Pământ n-a mai putut fi ajutat. Atunci când l-a rugat pe Avraam să trimită pe cineva din morţi la fraţii lui de pe Pământ, i s-a spus că nu se poate. Avraam i-a făcut cunoscut bogatului că celor vii, rămaşi pe Pământ, Dumnezeu le-a pus la dispoziţie Legea lui Moise. Dacă ei nu vor asculta de Legea lui Moise, nu vor asculta nici chiar dacă cineva ar învia din morţi şi le-ar vesti lucrurile acestea. Astfel, Mântuitorul ne arată că numai aici, pe Pământ, se poate alege soarta de dincolo de mormânt. Dacă cineva vrea să aibă parte de locul în care a ajuns Lazăr trebuie să ia aminte la Cuvântul lui Dumnezeu acum, cât se află încă în viaţă.

 • Judecata, sau judecăţile?

Urmează să analizăm o altă învăţătură a Scripturii lui Dumnezeu, greşit interpretată de învăţăturile oamenilor de pe Pământ. Doctrina aceasta a oamenilor ne învaţă că poţi să trăieşti aici, pe Pământ, fără grija veşniciei, pentru că după ce mori se vor ruga pentru tine cei rămaşi în urma ta şi vei ajunge, totuşi, în rai, ca urmare a mijlocirii lor. Urmează să aflăm acum învăţăturile Scripturii cu privire la acest subiect. Vom căuta să aflăm direct din poruncile lui Dumnezeu, adică Sfânta Scriptură, dacă El a rânduit ca cei de pe Pământ să cumpere un loc în rai cu bani, prin rugăciunile preoţilor sau ale altor sfinţi, prin pomeni sau alte lucruri de felul acesta, fie pentru sine, fie pentru un alt om care a murit şi se află în locul de chin. Vom afla, de asemenea, şi dacă după moarte se va mai putea face vreodată schimbarea din iad în rai.

Câte judecăţi sunt? Sunt mai multe judecăţi sau numai una singură? Pentru aceasta vom deschide Biblia la Evrei 9:27-28 şi vom citi aceste versete în câteva traduceri, după cum urmează:

Biblia de la 1688: „Şi după cum iaste rînduit oamenilor o dată a muri, iară după aceasta judecata e, Aşa şi Hristos, odată aducându-Se ca a multora păcate a rădica…”

Biblia de la 1988: „Şi precum este rânduit o dată oamenilor să moară, iar după aceea să fie judecata, Tot aşa şi Hristos, după ce a fost adus odată jertfă, ca să ridice păcatele multora…

Biblia Anania: „Şi aşa cum oamenilor le este rânduit ca o singură dată să moară – după care e judecata, tot astfel şi Hristos, după ce o singură dată a fost adus jertfă ca să ridice păcatele multora, …

Biblia King James: „And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, So Christ was, once offered to bear the sins of many…”

Trei observaţii demne de toată luarea aminte se cer semnalate cu privire la similitudinea textelor mai sus citate din cele cinci traduceri ale Bibliei. Prima observaţie se referă la menţiunea unei singure judecăţi, a doua la o singură jertfă lui Hristos, a treia la faptul că a fost adusă o singură dată. Se poate observa aici o relaţie între aceste expresii prin cuvintele de legătură „tot aşa”. Cuvintele de legătură tot aşa întăresc valoarea menţiunii unei singure judecăţi, prin temeinicia celorlalte două locuri unde se vorbeşte despre o singură jertfă a lui Hristos şi a faptului că a fost adusă o singură dată. Omul moare o singură dată şi este judecat o singură dată, tot aşa după cum Hristos a murit o singură dată şi a făcut ispăşirea o singură dată. Nu este în toată Scriptura nici un fel de aluzie prin care să se înţeleagă că sunt două judecăţi. Toate textele de mai sus vorbesc despre judecata, una singură, nu judecăţi, adică două, nici atât mai multe. Mai mult, Biblia lui Cantacuzino face specificaţia că judecata e, deci la singular. La fel şi versiunea Anania.

Şi pentru că ne aflăm acum la capitolul în care vorbim despre cultul morţilor, trebuie să acordăm un loc deosebit şi învăţăturii potrivit căreia un mort care nu s-a pocăit în viaţa aceasta poate să ajungă totuşi în rai după ce a murit, graţie rugăciunilor de mijlocire a celor care au rămas în viaţă pe Pământ.

Vom începe prin a aminti din nou învăţătura Mântuitorului dată cu prilejul pildei lui Lazăr şi a bogatului nemilostiv din Luca 16:26. Îl întâlnim acolo pe Avraam din rai, părinte al tuturor celor ce cred (Romani 4:11), explicându-i bogatului care se afla în locul de chin că “între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.” Mărturia aceasta a părintelui tuturor celor ce cred, care ne vorbeşte de dincolo de mormânt şi pe care ne-o relatează Fiul lui Dumnezeu, ne demonstrează adevărul că după moarte omul ajunge în locul pe care şi l-a pregătit când era încă pe Pământ şi că, odată ajuns în unul din cele două locuri, în rai sau în iad, nu-şi va mai putea schimba locul acesta niciodată, în veci de veci. Între cele două locuri, locul de fericire al raiului şi locul de chin al iadului, este o prăpastie mare, aşa încât nimeni să nu poată trece de la un loc la altul – nici măcar Avraam nu mai poate trece această prăpastie, chiar dacă ar vrea. Mărturia lui Avraam, de dincolo de mormânt, nu ne lasă nici un fel de speranţă că această prăpastie s-ar putea face vreodată mai mică. De-aici trebuie să înţelegem că, şi dacă ar mai fi fost mai multe judecăţi aşa cum pretind învăţăturile omeneşti, prăpastia aceasta rămâne mai departe de netrecut. Bogatul care a ajuns în locul de chin nu se va mai putea muta niciodată în rai!

 • Slujba de Mijlocitor şi de mijlocitori

Al doilea element care se cere limpezit se referă la practicarea rugăciunii de mijlocire pentru cei morţi – subiect pe care-l vom trata într-un cadru mai elaborat. Mai întâi trebuie să vorbim despre rugăciunea de mijlocire a credincioşilor pentru păcătoşi şi necredincioşi prin aducerea lor în faţa lui Iisus. După aceea vom vorbi despre rugăciunea Mijlocitorului Hristos pentru întreg neamul omenesc făcută înaintea lui Dumnezeu pe temeiul jertfei Lui răscumpărătoare. Dacă ar trebui să definim aceste două tipuri de mijlocire în numai câteva cuvinte, am putea spune astfel: mijlocirea credincioşilor pentru oameni se mărgineşte la a aduce aminte lui Dumnezeu de nevoile lor (fie ale păcătoşilor, fie ale credincioşilor); mijlocirea lui Hristos înaintea lui Dumnezeu priveşte răscumpărarea păcătoşilor din pierzare şi păcat, în temeiul preţului plătit de El la Golgota şi, după caz, reabilitarea credincioşilor căzuţi în vreun păcat oarecare. Despre aceste două tipuri de mijlocire vom vorbi în continuare.

Lăsând la o parte imposibilitatea trecerii din locul de chin la locul de fericire, despre care am vorbit deja până aici, să vedem acum ce spune Scriptura despre slujba de mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Căci dacă se poate susţine cu argumente că Dumnezeu mută pe cei din iad în rai ca urmare a mijlocirii oamenilor vii de pe Pământ, atunci ni se cere să înţelegem cât de adevărată este învăţătura cu privire la slujirea omului ca mijlocitor între oameni şi Dumnezeu. Mijlocitorul Hristos a plătit plata păcatului nostru prin moartea Sa şi ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu ispăşindu-ne păcatele prin sângele Său sfânt. Astfel face Hristos mijlocirea pentru noi, plătind preţul cerut de Dreptatea şi Sfinţenia lui Dumnezeu. Dar ce au de oferit lui Dumnezeu oamenii care se pogoară din Adam cel păcătos, ce preţ oferă ei lui Dumnezeu atunci când mijlocesc pentru răscumpărarea unui păcătos? Este adevărat că, odată ce am învăţat din pilda lui Lazăr şi a bogatului că, după ce a murit, omul nu-şi mai poate schimba locul în care-şi va petrece veşnicia, nici n-ar mai fi nevoie să vorbim despre mijlocirea celor vii de  pe Pământ pentru morţii care s-au săvârşit din viaţă.

Iată ce spune Scriptura despre mijlocire:

Faptele Apostolilor 4:10-12 (Anania): „Iisus Hristos Nazarineanul… întru nimeni altul nu este mântuirea, căci sub cer nu este dat între oameni nici un alt nume întru care noi trebuie să ne mântuim.”

1 Timotei 2:5-6 (Anania): „Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: Omul Hristos Iisus, Cel ce S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi…”

Este imperativ să se facă distincţia între cele două categorii de mijlocire. Credincioşii mijlocesc prin rugăciuni, aducând pe oameni la picioarele Mijlocitorului în vederea mântuirii lor, dar aceasta numai în timpul vieţii. Odată aduşi prin rugăciuni înaintea Lui, numai El,  Mijlocitorul Iisus Hristos, este Acela care face lucrarea de mijlocire înaintea lui Dumnezeu, pentru că numai El, fiind şi om şi Dumnezeu, a putut plăti plata păcatului şi ne-a putut îndumnezei. Scriptura vorbeşte insistent despre nevoia de a ne ruga unii pentru alţii. Dar, atenţie!, aici nu este vorba despre lucrarea de mântuire a păcătoşilor, deoarece expresia unul pentru altul (Iacov 5:16) se referă la noi, credincioşii, care suntem deja primiţi înaintea Lui ca urmare a mijlocirii Fiului Său. Biblia arată foarte desluşit că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi (Ioan 9:31). Deci aici nu se tratează rugăciunea în vederea mântuirii, ci se vorbeşte despre lucrarea de a ne sprijini unul pe altul în nevoile noastre spirituale.

Este adevărat că vindecarea paraliticului din Marcu 2, purtat de cei patru prieteni ai săi pe un pat şi aşezat înaintea Mântuitorului, ne încurajează foarte mult la a purta în rugăciune înaintea Domnului pe cei nemântuiţi din jurul nostru, cu scopul de a fi mântuiţi şi ei. Lucrul acesta este necesar şi este bine primit înaintea Domnului.[194] Dar trebuie să dăm toată luarea aminte la deosebirea fundamentală dintre slujba de (1) Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni prin sângele Sfânt vărsat ca satisfacere a Dreptăţii dumnezeieşti împotriva păcatului, şi (2) slujba de purtare pe „braţe” de rugăciune a oamenilor, cum a fost cazul slăbănogului purtat de braţele prietenilor săi . Aceste două slujbe sunt tot atât de departe una de alta pe cât este Cerul departe de Pământ. Cum zice şi Isaia 55:9: „Cât de departe sunt cerurile de la pământ, aşa de departe sunt căile Mele de căile voastre şi cugetele Mele de cugetele voastre.

În continuare vom trata mai pe larg fiecare dintre cele două feluri de mijlocire:

             1) Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni face o lucrare de împăcare între cele două părţi: Dumnezeul Cel Sfânt şi omul păcătos. Într-o parte este Dumnezeul Cel Sfânt, a cărui dreptate cere răzbunarea ofensei aduse prin păcatul omului, iar în cealaltă parte este omul vinovat, condamnat la pieire veşnică de la faţa lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este crudă, neîmpăcată, necruţătoare. Nimeni şi nimic n-o poate răzbuna în afară de sânge, dar sânge sfânt. Şi de ce sânge sfânt? Pentru că păcatul atentase la sfinţenia lui Dumnezeu, iar sfinţenia lui Dumnezeu nu putea fi împăcată decât tot cu sfinţenie dumnezeiască. Omul şi-a primit plata păcatului săvârşit prin moarte – alungarea lui pe veci de la faţa lui Dumnezeu – dar slava lui Dumnezeu nu putea fi împăcată prin aceasta. De aceea a trebuit să fie vărsat sângele Fiului Omului.

Se vorbeşte des despre posibilitatea de a „cumpăra” un loc în raiul lui Dumnezeu. Pentru cei interesaţi în cunoaşterea preţului pe care-l cere Dumnezeu, amintim textul de la 1 Timotei 2:5-6 (Anania): „Cel ce S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi…” Numai cu acest preţ se poate „cumpăra” un loc în raiul lui Dumnezeu pregătit nouă, oamenilor. Pot oamenii păcătoşi de pe Pământ să ofere ei lui Dumnezeu acest preţ de răscumpărare în vederea morţilor pentru care se roagă?

Vorbind mai departe despre slujba de mijlocire a Mântuitorului, vom face observaţia că Mijlocitorul aduce sângele Său sfânt (acesta fiind preţul cerut de Dumnezeu), vărsat pentru păcătosul care vrea să-l accepte şi, în felul acesta, poate avea loc reconcilierea între Dumnezeul Cel Sfânt şi omul cel păcătos. Dumnezeul Cel Sfânt poate primi acum pe păcătosul vinovat care acceptă spălarea păcatelor sale cu sângele sfânt al lui Iisus, căci NUMAI SÂNGELE SFÂNT AL LUI IISUS are trecere înaintea Dumnezeului Cel Sfânt. Acesta este preţul pe care-l cere El – şi nu se va târgui cu nimeni asupra acestui preţ.

Aceasta este slujba exclusivă a Mântuitorului Hristos. Numai El, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat întrupat în umanitate, a putut oferi preţul sângelui Său sfânt Dumnezeului Celui Sfânt şi Drept; numai El, om din om adevărat (dar fără păcat), a putut să ne îndumnezeiască pe noi, oamenii, făcându-ne astfel copii ai lui Dumnezeu – desigur, numai pe aceia care primesc adăpostul sângelui lui Iisus.

Să mai luăm aminte la un alt adevăr. În cartea Ieşirea 32:33, Dumnezeu îi vorbeşte lui Moise: „Pe acela care a greşit înaintea mea îl voi şterge din cartea Mea.” Ce am putea zice despre o persoană care nu s-a pocăit cât era pe Pământ şi moare, iar Dumnezeu a hotărât ca acea persoană să fie ştearsă din cartea Lui pentru că a refuzat harul pocăinţei?! Îşi va putea schimba Dumnezeu hotărârea numai ca urmare a slujbei ce i se face acelei persoane coborâte în mormânt? Cine i-ar putea porunci lui Dumnezeu să-Şi schimbe hotărârea?

Înţelegem, astfel, de ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos este singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. El este singurul Mijlocitor, deoarece numai sângele Lui sfânt poate plăti pătarea sfinţeniei lui Dumnezeu comisă prin păcat. Aşa cum spune şi o carte[195], „raiul se dobândeşte prin Iisus Hristos, Domnul nostru.” Dar să nu uităm că dobândirea raiului prin Iisus este posibilă numai pentru aceia care Îl acceptă pe Iisus ca Răscumpărător, ca Mijlocitor al lor între ei şi Dumnezeu, în vremea cât sunt încă în viaţă. Îi vom auzi pe Sfinţii Părinţi spunând acelaşi lucru.

            2) Când însă trebuie ca noi, credincioşii, să ne rugăm pentru mântuirea celor păcătoşi şi să-i aducem înaintea Mijlocitorului între Dumnezeu şi  oameni, aceasta este slujba noastră, a acelora care am fost spălaţi prin baia naşterii celei de a doua (Tit 3:5), prin pocăinţă urmată de credinţa în Evanghelie (Marcu 1:15) şi botez (Marcu 16:16). Ca unii care am fost deja acoperiţi de sângele sfânt al Mijlocitorului atunci când ne-am pocăit, ne-am botezat şi am crezut în Evanghelie, putem acum să ne rugăm pentru cei din jurul nostru. Putem să cerem lui Dumnezeu să-i călăuzească şi pe ei pe drumul pocăinţei dar, aşa cum s-a spus în nenumărate rânduri, aceasta se poate numai atâta vreme cât cei pentru care ne rugăm sunt încă în viaţă şi pot accepta liberi şi conştienţi jertfa Singurului Mijlocitor între Dumnezeu şi ei.

Încă o observaţie demnă de toată luarea aminte în cadrul acestui subiect se referă la faptul că rugăciunea este o trăsătură caracteristică fiecărui credincios în mod egal, fără nici un fel de deosebire. Fiecare credincios care a trecut prin pocăinţă, botez şi credinţă în Evanghelie are dreptul înaintea lui Dumnezeu să se roage pentru cei din jurul lui ca să capete şi ei mântuirea. Un credincios are dreptul şi obligaţia de preot să se roage lui Dumnezeu. Potrivit învăţăturii noastre ortodoxe, fiecare credincios are preoţia lui Dumnezeu pe care o primeşte atunci când se întoarce la Dumnezeu, aşa cum ne este arătat la 1 Petru 2:9. Pentru că fiecare credincios are această preoţie, aşa cum se arată în învăţătura ortodoxă, fiecare credincios are dreptul şi obligaţia la slujba de preot, respectiv la rugăciunea pentru cei din jur.

Deosebirea dintre slujba marelui preot, care, în zilele noastre, este Hristos (Evrei 4:14) şi a preoţilor care suntem noi, credincioşii Lui, se vede în slujbele Vechiului Testament. La cartea Ieşirea 30:10 ni se arată că Aaron, care era mare preot (întruchipând pe Marele Preot Iisus Hristos din perioada nou testamentară), făcea ispăşire pe coarnele altarului şi ispăşirea aceasta o făcea o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă. El intra singur în Sfânta Sfintelor, în faţa lui Dumnezeu, şi făcea ispăşirea. Ceilalţi, fiii lui, erau preoţii de rând (aceştia suntem noi!) care aduceau jertfele şi toate celelalte dar, atenţie!, numai el, Aaron, intra odată pe an înaintea lui Dumnezeu şi făcea ispăşire. Slujba aceasta a Singurului Mijlocitor dintre Dumnezeu şi oameni este arătată în Evrei 9:11-14: „Dar Hristos, Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, venind prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit – nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta – a intrat o dată pentru totdeauna în sfânta-sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, aflându-ne nouă răscumpărare veşnică. Fiindcă dacă sângele de ţapi şi de tauri şi cenuşa de junică, stropindu-i pe cei întinaţi, îi sfinţeşte prin curăţirea trupului, atunci sângele lui Hristos, cel ce fără prihană prin veşnic Duh I s-a adus lui Dumnezeu, cu cât mai mult va curăţi conştiinţa voastră de faptele cele moarte, ca să-I slujiţi Dumnezeului-Celui-Viu!

Iată, deci, felul în care aici ni se arată că Hristos, ca Marele Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, venind prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit – nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta – a intrat o dată pentru totdeauna în sfânta-sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, aflându-ne nouă răscumpărare veşnică. Iar noi, ceilalţi, care suntem răscumpăraţii Lui, facem slujba de preoţi, aşa cum este descrisă în cartea Leviticului din Vechiul Testament, rugându-ne pentru cei din jurul nostru. Iar ceea ce facem noi este exact slujba celor patru prieteni ai slăbănogului din Marcu 2. Cei patru au purtat pe prietenul lor slăbănog pe un pat şi l-au adus în faţa Domnului Iisus. Ei însă nu l-au putut vindeca. Dacă ar fi putut face ei slujba vindecării nu s-ar mai fi chinuit să-l poarte o cale, poate, destul de lungă şi apoi să-l pogoare prin acoperiş în casa omului unde se afla Iisus. Ei nu l-au putut vindeca şi, tocmai de aceea, l-au adus în faţa Aceluia care avea puterea de vindecare. Slujba lor a fost, în modul cel mai simplu, purtarea prietenului pe braţe înaintea Vindecătorului.

De asemenea, se vede aici că slăbănogul a primit în mod cu totul conştient slujba de vindecare a Mântuitorului prin aceea că, la porunca Mântuitorului, s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a plecat acasă. Prietenii doar l-au adus înaintea Vindecătorului. Când s-a pus însă problema acceptării lucrării făcute de Vindecător, aici a intrat în scenă aportul slăbănogului. Mântuitorul a dat porunca iar slăbănogul a fost acela care a ascultat porunca Mântuitorului şi apoi a împlinit-o – nu prietenii care-l aduseseră!

În acelaşi fel îi purtăm şi noi pe cei nemântuiţi pe braţele rugăciunilor noastre şi-i aducem înaintea lui Iisus ca El să-i vindece, pentru că doar el poate să Se prezinte înaintea lui Dumnezeu în locul acelor păcătoşi şi să-i mântuiască. Iar după ce i-am adus în rugăciune înaintea Lui, îi lăsăm acolo ca ei să primească sau să respingă mântuirea Vindecătorului. Totul rămâne pe mai departe între cel prezentat lui Iisus prin rugăciune şi Mântuitorul înaintea căruia e adus.

Aceasta este rugăciunea care ni se cere nouă să o facem pentru cei pierduţi. Necredincioşii nu pot face această slujbă, la fel după cum nişte slăbănogi lungiţi pe paturile lor de boală n-ar fi putut purta pe slăbănogul acela înaintea lui Iisus. Numai noi putem face slujba aceasta, noi cei care am fost ridicaţi de Mântuitorul din patul stării noastre de păcat şi pierzare! Noi putem şi noi îi vom aduce înaintea lui Iisus! Apoi El va face restul, pentru că numai El poate plăti înaintea lui Dumnezeu preţul sângelui sfânt, vărsat pentru spălarea păcatelor. Noi suntem chemaţi să ne rugăm în Numele Lui iar El va lucra, aşa cum El Însuşi ne învaţă la Ioan 14:13-14: „Şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face,  pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face

Aceasta este deci deosebirea dintre slujba Mijlocitorului Hristos între Dumnezeu şi oameni şi slujba noastră, a păcătoşilor mântuiţi, de a purta pe „braţe” de rugăciune pe cei pierduţi la tronul de milă şi îndurare al lui Dumnezeu.

Rugăciunea este nu numai privilegiul, ci şi obligaţia de onoare a fiecărui credincios, pentru că fiecare credincios Îl are ca Mântuitor pe Fiul lui Dumnezeu. Nu există nici un fel de ierarhie în domeniul rugăciunii, după cum am arătat şi mai sus. Pavel, cel era “chemat să fie Apostol al lui Isus Hristos” (1 Corinteni 1:1), apelează la rugăciunile acelora care au venit la mântuire prin el, dovedind prin aceasta că, atunci când vine vorba despre mijlocire înaintea Mântuitorului, aceasta este partea egală a FIECĂRUI credincios. Scriptura ne învaţă că privilegiul rugăciunii de mijlocire, este partea FIECĂRUIA în mod egal. De ce? Pentru că rugăciunea este făcută în Numele Mijlocitorului Iisus. Vindecarea slăbănogului a fost lucrarea lui Iisus, nu a acelora care l-au purtat.

De aceea, numai Mântuitorul poate mijloci la Tatăl pentru neamul păcătos ca să aducă iertarea acelora pe care noi îi aducem la El pe „braţele” rugăciunii. Tocmai asta ne demonstrează şi marele Apostol al neamurilor, Pavel, atunci când solicita rugăciunile copiilor lui (Efeseni 6:19) pe care el i-a născut în Evanghelie (1 Cor. 4:15). Pavel înţelegea foarte bine că nici chiar el nu are un drept mai mare la tronul milei lui Dumnezeu decât cei aduşi la mântuire prin el. Prin aceasta înţelegem că rugăciunile noastre nu-şi trag puterea din meritele noastre înaintea lui Dumnezeu, ci din meritele Mântuitorului în numele Căruia ne rugăm.

Aşadar, Pavel este singurul om din vremea harului care „a fost răpit în rai, şi a auzit cuvinte, care nu se pot spune, şi pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească” (2 Corinteni 12:4). Tot Pavel este şi singurul om pe urmele căruia Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu ne porunceşte în Sfânta Scriptură de două ori să călcăm (1 Corinteni 4:16 şi 1 Corinteni 11:1). Cu toate aceste merite unice în rândul celor din vremea harului, nici chiar el nu-şi atribuie merite superioare faţă de ceilalţi credincioşi atunci când este vorba despre mijlocirea înaintea lui Dumnezeu în Numele lui Iisus.

Am arătat până aici că adevărata noastră credinţă ortodoxă, clădită pe descoperirea lui Hristos, care a venit de la evrei şi a fost continuată în Biserica Lui, nu are nici un fel de tangenţă cu cultul morţilor şi al moaştelor. Există o bogată literatură care arată cu lux de amănunte provenienţa păgână a fiecărui obicei din cultul morţilor, dar acest subiect nu face parte din tema cărţii noastre. Tema centrală a cărţii de faţă este să evidenţieze bazele adevăratei noastre credinţe ortodoxe de la originea lor, atât potrivit Sfintei Scripturi, cât şi potrivit Sfintei noastre Tradiţii Ortodoxe, al cărei început îl are în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.

ƒ    Ce spun scriitorii bisericeşti de-a lungul veacurilor despre mântuirea de după moarte şi cultul morţilor

Pentru că urmează să ne îndeletnicim cu citatele Părinţilor şi scriitorilor bisericeşti, vom face un scurt comentariu privitor la un alt punct sensibil. Vom vedea în curând o listă a câtorva Părinţi ai Bisericii şi scriitori bisericeşti care se aliniază adevărului Scripturii cu privire la o singură judecată şi la un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. În acelaşi timp, există scriitori care au luat, mai mult sau mai puţin, poziţia ereticilor. Orice ortodox care acceptă temelia adevăratei noastre credinţe ortodoxe va trece de partea acelor citate care se aliniază descoperirii lui Hristos, adică Sfintei Scripturi. Noi avem datoria să semnalăm învăţăturile abătute de la Cuvânt şi, aşa cum ni se porunceşte la 2 Ioan 1:10-11, să nu le primim şi nici să nu le zicem bun venit. Chiar şi atunci când vom întâlni un scriitor care a oscilat în scrierile sale adoptând, câteodată, ambele poziţii, noi vom lua ceea ce a scris potrivit cu dreptarul adevăratei noastre credinţe ortodoxe. Toţi suntem oameni şi toţi greşim în multe chipuri (Iacov 3:2). Nu ne-au învăţat chiar ei, scriitorii bisericeşti, să nu luăm nimic nici chiar de la ei dacă nu este întemeiat pe adevărul Sfintei Scripturi?! Chiar ei ne-au învăţat să fim selectivi la citirea scrierilor lor, aşa după cum ne îndeamnă Sf. Chiril al Ierusalimului:  „Nici chiar pe mine, care-ţi vorbesc acestea, să nu mă crezi dacă nu vei primi din Dumnezeieştile Scripturi dovada celor ce-ţi vorbesc. Mântuirea noastră constă în dovezile Dumnezeieştilor Scripturi.”[196] Căci aşa cum ne învaţă şi Ioan Zăgrean, „toate învăţăturile greşite cu privire la o învăţătură de credinţă sunt erezii”, iar „anumite credinţe şi practici religioase deşarte, care sunt rămăşiţe ale vechilor religii păgâne şi care nu pot fi puse de acord cu religia creştină, sunt superstiţii”[197]. De aceea ne îndeamnă Sf. Chril al Ierusalimului să nu luăm vreo învăţătură, nici chiar dintre ale lui, care n-ar fi întemeiată pe Sfintele Scripturi. Iar prin aceasta el nu face decât să se alinieze cu porunca lui Dumnezeu de a asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni (Faptele Apostolilor 5:29). Cei care Îl cinstesc pe Dumnezeu numai cu buzele, dar trăiesc după învăţături şi porunci omeneşti sunt arătaţi de Mântuitorul ca urmându-L în zadar (Marcu 7:7).

În cadrul acestui capitol vom aduce, aşadar, mărturiile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, cât şi a altor scriitori bisericeşti care demonstrează că, privind înţelegerea cultului morţilor şi a moaştelor, Sfânta Tradiţie Ortodoxă cea adevărată este aliniată în mod desăvârşit cu dreptarul credinţei noastre – Sfânta Scriptură. Cum ar fi putut fi altfel? Oare nu sunt ei, Părinţii Bisericii aceia care au anatemizat pe oricine aduce o micşorare, o adăugire sau vreo schimbare oarecare Sfintei Scripturi socotind-o ca fiind însufleţirea diavolului, aşa cum am arătat chiar în titlul acestei cărţi?! Tocmai cu aceste mărturii ale lor ne vom îndeletnici pe parcursul capitolului de faţă punând la dispoziţia cititorilor un material bibliografic detailat:

Clement din Roma: „Să ne pocăim cât timp suntem pe Pământ…. să ne pocăim cu toată inima noastră de orice am făcut aici în trup, ca să putem fi mântuiţi de Domnul, câtă vreme avem încă oportunitatea să ne pocăim. Căci după ce am plecat din lumea aceasta nu vom mai fi în stare să ne pocăim (vezi Luca 16:19-31). Câtă vreme avem ocazia să fim vindecaţi, să ne încredinţăm lui Dumnezeu, Medicul, şi să-I plătim taxa ce o cere. Ce taxă? Pocăinţa dintr-o inimă sinceră, căci El cunoaşte mai dinainte toate lucrurile şi ştie şi ce este în inimile noastre.[198]

Iustin Martirul: „Afirm că… nepocăindu-se înainte de moarte NU se pot mântui întru nimic…”[199]

Sf. Ioan Damaschin, vorbind despre moarte, o asemăna cu căderea îngerilor: „Precum îngerii după cădere nu mai au posibilitatea de a se pocăi şi de a reveni la starea de sfinţenie originală, tot aşa nici oamenii nu se mai pot pocăi după moarte, şi ei înşişi nu-şi mai pot ajuta cu nimic pentru îmbunătăţirea sorţii.[200]

Sf. Ioan Gură de Aur: „Ca nu cumva plecând de aici neîndreptăţiţi, să suferim pedeapsa cea mai de pe urmă. Dacă în viaţa aceasta vom arăta sârguinţă, fie chiar cât de mică, vom câştiga foarte mult; iar de nu vom avea grijă ci vom pleca de aici fără să fim buni, apoi chiar dacă ne-am pocăi acolo cât de mult, totuşi cu nimic nu ne vom folosi. Căci trebuie să te lupţi în timp ce te găseşti înăuntrul valurilor, iar nu după ce s-a isprăvit priveliştea să plângi şi să te boceşti fără de nici un folos, după cum făcea cel bogat din Evanghelie…[201] În aceeaşi operă, vorbind despre urâciunile cultului morţilor şi al moaştelor, Sf. Ioan Gură de Aur spune: „Ce s-ar putea spune despre obiceiurile introduse la moarte… despre acele plânsete de pe la morminte, despre îngrijirea cea mare pentru monumente, despre droaia aceea de femei bocitoare, despre observaţiile zilelor? Spune-mi. Şi cum să nu fie dovada celei mai de pe urmă nebunii?[202]

Arhimandritul Gherontie Ghenoiu vorbeşte despre imposibilitatea mântuirii după moarte. Să luăm aminte la spusele lui care sunt încuviinţate şi întărite de cea mai mare autoritate a BOR, patriarhul Teoctist, pentru ca să ne putem convinge singuri de marile rătăciri în care se cufundă toţi aceia care, aşa cum arată Sfânta Scriptură la Tit 1:14, „dau ascultare basmelor şi poruncilor unor oameni care se abat de la adevăr.” Adevăraţii credincioşi ortodocşi sunt numai cei care se ţin strâns de dreptarul credinţei noastre ortodoxe, care este descoperirea lui Hristos aşternută pe paginile Sfintei Scripturi. Iată, aşadar, ce ne spune arhimandritul Gherontie Ghenoiu: „Noi putem să ne mântuim numai cât suntem în acest trup; după moarte NU mai este mântuire.” Apoi, continuă: „Un al treilea loc, după cum susţin catolicii, zis ‘purgatoriu’, nu există. Omul numai cât este în viaţă îşi poate dobândi mântuirea; după moarte nu mai este pocăinţă… De aceea, ştiind noi că numai în viaţa aceasta putem dobândi mântuirea şi că după moarte nu mai este pocăinţă, să ne străduim în tot timpul cât trăim pe Pământ la toată fapta bună…[203]

Arhidiacon Dr. Ioan Zăgrean: „Orice creştin pentru a se mântui trebuie să se conducă în viaţă după voia lui Dumnezeu.[204] Deci mântuirea se capătă conducându-ne după voia lui Dumnezeu, care învaţă că după moarte vine judecata, nu pocăinţa. Şi chiar pe aceeaşi pagină amintită, la paragraful unde se vorbeşte despre Datoriile creştinului faţă de Dumnezeu, citim: „Iisus Hristos …după moartea noastră El este judecătorul tuturor.” Iată deci motivul care ne îndreptăţeşte să insistăm atât de mult asupra adevărurilor Scripturii. Iisus Hristos este Acela care ne va judeca după ce vom părăsi viaţa pământească. Iar mărturia lui Ioan Zăgrean („Iisus Hristos… după moartea noastră El este judecătorul tuturor”) este în perfect acord cu cuvintele Mântuitorului din care înţelegem că El este singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Iar aceia care doresc să aibă un loc asigurat împreună cu El în cerul Său trebuie să vină la El acum, cât trăiesc încă în trup, prin pocăinţă, botez şi credinţă în Evanghelie. Căci “întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui” (Efes. 1:7).

George Remete: „Autorul Judecăţii este Mântuitorul Hristos, conform textului de la Ioan 5:22: ‘Căci Tatăl nu judecă pe nimeni ci toată judecata a dat-o Fiului’, şi Ioan 5:27: ‘Şi I-a dat putere să facă judecată pentru că este Fiul Omului…’ În calitate de om, Mântuitorul, subiect perfect al condiţiei umane, apare ca singura persoană care poate pronunţa sentinţa perfectă asupra unui purtător al condiţiei umane. Criteriul Judecăţii este stăruinţa fiecăruia de a se apropia de Hristos…”[205]

Aşa cum spune acest teolog ortodox contemporan, autorul judecăţii este Mântuitorul Hristos. Dacă El, Acela căruia i-a fost dată toată puterea în cer şi pe Pământ, este singura persoană care poate pronunţa sentinţa perfectă asupra unui purtător al condiţiei umane, cine poate fi atât de necugetat încât să mai spere în soluţii născocite de oameni?! Hristos ne spune, la Ioan 12:48, că vom fi judecaţi după Cuvântul Său.

Aşadar, toţi teologii amintiţi mai sus întăresc învăţătura că Hristos este singura persoană care poate pronunţa sentinţa perfectă asupra unui purtător al condiţiei umane. Aceşti teologi luminaţi ne învaţă că Hristos ne oferă mântuirea Sa acum şi aici, pe Pământ (Matei 9:6). Dacă Sfânta Tradiţie Ortodoxă ne învaţă că după moarte nu mai este nici o posibilitate de mântuire, atunci aşa trebuie să fie!

În tot ce am prezentat mai sus am căutat să ne ţinem cât mai strâns de învăţătura Mântuitorului nostru, Iisus Hristos – singura persoană care poate pronunţa sentinţa perfectă asupra unui purtător al condiţiei umane în ziua judecăţii. Am căutat să ne ţinem neabătuţi şi de poruncile şi canoanele Părinţilor Bisericii, lăsate în Sfânta Tradiţie Ortodoxă, care condamnă cu vehemenţă orice micşorare, adăugire sau schimbare oarecare aduse Sfintelor Scripturi. Am căutat, astfel, să arătăm cea mai minuţioasă grijă faţă de sufletele cititorilor, înştiinţându-i pe toate căile că acum şi aici este momentul în care ne putem lucra mântuirea noastră prin pocăinţă, botez şi credinţă în Evanghelie. Şi ne-o vom lucra noi singuri, pentru că nimeni, nici chiar Dumnezeu, nu Se amestecă peste libera noastră alegere!

Domnul Dumnezeu din ceruri, care Şi-a arătat din nou mila şi îndurarea Sa faţă de noi prin aceea că ne-a mai făcut încă odată cunoscută calea mântuirii posibilă înainte de moarte, să ne ajute acum să nu plecăm din faţa acestei cărţi înainte de a fi împlinit porunca Sa! Iar porunca Sa este limpede arătată în Faptele Apostolilor 17:30 şi constă în a ne pocăi primind jertfa Fiului Său iubit care are putere acum, cât suntem încă pe Pământ (Marcu 2:10), să ne ierte păcatele. Să credem, să ne botezăm şi să rămânem în Evanghelie, cum El însuşi ne învaţă în Cuvântul Său! A lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt să fie slava, puterea şi mărirea de-acum şi-n vecii vecilor, Amin!

Capitolul 9

Mariologia

Ne apropiem acum de o altă doctrină care este, ca şi toate celelalte de mai înainte şi ca multe altele pe care nu le-am enumerat în cartea de faţă, înţeleasă şi practicată greşit în rândul creştinătăţii de azi. Mai mult, felul de raportare la rolul Maicii Domnului în economia mântuirii are nevoie de îndreptare nu numai în rândul ortodocşilor, ci şi al neoprotestanţilor. Căci dacă unii ortodocşi au mers la o extremă, atunci  neoprotestanţii au mers la cealaltă extremă. Şi pentru că nici una din extreme nu este sănătoasă, se impune cu hotărâre revenirea la linia Scripturii. Sunt astfel încredinţat că, după ce vom parcurge împreună comentariile de mai jos, atât ortodocşii cât şi neoprotestanţii (desigur, ne referim numai la aceia care se mulţumesc cu dovezile Scripturii şi ale Sfintei Tradiţii Ortodoxe) vor fi deplin lămuriţi cu privire la acest subiect atât de controversat.

Este vorba, aşadar, despre ceea ce cred adevăraţii ortodocşi în legătură cu rolul pe care-l joacă Maica Domnului în opera de mântuire a neamului omenesc. Adevăratul ortodox nici nu poate crede altfel despre Maica Domnului decât aşa cum ne învaţă descoperirea lui Hristos, adică Sfânta Scriptură, şi Părinţii Bisericii.  Urmând schema alcătuirii acestei cărţi, potrivit căreia fiecare subiect este tratat din ambele perspective – Biblia şi Tradiţia – vom începe capitolul de faţă cugetând asupra învăţăturilor Sfintei Scripturi cu privire la locul şi rolul care i-au fost rânduite de Dumnezeu Maicii Domnului, aceleia din care Şi-a luat trup omenesc Iisus Hristos, Fiul Său.

 Ce are de spus Scriptura în legătură cu Maica Domnului

 • Locul unic al aceleia care este plină de har şi binecuvântată între femei

Vorbind despre ceea ce afirmă Sfânta Scriptură cu privire la Maica Domnului, trebuie să începem evidenţiind poziţia ei unică în întreaga istorie a neamului omenesc. Trebuie să amintim din nou că, dacă orice adăugire sau modificare la Scriptură este un păcat înfierat puternic, nu numai de către Duhul Sfânt, ci de însăşi Sfânta Tradiţie Ortodoxă (vezi nota bibliografică 1), orice micşorare de orice gen la adresa Scripturii este, deopotrivă, un păcat. De aceea, ni se cere o aliniere desăvârşită cu Scriptura ori de câte ori ne raportăm la tradiţie. Cu atât mai mult va trebui să ţinem seama de acest considerent discutând despre locul Maicii Domnului în opera mântuirii neamului omenesc.

Ne vom opri astfel asupra textului de la Luca 1:26-38, în care ni se fac cunoscute cele mai multe detalii privind modul în care este introdusă în istoria umană Maica Domnului, cinstea şi harul care-i sunt acordate de către Dumnezeu ca urmare a acestei alegeri, cât şi cadrul în limitele căruia se exercită binecuvântările acestei alegeri. Textul din Evanghelia lui Luca 1:26-38 (versiunea Anania) ne prezintă concis şi cel mai pe înţelesul nostru TOT ce are de spus Dumnezeu cu privire la cinstea şi harul care-i sunt acordate Maicii Domnului de către Dumnezeu ca urmare a acestei alegeri. Tot aici ni se conturează şi cadrul în limitele căruia se exercită binecuvântările acestei alegeri: „Iar în a şasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavriil într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la dânsa, i-a zis: ‘Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei!’ Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta: ‘Ce fel de închinare poate fi aceasta?…’. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată-n pântecele tău vei zămisli şi vei naşte Fiu şi numele Lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi şi Fiul Celui-Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, părintele Său, şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit’. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?’ Şi răspunzând îngerul, i-a zis: ‘Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui-Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Şi iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei, şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă’. Iar Maria a zis: Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!’ Şi îngerul a plecat de la dânsa.”

Înainte de a analiza adevărurile măreţe care se desprind din acest text, vom aduce o scurtă lămurire în legătură cu comentariul pe care Bartolomeu Anania îl face în dreptul cuvântului închinare din versetul 29.

În notele marginale pe care le face în versiunea sa arată că închinarea (ca venind din partea îngerului către Fecioară) înseamnă în acest context „salutare ceremonioasă însoţită de gest curtenitor”. Am făcut cunoscută aceasta pentru a nu se înţelege cumva că îngerul s-ar fi închinat Sfintei Maria. Îngerii nu aduc închinare nimănui în afară de Dumnezeu şi nu primesc închinarea nimănui (vezi Apocalipsa 19:10 şi 22:9).

Ceea ce ne interesează cel mai mult din textul de mai sus este urarea pe care îngerul lui Dumnezeu, Gavriil, o face Prea Curatei Fecioare Maria prin cuvintele: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei!“ În urarea aceasta pe care îngerul o face Maicii Domnului atunci când îi aduce bunavestire, găsim cele două mari laturi ale binecuvântării cu care a binecuvântat-o Dumnezeu ca urmare a alegerii sale de a da naştere lui Iisus Hristos.

Prima dată îngerul îi face cunoscut Mariei că este plină de har şi că Domnul este cu ea. Harul, în uzanţa limbii noastre române este înţeles ca un dar din partea lui Dumnezeu. Cine ar putea aprecia îndeajuns un astfel de dar? Atât prin harul primit, cât şi prin faptul în sine al naşterii lui Iisus Mesia din ea, Maica Domnului ocupă un loc unic înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un har unic, şi ca alegere, şi ca măreţie, dintre toate câte au putut fi revărsate peste vreun fiu al lui Adam. Oricine nu ţine seamă de măreţia acestui har acordat Maicii Domnului se face vinovat înaintea lui Dumnezeu, Cel ce a găsit cu cale să aleagă o fecioară din neamul lui Adam pentru ca Fiul Său, Iisus Hristos, să-Şi ia trup omenesc.

În al doilea rând, îngerul lui Dumnezeu îi vorbeşte Mariei despre o binecuvântare unică. Dar în timp ce harul mare despre care i-a vorbit în prima frază era înaintea Domnului, binecuvântarea despre care-i vorbeşte aici este între femei. Să fim cu toată luarea aminte la citirea Cuvântului lui Dumnezeu! Am amintit deja mai sus că Sfânta noastră Tradiţie Ortodoxă anatemizează nu numai micşorarea Cuvântului lui Dumnezeu dar, deopotrivă, şi adăugirea la el. Dacă unii creştini se fac vinovaţi de micşorarea Cuvântului prin aceea că neglijează măreţia Maicii Domnului în faţa lui Dumnezeu, unii ortodocşi se fac vinovaţi de adăugirea la Cuvântul Domnului prin aceea că-i acordă o poziţie dincolo de limitele stabilite de Dumnezeu – limita fiind între femei. Să ţinem seamă, deci, de faptul că binecuvântarea aceasta unică a Maicii Domnului îi este conferită numai între femei. Cadrul în care este recunoscută binecuvântarea aceasta unică a Maicii Domnului în creaţiunea lui Dumnezeu nu trece dincolo de limitele umanităţii. Meritele unice  ale Maicii Domnului nu o ridică mai presus de limitele umanităţii, aşa cum îi vom auzi imediat spunând şi pe teologii noştri ortodocşi.

Binecuvântarea Maicii Domnului este proclamată între femei. Spunând că binecuvântarea aceasta este proclamată între femei, nu vreau să exclud bărbaţii ca parte a neamului omenesc. Ceea ce vreau să accentuez este următorul fapt: oricât de măreaţă şi de necuprinsă în bogăţie este această binecuvântare, oricât de adevărat este că de binecuvântarea Maicii Domnului n-a avut şi nu va mai avea parte nimeni în toată istoria umanităţii, limitele între care se extinde această binecuvântare este între femei, adică în cadrul neamului omenesc. Cea mai aleasă dintre femei? Da! Cea mai binecuvântată între femei? Da! Unică între toate femeile neamului omenesc? Da! Însă, atenţie!, toate aceste atribute unice ale Maicii Domnului nu trec dincolo de specia umană. Cine are inimă de înţeles să înţeleagă şi inimă de primit să primească! Acestea sunt cuvintele Scripturii lui Dumnezeu, ajunse la noi prin descoperirea lui Hristos care a fost încredinţată celor doisprezece Apostoli şi canonizată pe paginile Sfintei Scripturi, care se află la locui ei de cinste pe altarul tuturor bisericilor ortodoxe!

 • Relaţiile de viaţă dintre Iisus şi Maica Sa

Iisus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. În paragraful acesta vom vorbi despre firea dumnezeiască a lui Iisus. Dacă nu ţinem seamă de Mântuitorul „făcut cunoscut în două naturi[206] ori de câte ori vorbim despre El, ne aflăm în cel mai mare pericol (pentru aceia care doresc să capete cunoştinţe preţioase  despre Hristos Cel „unul-născut, făcut cunoscut în două naturi”, recomand cartea lui Christos Yannaras, Abecedar al credinţei).

Pentru că nu se ţine cont de faptul că Hristos este „persoana Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, persoană care ipostasiază într-un eveniment existenţial concret şi natura dumnezeiască şi natura omenească[207], tocmai de aceea s-a ajuns la atât de multe înţelegeri greşite cu privire la relaţiile Maicii Domnului cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Despre Iisus, copilul, citim în Scriptură că “a coborât cu ei, şi a venit în Nazaret, şi le era supus” (Luca 2:51). Când se pune problema ascultării Sale faţă de Tatăl, vedem că Fiul este Cel care porunceşte Maicii, iar Maica este aceea care se supune fără nici o obiecţie.

Vom lua ca punct de plecare al acestor gânduri textul bine cunoscut al Scripturii de la Evanghelia după Ioan 2:1-5: „Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii; şi mama lui Iisus era acolo. Şi a fost chemat şi Iisus la nuntă, precum şi ucenicii Săi. Şi sfârşindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către El: Nu mai au vin… Şi Iisus i-a zis: Ce ne priveşte, femeie, pe Mine şi pe tine? Ceasul Meu încă n-a venit. Mama Sa le-a zis slujitorilor: Orice vă va spune El, faceţi!

Textul acesta defineşte cel mai clar natura relaţiilor dintre Mântuitorul Iisus, în postura Lui de Fiu al lui Dumnezeu, şi Maica Lui, fiinţa din rândul oamenilor de pe Pământ din care Şi-a luat El trup, aşa cum spune şi Crezul. Pentru a ne feri de orice greşeală în ceea ce priveşte rolul UNIC pe care-l joacă Sfânta Maria în economia mântuirii, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să ne lase în locul acesta din Scriptură înseşi cuvintele ieşite direct din gura ei.

O întâlnim aici pe Maica Domnului care, din bunăvoinţă şi plină de dorinţa de a face bine, vine şi mijloceşte înaintea Fiului ei pentru rezolvarea unei probleme în care au intrat nunii. Urmează apoi descrierea modului în care Fiul a tratat această intervenţie inoportună[208] a Maicii Sale. După aceea ni se prezintă felul în care a reacţionat Maica Domnului la  cuvintele Mântuitorului.

Vorbind despre relaţia Mântuitorului cu Maica Sa, observăm că în momentul în care Maica Sa care, deşi animată de dorinţe sublime şi înălţătoare, a încercat să se interpună între Fiul şi Tatăl Său ceresc, Fiul nu i se adresează ca unei mame, ci-i spune femeie. Chiar şi atunci când oamenii din jurul Lui îi spuneau că mama şi fraţii Săi Îl caută, nici atunci nu-i spune mamă, ci se adresează mulţimii cu cuvintele: „Oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea” (Marcu 3:35). Astfel, El stă de vorbă aici cu Maica Sa adresându-i-se cu aceste cuvinte: „Ce ne priveşte femeie, pe Mine şi pe tine? Ceasul Meu încă n-a venit.” Comentând formula aceasta de adresare folosită de Mântuitorul, Bartolomeu Anania o califică drept o formulă care „întâmpină o intervenţie inoportună” (potrivit notei b referitoare la acest verset). Inoportunitatea este justificată prin sintagma „Ceasul Meu încă n-a venit”.

Am arătat până aici poziţia Mântuitorului în raport cu Maica Sa. Să observăm, în continuare, poziţia Maicii Sale faţă de El, ca reacţie la felul în care a fost tratată de El chiar în faţa mulţimii care asista la dialogul lor. Textul din Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, este, în acelaşi timp, singurul loc din întreaga Scriptură în care Prea Curata Fecioară Maria, Maica Domnului din care Şi-a luat El trup, îşi defineşte relaţia cu Mântuitorul în contextul operei Sale de mântuire a neamului omenesc. Şi este, de asemenea, singurul loc din întreaga Scriptură în care Maica Domnului ne arată cu adevărat ce vrea ea de la noi, ba încă sub forma unei porunci. Tocmai de aceea suntem chemaţi să acordăm maximum de atenţie acestui text din Sfânta Scriptură.

Fiul, aşadar, i se adresează cu cuvintele: Ce ne priveşte, femeie, pe Mine şi pe tine? Ceasul Meu încă n-a venit. Cum va reacţiona acum Maica Sa? Sfânta Maria, Maica Domnului se va pleca în faţa felului în care Fiul ei va întâmpina intervenţia ei, aşa cum numai o sfântă ca ea ar fi putut s-o facă. Nu-L întreabă nimic, nu-I cere lămuriri şi nu se arată câtuşi de puţin nemulţumită.

Apoi (şi aici este punctul culminant al observaţiilor noastre pe marginea acestui text) se întoarce către slugile gazdei care o rugaseră să intervină pe lângă Fiul ei şi le dă o poruncă, singura poruncă de pe întreg cuprinsul Sfintei Scripturi care ne este păstrată ca fiind ieşită chiar din gura Sfintei Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Ea spune remarcabilele cuvinte cu referire expresă la Fiul ei: Orice vă va spune El, faceţi!“. Şi pentru că, aşa cum am arătat, aceasta este singura poruncă a Maicii Domnului lăsată în scris pe paginile Scripturii, vom vorbi acum despre locul şi rolul Maicii Domnului în economia mântuirii, din perspectiva raportului pe care-l stabileşte ea însăşi cu Mântuitorul, abordând poziţia stabilită de porunca de mai sus pe care o dă slugilor de la nunta din Cana Galileii. În al doilea rând, vom vorbi, tot din perspectiva acestei porunci, despre raporturile pe care suntem chemaţi noi, oamenii, să le avem cu Prea Curata Fecioară Maria.

Sfânta Maria este cea mai cinstită dintre toate femeile care au populat şi vor mai popula vreodată Pământul, Maica Domnului de la care, prin Duhul Sfânt S-a întrupat şi S-a făcut om Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Vom cunoaşte locul ei în mântuirea omului nu numai din cuvintele din textul Scripturii de faţă ci, de asemenea, din alte cuvinte ale ei păstrate în Tradiţie (prin intermediul unui schimb de scrisori între ea şi Ignatie Teoforul), în care-şi întăreşte poziţia de supunere absolută sub autoritatea Fiului ei. Şi pentru că vrem să aflăm exact, chiar din gura Maicii Domnului, felul în care ne cere ea însăşi să ne raportăm la ea, atunci trebuie să luăm seama la textul acesta care este singurul loc din Scriptură în care Maica Domnului îşi stabileşte poziţia faţă de Mântuitorul. O singură poruncă a Maicii Domnului ne este lăsată în scris de Dumnezeu pe paginile Scripturii, iar aceste câteva cuvinte sunt pe cât de scurte, pe atât de limpezi şi categorice. Astfel că acela care va îndrăzni să se abată de la împlinirea acestei porunci nu merită să se numească creştin, nici atât creştin ortodox. Poate să se închine cineva zi şi noapte în faţa chipului Maicii Domnului, poate să-i ridice statui de aur şi pietre scumpe, poate să-i dedice poeme cu texte din cele mai mişcătoare şi mai sentimentale! Aşa ceva n-ar mulţumi-o câtuşi de puţin! Nici pe noi nu ne-ar mulţumi declaraţiile mişcătoare de dragoste ale copiilor noştri, în timp ce ei şi-ar vedea fiecare de drumul lor fără să le pese să facă ce le spunem noi. Cât despre autorităţile de stat, acestea nici nu aşteaptă din partea noastră să le facem declaraţii de apreciere cu privire la justeţea legilor lor, ci doar să facem ce ne spun.

În acelaşi fel, dacă nu împlineşte cineva porunca Maicii Domnului din textul citat mai sus, toate celelalte lucruri pe care le face din aşa-zis respect faţă de ea nu pot fi primite de Maica Domnului. Mântuitorul ne spune că nu a zice, ci a face voia Tatălui din ceruri este ceea ce aşteaptă  El de la noi. Căci aceia care doar zic, dar nu fac, sunt socotiţi de El ca lucrători ai fărădelegii pe care nu i-a cunoscut niciodată (Matei 7:21-23).  Aşa că, dacă cineva nu face orice zice Fiul Maicii Domnului, să nu defaime nobilul nume de creştin ortodox socotindu-se ca atare! Adevăratul creştin ortodox care cinsteşte pe Maica Domnului va face orice va zice Fiul ei, adică Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat şi om din om adevărat, dar fără păcat.

Care este, deci, locul şi rolul Maicii Domnului în economia mântuirii din perspectiva raportului pe care-l stabileşte ea însăşi cu Mântuitorul în contextul prezentat mai sus?

Răspunsul la întrebarea aceasta nu este deloc complicat de formulat. Vom observa că Maica Domnului nu-şi rezervă nici un fel de prerogativ înaintea Fiului ei atunci când este vorba despre vreo intervenţie a ei înaintea Lui făcută în favoarea vreunui om. A încercat o singură dată să mijlocească între Fiul ei şi nevoile oamenilor de la nunta din Cana, dar n-a fost ascultată, după cum vedem la Ioan 2. Maica Domnului s-a retras atunci cu toată smerenia, şi-a declinat orice fel de drept de a mijloci la Fiul ei pentru alţii, s-a aşezat foarte smerită pe acelaşi nivel cu oamenii şi le-a spus să facă tot ceea ce le porunceşte El. Prin aceasta şi-a dovedit lumina înţelegerii cu privire la limitele binecuvântării ei. Cadrul în limitele căruia se exercita binecuvântarea fiind între femei, nu cuprindea şi rangul de mijlocitoare între om şi Dumnezeu. Aşa cum am văzut că este scris în Sfânta Scriptură, UNUL este Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni (1 Timotei 2:5). De altfel, o scrisoare a Maicii Domnului adresată lui Ignatie Teoforul, episcopul Siriei (†cca. 107) va limpezi cu atât mai bine acest adevăr.

Vom vorbi acum despre raporturile pe care suntem chemaţi noi, oamenii, să le avem cu Prea Curata Fecioară Maria.

Aşadar, Maica Domnului nu poate mijloci între Dumnezeu şi oameni pentru nevoile lor şi, mai mult chiar decât atât, ne porunceşte cu toată hotărârea să facem orice ne va spune El. Nu are voie nimeni dintre oameni să-şi zică creştin ortodox dacă nu va împlini porunca Maicii Domnului de a merge la Fiul ei (deci nu la ea, ci direct la Fiul ei!) şi a face orice zice El în Cuvântul Său.

Dacă este vorba să ne supunem poruncii Maicii Domnului de a face orice va zice Fiul ei, se naşte întrebarea: unde găsim în Noul Testament vreo poruncă de-a Fiului ei, Mântuitorul de a cinsti pe Maica Sa acordându-i locul de mijlocitoare între noi şi Dumnezeu? Unde-L găsim pe Mântuitorul Hristos îndemnându-ne să înălţăm rugăciuni la Maica Sa, ca ea să se roage pentru noi, să ne apere sau se ne binecuvânteze într-un fel oarecare? Aşa ceva Mântuitorul nu ne-a poruncit nicăieri pe paginile Noului Testament, nici măcar în mod aluziv. Prin urmare, pentru că Fiul ei nu ne-a spus niciodată aşa ceva, creştinul care acordă Maicii Domnului un loc pe care Fiul ei nu ne-a poruncit să i-l dăm, trebuie să ştie că nu ascultă de Maica Domnului şi nici atât n-o cinsteşte. Un astfel de om care nu face orice zice El, Fiul Maicii Domnului, încalcă în modul cel mai flagrant singura poruncă expresă a Maicii Domnului. Un astfel de om poate crede ce vrea şi cât vrea despre Maica Domnului, în nici un caz însă să nu se aştepte vreodată să fie bine primit înaintea Maicii Domnului. Cinstirea Maicii Domnului implică supunerea la porunca Fiului ei prin a face orice ne porunceşte El, nu ceea ce ne place nouă.

Maica Domnului nu ne cere nicăieri în Scriptură să-i acordăm vreun fel de cinste, ca rezultat al trecerii deosebite pe care ar avea-o ea înaintea Fiului ei, în calitate de mamă. Aşa ceva nu se află pe nici una din paginile Sfintei Scripturi care stă la locul ei de cinste pe altarele tuturor bisericilor ortodoxe. Trebuie ca acest adevăr să fie luat la cunoştinţă de către toţi slujitorii Bisericii Ortodoxe, inclusiv de către enoriaşii ei, şi fiecare să se supună întocmai. Numai în felul acesta Maica Domnului se va putea bucura de adevărata cinste care i-a fost acordată ei de către Dumnezeu între femei. Nu putem să-i acordăm niştre atribute pe care Dumnezeu nu i le-a dat şi, în acelaşi timp, să pretindem că o cinstim. Maica Domnului s-a supus Fiului ei atunci când a fost întâmpinată de El cu acele cuvinte calificate de către Bartolomeu Anania ca o „adresare aparent ireverenţioasă a unui fiu faţă de mama sa”; şi, apoi, a poruncit ca şi noi să ne supunem Lui în orice ne va spune. Cum ne-am putea aştepta acum ca ea să primească închinarea pe care i-am aduce-o pe temeiul unor drepturi respinse atât de ea, cât şi de către Fiul ei? Singura închinare pe care i-am putea-o aduce Maicii Domnului, şi singura închinare pe care ea ne-ar primi-o, este aceea de a ne duce direct la Fiul ei şi a face orice ne va cere El. Iar dacă aşa stau lucrurile, atunci trebuie să fim cu toată luarea aminte la adevărata cinstire pe care ne-o cere Maica Domnului şi pe aceea să i-o acordăm. Cine are urechi de auzit să audă ce ne spune Sfânta Scriptură şi cine are inimă de primit, să primească!

Înainte de a părăsi capitolul în care am arătat poziţia Maicii Domnului aşa cum ne este prezentată pe paginile Scripturii, vreau să mai amintesc o ultimă situaţie care ne va întări şi mai mult înţelegerea asupra adevăratului loc şi adevăratei binecuvântări pe care Dumnezeu le-a rânduit Maicii Domnului. Este vorba de ultima menţionare a numelui Maicii Domnului pe paginile Sfintei Scripturi, în cartea Faptele Apostolilor 1:14: „Toţi aceştia într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus…” (Anania).

Iată aici una dintre împrejurările în care printre femeile din grupul apostolilor şi ucenicilor Domnului se afla şi Maria, mama Domnului Iisus, împreună cu fraţii Lui. Aici este întâlnit pentru ultima dată în Noul Testament numele Maicii Domnului. Felul în care este amintită nu o arată într-o stare aparte, superioară, ci cu un modest „şi” prin care este alăturată celorlalte femei. Acesta este ultimul tablou al Maicii Domnului pe care ni l-a rânduit Duhul Sfânt pe paginile Scripturii, cu privire la aceea care este binecuvântată între femei, aceea care se bucură de cel mai privilegiat loc în umanitate prin însăşi faptul că Dumnezeu a ales-o ca din ea să-Şi ia trup Fiul Său, Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Acesta este tabloul pe care ni L-a portretizat Duhul Sfânt pe paginile Scripturii cu privire la Sfânta Maria, Maica Domnului, tablou pe care a vrut să-l zugrăvească viu şi să ne rămână viu în minţile şi inimile noastre pentru totdeauna.

‚ Ce au de spus Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti în legătură cu Maica Domnului

Îmi încep acest subcapitol amintind că pentru orice adevărat ortodox care crede din toată inima în descoperirea lui Hristos vestită de sfinţii Lui Apostoli şi care crede în acelaşi timp şi în canoanele Bisericii Ortodoxe care anatemizează orice adăugire, orice scădere şi orice fel de modificare a conţinutului sacru al Scripturii (vezi nota 1) – pentru orice astfel de ortodox adevărat conţinutul acestui subcapitol este doar un supliment. Căci dacă Sfinţii Părinţi sunt aceia care au anatemizat modificarea sub orice formă a Scripturii, cum ar putea ei înşişi să spună altceva decât exact ceea ce spune Scriptura?! Dar pentru că sunt o mulţime de credincioşi ortodocşi care nu cunosc opiniile Părinţilor Bisericii şi teologilor ortodocşi cu privire la acest subiect, dorim ca în rândurile care urmează să facem uz de o serie de scrieri din bogatul tezaur al literaturii ortodoxe, din care să aflăm felul cum este privită Maica Domnului. Vom întări astfel înţelegerile Scripturii în inimile acelora care cred în adevărat Sfântă Tradiţie ortodoxă:

Ion Bria: „Evangheliile canonice nu dau prea multe amănunte despre viaţa Fecioarei Maria… Până în secolul al IV-lea lipseşte o literatură proprie despre Fecioara Maria… Învăţătura despre Fecioara Maria poate fi rezumată în câteva nume sau titluri principale: 1. Mireasă, pururea Fecioară. Termenul aiparthenia, pururea fecioria, apare pentru întâia oară la Ignatie de Antiohia (în Epistola către Efeseni XIX, 1), care consideră naşterea virginală a lui Iisus ca unul din marile mistere ale mântuirii, de unde va fi reluat de întreaga tradiţie patristică pentru a desemna zămislirea fără prihană a lui Iisus din sânul Mariei, fără intervenţia omului…[209] Aici ni se cere să dăm o deosebită atenţie asupra sursei din care provin acele atribute ale Maicii Domnului descrise în citatul amintit. Ele sunt stabilite de către oameni, nu de Sfânta Scriptură, cam prin secl. IV, aşa cum vom auzi şi pe Dumitru Stăniloae confirmându-ne imediat mai jos, şi mai ales pe Antonie Plămădeală.

Dumitru Stăniloae: „Fiul lui Dumnezeu S-a născut din ea după firea Sa omenească… Din Fecioara Maria Se naşte deci Fiul lui Dumnezeu însuşi, ca persoană a firii omeneşti… Maica Domnului naşte pe Fiul lui Dumnezeu ca om...”[210]Învăţătura despre pururea fecioria Maicii Domnului n-a fost dogmatizată decât la Sinodul V ecumenic, ţinut la Constantinopol, 553.[211]

Antonie Plămădeală: „Nimeni n-ar putea susţine că mariologia actuală (în liturghie, cult devoţiune, teologie) ar fi cea a primelor timpuri. Nimeni n-ar îndrăzni să susţină că Apostolii şi sf. Părinţi ar fi crezut, spre exemplu, în Imaculata Concepţie… Scriptura vorbeşte despre Maica Domnului cu mare economie. În primele secole nici nu se poate vorbi despre o teologie mariologică. Şi chiar când începe să se vorbească, se vorbeşte nu despre Maica Domnului pur şi simplu, ci despre Maica Domnului în legătură strânsă cu întruparea Domnului. Însăşi dogma de le Efes (Sinodul din 431) în realitate e o dogmă hristologică ce avea să pregătească pe cea de la Calcedon (451)… Şi vorbind despre dogmatizări, Antonie Plămădeală întreabă mai departe: Dar oare ştim noi, în urma acestor dogmatizări, totul?[212]

Diaconul Ioan I Ică jr. ne oferă un document pe cât de rar, pe atât de preţios. Este vorba despre un schimb de scrisori între Maica Domnului şi Ignatie Teoforu, episcopul Siriei. Aici avem propriile cuvinte ale Fecioarei Maria, prin care întăreşte mărturia depusă de ea pe paginile Scripturii. Aceasta este mărturia personală a Maicii Domnului, culeasă dintr-un document istoric, privitoare la statutul ei atât înaintea lui Dumnezeu, cât şi înaintea oamenilor. Orice creştin ortodox care iubeşte Sfânta Tradiţie va lua aminte la cuvintele ieşite de pe buzele aceleia care a purtat în pântecele ei pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii:

„Către Fecioara Maria, Ignatie al ei, Mariei purtătoarei de Hristos

 

Ar fi trebuit să mă întăreşti şi mângâi pe mine care sunt proaspăt botezat şi ucenic al (iubitului) tău Ioan. Căci lucruri minunate de spus am auzit despre Iisus al tău şi sunt uimit de cele auzite. Ca să fiu sigur de cele auzite doresc din inimă să le aud de la tine, care ai fost mereu familiară şi legată intim cu El şi ştii tainele Lui. Ţi-am scris şi altă dată şi te-am rugat aceleaşi lucruri. Rămâi cu bine şi proaspăt botezaţii care sunt ca mine să fie întăriţi de tine, prin tine şi în tine. Amin.

 

Răspunsul Fecioarei Maria,

Smerită slujnică a lui Hristos Iisus, lui Ignatie, iubitului împreună-ucenic

 

Cele ce le-ai auzit şi învăţat despre Iisus de la Ioan sunt adevărate. Acelea să le crezi, de acelea să te alipeşti, ţine cu tărie făgăduinţa creştinismului primit şi potriveşte-ţi obiceiurile şi viaţa cu această făgăduinţă. Voi veni împreună cu Ioan să te văd pe tine şi pe cei ce sunt împreună cu tine. Stai tare în credinţă şi fii bărbat (1 Cor. 16:31), şi să nu te mişte asprimea prigoanei, ci rămâi cu bine şi să salte duhul tău în Dumnezeu Mântuitorul tău (Luca 1:47). Amin.[213]

Cât de limpede şi concis ne învaţă aici Sfânta Maria, Maica Domnului, să ne ţinem strâns legat de cele ce ne sunt prezentate în Sfânta Scriptură de către Ioan Evanghelistul despre ea!

Dumitru Stăniloae: „Nu putem să o separăm pe Fecioara Maria de noi, şi să o punem pe acelaşi plan cu Hristos. Ea stă pe acelaşi plan cu noi şi ne poate ajuta atât: arată ce poate realiza o făptură omenească folosindu-şi libertatea pentru a se însoţi cu voia lui Dumnezeu.[214]

Nu pot să părăsesc acest citat înainte de a atrage atenţia asupra acestor două mărturii drepte şi adevărate în legătură cu planul în care o situează Dumitru Stăniloae pe Maica Domnului în relaţie cu noi, oamenii, şi apoi privitor la ajutorul pe care ni-l poate acorda ea. Luminatul teolog Dumitru Stăniloae ne face cunoscut că Fecioara Maria nu poate fi pusă pe acelaşi plan cu Hristos. O astfel de înţelegere îşi poate găsi loc oriunde, dar nu la ortodocşi! În învăţătura cea adevărată a Ortodoxiei Fecioara Maria stă pe acelaşi plan cu noi. A doua observaţie priveşte ajutorul pe care ni-l poate oferi Fecioara Maria. Ajutorul pe care ni-l poate da ea se concretizează în a ne indica, a ne arăta ce poate realiza o făptură omenească folosindu-şi libertatea pentru a se însoţi cu voia lui Dumnezeu. Cine are urechi de auzit să audă, iar inimi de primit să primească! Acestea sunt opiniile celui mai luminat teolog ortodox al secolului XX, incomparabil exeget al tradiţiei Ortodoxe (vezi nota 70).

Iată-ne acum ajunşi la finele ultimului capitol al cărţii noastre în care am tratat subiectul Cultul Maicii Domnului. Ceea ce am făcut a fost numai înmănuncherea mărturiilor Scripturii şi, apoi, ale Părinţilor Bisericii care ne aduc lumina lui Dumnezeu cu privire la locul UNIC pe care-l ocupă Maica Domnului în economia mântuirii. Aceste mărturii vor fi scumpe tuturor creştinilor ortodocşi care iubesc deopotrivă Sfânta Scriptură, cât şi mărturiile Părinţilor Bisericii păstrate în documente istorice autentice. Pe paginile Scripturii, cât şi în mărturiile Părinţilor Bisericii, este portretizată poziţia unică a Fecioarei Maria ca purtătoare a trupului Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Nimeni nu poate adăuga nimic la cele spuse de Dumnezeu fără să-L întristeze pe Dumnezeu; şi nimeni nu-i poate păgubi cu nimic măreţia aceleia care a purtat în pântecele ei trupul lui Iisus, fără să atenteze la onoarea lui Dumnezeu care i-a făcut această chemare unică în istoria umanităţii.

Domnul Dumnezeu din ceruri să ne ajute pe toţi credincioşii Lui ca, luminaţi de Duhul Sfânt şi întemeiaţi pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu, să acordăm tot respectul, cinstea şi onoarea cuvenite aceleia din care Fiul Său slăvit Şi-a luat trup omenesc, dar fără păcat!

A lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt să fie slava, cinstea şi onoarea de-acum şi-n vecii vecilor, Amin!


[1] Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi Comentarii, arhidiacon prof. univ. dr. Ioan N. Floca, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Antonie, Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, Sibiu, 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la Colecţia oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe, sau Nomocanonul în paisprezece titluri, alcătuit la anul 883 şi aprobat de Sinodul desfăşurat la Constantinopol în anul 920. Mai conţine şi enciclica Patriarhilor ortodocşi de la 1848. Citatul menţionat în titlu este parte din paragraful 20 de la pagina 598, sub titlul Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de la 1848, Epistola enciclica a Bisericii Una, Sfinte şi Apostolice, adresată Ortodocşilor de pretutindeni.

[2] EPISCOP-VICAR, Teodosie Snagoveanul, Prefaţă, la Îndrumătorul Bunului Creştin, paginile I şi II,  IHTIS 1977, arhimandrit Gherontie Ghenoiul de la mânăstirea Sfântul Nicolae – Sitaru.

[3] Părintele Profesor Academician Dumitru Stăniloae, Mica dogmatică vorbită, DEISIS, Sibiu, 2000, pag. 25, al treilea paragraf.

[4] Biblia, Ed. E-Sword, Hosea 4:6.

[5] site-ul http://www.religioustolerance.org/worldrel.htm  David Barrett et al, World Christian Encyclopedia: A comparative survey of churches and religions – AD 30 to 2200, Oxford University Press, 2001.

[6] Părintele Profesor Academician Dumitru Stăniloae, Mica dogmatică vorbită, DEISIS, Sibiu, 2000, pag. 34, al treilea paragraf.

[7] Biblia E.S, Romani 10:14-17.

[8] Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi Comentarii, ahidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Antonie, Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, Sibiu, 2005. Cartea cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme, anexat la Colecţia oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe, sau Nomocanonul în paisprezece titluri, alcătuit la anul 883 şi aprobat de Sinodul desfăşurat la Constantinopol în anul 920.  Mai conţine şi enciclica Patriarhilor ortodocşi de la 1848. Citatul menţionat în titlu este conţinut în paginile 595 la 600, sub titlul Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de la 1848, „Epistola enciclica a Bisericii Una, Sfinte şi Apostolice.

[9] Biblia, Ed. E-Sword, Iuda 1:3.

[10] Cartea de Învăţătură Creştină Ortodoxă, P.S. Vasile, episcopul Oradiei, pr. prof. Dumitru Călugăr, pr. prof. Deheleanu şi pr. prof. Dumitru Radu, Buc. 1978, sub PF Părinte Iustinian, pagina 9.

[11] Rânduiala Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii, arhimandritul Ioanichie Bălan, editura Mitropoliei Moldovei şi a Bucovinei, Iaşi 1993, cu o prefaţă de Daniel, mitropolitul (la acea vreme) Moldovei şi Bucovinei.

[12] Preot profesor Ion Buga, prolog la cartea tradusă tot de el Din apă şi din duh scrisă de preotul Alexander Schmemann, Bucureşti, edit. Symbol, 1992, pagina 5.

[13] Biblia E.S., Evrei 13:7.

[14] EPISCOP-VICAR, Teodosie Snagoveanul, în Prefaţă, la Îndrumătorul Bunului Creştin, pagina 6, IHTIS 1977, arhimandrit Gherontie Ghenoiul de la mânăstirea Sfântul Nicolae – Sitaru.

[15] Enciclica Patrariarhilor Ortodocşi de la 1848, Epistola Enciclia A Bisericii Una, Sfinte, Catolice şi Apostolice, adresată Ortodocşilor De Pretutindeni, citată în lucrarea Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi Comentarii, arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Antonie, Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, Sibiu, 2005. Cartea cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la Colecţia oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe, sau Nomocanonul în paisprezece titluri, alcătuit la anul 883 şi aprobat de Sinodul desfăşurat la Constantinopol în anul 920 (datată fiind la 1848, luna mai, indctionul VI). Documentul acesta conţine apoi către sfârşit semnăturile ierarhilor particpanţi la Sinod, partriarhii şi episcopii din Constantinopol, Antiohia şi Ierusalim, şi este extras din “Revista Biserica Ortodoxă Română”, an. 1935, pp. 545-688, text grec şi traducere de Teodor M. Popescu, prof. la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Citatul menţionat se află la pagina 598, al doilea paragraf.

[16] Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza a IV-a, 17, vol. 1, pag. 118.

[17] Biblia, Ed. E-Sword, Faptele Apostolilor 4:19.

[18]în citarea cărţii Psalmilor s-a folosit numerotarea utilitazată de formatul electronic on line din versiunea e-Sword. Această ediţie nu a respectat versiunea scrisă a Bibliei care a comprimat capitolele 10 cu 11, ca apoi să revină la versiunea originală împărţind capitolul 147 în două.

[19] Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi Comentarii, arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Antonie, Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, Sibiu, 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la Colecţia oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe, sau Nomocanonul în paisprezece titluri, alcătuit la anul 883 şi aprobat de Sinodul desfăşurat la Constantinopol în anul 920.  Mai conţine şi enciclica Patriarhilor ortodocşi de la 1848, paragrafele 1 şi 20 de la paginile 595 şi 598 de sub titlul Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de la 1848, “Epistola enciclica a Bisericii Una, Sfinte şi Apostolice, adresată Ortodocşilor de pretutindeni”.

[20] Biblia, Ed. E-Sword, Deuteronomul 19:14.

[21] Irineu Duvlea, episcop vicar al episcopiei ortodoxe române din America, Cuvânt de suflet, pag. 5 şi 6.

[22] Preotul Alexander Schmemann, Din apă şi din duh, tradusă în limba română de preot profesor Ion Buga, Bucureşti, Symbol, 1992. În Prologul traducătorului, Ion Buga îl prezintă pe autorul cărţii Alexander Schmemann prin aceste cuvinte: „Având o mare putere de sinteză istorico-patristică şi preocupat de liturgică în mod fundamental, el reuşeşte să consemneze în domeniul liturgicii, aşa cum a reuşit Lossky în cel dogmatic, duhul cel mai autentic, mai pur şi mai viu al Ortodoxiei… Soluţia ortodoxă atât de minunat conturată de Schmemann în cele două lucrări de teologie liturgică, Din apă şi din duh, iar cealaltă Euharistia, va rămâne un fericit reper în drumul de azi şi de mâine al mărturisirii ortodoxe...”

[23] Ibidem, Prologul traducătorului, pagina 5.

[24] Ibidem, pagina 32, ultima parte a paragrafului 1.

[25] Sergiu Bulgakoff, Ortodoxia, Sibiu 1933, pag. 12.

[26] Sf. Chril al Ierusalimului, Cateheza a IV-a, 17, vol. 1, pag. 118.

[27] Biblia, 1 Cor. 11:1 Cr., şi Hl.

[28] Ibidem, Efeseni 3:3.

[29] Vicenţiu de Lerin, un învăţător creştin din sec. 5, Comonitoriu cap. X.

[30] Sf. Policarp, Ep. Filipeni VII.

[31] Sf. Irineu, Contra ereziilor, 3, 2.

[32] Sf. Atanasie cel Mare, Epistola Pascală, 39.

[33] Ibidem, Scrieri, partea 1-a, capit. IX, pag. 163.

[34] Biblia,  Tit 3:5 E.S.

[35] Canonul Apostolic al primelor secole, diacon profesor doctor Ioan I Ică jr., pagina 516.

[36] Scrisoarea lui Aristeas către Philokrates, aliniatele 310-316, traducere de Cristian Bădiliţă în Septuaginta, vol. I, pag. 11-12.

[37] Antonie, Mitropolitul Ardealului, revista Telegraful Român, 1991, nr. 25-28,  pag. 1, articolul Sfinţii noştri Evanghelişti şi ‘evangheliştii’ micilor ecrane şi ai stadioanelor.

[38] Pr. conf. dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxă, editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, pag. 101.

[39] Ioan I. Ică, jr., diacon doctor profesor, Canonul Ortodoxiei, Canonul Apostolic al Primelor Secole, Editura Deisis/Stravopoleos, 2008, citate cuprinse în capitolul 3 (Creştinismul Apostolic ortodox după 2000), contestaţii, mutaţii, revizuiri, pag. 87.

[40] Ibidem, pag. 88.

[41] Vezi Biblia, Ioan 20:31 şi 2 Timotei 3:16.

[42] Sfântul Irineu, Contra ereziilor, 3,2.

[43] Pr. prof. Dr. Ion Bria în Studii Teologice nr. 5-6/1970, pag. 398-400.

[44] Antonie, Mitropolitul Ardealului, Telegraful Român Nr. 25-28/1991, articolul „Sfinţii noştri Evanghelişti şi evangheliştii micilor ecrane şi ai stadioanelor”.

[45]Sf. Vasile Cel Mare, Migne, Patrologia Greacă 31, col. 845.

[46] Clement Alexandrinul, Stromata 7, 16.

[47] Diacon, profesor dr. Ioan I Ică jr., Canonul Apostolic al primelor secole, spre sfârşitul celui de al doilea paragraf, pag. 516, în cadrul capitolului Tertulian din Cartagina, datat cu anul 200.

[48] Preot prof. dr. Ion Bria, Studii teologice nr. 5-6/1970, pag. 398-400.

[49] Pr. prof. I. G. Coman, Patrologie, vol. 1, pag. 65-69, Bucureşti, 1984.

[50] Petre P. Panaitescu, Introducerea la istoria Culturii Româneşti, pag. 102-103, Bucureşti, 1969.

[51] Antonie, mitropolitul Ardealului, Telegraful Român, 1984, nr. 11-12, pag. 1-2, articolul Ortodoxism şi Ecumenism.

[52] Revista Ortodoxia din 1963, pag. 385-386.

[53] Revista Ortodoxia din 1982, nr. 2, pag. 301, citat al Sf. Ipolit Romanul (sec. 2).

[54] Revista Telegraful Român nr. 11-12, de la Sibiu, 1984, pag. 1-2, în articolul Ortodoxie şi ecumenism, mitropolitul Antonie Plămădeală.

[55] Preot conferenţiar doctor George Remete, Dogmatica Ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Părintele Andrei, arhiepiscopul Alba Iuliei, Editura Reîntregirea, la Alba Iulia, 2000, pag. 101.

[56] Sorin Dumitrescu, România Liberă, 5 Septembrie 1992, articolul Ateul Ortodox, pag. 6.

[57] Preot profesor Ion Buga, citat cules din prefaţa pe care o face la cartea preotului Schmemann, Din apă şi din duh, pag. 18, întâiul paragraf.

[58] Tertulian, Despre prescripţia contra ereticilor, XXI, 3-5.

[59] Tertulian, citat cules din Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1985, pag. 411.

[60] Arhimandrit profesor dr. C. Voicu, Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1985, pag. 414.

[61] Revista Studii Teologice nr. 5-6/1970, paginile 398 şi 400.

[62] Biblia, Ediţia E-Sword, Ioan 16:7-9.

[63] Ibidem, Tit 3:5.

[64] Ibidem, Marcu 1:15.

[65] Ibidem, Marcu 16:16.

[66] Ibidem, Deuteronom 26: 2 şi 8.

[67] Ibidem, Filipeni 2:12.

[68] Ibidem, 2 Petru 1:5.

[69] Ibidem, Galateni 1:8-9.

[70] Ioan I Ică jr., Canonul Ortodoxiei, Cuvânt înainte, pag. 11, paragraful 2, 2007.

[71] Mica Dogmatică Vorbită, Editura Deisis, Sibiu, 2000, pag. 39, ultimele trei paragrafe.

[72] Strong’s Concordance, poziţia G3340.

[73] Biblia, 2 Corinteni 5:17.

[74] Ibidem, Ieşirea 31:18.

[75] Diacon profesor dr Ion I Ică jr., Canonul Apostolic al primelor secole, publicat recent în 2008 la Sibiu. Citatul se află la pagina 398, poartă titlul Pocăinţa şi este scris la anul 69 sau între 96-98.

[76] George Remete, Dogmatica Ortodoxă la pagina 364.

[77] Christos Yannaras, doctor al facultăţii de litere a Universităţii Sorbona din Paris şi al facultăţii de teologie din Tesalonic, profesor de filozofie la facultatea de ştiinţe politice din Atena şi membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase,  în Abecedar al credinţei, Editura Bizantină, Bucureşti, 1996, pag. 57, 63, 64 ,66.

[78] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia despre pocăinţă.

[79] Tertulian, Despre pocăinţă, aprox. anul 203.

[80] Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, apologet de seamă al sec. II, Dialogul cu iudeul Trifon, pagina 42.

[81] Sfântul Clement Romanul care, după documente, este unul dintre primii urmaşi ai Sfântului Apostol Petru. După informaţiile lui Irineu, Clement i-a cunoscut personal pe Apostolii Petru şi Pavel. Deşi îi sunt atribuite mai multe scrieri, una singură este recunoscută ca scrisă de el, Scrisoarea I către Corinteni. În cartea aceasta scrisă la anii 96-98 d.H., autorul amintit spune cuvintele din citat în legătură cu pocăinţa la paginile 22 şi 43.

[82]Vezi deosebirea dintre Sfânta Tradiţie Ortodoxă şi tradiţia populară în capitolul 1.

[83] Numerele G4716, G2476 şi G5087.

[84] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a 13-a la Filipeni.

[85] Tertulian, sec. 3, Despre coroana ostaşului, XI, 3, Migne. P.L. 2,99.

[86] Revista Ortodoxia din 1982, nr. 2, pag. 309.

[87] Farar, în Viaţa şi opera Sfinţilor Părinţi, vol. 1, pag. 13, în traducerea episcopului Nicodem, Mânăstirea Neamţului, 1932-1935.

[88] Ortodoxia, nr. 2 /1982, pag. 308.

[89] Dialogul cu iudeul Trifon, LXXXIX –XCII, Colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1980.

[90] Preotul Schmeman, Din apă şi din duh, din Prologul traducătorului, pag. 5.

[91] Publicat în Revista Teologică, nr. 4-6/1922, Sibiu, paginile 106-109.

[92] Biblia, Filipeni 2:7.

[93] Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza a IV-a, 17, vol. 1, pag. 118.

[94] Ipolit din Roma, Tradiţia Apostolică de la Roma, datată între anii 200-235. Textul citat este publicat în lucrarea Canonul Ortodoxiei, Canonul Apostolic al primelor secole, semnat de diacon profesor doctor Ioan I Ică junior. La pagina 589 a cărţii amintite, paragraful 43 (Concluzie), ni se dă definiţia a ceea ce socotesc ortodocşii ca erezie.

[95] Preot profesor dr. Ion Bria, Dicţionarul de Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Lucrarea este tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Bucureşti, 1994, a doua ediţie revizuită şi completată, pag. 72-73.

[96] Preot profesor dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxă, publicată de Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, î2000, pag.196, Generalităţi, din cadrul capitolului Păcatul strămoşesc.

[97] Ibidem, pagina 270.

[98] Ibidem, pagina 238.

[99] Lucrarea Teologia Dogmatică şi Simbolică, volumul II, paginile 853-854, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1958.

[100] Iustin Martirul, Dialogul cu iudeul Trifon, pagina 42 şi 45, făcând referire la Isaia 1:16.

[101] Iustin Martirul, Jurgens, pag. 129.

[102] Aceste informaţii sunt confirmate în Revista Ortodoxă Studii Teologice nr. 9-10/1977, pagina 617.

[103] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 40 la 1 Corinteni, pag. 568, traducere de Arhim. Teodosie Atanasiu, Bucureşti, 1908.

[104] Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă volumul II, pagina 323 aliniatul c.

[105] Dumitru Stăniloae,Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, pag. 34.

[106] Este vorba despre notiţa 321 la cartea Ambigua a Sf. Maxim Mărturisitorul, vol. 80, pagina 252, Colecţia Părinţi şi Scriitori bisericeşti, Bucureşti, 1983.

[107] Diaconul profesor doctor Ioan I Ică junior, primul volum al lucrării Canonul Ortodoxiei, Canonul Apostolic al primelor secole, publicat la Sibiu, 2008, Editura Deisis, pag. 568 (Botezul).

[108] Ibidem, Didahia celor Doisprezece Apostoli, Tradiţia Apostolică a lui Ipolit din Roma scrisă la anii 50, pagina 579, articolul Despre cei ce vor primi botezul.

[109] Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia I către Antoninus Pius, scrisă la Roma prin anul 155, în Ioan Ică junior, Canonul Ortodoxiei, pag. 366 (Botezul).

[110] Ion I Ică junior, Canonul Ortodoxiei, Constituţiile Sfinţilor Apostoli prin Clement de la pagina 662, citat extras din aliniatul de sub titlul Cum anume trebuie să fie cel iniţiat (botezat), lucrare considerată ca fiind editată la Antiohia, în anul 380.

[111] Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza a XVII-a, capit. 14, vol. II.

[112] Sf. Ioan Gură de Aur,  Evrei, Omilia IX, pag. 149.

[113] – Teofilact, arhiepiscop de Ohrida (Bulgaria), în comentariul său la Efeseni 4,5.

Preot profesor dr. Ion Bria, Dicţionarul de Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Lucrarea este tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, a doua ediţie revizuită şi completată.

[114] Preot profesor dr. Ion Bria, Dicţionarul de Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Lucrarea aceasa este tipărită cu binecuvântarea PF Sale Părintele Teoctist, Patriarh al BOR, Bucureşti, 1994, a doua ediţie revizuită şi completată, pagina 72.

[115] Mic dicţionar enciclopedic, ediţia a III revăzută şi adăugită, 1986.

[116] Cuvântul făptură este redat de concordanţa lui Strong’s (nr. G2937) prin creaţie.

[117] Christos Yannaras, Abecedar al credinţei, editura Bizantină, Bucureşti, 1996, pag.85.

[118] Canonul apostolic al primelor secole, vol. 1, de diacon profesor dr. Ioan I. Ică jr., 2008 şi Canoanele Bisericii Ortodoxe de arh. prof. dr. Ioan N. Floca, 2005.

[119] Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza a II-a, vol. 2, 552.

[120] Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza I-a, 2.

[121] Sf. Maxim Mărturisitorul: Filocalia, vol. III, pag. 385.

[122] Sf. Macarie Cel Mare, Omilia XXIII, 1, pag. 136.

[123] Sf. Macarie Cel Mare, Omilia XVIII.

[124] Sf. Macarie Cel Mare, Omilia XXVII, 5, pag. 160.

[125] Sf. Macarie Cel Mare, Omilia XVI, 8, pag. 109-110.

[126] Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol II, pag. 82.

[127] Pr. conf. Dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxă, pag. 270.

[128] Ibidem, pag. 276.

[129] Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia XVII la Efeseni, pag. 39.

[130] Ibidem, Omilia II la Matei, 2.

[131] Ibidem, Omilia XI la 2 Corinteni.

[132] Ibidem, Omilia XV, Comentarii la Predica de pe Munte.

[133] Ibidem, Omilia XVII la Romani, 276.

[134] Vasile Mihoc, teolog ortodox, Dreapta învăţătură de credinţă a Bisericii, articol publicat în Mitropolia Ardealului, 1983, nr. 1-2, pag. 37.

[135] Gherontie Ghenoiu, Îndrumătorul Bunului Creştin, tipărită cu binecuvântarea PF Sale Teoctist, patriarhul României, scrisă la Mânăstirea Sfântul Nicolae – Sitaru, eidtura IHTIS, 1997, pag. 177, aliniatul 86.

[136] Origen, Omilia a 9-a, Selecta in Leviticum.

[137] Preot prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, 1994, pag. 313.

[138] Preotul profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Bucureşti 2003, pag. 279, citat din Schmemann, For the Life of The World, New York, 1963, pag. 69.

[139] Ibidem, vol. II, Bucureşti 2003, pag. 243 .

[140] 2 Timotei 3:16, Ed. E-Sword.

[141] Rom. 1:28, Ed. E-Sword.

[142] Rom. 1:28, Ed. E-Sword.

[143] Rom. 1:28, Ed. E-Sword.

[144] Evrei 12:28-29, Ed. E-Sword.

[145] Ioan 4:24, Ed. E-Sword.

[146] Ioan 12:48, Ed. E-Sword.

[147] Intrarea în Împărăţie, pag. 43.

[148] Epistola Enciclia A Bisericii Una, Sfinte, Catolice şi Apostolice, adresată Către Ortodocşii de Pretutindeni, citată în Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi Comentarii de către Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca, pag. 598, paragraful 20.

[149] Ipolit Romanul, Revista Ortodoxia nr. 2, pag. 301, 1982.

[150] Arhimandritul Vasilios, Intrarea în Împărăţie, pag. 110.

[151] Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, pag. 49.

[152] Bucureşti, 1978, tipărită cu binecuvântarea PF Părinte Iustinian, Patriarhul BOR, pag. 154.

[153] Filocalia, vol. 1, pag. 91.

[154] Scriitor bisericesc din sec. 3, Despre coroana ostaşului, XI, 3, Migne.

[155] Articolul Ateul Ortodox, pag. 6.

[156] Prologul traducătorului  în Schmemann, Din apă şi din duh, pag. 5.

[157] Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, 1994, pag. 115 .

[158] Preot Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionarul de Teologie Ortodoxă, tipărit cu binecuvântarea PF Părinte Teoctist, Patriarhul BOR, ediţia a II-a revizuită şi completată, Editura IBM al BOR, Bucureşti, 1994, pag. 115 (Cult).

[159] Dicţionarul de Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1981, pag. 195.

[160] Mitropolia Ardealului, nr. 6/1987, pag. 45.

[161] Fragment cules din Canonul 82 al Sinodului 6 ecumenic de la 691, publicat în Telegraful Român, nr. 9-10/1987 pag. 2.

[162]Tertulian din Cartagina (+226), în lucrarea Despre prescrierea ereticilor (cca 200), traducere după ed. F. Refoule: TERTULLIEN, Traite de la prescription contre les heretiques, Paris, 1957, p.89-151. Citatul acesta este cules din Canonul Ortodoxiei I, Canonul apostolic al primelor secole, diacon profesor dr.Ioan I Ică jr., Editura Deisis/Stravopoleos, 2008, pag. 516.

[163] George Remete, Dogmatica Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, pag. 92.

[164] Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America, cartea Cuvânt de Suflet, pag. 129, Editura Vatra Românească, Grass Lake, Michigan, Statele Unite, 2007.

[165] Către Tralieni, cap. IX, pargrafele 1-2.

[166] Matei 15:6 Ed. E-Sword.

[167] Matei 15:6 Ed. E-Sword.

[168] Aici s-a folosit formatul electronic http://www.dervent.ro/biblia.php

[169] Evrei 11:1 Ed. E-Sword.

[170] Matei 15:3-9 Ed. E-Sword.

[171] Sf. Ipolit Romanul, citat luat din Ortodoxia, nr. 2, pag. 301.

[172] Despre războiul iudaic, 1, 650.

[173] Anale, V, 5.

[174] Prefaţă la Dogmatica Ortodoxă a lui George Remete, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.

[175] Studii teologice, 1963, nr. 3-4, articolul Originea, instituirea şi dezvoltarea cultului creştin, pag. 134-138.

[176] Octavius, XXXII, 1-4, Apologeti de limbă latină, pag. 386.

[177] Apologia 1, 5.

[178] De Spectacolis, 23, 24-26.

[179] Stromata V, 14, 94, 5.

[180] Stromata V, 28, 4-6.

[181] Stromata VIII, 5, 28, 1-4.

[182] Stromata VII, 5, 29, 4.

[183] Contra lui Cels VIII, 17-19.

[184] Contra lui Cels VII, 66.

[185] Contra lui Cels VIII, 17.

[186] Studii Teologice nr. 9-10/1971, pag. 621-626, articolul Cinstirea sfintelor icoane în primele trei secole.

[187] Ortodoxia (o lucrare care-i aparţine), pag. 12, Sibiu, 1933.

[188] Cartea Cultul şi ereziile, pag. 18, Piteşti, 1926.

[189] Preot dr. Nicolae V.,  în revista Ortodoxia Nr. 1, 1982, articolul Teologia icoanelor, pag. 55.

[190] Teologul Sever Mureşianu, Iconologia creştină occidentală şi orientală, Bucureşti, 1983, pag. 64.

[191] Origen, un scriitor creştin din sec. 3, Contra lui Celsus 3, 34”.

[192] Petre Vintilescu, Cultul şi ereziile, Piteşti, 1926.

[193] Preot professor Nicoale Neaga, N-am venit să stric Legea, apărută la Sibiu în 1940, cap. XVI ŞI XVII, pag. 97-112.

[194] Biblia, 1 Timotei 2:4.

[195] Cartea de Învăţătură Creştină Ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea P F Părinte Iustin, pag. 151.

[196] Cateheza a IV-a, 17, vol. 1.

[197] Arhidiacon, Dr. Ioan Zăgrean, Profesor la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, în cartea Morala Creştină, Manual pentru Seminariile Teologice ale BOR, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă la Bucureşti, 1974, pag. 172-173.

[198] Clement din Roma, în Scrisoarea a doua către creştinii din Corint, scrisă între anii 96-98.

[199] Iustin Martirul, în Iustin, dialogul cu Iudeul Trifon, cules din Izvoarele Ortodoxiei, Bucureşti, 1941, pag. 109.

[200] Sf. Ioan Damaschin, în Dogmatica, capit. II, paragraful 4, traducerea D. Fecioru, Bucureşti, 1938, pag. 66.

[201] Ioan Gură de Aur, în Omilia 23 la 1 Corinteni, traducere de Arhimandrit Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1908, pag. 314.

[202] Ibidem, la Omilia XII, pagina 165.

[203] Arhimandritul Gherontie Ghenoiul, Mânăstirea Sfântul Nicolae – Sitaru, în cartea Îndrumătorul bunului creştin, Editura IHTIS, 1997, cu binecuvântarea PF Sale Teoctist, Patriarhul BOR, pag. 139 şi 143-144.

[204] Arhidiacon Dr. Ioan Zăgrean, profesor la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, în cartea Morala Creştină, Manual pentru Seminariile Teologice ale BOR, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă la Bucureşti, 1974 (Lecţia XXVI: Datoria Creştinului Faţă de Dumnezeu, Virtuţile Credinţei şi Nădejdii) pag. 169.

[205] Preot conferenţiar doctor George Remete, în Dogmatica Ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea PF Părintele Andrei, arhiepiscopul Alba Iuliei, Editura Reîntregirea, la Alba Iulia, 2000, pag. 346-347 (Judecata Particulară).

[207] Christos Yannaras, abecedar al credinţei, editura Bizantină, Bucureşti, 1996, pag. 121.

[208] Vezi comentariul lui Bartolomeu Anania de la Ioan 2.

[209] Preot Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Editura Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1994, pag. 245-247.

[210] Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, pag. 79-80, 87.

[211] Revista Studii Teologice, nr. 5-6, pag. 330, anul 1981.

[212] Episcop Antonie Plămădeală, Ca toţi să fie una, pag. 399, 401-402 şi apoi 404-407.

[213] Diacon Ioan I Ică jr., în Canonul Apostolic al Primelor Secole, vol. I, la capitolul Ignatie Teoforul, episcopul Siriei (+cca. 107), Cele treisprezece epistole ale corpusului amplificat în secolul IV, la pag. 473 ne redă o scurtă scrisoare a lui Ignatie către Fecioara Maria sub titlul Către Fecioara Maria, Ignatie al ei, Mariei purtătoarei de Hristos. Imediat sub această scrisoare este răspunsul Fecioarei (Răspunsul Fecioarei Maria, Smerită slujnică a lui Hristos Iisus, lui Ignatie, iubitului împreună-ucenic).

[214] Mica dogmatică vorbită, pag. 184.

Read Full Post »

PAGANIZAREA CRESTINISMULUI

PAGANIZAREA CRESTINISMULUI

Read Full Post »

CRESTINISMUL SI SCRIPTURILE

„Drept răspuns le-a zis:

«Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu

 în folosul datinei voastre?»“

(Matei 15:3)

 

 

 

Creştinismul

şi Scripturile

 

Biblia sau datinile strămoşeşti?

 

 

 

Volumul 1

 

Aurelian Şt. Chibici

 

Cuvânt înainte

„A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit“ (Ioan 1:11). Aceasta este menirea societăţii? Să respingă sau să-şi ucidă salvatorii? Poporul evreu parcă şi-a dat toată silinţa s-o dovedească. Toţi trimişii lui Dumnezeu au avut de suferit, ultimul pomenit fiind Zaharia fiul lui Barachia ucis între Templu şi altar. Apoi pentru a-şi etala aderenţa la religia strămoşilor, pentru a-şi atrage admiraţia contemporanilor ca „păstrătorii adevăratei credinţe“, au procedat la împodobirea mormintelor martirilor neamului. Domnul Isus nu-i laudă pentru râvna lor de a cinsti postum strămoşii, ci dimpotrivă îi mustră, pentru că nu s-au lepădat de faptele rele ale ucigaşilor oamenilor sfinţi: „Vai de voi cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele proorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi“ (Matei 23.29). Domnul Isus Se ştie ameninţat de urmaşii ucigaşilor sfinţilor din trecut şi le descoperă atitudinea lor de viitor împotriva Sa precum şi a trimişilor Săi prin cuvintele: „Iată vă trimit proroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre, şi-i veţi prigoni din cetate în cetate“ (Mat. 23.34).

La prima vedere s-ar părea că vina evreilor a fost peste măsură de mare şi în decursul vremurilor, mulţi numiţi creştini s-au considerat datori a răzbuna sângele vărsat al Domnului Isus de către evrei şi foarte mulţi urmaşi ai răstignitorilor Domnului au fost omorâţi şi jefuiţi în Numele Domnului Isus.

Cu ocazia rebeliunii legionare din 22 ian. 1941, conform expresiei folosite de generalul Antonescu, un număr de 218 preoţi au aruncat crucea şi au pus mâna pe revolver, ucigând evrei cu nemiluita (Mag. Ist. 1 (298) ian.1992, pag. 60).

A fost vina evreilor atât de mare încât trebuiau omorâţi, deportaţi şi mai ales jefuiţi? Dar poporul Român nu poartă nici o vină ? Eu zic că da. Şi care este baza afirmaţiei? Noi ne lăudăm cu latinitatea noastră. Şi am ajuns, cu afinitatea faţă de strămoşii noştri, identificându-ne cu aceşti strămoşi romani care l-au răstignit pe Domnul Isus, până acolo că suntem în stare să‑i considerăm eretici, sectanţi, stricători de lege şi spiritualitate româ­nească, pe toţi acei care nu identifică creştinismul cu practicile păgâne moştenite de la romani.

Clerul ortodox român, mai repede renunţă la un adevăr Biblic, decât să denunţe obiceiurile şi datinile strămoşeşti moştenite de la strămoşii noştri păgâni, şi care nici cum nu pot fi numite creştine. Şi totuşi, George Coşbuc, sesizează discrepanţa dintre creştinismul pur şi cel practicat de români prin cuvintele: „O zic numai că avem foarte mult fond religios păgân. Că nu e ţăranul religios? ba dimpotrivă e religios până la spaimă până la absurd. Dar nu în cele creştine ci în cele păgâne şi moştenite din moşi strămoşi“ (Elementele literaturii poporale pag. 261). Adevărul e că în cea mai mare parte, creştinismul din vremea noastră, nu e identic cu cel din primele trei secole. Treptat oamenii au adăugat creştinismului datini şi obiceiuri ce nu numai că nu sunt poruncite Biblic ci dimpotrivă sunt în contradicţie cu spiritul Biblic. De aceea în mare cel puţin în primul mileniu creştin, se poate vorbi de trei etape ale dezvoltări creştinismului în răspândirea sa. Prima şi cea mai glorioasă perioadă a creştinismului a fost cea a primelor trei secole. Nesprijinit de stat şi chiar în contradicţie cu statul, dând lui Dumnezeu ce I se cuvine si Cezarului ce i se cuvine, el şi-a păstrat fiinţa sa Evanghelică şi Apostolică. În această perioadă nu existau preoţi care să slujească altarului, bisericile fiind conduse de bătrâni (presbiteri) cu misiunea de a păstori biserica, aceştia la rândul lor îşi asociau la lucrare diaconi, prooroci, învăţători şi evanghelişti. Nu se practica botezul copiilor, nu exista un cult al moaştelor, al sfinţilor, al morţilor sau al icoanelor. Creştinii nu se însemnau cu semnul crucii şi nici nu aveau sărbători închinate sfinţilor. O cauză care asigura puritatea creştinismului se datora faptului că nimeni nu se creştina din interes, ştiind că odată păşind pe calea pocăinţei, era oricând în situaţia de a i se confisca averea, de a fi surghiunit, de a-şi pierde slujba sau, în ultimă instanţă, de a-şi pierde viaţa.

A doua etapă a fost cea a creştinărilor din interes. O dată cu edictul de toleranţă din anul 313 creştinismul e ridicat la nivelul celorlalte religii. Împăratul fiind favorabil creştinilor, mulţi s-au creştinat pentru a-şi păstra posturile.

A treia etapă şi cea mai dezastruoasă, a început când împăraţii Teodosiu în anul 395 şi apoi Iustinian după anul 527 i-au forţat pe păgâni să se creştineze. Au fost dărâmate temple păgâne, dar şi sinagogi. Evreii fiind prigoniţi o dată cu păgânii, au devenit creştini de nevoie. Păgânii în majoritatea cazurilor tot păgâni au rămas, păstrând în fiinţa lor nostalgia ceremoniilor din templele lor dărâmate. Printre aceştia erau şi oameni culţi, filozofi care chiar înţelegând superioritatea creştinismului asupra păgâ­nis­mului nu se putea debarasa de multitudinea datinilor şi obiceiurilor lor. De aici înainte se trece la menţinerea lor în creştinism făcând compromisuri după compromisuri.

Grecii neînţelegând închinarea în duh şi în adevăr au introdus în Biserică cultul icoanelor, precedat de cel al Maicii Domnului, la Sinodul al III-lea ecumenic din Efes, în anul 431. Pentru îmbunătăţirea cultului, slujitorii altarului sunt îmbrăcaţi în odăjdii, e repusă perdeaua dinăuntru ruptă de sus până jos cu prilejul răstignirii Domnului pentru ca credincioşii să nu poată apela direct la Marele Preot, Isus Hristos Domnul. E introdus botezul copiilor, cu toate că Domnul Isus nu zice că cine se va boteza se va mântui, ci numai cel ce va crede şi se va boteza va fi mântuit, ceea ce cere discernământ şi voluntariat, facultăţi care lipsesc unui copil de opt zile.

Sărbătorile închinate zeilor păgâni sunt rededicate sfinţilor. Liturghia introdusă pentru îmbunătăţirea cultului – un amestec de practici iudaice şi păgâne influenţate de arta teatrală greacă – despart Biserica în două: preoţii – partea activă şi ceilalţi credincioşi – partea pasivă a Bisericii. Sub influenţă păgână, creştinismul adoptă cultul moaştelor şi al morţilor şi câte altele, cartea de faţă având tocmai acest scop de a pune faţă în faţă Cuvântul Domnului cu datinile şi adausurile omeneşti, la care asociem istoria care ne arată condiţiile şi perioadele în care oamenii au înlocuit Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor omeneşti.

Biserica e apărată de stat, iar ea, la rândul ei, face politica statului. În acest spirit, comandantul de oşti al împăratului Iustinian, comitele Belizarie face ravagii nu numai între păgâni ci şi între creştinii care nu se supuneau hotărârilor sinoadelor ecumenice din Efes sau Calcedon. Cu toate că nu putem trece cu vederea decretele cu caracter creştin umanitar, promulgate de împăraţi creştini, cum ar fi: interzicerea luptelor de gladiatori, răstignirea sau uciderea copiilor nedoriţi, lipsa tiparului face ca Biblia să nu fie cunoscută nici măcar de clerici, ceea ce uşurează adoptarea oricărui adaus. Perioada anilor 727-843 e numită în istoria imperiului Bizantin perioada luptelor iconoclastice. Împăratul Leon Isaurul alIII-lea sesizează pericolul venerării icoanelor ca o păgânizare mascată a creştinismului, dar femeile şi călugării au câştig de cauză.

Evul Mediu adânceşte prăpastia dintre creştinismul autentic evanghelic şi apostolic, în folosul unor îmbunătăţiri ce nu pot fi numite creştine. Renaşterea se încurcă în filozofii unele cu tendinţă atee sau păgână, adresându-se păturii culte a societăţii, pentru a o scoate de sub servitutea bisericii care se amestecă în treburile împăraţilor, provoacă războaie conduse de papi şi pune în mişcare Inchiziţia. Tradiţia ia locul Bibliei. Pentru a justifiica adausurile operate, se apelează la apocrife. La 18 ianuarie 1562, arhiepiscopul de Reggio declara: „Tradiţia stă deasupra Scripturii, iar autoritatea Bisericii, nu poate fi subordonată autorităţii Scripturii“ (cf. G. E. Vandeman).

Partea pozitivă a Renaşterii rămâne cea a studiului limbilor clasice antice (greca şi ebraica), care are drept urmare traducerea Noului Testament de către Erasmus din Rotterdam într-o formă accesibilă, la care se adaugă inventarea literelor mobile de către Guttemberg, astfel Biblia putând fi citită de mult mai mulţi clerici, ceea ce a dus la reforma religioasă. După uciderea de către Inchiziţie a aproape un milion de eretici şi devastarea Europei de războaiele religioase, se ajunge la pace. Nordul, centrul şi nord-vestul Europei devine protestant, sudul Europei rămâne catolic, iar Răsăritul Ortodox.

Chiar dacă protestantismul a rodit mult întorcând creştinismul spre Evanghelie, a avut şi unele inconsecvenţe. S-a păstrat botezul copiilor şi o preoţie diminuată. S-a încurcat în treburi lumeşti şi a păstrat lucruri lumeşti, cum ar fi dansul, băuturile alcoolice, fumatul etc. Şi fiindcă oamenii sunt diferiţi prin formaţia lor sufletească, unii credincioşi negăsind pacea sufletească dorită în bisericile protestante, au iniţiat mişcări de sfinţire care aveau drept scop revitalizarea Bisericii, anabaptiştii punând în aplicare conform Bibliei botezul oamenilor maturi, unii din iniţiatori negândindu-se a se despărţi de bisericile din care făceau parte, ci doar a o reforma în sensul bun al Cuvântului.

Dar aceşti înainte mergători ai neoprotestantismului s-au văzut în faţa a doi duşmani puternici: Biserica Protestantă şi cea Catolică, amândouă sprijinite de stat. Dar despre aceasta se va vorbi mai pe larg în lucrarea de faţă. Dacă lumea creştină conform celor de mai sus e împărţită aproximativ teritorial, conform „Micului dicţionar enciclopedic de istorie universală“, publicat în anul 1988, se descoperă şi o altă latură. Cea economică. Protestanţii care au cultul muncii fiind pe locul întâi în ce priveşte venitul pe cap de locuitor, catolicii pe locul al doilea, iar ortodocşii în paranteză. (Cf. academicianului Răzvan Teodorescu, Magazin istoric din 1999), comparaţie destul de semnificativă: Ţările române din punct de vedere religios au avut un caracter diferenţiat. Ardealul a suferit de timpuri influenţa diferitelor curente religioase creştine, ceea ce l-a detaşat de restul ţării chiar şi din punct de vedere cultural, economic şi social.

Un nedreptăţit al istoriei este Despot Vodă (Ioan Iacob Heraclid, 1561‑1563). Educat în Apus, sub influenţa protestantismului, a introdus un sistem economic deosebit de cel cunoscut pe vremea sa, a invitat pe toţi persecutaţii protestanţi să vină în Moldova şi a înfiinţat o şcoală teologică protestantă la Cotnari. În momentul de faţă istoria recunoscându-i meritul de umanist şi reformator, de aceea chiar dacă nu putem estima pierderea suferită de Moldova, prin uciderea de către Ştefan Tomşa a acestui domnitor, cu toată hula aruncată asupra sa de Vasile Alexandri în piesa istorică Despot Vodă, cred că dacă i se dădea timpul necesar să-şi pună în aplicare planurile sale progresiste pe toate planurile, religios şi politico‑administrativ, în momentul de faţă nu ar trebui să mai batem la toate uşile ca să intrăm în Europa, noi poate fiind de mult integraţi în structurile Europei moderne.

Care e cauza situaţiei noastre atât de precare din toate punctele de vedere? Biblia a adus bunăstarea ţărilor Evanghelice, dar poporului român Biblia îi este prezentată fie ca o carte sectantă de care trebuie să te fereşti, fie o carte atât de sfântă încât trebuie ţinută numai în altar şi, pe bună dreptate pr. Iosif Trifa zicea, la vremea sa: “A sosit vremea să-L luăm pe Hristos de acolo, să-L eliberăm din altar, să-L scoatem şi să-L ducem pretutindeni în viaţa oamenilor, şi aceasta numai dându-le în mână Sfânta Scriptură. Departe de a fi un om cu vederi reformatoare în materie de creştinism, Mihai Eminescu constată discrepanţa dintre creştinismul primar şi cel din vremea sa – la care putem adăuga: Şi din vremea noastră! – prin cuvintele:

Azi artistul Te concepe, ca pe-un rege-n tronul său.

Dară inima deşartă, mâna fină n-o urmează.

De a veacului suflare, a lui inimă e trează.

Şi în ochii lui cu minte, Tu eşti om, nu Dumnezeu.

Azi gândirea se aprinde ca şi focul cel de paie.

Ieri ai fost credinţă simplă, însă sinceră adâncă,

Împărat fu-şi omenirii, crezu-n Tine era stâncă.

Azi în marmură Te taie, ori pe pânză te aruncă.

(din poezia Dumnezeu şi om)

Versurile de mai sus sunt o reluare a poeziei Christ, care are următoarea construcţie:

Puiul ieslei azi e d-aur, eşti scăldat în mir şi-oleu.

Mama Ta e o regină, nu femeia cea săracă.

Căci în ochii ironiei, Tu eşti om, nu Dumnezeu

Azi eşti fraza strălucită, azi eşti masca cea de fală,

Ieri ai fost credinţă simplă, însă sinceră, adâncă,

Împărat fu şi omenirii crezu-n Tine era stâncă.

Azi în marmură Te taie, ori pe pânză Te exală.

Asta-i tot, Isuse dulce, pus pe cruce pentru lume?

Asta-i tot, frunte de rege cu cununa cea de spini?

Ieri ai fost steaua de aur a-mpăraţilor creştini.

Azi în gura lor profană, nu mai eşti decât un nume.

Subsemnatul, prin natura serviciului, am călătorit mult, având prilejul de a vorbi cu oameni diferiţi din toate punctele de vedere din diferite departamente creştine. Din discuţii am sesizat setul de întrebări ce i se pun unui pocăit şi având înclinaţie spre istorie căutam să cunosc cât mai multe lucruri despre începutul şi evoluţia creştinismului în timp pentru a putea răspunde celor ce mă întrebau fără să mă gândesc să-mi adun cunoştinţele într-un volum destinat tiparului. Dar câte un interlocutor îmi spunea: „Domnule, dacă ar exista o carte cu asemenea date, aş fi curios s-o citesc.“ Aceasta m-a făcut ca să încep prin a aduna cât mai multe date necesare apărării adevăratei credinţe şi să le adresez lumii creştine dornice de a cunoaşte adevărul. Cartea o adresez poporului român, care e ţinut departe de Evanghelie, dar cufundat peste măsură de mult în datini lumeşti şi superstiţii. Pentru susţinerea cauzei, nu folosesc cuvintele mele, ci numai cele ale Mântuitorului nostru şi a trimişilor Săi, care nu au plecat în lume cu altceva decât cu Cuvântul Domnului, fără a‑l răstălmăci. Şi dacă Domnul Isus, îi acuză pe farisei că încalcă porunca lui Dumnezeu în folosul unor datini omeneşti, sfinţii apostoli I-au urmat porunca, de aceea Sf.Ap. Pavel scrie celor din Colose: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii şi nu după Hristos“ (Col. 2.8). Iar celor din Corint le spune: „Vă fac cunoscut fraţilor (şi români) Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care a-ţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi dacă o ţineţi aşa cum v-am propovăduit-o; altfel degeaba aţi crezut“ (1 Cor. 15.1-2). Biblia şi Tradiţia se exclud reciproc. Ori una, ori alta. De aceea creştinii sunt chemaţi să aleagă. Nu se poate sluji la doi stăpâni. Doresc ca modesta mea încercare de a îndrepta privirile cititorilor spre Domnul nostru Isus Hristos, Singurul Mântuitor, Singurul Mijlocitor şi Singurul Mare Preot, care stă la dreapta Tatălui ca să mijlocească pentru un creştinism debusolat, să fie sub privirea, ocrotirea, călăuzirea şi binecu­vântarea lui Dumnezeu.

Autorul

Aurelian Şt. Chibici

tel. 1-(253)859-9675

 

Notă: Capitolele X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII şi XXIV au fost publicate şi sub formă de broşuri, pentru care am inclus în prezentul manual şi prefaţa fiecărei broşuri.

Capitolul I

VEACUL APOSTOLIC

 

Săi nu L-au primit .Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

(Ioan 1.11-12)

A venit timpul ca Vechiul Testament să se întâlnească cu cel Nou. Era joi seara la 13 Nisan. E instituită Euharistia (Cina Domnului). Mielul e pregătit pentru a fi jertfit şi astfel la 14 Nisan Vineri în anul 783 de la fondarea Romei aproximativ în anul 30 A.D. Domnul nostru Isus Hristos îşi încredinţează Duhul Tatălui ceresc. Pentru moment de fiica iudeilor apostolii Domnului s-au împrăştiat. Dar nu trece mult şi speranţa lor e restabilită:

Hristos a înviat,,! cei ce plângeau şi se tânguiau primesc confirmarea învierii din gura Mariei Magdalena şi a celeilate Marii. Petru aleargă la mormânt pe care-l găseşte gol şi nu vede decât fâşiile de pânză aruncate pe pământ şi ştergarul ce se punea pe faţa celui mort făcut sul. Arătările Lui se înmulţesc. Ucenicii Domnului martori ai minunilor şi a învierii Sale aşteaptă cu înfrigurare reinstaurarea împărăţiei lui Israel. Ei încă nu au înţeles că împărăţia lui Hristos nu e de factură pământeană cu arme de ucidere binecuvântate şi stropite din belşug cu aghiazmă de slujitorii Bisericii, cum se întâmplă în zilele noastre cu toate că Domnul Isus declara în faţa lui Pilat: „împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.,, (Ioan 18.36) Domnul Isus n-a venit să piardă oamenii ci să-i mântuiască. Nu să pogoare foc din cer asupra Samaritenilor, şi nici ca trimişii lui să taie urechile oamenilor, ci-i trimte ca pe nişte oi în mijlocul lupilor lucru pe care mai târziu apostolii l-au înţeles, după ce aproape douăzeci de ani s-au ferit să ducă Evanghelia la neamuri. Odată primită Făgăduinaţa în ziua Cincizecimii, apostolii sunt pregătiţi pentru lucrare. “Ci voi veţi primi o putere când se vapogorâ Duhul Sfânt peste voi şi-mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului,, (Fap.Ap.1.8) Apostoli în acest context şi-au pregătit şi forma de organizare pe care o putem cunoaşte din Sfintele Scripturi. Bisericile erau conduse de bătrâni care împreună cu Biserica alegeau diaconi sau slujitori, şi-şi asociau la lucrare învăţători, prooroci şi Evanghelişti în stare să ducă Cuvântul lumii. Fiecare credincios se considera un trimis al Domnului, implicându-se în lucrarea de Evanghelizare. Biserica primară s-a dovedit a fi o Biserică vie. În adunările creştine fiecare dintre participanţi în măsura descoperirii dumnezeieşti contribuia după darul său la zidirea Bisericii: “Ce este de făcut atunci fraţilor ? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.„(1 Cor, 14.26) Perdeaua dinăuntru încă nefiind repusă, Biserica nu era împărţită între mireni şi laici.

Slujbele sacre erau duse la îndeplinire nu numai de bătrânii Bisericii, cărora Iacob le dă un atribut precis: ungerea cu ulei a bolnavilor iar Petru şi Pavel le dă sfaturi de păstorire a Biserici. Punerea mâinilor obicei răspândit la evrei era hărăzită de Domnul Isus celor ce cred. La treburile bisericeşti luau parte cei mai mulţi fraţi, fără atribute stabilite. Astfel la încheierea consfătuirii din Ierusalim, cei ce au încheiat lucrările au fost: Apostolii, presbiterii şi fraţii.

Din veneraţie faţă de persoana Domnului Isus şi urmare unei vieţi ireproşabile, Iacov fratele Domnului, autorul epistolei ce-i poartă numele a păstorit bisericile din Ierusalim în perioada anilor 44-64. Respectat atât de creştinii cât şi de evreii necreştini, a fost numit Iacov cel drept. Aceasta i-a atras invidia mai marilor poporului care profitând de lipsa procuratorului Roman la instigarea marelui preot Annas al II-lea l-au ucis cu pietre. Nemulţumirea iudeilor a fost atât de mare, încât la întoarcerea procuratorului au cerut destituirea marelui preot ceea ce procuratorul a făcut. Iosif Flavius un iudeu înfocat I-a apărat pe Iacov în scrierile sale iar Hegesip notează că pe vremea sa în anul 180 creştinii mergeau în pelerinaj la locul uciderii sale care era aproape de Templu. După moartea sa a urmat Simon fiul lui Cleopa care era fratele lui Iosif bărbatul Mariei crucificat pe vremea împăratului Traian, (97-117). împărat pe care papa Grit»ore cel Mare în anul 600 a binevoit să-l scoată din purgatoriu şi să-l trimită în rai. După Simeon au urmat la conducere Iacov şi Soccer, nepoţii lui Iuda fratele Domnului. Dacă începuturile creştinismului s-au caracterizat printr-o râvnă deosebită în Evanghelizare, unirea Duhului, legătura frăţească şi legătura păcii încep să se şubrezească. Percursorii clericalismului încep să se facă simţiţi. Diotref şi nicolaiţii fiind unii dintre aceştia iar cei din Corint provoacă certuri de partide în preferinţa lor pentru un lider sau altul.

Capitolul II

APOSTOLII DOMNULUI

 

“Apoi le-a zis: Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia

la orice făptură . . . Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni.

Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele

care-i însoţeau. Amin!

(Marcu 6.15,20)

Multe lucrări au fost publicate atât legat de viaţa sfinţilor apostoli, cât şi în ce priveşte Noul Testament considerând la prima vedere că ar fi de prisos aceste capitole. Dar pentru ca ceea ce mi-am propus, pentru ca cititorii să aibă un context, pentru înţelegerea creştinismului în ansamblul său, voi căuta cât mai prescurtat să tratez şi aceste două capitole.

Primul apostol şi cel mai în vârstă era Chifa sau Simon Petru fiul lui Iona şi fratele lui Andrei apostolul. Era căsătorit şi locuia în Capernaum. Ocupaţia sa de bază fiind pescuitul. Plini de râvnă pentru restaurarea lui Israel în aşteptarea lui Mesia, împreună cu fratele său Andrei au devenit ucenicii lui Ioan Botezătorul. La Iordan fac cunoştinţă cu Domnul Isus. Andrei este primul care-L recunoaşte pe Isus ca Mesia. îl cheamă apoi pe Petru căruia Domnul Isus îi schimbă numele din Simon în Chifa (Petru). Astfel Petru se ataşează Domnului împreună cu Andrei şi cu alţi ucenici. Rămâne cu Domnul în Iudea, îl însoţeşte la primele paşti la Ierusalim, apoi în Galilea, este martorul primei Sale minuni, apoi prin Samaria ajung în Galilea. Aici îşi reia ocupaţia de pescar, dar după pescuirea minunată se ataşează de Domnul de data aceasta definitiv. Este pomenit pe primul loc în toate listele apostolilor. Face parte din acel cerc restrâns de apostoli care L-au însoţit pe Domnul la învierea fiicei lui Iair, Ia schimbarea la faţă şi în Ghetsimani. În numele apostolilor mărturiseşte că Isus este Hristosul. Avea o fire voluntaristă curajoasă. Când Domnul merge pe valuri vrea şi el. La Cina de taină declară că merge cu Domnul chiar şi la moarte. În grădina Ghetsimani taie urechea robului marelui preot, dar se leapădă de Domnul în faţa unei slujnice. În dimineaţa învierii aleargă împreună cu Ioan la mormântul Domnului. La Tiberiada îl recunoaşte primul pe Domnul aruncându-se în mare nerăbdător să-L salute primul pe Domnul său iubit. Domnul Isus îl reintegrează din nou în rândul trimişilor Săi, investindu-l ca păstor pentru toate categoriile de păstoriţi ai Biserici (mieluşei, oiţe şi oi). Dar el nu-şi arogă acest titlu, ci le aminteşte păstoriţilor săi că el e un bătrân ca şi ceilalţi bătrâni ai bisericilor şi se bucură de marele har al întoarceri la Marele Păstor al oilor, adică la Isus. La pogorârea Duhului Sfânt ia cuvântul pentru a face lumină asupra limbilor de foc şi a vorbirii în limbi. Pedepseşte pe Anania şi Safira, vindecă împreună cu Ioan ologul din Templu, este închis împreună cu Ioan. E eliberat, dar apoi arestat din nou dar de aici e scos în chip miraculos. E trimis în Samaria împreună cu Ioan pentru a desăvârşi lucrarea de Evanghelizare prin botezul cu Duhului Sfânt. Aici Simon Magul încearcă un târg privitor la puterea de a boteza cu Duhul Sfânt dar e mustrat aspru. De aici vinderea slujbelor bisericeşti a fost numită simonie. În anul 44 Irod Agripa pentru a fi pe placul iudeilor îl aruncă pe Petru în temniţă, dar şi de data aceasta e izbăvit în chip miraculos. La adunarea din Ierusalim prezidată de Iacov fratele Domnului e nevoit să dea socoteală pentru botezul sutaşului roman Corneliu. Din prima sa epistolă deducem că a propovăduit în Babilon şi nu la Roma cum se presupune. Nu ştim în ce condiţii şi dacă a ajuns la Roma după cum susţine tradiţia unde a fost răstignit la cererea sa cu capul în ios. Pentru că datele Biblice ni-l prezintă prezent în zona Israelului şi a Orientului apropiat. La alegerea celor 7 diaconi, anii 33-34 şi în jurul anului 37 e prezent în Ierusalim (Gal. 1.18). Înainte de anul 48 e prezent în casa lui Corneliu (Fap.10). În jurul anului 52 e prezent la adunarea din Ierusalim (Fapt.l5.7).în anul 56 Pavel le trimite celor din Galatia o epistolă, în care e semnalată prezenta lui Petru în Antiohia (Gal.2.11-12) Aceasta putea fi între anii 50-55. În jurul anului 62, Pavel ajunge la Roma, dar Luca nu-l pomeneşte pe Petru ca fiind prezent acolo, iar mai mari iudeilor din Roma, nu ştiau mai nimic despre calea Domnului ci doar că peste tot stârneşte împotrivire. (Fap.28.17-22), iar în anul 64 Petru îşi scrie prima epistolă în care e notat locul expediţiei, Babilonul. Aşa că în acest domeniu tradiţia minte cu privire la Petru că ar fi fost la Roma unde la cererea sa a fost răstignit cu capul în jos după 30 de ani de păstorire.

2. Andrei, fratele lui Petru era un om de o mare simplitate şi râvnă pentru Domnul. A predicat Evanghelia Domnului la popoare asiatice cu bune rezultate cu semne şi minuni. Tradiţia spune că a vindecat-o chiar pe Aepes soţia guvernatorului din oraşul Patra precum şi pe fratele ei care s-a creştinat. Intrezicându-i-se propovăduirea iar el continuând-o, a fost condamnat la moarte prin răstignire pe o cruce în fomă de „X” numită de atunci crucea Sf.Andrei. Nu a fost bătut în cuie ci legat cu funii. După trei zile de chin poporul văzându-i credinţa a cerut şi obţinut iertarea, dar odată dat jos de pe cruce a trecut la Domnul. Neamul tracilor a fost adus la Domnul, de către Sf.Ap. Andrei conform lui Eusebiu din Cezarea (260‑340), care spune: „Sfinţii apostoli discipoli Salvatorului nostru, erau dispersaţi pe tot pământul. Lui Toma după tradiţie i-a revenit ţara părţilor, (Stat sclavagist din Asia Mică care timp de două secole î.d.Hr. au fost principali adversari ai Romei în Orient) Ioan a plecat în Asia unde a trăit şi murit în Efes, iar Andrei a primit Sciţia. Cuvântul Domnului a prins rădăcini în Sciţia Minor (o parte din Moesia şi aproximativ Dobrogea de azi), care a devenit un centru de studii şi interpretare a Noului Testament, aici şi Arie având discipoli.

3. Iacov fiul lui Zebedei şi fratele lui Ioan, era de origine galileeană probabil din jurul lacului Ghenizaret Betsaida sau Capernaum. Înainte de a fi ucenicul lui Isus a fost ucenicul lui Ioan Botezătorul. Potrivit temperamentului lor Domnul Isus îi numeşte ,,fii tunetului“. Era numit şi Iacov cel Mare motivat de faptul că mai exista un Iacov fiul lui Alfeu numit cel Mic. Şi el era pescar. Într-o zi când pescuia împreună cu tatăl său şi cu fratele său Ioan, au fost chemaţi de Domnul la apostolie şi a fost primul dintre apostoli care a înfruntat moartea de martir. Irod după ce a fost făcut guvernator al Iudeii, de către împăratul Roman Caligula, prin anul 44, a pornit o persecuţie împotriva creştinilor alegându-l pe Iacov ca obiect al răzbunării sale condamnându-l la moarte prin decapitare. Tradiţia spune că unul dintre cei ce a depus mărturie împotriva sa văzându-i credinţa, s-a creştinat şi el fiind decapitat cu aceeaşi sabie.

4. Ioan, fiul lui Zebedei şi fratele lui Iacov, se pare că era mai tânăr. Dacă Salome despre care pomeneşte Marcu este identică cu mama fiilor lui Zebedei, înseamnă că şi ea iacea parte din grupul de femei ce îl însoţeau pe Domnul, cu avutul lor contribuind la sprijinirea grupului apostolilor. După înălţarea Domnului la cer rămâne la Ierusalim fiind de faţă la pogorârea Duhului Sfânt. Colaborează intens cu Petru dar în momentul decapitării fratelui său se pare că nu era la Ierusalim. Ioan un fiu al tunetului ajunge a fi numit apostolul dragostei, un apostol căruia Domnul Isus i-a schimbat caracterul după Chipul Său. Ultima parte a vieţi a petrecut-o în Asia Mică în oraşul Efes unde a venit înainte de dărâmarea Ierusalimului prin anul 69 de unde a fost exilat pe insula Patmos de împăratul Domiţian şi de unde s-a întors prin anii 96-98 în timpul domniei lui Traian Nerva. A murit în Efes.

5. Filip născut în Betsaida din Galileia. A fost trimis să predice în ţările păgâne din Asia ajungând la Hierapolis unde oamenii se închinau unui şarpe. Mulţi s-au convertit iar Filip a omorât şarpele lucru pentru care a fost aruncat în temniţa şi apoi răstignit în anul 52.

6. Bartolomeu. Numele lui e menţionat în primele trei Evanghelii, dar nu e pomenit în Evanghelia după Ioan, unde apare sub numele de Natanael. Numele de Bartolomeu e un nume compus adică fiul lui Tolomeu. (bar=fiu) Şi el era Galileean din Cana Galileii. A auzit despre Isus de la Filip. Se spune că a predicat Evanghelia în Persia, Mesopotamia, Egipt şi Armenia unde a fost martirizat în Albanopolis. Nu se ştie cum a murit crucificat, decapitat sau jupuit de viu. În pictura “Judecata din urmă “Michelangeto, îl prezintă pe Bartolomeu jupuit şi ţinându-şi în mână propria piele. Aceasta nu înseamnă că Michelangelo a pictat realitatea, ci doar a folosit versiunea pe care a cunoscut-o.

7. Toma numit Geamănul a intrat în vorbirea curentă ca tipul omului sceptic, „Toma necredinciosul,, cu toate că Noul Testament nu-l prezintă chiar în această postură. El este tipul intelectualistului care nu acceptă orice fără să fie convins de realitate. A fost trimis să predice Evanghelia în Persia. Uni spun că a ajuns în India în împărăţia lui Gundoforus convertind pe mulţi brahmani. În 190 A.D. Pantaenus trimis să predice Evanghelia printre brahmani în India găseşte acolo o Biserică deja formată. Care ar fi explicaţia? în anul 68 A.D. 10.000 de evrei au emigrat pe coasta Malabar ca colonişti ceea ce i-a înlesnit lui Toma contactul cu brahmanii de acolo. Se spune că însuşi împăratul Gundoforus a fost convertit strânind furia preoţilor păgâni lucru pentru care Toma a trebuit să fie martirizat fiind străpuns cu o suliţă.

8. Matei, înainte de convertire a fost vameş în Capernaum. Cu ocazia unei mese date în cinstea Mântuitorului este chemat la apostolic Cu această ocazie Domnul este învinuit că mănâncă cu vameşii şi cu păcătoşii şi că desconsideră rânduiala postului. Matei s-a dovedit un apostol activ. In timpul persecuţiilor lui Irod părăseşte Palestina dar nu înainte de a scrie Evanghelia ce-i poartă numele. A propovăduit în Etiopia, India şi Arabia Răsăriteană suferind moartea de martir prin anul 60 în Parţia ucis cu sabia.

9. Iacov fiul lui Alfeu, sau Iacov cel Mic a lucrat printre evreii din Ierusalim dar văzând împotrivirea lor s-a dus să propovăduiască Evanghelia în Egipt unde a fost tăiat cu fierăstrăul.

10. Levi zis Tadeu avea trei nume: Luca îl numeşte Iuda, Matei îl numeşte Levi, iar Marcu îl numeşte Tadeu. A fost un naţionalist convins cu visuri de dominaţie înfocat pentru viitorul lui Israel, dar Domnul Isus îl face să înţeleagă că şi celelate popoare sunt făpturi ale lui Dumneazeu şi au nevoie de mântuire. A propovăduit Evanghelia în cetatea Edessa azi Ufra în Turcia pe Eufrat unde a făcut multe minuni vindecând mulţi bolnavi. Mulţi au primit Cuvântul şi şi-au părăsit idolii atrăgându-şi furia păgânilor. A plecat de aici în Ararat unde a murit străpuns de săgeţi.

11. Simon Canaanitul a făcut parte din partida zeloţilor naţionalişti fanatici care-i omorau nu numai pe romani când aveau prilejul ci şi pe evreii care colaborau cu ei. Domnul I-a chemat la apostolie tocmai pentru ca el să înţeleagă că romanii nu sunt în afara planului de mântuire hotărât de Dumnezeu. A sfârşit alergarea prin răstignire.

12. luda Iscarioteanul, se ataşează şi el grupului apostolic dar lăcomia de bani îl duce la dezastru, pentru treizeci de arginţi îl vinde pe Mântuitorul. Apoi e trezit la realitate: „am vândut sânge nevinovat,, şi apoi marea tragedie personală. Se sinucide.

13. Matia, apostol integrat numărului de apostoli consacrat urmare dispariţiei lui Iuda chemat la apostolie după înălţarea Domnului Isus la cer. Se spune că a predicat Evanghelia în Iudeea şi a fost martirizat la Ierusalim împroşcat cu pietre şi apoi decapitat.

14. Pavel, apostolul neamurilor evreu din seminţia lui Beniamin născut în Tarsul Ciliciei, se pare din strămoşi galileeni era cetăţean Roman şi a dobândit o bună pregătire teologică ca elev a lui Gămăliei mare teolog al timpului la Ierusalim. Se detaşează de colegii săi prin capacitate deosebită şi ajunge membru al Sinedriului (Sanhedrinului) cu drept de vot. Râvna sa pentru datinile strămoşeşti şi Lege e răsplătită cu încrederea ce i s-a dat cu prilejul uciderii lui Ştefan diaconul şi apoi prin împuternicirile primite pentru a-i căuta, prigoni şi ucide pe creştini. Pe drumul spre Damasc Domnul Isus îi schimbă traseul. Devine un înfocat vestitor al Evangheliei din prigonitor un prigonit. În ce priveşte începutul propovăduirii Luca arată că a început-o chiar din Damasc lucru pentru care a trebuit să fie coborât noaptea într-o coşniţă peste zid pentru a scăpa de furia iudeilor. De aici ajunge la Ierusalim unde i se acordă încredere datorită recomandării lui Barnaba. Aceasta e o parte din adevăr pentru că în această primă parte a activităţii sale el a trebuit să arate cum Domnul personal I-a chemat la apostolie dar nu a primit întreaga revelaţie într-o zi ci a trebuit să stea trei ani în Arabia pentru ca Dumnezeu să-i facă de cunoscut întregul plan de Mântuire. De aceea în parcurs a căutat să se întâlnească cu Petru şi Iacov fratele Domnului care erau atunci la Ierusalim. În acest timp un rol important în răspândirea creştinismului începe să-l aibă Antiohia capitala Siriei cu o populaţie de aproape jumătate de milion, fiind al treilea oraş ca mărime în imperiul Roman. Cu ocazia prigonirii iniţiate de Saul Cuvântul Domnului ajunge şi acolo.

Biserica din Ierusalim auzind de succesul Evangheliei de acolo îl trimite pe Barnaba un om plin de credinţă şi Duh Sfânt un levit înstărit din Cipru care şi-a vândut un ogor punând preţul lui la dispoziţia apostolilor. Aici numărul credincioşilor a crescut mult Barnaba simţind nevoia unui colaborator de nădejde. În acest timp Saul propovăduia Evanghelia în Tars cu bune rezultate. Barnaba face o călătorie la Tars şi-l convinge să vină în Antiohia. După un an de muncă rezultatele sunt mulţumitoare. Aici pentru prima dată li s-a dat credincioşilor numele de creştini. Dar Dumnezeu avea nevoie ca Evanghelia să fie cunoscută în toată lumea iar Saul era cel mai potrivit pentru aceasta fiind un bun cunoscător şi a culturii greceşti. In Antiohia era o grupă de credincioşi (prooroci şi învăţători) care susţineau lucrarea şi prin rugăciune. La porunca Duhului Sfânt Barnaba şi Saul sunt puşi deoparte pentru această lucrare şi după un nou timp de rugăciune ei primesc binecuvântarea Bisericii prin punerea mâinilor. Barnaba şi Saul s-au supus poruncii Duhului Sfânt, şi astfel ei pleacă în prima călătorie misionară care s-a efectuat în anii 46-47. Coborâţi în Seleucia de unde iau o corabie pleacă spre Cipru patria lui Barnaba dornic ca familia şi patria sa să aibă parte de Mântuire. Slujitorul lor era ruda lui Barnaba Ioan-Marcu. Încep propovăduirea în Salamina, străbat insula, ajung la Pafos unde dregător era Sergius Paulus. Acesta a avut dorinţa de a auzi despre Isus dar un vrăjitor numit Bar-Isus le stătea împotrivă. Pentru aceasta Duhul Sfânt îl face să orbească pentru o vreme ceea ce face ca Cuvântul să prindă teren. De aici Saul îşi ia numele de Pavel (Paulos = cel mic). Din Pafos pleacă în Pamfilia, Asia Mică (Turcia de azi) dar Marcu nu se ştie din ce motive îi părăseşte întorcându-se la Ierusalim. Aceasta a făcut ca la a doua călătorie misionară Pavel să nu mai fie de acord în a-l lua şi pe Marcu cu ei, episod care a dus la ruptura dintre Barnaba şi Pavel fiecare alegându-şi un alt câmp de misiune. Din Perga şi-au urmat drumul, ajungând în Antiohia Pisidei unde fiind respinşi de iudei se întorc către neamuri, în Iconia rămân un trnip mai îndelungat dar şi de aici din cauza împotrivitorilor pleacă în cetăţile Iconiei Listra şi Derbe. În Listra este vindecat un olog din naştere. Preoţii lui Jupiter vor să le aducă jertfe ca unor zei numindu-l pe Barnaba Jupiter, iar pe Pavel Mercur. Cu greu reuşesc să-i facă să renunţe la asemenea intenţie.

Între timp vin iudeii din Antiohia şi întărâtă cetatea împotriva lor, Pavel e împroşcat cu pietre, rămâne aproape mort dar a doua zi e în stare să plece la Derbe aceasta fiind socotită ca o înviere din morţi. Trec din nou prin Listra, Iconia şi Antiohia Pisidei, unde rânduiesc presbiteri (bătrâni) de unde se întorc în Antiohia Siriei relatând Bisericii care i-a trimis despre felul în care au lucrat şi cum Dumnezeu a fost cu dânşii. Înainte de a face cea de a doua călătorie misionară, Pavel întreprinde cea de a treia sa vizită la Ierusalim de după convertire pentru a lua parte la adunarea Bisericii care a hotărât calea de urmat în convertirea neamurilor şi regulile ce se impun cu acest prilej. Cu acesta ocazie e transmisă bisericilor şi prima circulară a Bisericii primare. Hotărârea Bisericii din Ierusalim e adusă şi în Antiohia Siriei fiind un prilej de mare bucurie pentru cei dintre neamuri, veniţi la Hristos.

A doua călătorie misionară a fost făcută între anii 48-51 dar fără Barnaba şi Marcu care pleacă din nou în Cipru. Cu acest prilej Pavel îşi ca ca asociaţi la lucrare pe Silvan (Sila), iar din Listra îl ia pe Timotei un tânăr convertit în prima călătorie misionară. Astfel trec prin cetăţile Siriei şi Ciliciei Galatia, Troa, Filipi, Tesalonic, Berea, Atena, Corint şi Efes. La Filipi are necazuri din cauza unei slujnicei din care a scos un duh de ghicire dar cu acest prilej e convertit temnicerul. La Atena rosteşte un discurs celebru. La Corint stă un an şi jumătate cu bune rezultate unde e întâlnit Aquila şi Priscila. La Efes provoacă răscoala argintarului Dimitrie pentru vina de a fi declarat că zeii făcuţi de mâini omeneşti nu sunt dumnezei. Se îndreaptă apoi spre Cezarea şi de acolo ajunge la Ierusalim de unde revine în Antiohia Siriei încheind a doua călătorie misionară. Rezultatele acestei călătorii în mare sunt înfiinţarea unor biserici importante ca Filipi, Tesalonic şi Corint

Între anii 53-59 Pavel întreprinde cea de a treia călătorie misionară. De data aceasta numărul colaboratorilor să creşte. E însoţit de Aristarh, Secundus, Gaius, Timotei, Sosipatru, Tihic şi Trofim. În această prioadă se face cunoscut ca Evanghelist Apolo urmat de legiutorul Zeno. Pavel trece prin Galatia spre Efes apoi Macedonia, Samotracia, Napoli, Filipi, Amfipoli, Tesalonic, Berea, apoi prin Milet Cos, Pafos, Patara, Tir, Ptolemaida, şi ajunge cu bine în Cezarea de unde se îndreaptă spre Ierusalim, încheind cea de a treia călătorie misionară.

Pavel a făcut trei călătorii misionare încheiate fiecare cu o vizită la Ierusalim. În treisprezece ani numele lui devine cunoscut. Are nenumăraţi fraţi, care nutresc pentru el o dragoste deosebită, dar şi vrăjmaşi de moarte şi nu numai dintre iudei, ci şi dintre creştini, unii dintre ei invidioşi din cauza succeselor sale, în special iudaizanţii care vizau o combinaţie între Evanghelia harului şi rigorile Legii. Pentru Pavel urmează zile grele dar cu toate prevestirile Duhului Sfânt el nu le ocoleşte. Apostolul se opreşte la Ierusalim dar nu pentru mult timp.

De aici va pleca în a patra şi ultima călătorie din care nu se va mai întoarce. În acel timp situaţia la Ierusalim era foarte confuză. Iudeii se ridicau frecvent împotriva ocupanţilor romani răscoale soldate cu trecerea prin sabie a celor vinovaţi precum şi a celor iară vină. O ţară nefericită cu nenumărate victime crucificate ori torturate bestial de soldaţi, victime a diverşilor naţionalişti fanatici pe jumătate nebuni care se declarau prooroci trimişi să scoată ţara de sub asuprirea romană. Procuratorul urmărea cu atenţie asemenea mişcări populare trimiţând în urmărirea lor trupele care făceau ravagii înspăimântătoare. În cuvântarea către sinedriu în apărarea creştinilor, Gămăliei pentru a-i tempera în pornirea lor împotriva creştinilor le aminteşte despre câţiva dintre aceştia care au avut un sfârşit lipsit de glorie cum ar fi: Teuda şi Iuda Galileeanul.

Ajuns la Ierusalim se supune în mod inexplicabil sfatului unor fraţi care pentru a ajunge la pace cu iudaizanţii îl fac să ducă la îndeplinire un ritual Mozaic, dar aceasta nu i-a folosit la nimic ci dimpotrivă i-a agravat sitaţia. Pavel e arestat sub învinuirea de a fi întrodus greci în Templu dar e salvat în ultimul moment de ostaşi romani. Pus în lanţuri şi dus în fortăreaţa Antonia a cărei trepte dădeau spre curtea Templului. I se dă cuvânt iar el relatează modul în care Domnul Isus I-a chemat la apostolic E ascultat până la episodul trimiterii sale la neamuri ceea ce face ca să se facă din nou zarvă. Ostaşii romani trebuie să intervină din nou, se dă ordinul de a fi biciuit, dar el face uz de dreptul său de cetăţean Roman.

La a doua confruntare face uz de divergenţa dintre farisei şi saduchei cu privire la înviere şi îngeri. Se naşte o dispută aprigă între cele două partide iar Pavel e lăsat pe locul al doilea. Se caută printr-un şiretlic obţinerea unui nou interogatoriu iar în drum spre sinedriu să fie omorât la care s-au legat prin jurământ peste patruzeci de iudei dar un nepot a lui Pavel îi aduce la cunoştinţă şi astfel căpitanul roman nu le aprobă cererea, iar pentru a scăpa de răspundere căpitanul hotărăşte trimiterea lui Pavel la Cezarea.

Şi pentru a ne face idee despre ura ce o aveau iudeii pentru Pavel putem deduce socotind mărimea escortei: şaptezeci de călăreţi, şi patru sute de pedeştri. Marele preot văzând că planurile sale au fost dejucate, îl angajează pe iscusitul jurist Terţul pentru a-l acuza pe Pavel, dar fără succes. I se propune să fie trimis la Ierusalim pentru a fi judecat, dar el cere să fie judecat de Cezarul din vremea aceea, care era Nero. Astfel Pavel rămâne la Cezarea doi ani.

În vremea aceea a veni în Cezarea şi împăratul Agripa, fiul lui Irod, cel ce a poruncit uciderea pruncilor cu ocazia naşterii Mântuitorului, împreună cu soţia sa Berenice, care după anul 70 a devenit iubita lui Titus, cuceritorul Ierusalimului. Acesta a venit la Cezarea să-i ureze de bine lui Festus cu prilejul numirii sale în post. Festus profitând de faptul că un reprezentant al iudeilor e de faţă cunoscător al credinţei şi obiceiurilor lor, îl roagă să-l supună pe Pavel unui interogatoriu şi să-şi spună părerea. Cu acest prilej Agripa ajunge la convingerea că dacă Pavel n-ar fi cerut să fie judecat de Cezarul de la Roma putea fi eliberat. Aceasta a făcut ca Pavel împreună cu alţi deţinuţi să fie urcat pe o corabie şi trimis la Roma.

La Roma fost întâmpinat de fraţi şi ia legătura cu fruntaşii iudeilor, dar aceştia se arată reticenţi la propovăduirea sa. Aici în aşteptarea judecării sale, ia o casă cu chirie unde stă doi ani. În dreptul Roman exista un articol care prevedea că dacă cineva după ce a fost arestat şi în timp de doi ani nu i se poate stabili vinovăţia să fie eliberat şi se pare că Pavel a avut parte de acest drept. Nu se ştie care a fost motivul întreruperii relatărilor de către Luca asupra activităţii lui Pavel. Clement Romanul un discipol al Sf.Ap.Pavel susţine că după eliberare Pavel a plecat în Spania idee susţinută şi de canonul Muratori, (document fragmentar publicat în anul 1740) precum şi de Ioan Hrisostomul, Ciril al Ierusalimului şi Ieronim, fiind martirizat la întoarcerea sa din Spania.

Am prezentat succint viaţa şi activitatea Sfinţilor apostoli. Dar cine au fost aceşti oameni? Dumnezeu în planul său se foloseşte de toate categoriile de făpturi. A chemat la apostolie pescari, funcţionari, naţionalişti înfocaţi, precum şi teologi asemenea lui Pavel. Apostolii Domnului au lăsat totul spre a-L urma pe Domnul. Ei s-au declarat martori ai minunilor, ai învierii şi înălţării Sale la cer. Aceasta au dovedit-o prin faptul că au dus mărturia lor până la capăt, până la jertfa supremă.

În zilele noastre se pune mare accent pe existenţa mormântului gol şi a altor locuri socotite sfinte, multe dintre ele păstrate în scop comercial. Dar unui credincios care crede în cuvintele Scripturii îi ajunge mărturia trimişilor Domnului şi a Cuvântului scris. În propovăduirea lor, sfinţii apostoli au folosit numai Sfintele Scripturi, aşa precum şi Domnul Isus când a fost ispitit de diavolul i-a răspuns: „Scris este… Iar atunci când îşi trimite apostolii le dă calea de urmat: „şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit“ (Matei 28.20). De aceea, trimişii Domnului nu s-au abătut de la această poruncă.

(Datele prezentului capitol au fost preluate din „Studiul Noului Testament,, editat de Institutul Biblic şi de misiune Ortodoxă ediţia 1980, “Viaţa Sf. Apostol Pavel,, de Trandafir Şandru, şi „Studiul Noului Testament“ de Meril C. Tenney.)


Capitolul III

LUCRAREA DOMNULUI NOSTRU

ISUS HRISTOS

„Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.“

(1 Ioan 3.8)

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor. Toate lucrurile le-a făcut bune potrivit cu planul Său şi cu un scop bine definit. El a creat ordinea în Univers. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui“ (Ps.19.1). În religiile mesopotamiene exista credinţa că ordinea cosmică este continuu tulburată de marele şarpe care ameninţă să readucă lumea la haos. În Biblie găsim episodul răscoalei lui Lucifer împotriva tronului lui Dumnezeu şi sfârşitul lamentabil al răscoalei. Aruncat pe pământ creează dezordinea. Spiritul răului este spiritul negaţiei. Unde este Satana este distrugere şi moarte. Pământul devine pustiu şi gol ceea ce nu poate intra în gândirea lui Dumnezeu. “Vai de tine pământ şi mare, căci diavolul s-a pogorât cu o mare furie…,, Dumnezeu reia restaurarea pământului. Diavolul nu se lasă şi îl corupe pe om atrăgându-l de partea sa. Izgonit din rai omului nu-i rămâne decât descoperirea lăuntrică a cugetului care în cazul unor fapte îl învinovăţesc sau îl dezvinovăţesc (Rom. 2.14-15).

Omul despărţit de Dumnezeu se teme de orice îi sta în faţă, forţele naturii sau viitorul nesigur. Începe prin a-şi crea zei după chipul şi asemănarea sa. Dacă Domnul Isus îi învăţa pe apostoli că ceea ce poate aduce fericirea omului, e ca aşa cum e în cer să fie şi pe pământ, omul învăţat de diavol înţelege că în cer e precum pe pământ, de aceea zeii creaţi de el au toate defectele pământenilor. Vom începe cu religia grecilor. Zeii Olimpici nu erau deloc morali sau pacifici. Dimpotrivă erau imorali, perverşi şi certăreţi, au ajuns la putere prin lupte deosebit de grele cu predecesorii lor titanii. Între ei se afla zeul războiului Ares fiul lui Zeus şi al Herei. Eirene pacea divinizată nu era decât o zeitate femenină, slujindu-i pe ceilalţi zei. În cazul unor lupte dintre pământeni în funcţie de jertfele promise puteau trece oricând dintr-o tabără în alta. Cronos cel mai tânăr dintre titani, fiul lui Uranus şi al Geei I-a mutilat pe tatăl său luându-i locul şi devenind astfel stăpânul lumii. îşi devorează fiii pe rând fiind că un oracol i-a prezis că unul dintre ei îl va detrona. Dar Rhea soţia sa îl ascunde pe Zeus care odată ajuns mare îl detronează pe Cronos ajungând stăpânul absolut al Olimpului. Este numit tatăl zeilor şi al oamenilor, al cerului şi al ploilor, al tunetului şi al ordinii sociale stabilite, suferă de toate viciile inerente omului. Pe Hera soţia sa o înşală în diferite chipuri. Prefăcut într‑un taur, o răpeşte pe Europa fiica regelui Tirului şi o duce în Creta unde se nasc Minos, Rodominte şi Sarpedon. Urmează dragostea faţă de zeiţa Leto care din cauza geloziei Herei, e nevoită să fugă în Delos, unde dă naştere lui Apolo şi Dianei (Artemis). Urmează zeiţa Maia care-l naşte pe Hermes acesta fură oile fratelui său Apolo devenind zeul drumurilor şi al drumeţilor, a comerţului a hoţilor şi a întâlnirilor galante. Întruchiparea iscusinţei şi a şireteniei. Mulţimea zeilor era situată pe diferite trepte ierarhice şi cu diferite atribute, patronând fenomene ale naturii, viaţa socială sau cea personală a oamenilor. Ploaia, focul, vântul, războiul, familia, destrăbălările, toate erau sub patronajului a câte unui zeu. Dar credinţa în zei mai are şi alt aspect. Aducerea de jertfe. Zeii nesătui trebuiesc îmblânziţi şi aceasta numai prin jertfe. Nu ajung jertfele de factură vegetală, se ajunge la convingerea că nici cele factură animală nu ar fi chiar bine primite întotdeauna, de aceea se trece şi la jertfe omeneşti.

H.H. Halley spune: Arheologii care studiază trecutul anticilor, descoperind şi constatând cu ocazia săpaturilor, cruzimile făcute în numele zeilor, se miră cum de Dumnezeu nu a nimicit aceea lume, încă odată după potop cum a făcut cu Sodoma şi Gomora.,, Slujitorii altarelor preoţii, inventau diverse pretexte pentru a smulge de la oameni cât mai multe jertfe. Fiecare familie îşi avea zei protectori Convinşi că jertfele umane sunt cele mai bine primite de zei. Cartaginezii văzându-se înconjuraţi de romani în timpul războaielor punice terminate în anul 146 î.d.Hr. aruncă în foc pentru Baal 500 de copii. Şi evreii în perioadele lor de decădere au ajuns a jertfi copii lui Moloh iar Ahab cu ocazia rezidirii Ierihonului sub influenţa Sidonitei Isabela, jertfeşte primul fiu pentru ziduri, iar ultimul e jertfit pentru porţi, încredinţare transmisă şi poporului Român atunci când s-a inventat legenda meşterului Manole şi a Anei pe care a zidit-o în zidul mănăstirii Argeşului. Un alt împărat din Israel Mânase, îşi trece prin foc pe întâiul născut, iar Ieremia trebuie să-şi mustre contemporanii care îşi jertfeau copii pentru Baal pe înălţimi, mustrare reluată şi de proorocul Ezechiel. Nici dacii nu făceau excepţie de la aceasta. În realţiile cu Zamolxis, pe care unii îl identifică cu Gebeleizis, (zeul fulgerelor şi al cerului) Herodot în „Istorii,, IV 93-96, relatează: “la fiecare al cincilea an, ei (dacii) aruncă sorţii şi totodată îl trimit la Zamolxis ca sol pe acela peste care cade sorţul, încredinţându-i trebuinţele lor. Trimiterea solului se face în felul următor: Unii îl apucă de mâini şi de picioare îl leagănă de mai multe ori şi după aceea îi fac vânt aruncându-l în suliţi. Dacă omul acela moare străpuns, ei sunt încredinţaţi că zeul le este binevoitor. Dar dacă el nu moare, îl hulesc învinuindu-l că e un om rău şi aleg pe un altul pe care-l trimit. “în iunie 1325, pleacă din Tanger, pentru a efectua un pelerinaj la Mecca călătorul şi geograful arab Ibn Batutta, care revine în patria sa Maroc după 14 ani. În acest timp el străbate Africa de Nord, Egiptul, Persia, Rusia Meridională, Hanatul Hoardei de Aur, (Kipceak) India Ceylonul, Sumatra şi China, iar în anul 1330-31, a ajuns şi în Dobrogea Toate impresiile călătoriei le-a adunat într-o carte, din care s-au extras fragmente pentru lucrarea “Călători străini despre ţările române,, Din lucrarea aceasta se extrage un fragment numit ,Jtugurile Indiene,,. Publicat în ,Jrfagazinul istoric.,, „Când am ajuns la corturi, cele trei femei destinate arderii pe rug, au ajuns la bazin, s-au scufundat, şi-au scos hainele şi bijuteriille şi le-au dat de pomană. S-a dat fiecăreia dintre ele câte o ţesătură din bumbac nelucrată, între timp au fost aprinse focurile, peste care s-a împrăştiat susan pentru a mări intensitatea focului. Erau acolo vreo 15 bărbaţi care ţineau în mână legături de surcele. Alţii aveau scânduri groase. Cântăreţi cu trâmbiţe şi alte instrumente aşteptau sosirea primei femei. Focul era bine ascuns cu o pătură de către bărbaţi, care o ţineau în mână, de teamă ca nefericitele femei să nu se sperie la vederea focului. Una din aceste femei când a ajuns la foc a smuls năpraznic pătura zicând: „Credeţi că mă tem? Ştiu bine ce este focul. Lăsaţi-mă. Apoi şi-a împreunat mâinile deasupra capului, ca pentru a saluta focul şi s-a azvârlit în el. Instrumentele muzicale au început să cânte. Bărbaţii au aruncat peste ele surcele, ceilalţi au pus scânduri peste ele de teamă să nu se mişte iar spre cer s-au ridicat strigăte într-un zgomot asurzitor.,,

În toamna anului 1519 când au debarcat în Mexic spaniolii conduşi de Hernan Cortez s-au declarat îngroziţi de cruzimea practicilor aztece, de barbaria ritualurilor a sacrificiilor umane care se practicau pe scară largă. Poporul Aztec era cu totul aservit idolilor. Fără îndoială cei mai cruzi din câţi a cunoscut omenirea, atât prin proporţii, cât şi prin varietatea modurilor de sacrificare. Cea mai frecventă era smulgerea inimii unui om de viu. Patru ajutoare ţineau victima. Preotul folosea un cuţit din cremene cu care făcea o deschizătură în dreptul inimii, apoi prindea inima cu mâna o smulgea şi o oferea soarelui. Altă variantă era biciuirea victimei şi apoi jupuirea, jertfă închinată zeului vegetaţiei. Zeii ploii aveau parte de un cortegiu de copii jertfiţi prin înecare. O altă grozăvie a vremurilor trecute era ca atunci când murea un demnitar, împreună cu dânsul să fie ucişi şi înmormântaţi de-a valma. oşteni, soţii, robi şi slujitori, cai, care şi arme. În ce priveşte viaţa de dincolo, anticilor le era prezentată ca o postexistenţă umilitoare. Omul nefiind creaţiunea directă a divinităţii nici nu putea să se aştepte la un ajutor din partea sa. Prin urmare el nu speră ca prin rugile sale să poată stabili o intimitate cu zeii. (Foustel de Coulanges) Dacă relaţia dintre om şi divinităţile create de el erau întru totul în defavoarea omului, nici relaţiile sociale nu erau mai bune. Viaţa cetăţenilor din antichitate era condiţionată de ceea ce credeau ei că e voinţa zeilor. Locuitorii nu erau egali în drepturi. împărţiţi în cetăţeni, plebei, robi, sau clienţi, erau obligaţi să rămână în limita impusă de soartă precis delimitată şi cu slabe speranţe de a trece de la o clasă de jos la una mai privilegiată. Cea mai privilegiată era starea de cetăţean. Prima sa obligaţie era de a aduce cinstire zeilor cetăţii, ceea ce îi dădea dreptul de a se apropia de altare, de a pătrunde în incinta sacră a templului unde au loc adunările, asistă la serbări, merge în urma procesiunilor, se aşează la ospeţele sacre, merge şi-şi primeşte partea sa din carnea animalelor sacrificate. Străinul dimpotrivă nu are acces la cult. Pe el zeii nu-l protejează şi nu are drept să-i invoce. Zeii oraşelor nu vor să primească jertfe de la străini. Intrarea lor în templu e refuzată, iar prezenţa lor la sacrificii un sacrilegiu. Între cetăţeni şi străini era o prăpastie mare.

În timpul lui Herodot, Sparta nu acordase încă cetăţenie nici unui străin, cu excepţia unui ghicitor, fiind că un oracol poruncise aşa. Atena acorda acest drept, dar cu mari precauţii. Trebuia ca poporul să voteze odată, apoi peste opt zile încă odată, vot la care trebuiau să ia parte 6000 de oameni, cifră deloc neglijabilă pentru acele timpuri, însă era de ajuns ca un singur cetăţean să nu fie de acord ca să se anuleze totul.

Dacă un străin intra în incinta sacră era omorât pentru că legile cetăţii nu existau pentru dânsul. Dacă săvârşea un delict era tratat ca un sclav şi pedepsit fără judecată. Nici la Roma şi nici la Atena un străin nu putea fi proprietar. Căsătoria lui nu era recunoscută. Copiii care se năşteau dintre un cetăţean şi un străin erau bastarzi. Străinul nu putea încheia un contract. Totuşi pentru a se uşura aceste relaţii s-a introdus practica alegerii unui patron căruia străinul îi devenea client, astfel străinul având un reprezentant de care depindea. Orice act se încheia prin mijlocirea sa. Numai în acest caz străinul se putea bucura de protecţia legii. Cel exilat pierdea totul. Era scos în afara legii, îi era oprită apa şi focul, adică accesul la ceremonii. Pentru familia sa era un străin. Nu era primit în casa nimănui şi nimeni nu-l ajuta cu nimic şi fiind că zeii antici nu erau atotputernici ei rămâneau în urmă şi el nu avea cu-i să-i aducă rugi. Înceta să mai fie tată şi soţ. Antichitatea nu cunoştea libertatea vieţii particulare. Pavel care a trăit în acele vremuri, le zice celor din Efes. „Aşadar voi nu mai sunteţi nici străini nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii oameni din casa lui Dumnezeu. “(Ef.2.19) De abia creştinismului revenindu-i meritul de a şterge deosebirile dintre oameni.

În antichitate, legea nu-i permitea omului să fie neutru. În Sparta cu ocazia înfrângerii de la Leuctra s-a dat dispoziţie ca femeile cărora le-au murit fii în război să iasă în public pline de veselie, dar cele a căror fii s-au întors să iasă în public jelind şi tânguindu-se. În Sparta copiii de la 12 ani erau luaţi în custodia statului pentru a fi educaţi. Li se dădea o haină pe an, dormeau pe rogojini, li se dădea hrană proastă şi puţină ca să-i oblige la furat pentru a-şi dezvolta şiretenia. Dacă erau prinşi furând erau pedepsiţi nu pentru că au furat, ci pentru că nu au fost destul de abili şi au fost prinşi. Eugenia sau Athanasia o preocupare de bază, fiind obsedaţi de asigurarea unei generaţii viitoare sănătoase ceea ce implica eliminarea indivizilor bolnavi sau nefolositori. În acest scop un copil nou născut era prezentat bătrânilor cetăţii. Dacă era sănătos era păstrat şi crescut. Dacă era bolnav sau cu deficienţe, era dus la locul numit Apotehtai, o prăpastie unde era aruncat ca să moară. Acelaşi lucru se făcea şi bătrânilor neputincioşi. (Fustei de Coulanges) Dar erau şi filozofii care căutau un compromis în a‑şi înşela cugetul urmare unei fărădelegi astfel: Dacă se năştea un copil nedorit din scrupul religios nu era omorât în schimb era pus într-un vas de argilă şi lăsat să moară vasul slujindu-i de mormânt. Câştigarea popularităţii de către un cetăţean era socotit ca un pericol public.

Aristotel pentru virtuţile sale a ajuns popular şi pentru aceasta a trebuit să fie ostracizat (alungat) din cetate. Nu se ştie mare lucru despre provenienţa plebeilor. Se pare că proveneau din străvechi populaţii cucerite şi aservite de romani. Plebeii nu aveau strămoşi recunoscuţi de cuceritori, ei nu aveau părinţi sau obârşie şi nu aveau familie consfinţită prin religie în faţa vetrei sacre în afara căreia nu exista nici autoritate paternă. Nu aveau drept de proprietate, iar dacă deţineau terenuri nu erau socotite sacre. Nu puteau exercita un sacerdoţiu, iar la început le era interzisă şi ruga. Plebea era o populaţie dispreţuită şi abjectă, aflată în afara religiei şi a legii, a societăţii şi familiei. Această mare inegalitate cerea o schimbare. Dar cum? La aceasta s-au angajat tiranii (căpeteniile) care ca stăpâni absoluţi, şi-au propus să scoată plebeii din starea lor jalnică. Corintul îndură din greu dominaţia Bacchiazilor. Cypselul exploatează momentul şi e numit tiran. Dar cei asemenea lui promit fără să realizeze ce au promis şi nu odată săracii se răscoală pentru a schimba o tiranie cu alta mai rea. (Fustei de Coulanges) O altă latură a vieţi sociale antice era şi cea a distracţiilor oferite de conducători pentru a-şi atrage simpatia populaţiei. Dacă omul simte nevoia de a se afirma prin forţă sau inteligenţa grecii au găsit o soluţie umană. Jocurile Olimpice repetate din patru în patru ani începute cu 776 ani î.d.Hr. În ce priveşte Roma ea rămâne sângeroasă din plăcere. A trecut peste veacuri salutul gladiatorilor înainte de a începe lupta:,, Ave Caesar, moritori te salutant “(Slavă ţie împărate, cei ce vor muri te salută), căci pentru un gladiator, fiecare luptă însemna jocul cu propria viaţă. Pentru a oferi un nou centru de recreere cetăţenilor Romei, împăratul Vespasian a hotărât construirea Colosseumului, numit “Amphiteatrum Flavium “după numele familiei căreia îi aparţinea împăratul. Dificultatea a fost lacul din apropiere amenajat de Nero şi care trebuia secat dar terenul a rămas îmbibat de apă până în zilele noastre. În formă eliptică Colosseumul avea axa mare de 188 m. iar axa mică de 56 m. înălţimea de 48 m. echivalentul unei case cu patru etaje. Arena centrală avea 85 x 54 m. înconjurată de gradene de marmură şi granit în care după aprecierea istoricilor încăpeau 80-100.000 spectatori. Vespasian a început lucrarea în anul 72 A.D. dar în anul 79 erau terminate deabea trei sferturi din înălţimea prevăzută. De aceea cel ce a deschis oficial porţile Colosseumului a fost Titus fiul lui Vespasian. Festivităţile inaugurale au durat 100 de zile. La început s-au confruntat în arenă fiarele; elefanţi împotriva rinocerilor, bivoli împotriva urşilor, şi lei împotriva panterelor. În a doua fază au intrat oamenii pentru a se lupta cu fiarele, apoi au început luptele de gladiatori. Se spune că în lupte au murit 5000 de animale iar despre oameni se crede că ar fi vorba de 1000. Se spune că Titus la terminarea festivităţilor a plâns de dezgust faţă de distracţia oferită supuşilor săi. (cf.Vasile Negrescu)

Dar sângeroasele întreceri existau la Roma cu mult înainte de a se construi Colosseumul, acoperindu-se anual un număr de 93 de zile. Oricare civis romanus având dreptul de a patrona pe cheltuiala sa asemenea jocuri. Roma cea sângeroasă, plebea care trăia pe seama teritoriilor cucerite era satisfăcută, împăraţii aveau grijă ca această masă de manevră să fie mulţumită. Luptele începeau cu mare fast şi muzică. Gladiatorii defilau îmbrăcaţi în tunici purpurii, iar cortegiul se încheia cu sclavii care duceau armele luptătorilor. Recrutarea gladiatorilor se făcea pe seama sclavilor, a prizonierilor, a condamnaţilor la moarte, sau chiar a cetăţenilor liberi dornici de glorie. Condiţiile de pregătire erau deosebit de crude, de aceea pentru a-i împiedica pe elevi de la fugă sau să se sinucidă erau legaţi. Cu ocazia erupţiei vulcanului Etna la şcoala de gladiatori din Pompei majoritatea scheletelor descoperite în număr de 63 erau în lanţuri. De aceea sclavii nu o dată, dacă aveau o posibilitate de fugă n-o ocoleau sau se răsculau, cea mai mare răscoală a sclavilor cunoscută în istorie e cea condusă de Spartacus (73-71 î.d.Hr.) luptele de gladiatori fiind interzise abia în secolul a V-lea de către împăratul Honorius. Genurile de lupte erau foarte variate. Dimachierii se înfruntau având câte o sabie în fiecare mână. Alţii luptau în care trase de cai. Alţii purtau pe cap o cască fără vizibilitate orientarea făcându-se după zgomot. În anul 90 A.D. Domiţian a organizat lupte între pitici şi femei interzise în anul 200. Dar cea mai groaznică şi hidoasă era cea numită “lupta la nesfârşit,, .Participanţii erau aleşi dintre condamnaţii la moarte. Erau scoşi prima dată doi apoi pe măsură ce unul era ucis era scos din arenă şi intra următorul care era neînarmat. Apoi ucigaşul era dezarmat, iar sabia predată următorului care-l ucidea. Astfel ajungându-se la măcelărirea întregului lot de condamnaţi la moarte. În cazul luptelor curente viaţa celui învins era în mâna împăratului sau a celui mai mare în grad prezent în arenă. Dar decizia era în mare parte influenţată de public. Gladiatorul ameninţat cu moartea trebuia să ridice braţul în semn că cere îndurare. Dacă împăratul ridica mâna cu degetul gros în sus iar cu cealaltă flutura o batistă şi rostea cuvântul mitte (dă-i drumul), învinsul scăpa cu viaţă. Degetul mare în jos şi cuvântul ingula (ucide) pecetluia soarta gladiatorului învins care primea lovitura de graţie. (Vasile Nicorescu,, Amfiteatrul cruzimii şi frumuseţii – Mag. Istoric 12/45/ Dec. l970). Lucru curmat o dată cu instalarea creştinismului. Aproape trei sute de ani arenele Romane au fremătat de strigătele şi urletele celor care strigau „Creştinii la lei “şi a curs mult sânge şi lacrimi. Pe bună dreptate Roma imperiala precum şi cetatea Ninive. poate fi numită cetatea vărsătoare de sânge. Roma papală urmându-i calea atunci când s-a mânjit cu sângele a aproximativ un milion de protestanţi. Domnul Isus a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Şi aceste au fost şi încă sunt peste măsură de multe. Au fost interzise jertfele umane, uciderea copiilor nedoriţi sau vinderea lor. Soţul nu mai are dreptul de a-şi vinde soţia sau copii, luptele de gladiatori sunt de domeniul istoriei. Dar chipurile tot mai sunt venerate. împărăteasa cerului păgână e identificată cu Fecioara Maria. Cultul morţilor şi al moaştelor nu a fost eradicat. Crucea simbol cosmic la păgâni, a trecut drept simbol al creştinismului. Sărbătorile închinate zeilor, au fost consacrate sfinţilor creştini păstrându-se superstiţiile legate de zilele respective. Creştinii în toate vremurile au purtat războaie mai mult sau mai puţin religioase cu toate că Blândul Isus nu i-a învăţat aceasta pe ucenici. De aceea pentru a face lumină asupra adevărului Dumnezeesc al Bibliei trimişii Domnului nu şi-au încheiat activitatea. Numele de creştin sau pretenţia de a fi creştin fără a păstra şi în continuare spiritul Evanghelic şi apostolic al primilor creştini nu foloseşte la nimic. Şi acum ca şi pe vremea Domnului Isus mare e secerişul, dar puţini sunt lucrătorii şi aceasta atâta timp cât numiţii creştini vor pune cuvântul oamenilor mai presus decât Cuvântul lui Dumnezeu.

Capitolul IV

NOUL TESTAMENT

 

„Cerul şi pământul vor trece dar Cuvintele Mele nu vor trece. ” (Mat. 24.35) “Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema. „

(Gal. 1.8)

Aşa după cum fiecare stat îşi are o constituţie, care stabileşte recompense sau pedepse după caz cetăţenilor lui, tot aşa şi creştinismul a plecat la drum cu Biblia. Vechiul şi Noul Testament. Aceste două cărţi sunt inseparabile şi nu se poate renunţa la una fără a o părăsi şi pe cealaltă motivat de faptul că Vechiul Testament, conţine planul lui Dumnezeu cu privire Ia mântuirea omului cu prorociile sale privitoare la Domnul Isus, iar Noul Testament dovedeşte împlinirea lor în totalitate. “Noul Testament se ascunde în cel Vechi iar Vechiul Testament se descoperă în cel nou,, spune un învăţat creştin, din primele secole.

Nici Domnul Isus şi nici apostolii Săi nu au lăsat să se înţeleagă că peste secole fi nevoie ca învăţăturile lor să mai fie ajustate sau îmbunătăţite. Dumnezeu, Domnul Isus şi apoi sfinţii Săi apostoli, poruncind în nenumărate locuri din Biblie păstrarea cu stricteţe a învăţăturilor Sfintei Cărţi fără nici o modificare.

Ce se întâmplă în zilele noastre? într-o broşurică semnată de Pimen arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor autorul îşi arată indignarea faţă de cei ce au beneficiat de inventarea tiparului şi s-au apucat să studieze Biblia considerând aceasta un pericol pentru unitatea Bisericii şi aceasta pentru că aceştia adică cultele Evanghelice nu ţin seama nici de canoanele bisericii Ortodoxe nici de hotărârea sinoadelor şi nici de tradiţie, pe care el o pune înaintea Bibliei. Unul din argumentele folosite este cel din Ioan 21.25, care spune: “Mai sunt multe alte lucruri pe care Ie-a făcut Isus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris.,, în scopul justificării tradiţiei, Ortodoxia introduce o răstălmăcire flagrantă a Cuvântului. În versetul de mai sus nu se spune că nu s-a scris „Ce a învăţat Domnul Isus,, ci doar că n-a fost loc pentru a scrie toate minunile Sale, ceea ce nu ne dă voie să adugăm tradiţia la Biblie pentru a o denatura. Totuşi tradiţia are două aspecte şi anume: O parte a tradiţiei se ocupă de viaţa şi martiriul Sfinţilor apostoli consemnate fie de cei ce i-au cunoscut personal, fie de cei ce i-au cunoscut pe aceştia, şi care cu toate că nu odată nu reflectă o realitate sigură totuşi nu denaturează Cuvântul. A doua parte a tradiţiei este cea adoptată în focul luptelor Hristologice, Mariologice şi iconoclastice, când pentru a o diviniza pe Maica Domnului şi a introduce cultul imaginilor, a sfinţilor şi a moaştelor, sau a crucii, s-a procedat la inventarea unor scrieri de persoane anonime care au pus scrierile lor pe seama unor personalităţi consemnate în Evanghelii, cum ar fi”Protoevanghelia lui Iacob,,, sau „Pseudo Dyonisie Areopagitul„care au fost create în secolele II-IV. Şi să nu uităm. Toate cultele creştine recunosc drept canonice cele 66 de cărţi ale Bibliei din care 39 ale Vechiului Testament şi 27 ale Noului Testament. In ce priveşte cărţile sau adausurile la unele dintre cărţile Vechiului Testament cum ar Tobit, sau rugăciunea celor trei tineri în cuptor, nici una dintre Biserici nu le consideră canonice recomandândule doar ca fiind necesare întăririi credinţei. Şi de data aceasta pentru a avea un context pentru cele ce urmează cred că e bine ca în mod prescurtat să vorbesc câte ceva despre istoricul cărţilor Noului Testament. Cu ocazia traducerii Vechiului Testament în limba Greacă traducere numită ,JSeptuaginta”traducătorii i-au dat denumirea de ,JLegamânt”(Pact sau învoială). Sf.Apostol Pavel când vorbeşte despre Domnul Isus zice că El este Mijlocitorul unui nou Legământ. De aceea scrierile Evangheliştilor şi a apostolilor au fost numite şi cărţile Noului Legământ (Testament). Potrivit cu felul de a scrie de atunci Noul Testament a fost scris iniţial fără semne de punctuaţie şi fără împărţirea actuală în versete şi capitole lucru făcut mult mai târziu. Actuala împărţire în capitole, datează din secolul al XlII-lea de la cardinalul Ştefan Langton (+ 1228) iar împărţirea în versete a facut-o editorul Ştefan Robert (1546) pe care a introdus-o în ediţia Ieronim (Vulgata). Scrierile Noului Testament au fost scrieri ocazionale adresate unor biserici sau persoane particulare. Având vedere că la vremea respectivă cititorii cunoşteau multe date din actualitatea vremii în multe cazuri nu s-au dat detalii privitoare la persoane cum ar fi părinţii Maicii Domnului, sau copilăria Domnului Isus, ceea ce a făcut ca în timp oamenii să încerce a umple aceste goluri care au dus la o viziune deformată a lucrării Domnului Isus şi al spiritul adevăratului creştinism prin fabricare de apocrife cu caracter dubios. Chiar de la început pentru a-i feri pe credincioşi de falsuri Sf.Ap.Pavel le scrie celor din Tesalonic:,, Urarea de sănătate e scrisă de mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă; aţa scriu eu”(2 tes.3.17) Pentru că pe vremea sa deja au început să circule epistole false şi bisericile au fost atenţionate asupra pericolului de a fi duse în eroare prin cuvintele: „Să nu vă clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. “(2. Tes.2.2) Aşa că creştinii primelor veacuri când primeau o scriere se asigurau de autenticitatea ei dar neexistând tiparul copiindu-se aceste scrieri de la unul la altul, de la o biserică la alta, copiată mai mult ca orice carte din lume s-a ajuns la 350.000 de variante dar fără să i se fi alterat înţelesul.

Cele mai cunoscute copii de acest gen păstrate până acum sunt:

1) Codex Sinaiticus din secolul al IV-lea, şi cuprinde întreg Noul Testament în limba Greacă, păstrat în mănăstirea sf.Ecaterina de pe muntele Sinai.

2) Codex Vaticanus tot din secolul al VI-lea păstrat în arhiva Vaticanului cuprinde întreaga Scriptură, dar lipseşte începutul Vechiului Testament, iar din Noul Testament lipsesc: Evrei 9.14 şi 13,25 Epistolele I şi II Timotei, Tit, Filimon şi Apocalipsa.

3) Codex Alexandrinus datează din secai V-lea şi e păstrat la muzeul Britanic din Londra.

4) Codex Ctaromontanus datează din secolul al VI-lea şi se află la Paris.

5) Codex Cantabrigensis sau codex Bazac sec, V-VI.

6) Codex Laudianus, din sec. IV şi se află la Oxford.

Având în vedere că punerea la dispoziţia credincioşilor a Noului Testament prezenta un pericol pentru biserica catolică ediţia Noului Testament apărută sub îngrijirea cardinalului Xiemens din Toledo în 1514 a primit foarte greu aprobare din partea papei. În 1516, apare Noul Testament în limba Latină cu text paralel în limba Greacă în traducerea lui Erasmus din Rotterdam, iar în anul 1546 prima ediţie a lui Robert Ştefan.

Având în vedere că unii critici răuvoitori au situat data scrierilor Noului Testament cu mult peste veacul apostolic de ordinul sutelor de ani, pentru a dovedi autenticitatea lor Biserica a procedat la studiul scrierilor unor scriitori bisericeşti contemporani apostolilor sau din generaţia următoare care în scrierile lor cu caracter apologetic au folosit fragmente din Evanghelii sau epistole. În primul secol s-au găsit citate din Evanghelii la Polycarp din Smirna, Clement Romanul şi Ignatius ucenicul lui Ioan. În secolul al II-lea au folosit citate din Scrierile apostolice Diognet (135), Justin Martirul şi filozoful (163), Hegesip şi Teofil din Antiohia (+ 181). Taţian din Asiria ucenicul lui Justin Martirul care compune pentru ţara sa o armonie a Evangheliilor, cunoscută sub numele de “Diatesarul lui Taţian, “în care se vede o perfectă cunoaştere a Noului Testament. Ultima mărturie pentru secolul al II-lea o dă episcopul Lyonului Irineu (+202). Prin urmare apologeţii Noului Testament din primul veac şi următorul dovedesc că Evangheliile au fost scrise la timpul respectiv de către cei ce au fost martorii minunilor şi a învierii Domnului Isus Hristos.

Sfintele Evanghelii.

Primele patru scrieri ale Noului Testament, se numesc Evanghelii, |n limba greacă cuvântul Evanghelie înseamnă răsplată pentru o veste bună, după care s-a luat înţelesul de Veste buna a mântuirii neamului omenesc. Primele trei evanghelii se numesc sinoptice deoarece în relatarea faptelor merg aproximativ în paralel şi cu multe asemănări. Unii apologeţi creştini cum ar fi Irineu, au închipuit Evangheliile ca pe cele patru puncte cardinale iar Ciprian ca pe cele patru râuri ale Edenului. Alţii le compară cu cele patru fiare din vedenia lui Ezechiel,(Ez,l,5) şi cu cei patru heruvimi din Apocalipsa lui Ioan (4.6). Mai târziu fiind că nu se putea garanta autenticitatea chipurilor celor patru evanghelişti când biserica a admis picturile în locaşurile de cult cei patru evanghelişti au fost pictaţi având lângă ei un animal (vietate) ca de exemplu: Matei alături de un înger, Marcu cu un leu, Luca cu un taur, iar Ioan pentru a i se ilustra înălţimea ideilor sale un vultur. În ce priveşte caracterul Evangheliilor, evangheliştii nu şi-au propus să ne dea amănunte despre copilăria Domnului Isus sau a Maicii Domnului ci au pus accent pe învăţăturile, minunile şi faptele Sale de aceea ele nici nu pot fi numite biografii complete a Domnului Isus sau a celor ce L-au însoţit. Mai târziu în scop tendeţios sau din pioşenie exagerată s-a căutat umplerea acestor goluri apărând cărţi apocrife care mai mult au stricat decât au ajutat prin împrumuturile păgâne relatate. Noi credem că tot ce trebue cunoscut pentru mântuirea noastră este expus în Sfânta carte, Duhul Sfânt s-a îngrijit ca să le cunoaştem De aceea orice încercare de a completa, ajusta sau îmbunătăţi scrierile sfinte e tardivă şi neavenită.

1) Sfânta Evanghelie după Matei. Scrisă de apostolul Matei. Înainte de apostolie fiind vameş în Capernaum slujind romanilor. (Mat.9.9; 10.3) Se spune că a predicat 15 ani în printre evrei după care a plecat să propovăduiască neamurilor dar nu înainte de a scrie Evanghelia cei poartă numele. Se susţine că a fost scrisă în limba aramaicâ, după care a fost tradusă şi în limba Greacă. Scrisă între anii 58-65 cuprinde o selecţie a minunilor şi învăţăturilor Domnului fără a păstra o ordine cronologică strictă. Evanghelia a fost scrisă cu scopul de a dovedi că Isus este Mesia cel promis.

2) Sfânta Evanghelie după Marcu. Numele autorului poate fi dedus din cap.14.51-52. Nume complet Ioan-Marcu. Ioan nume evreiesc, iar Marcu nume latin. A fost fiul Mariei în casa căreia se adunau credincioşii şi era nepotul lui Barnaba. A început lucrarea cu Sf.Pavel, a conlucrat cu Barnaba şi a fost colaboratorul Sf.Petru. Evanghelia a scris-o între anii 63-64, la Roma. Se spune că a înfiinţat o biserică în Alexandria, de aici a plecat în Libia, iar când s-a întors în Alexandria (Egipt) a fost prins legat de ambele picioare şi târât pe uliţele oraşului apoi zdrobit şi însângerat a fost aruncat într-o celulă iar în ziua următoare i-au ars trupul, dar oraşul Veneţia susţine că îi deţine osemnitele.

3) Sfânta Evanghelie după Luca. Despre acest evanghelist se cunosc puţine lucruri. Pavel zice că el era doctor mai târziu pentru a legifera cultul icoanelor tradiţia I-a investit şi cu ocupaţia de pictor cu pretenţia de a o fi pictat-o pe Maica Domnului ceea ce e complet eronat, şi va fi explicat la capitolul: „Cultul icoanelor,, .Evanghelia a fost scrisă la Roma şi adresată unui patrician numit Teofil (iubitor de Dumnezeu) după unii un nume fictiv dar majoritatea cercetătorilor îl consideră o persoană reală. După unii Luca ar fi murit la vârsta de 84 de ani de moarte bună. În Padua în biserica sf. Justina, există un sarcofag în care se susţine că i s-ar păstra osemintele.

4) Sfânta Evanghelie după Ioan a fost scrisă în jurul anului 100. Renunţă la relatarea unor date despre Domnul Isus acestea fiind deja cunoscute din celelalte Evanghelii în schimb ni-l descoperă pe Domnul Isus ca Om şi ca Dumnezeu. Despre această Evanghelie Origen spune: “Pentru a înţelege Evanghelia, trebuie să te fi odihnit la sânul Domnului Isus cum s-a odihnit Ioan,, Din modestie, acolo unde este vorba despre sine în Evanghelie el notează : „ucenicul pe care-l iubea Domnul „

5) Faptele apostolilor, a fost scrisă tot de Luca şi adresată tot lui Teofil în jurul anilor 62-63. Asupra denumirii părerile sunt împărţite. Unii susţin că ar trebui numită ,faptele Duhului Sfânt’, iar alţii că ar trebui numită „Faptele unor apostoli,,. Evenimentele descrise sunt puse în ordine strict cronologică. Începe cu întemeierea Biserici din Ierusalim în centrul atenţiei fiind Petru şi Ioan, pentru ca apoi să-şi îndrepte atenţia asupra lui Pavel. Relatarea se încheie brusc ceea ce a dat multă bătaie de cap teologilor neputând explica care ar fi cauza întreruperii.

6) Epistola lui Pavel către Romani a fost scrisă de Pavel care era orientat a predica Evanghelia în mari metropole unde populaţia era densă, cunoscând că provincia, de regulă o urmează. Dacă în majoritatea cazurilor epistolele lui Pavel sunt adresate unor biserici pe care le-a vizitat, de data aceasta e adresată unei biserici ce urma s-o viziteze. A fost scrisă prin dictare de către Tertius la sfârşitul celei de a treia călătorii misionare din Corint în anul 56. Prin această epistolă Pavel dovedeşte că păcatul este universal, că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu şi că toţi au nevoie de mântuire atât iudeul cât şi grecul şi aceasta se realizează numai prin harul lui Dumnezeu. Se susţine că epistola către Romani a stat la baza refornei religioase iniţiate de Martin Luther.

7 şi 8 – Epistolele Sf.Ap.Pavel către Corinteni I şi II au fost adresate credincioşilor unuia dintre cele mai mari oraşe ale lumii antice. Acest oraş a intrat în conflict cu Roma fiind distrus în anul 146 î.d.Hr. După 100 de ani e reconstruit de Iuliu Cezar care-l preface în colonie Romană. Câştigă privilegii economice şi politice fiind ridicat la rangul de capitală a provinciei senatoriale Ahaia. Rapida dezvoltare, bogăţia dobândită, a dus cu sine şi desfrâul. Epitetul “a trăi ca la Corint,, era un epitet nu prea măgulitor la adresa lor. Din 600.000 locuitori, 200.000 erau liberi iar restul erau sclavi. Aici se afla şi templul zeiţei (Venus-Afrodita) a cărei preotese peste 1000 de ierodule ridicaseră prostituţia la rang de religie (atenţie la sf. Vineri a românilor care de aici îşi trage originea). Timpul n-a cruţat nici acest oraş. Din toată măreţia sa a rămas praful. Devastat de barbari (Sec. IV), în 1205 cucerit de francezi, apoi cedat veneţienilor, a trecut de la un stăpân la altul. Corintul de azi nu e clădit pe vatra vechiului oraş. Sf.Pavel a ajuns în Corint în a doua călătorie misionară prin anii 50-51. Evreii respingându-l se îndreaptă înspre neamuri. Neprimind ajutor se întreţine greu îi întâlneşte pe Aquila şi Priscila cu care se asociază la facerea corturiloi. Ca de obicei iudeii l-au pârât autorităţilor dar ajuns în faţa proconsulului Galion fratele filozofului Seneca acesta îşi dă seama că învăţătura lui Pavel nu prezintă pericol pentru imperiul Roman drept care Pavel e liber să propovăduiască stând aici un an şi şase luni. Componenţa Bisericii fiind foarte eterogenă, nu au lipsit nici problemele. După ce a plecat de acolo nu toate lucrurile auzite l-au bucurat. Unii îi contestau apostolia, alţii mâncau în templele idoleşti. La Cina Domnului se petreceau lucruri neconforme cu învăţătura Domnului Isus şi câte altele. Pentru a curma răul din rădăcină Apostolul le scrie prima epistolă din Efes în anul 55, iar a doua tot în acelaş an de undeva din Macedonia. Epistolele au avut efectul dorit ceea ce a făcut ca apostolul să-şi petreacă iarna anului 57/58 în Corint de unde scrie epistola către Romani.

9) Epistola lui Pavel către Galateni. Galatia era o provincie situată în Asia Mică (Turcia de azi). Aceştia au primit Cuvântul între anii 51-52, în a doua călătorie misionară, regiune vizitată de Pavel după aceea încă de două ori. După ce au primit Cuvântul, Evanghelia harului, s-au inflitrat iudaizanţi care le învăţau că nu poţi fi bun creştin dacă nu respecţi şi perceptele legii Mozaice: tăierea împrejur, sabatul, sărbătorile şi prescripţiile alimentare. Epistola a fost scrisă între anii 54-55, din Efes, cu scopul de a le explica celor din Galatia, că „Legea,, a fost un îndrumător spre Hristos, iar după ce a venit credinţa nu mai suntem sub îndrumarea ei şi dacă neprihănirea se capătă prin Lege atunci degeaba a murit Hristos.

10) Epistola Sf.Ap.Pavel către Efeseni. Efesul cu cei aproximativ 300.000 de locuitori situat în Turcia de azi (Asia Mică) era centrul de închinare al zeiţei Diana (Artemis) care a preferat Efesul şi şi-a trimis chipul ei chiar din cer. Templul închinat ei a fot unul din cele şapte minuni ale lumii de atunci. Sprijinit pe 100 de colane, lung de 115 m. şi lat de 53 m. era un puternic centru de închinare păgân. Sf. Ap.Pavel ajunge acolo în a doua călătorie misionară a sa. Ca de obicei se adresează iudeilor, dar ei resping Evanghelia ceea ce face ca el să-i despartă pe credincioşi şi timp de doi ani îi învaţă în casa unuia numit Tiran. Dar cel căruia i se întărâta duhul la vederea atâtor idoli în Atena, intră în conflict cu argintarul Dimitrie şi cei din breasla sa sub învinuirea că a declarat că zeii făcuţi de mâini omeneşti nu sunt dumnezei. Urmare acestei zarve el pleacă în Macedonia. Epistolele Efeseni, Filipeni şi Coloseni epistolele captivităţii au ca idee centrală, relaţia dintre Hristos şi Biserică, în care El este capul iar Biserica trupul.

11) Epistola lui Pavel către Filipeni. Acest oraş a fost numit mai întâi Datos, apoi Crenides (Izvoare), pentru ca în final să i se dea numele lui Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru Macedon. Pavel ajunge aici urmare unei vedenii unde primi convertiţi au fost o vânzătoare de purpură numită Lidia, o ghicitoare eliberată de un duh de ghicire şi un temnicer. A ajuns aici prin anii 50-51 iar epistola o scrie între anii 58-60 probabil din închisoarea de la Roma.

12) Epistola lui Pavel către Coloseni. Situată în Asia Mică, pomenită de Herodot, în sec.V î.d.Hr. a fost dărâmată de un cutremur violent. Antioh cel Mare prigonitorul evreilor a colonizat evrei în Colose. Se pare că Biserica de aici a fost întemeiată de Epafras casa de rugăciune fiind în casa lui Filimon, Apfia fiind soţia lui, iar Arhip fiul său. Epistola a fost scrisă din Roma din închisoare în anul 62 iar de aici rezultă că a mai scris o scrisoare celor din Laodicea despre care nu se ştie nimic dar se presupune că Laodicea odată decăzută epistola ar fi primit denumirea către Efeseni. Şi dacă Efesenilor Pavel le arată ce valoare are biserica pentru Hristos celor din Colose le arată ce valoare are Hristos pentru Biserica.

13 şi 14) Epistolele I şi II către Tesaloniceni. Fondat în anul 313 î.d.Hr. de Casander fiul lui Antipater regele Macedoniei. Acesta i-a dat numele soţiei sale Tessalonica fiica lui Filip al II-lea sora lui Alexandru Macedon. În a doua călătorie misionară, în anul 50 Pavel ajunge şi aici. Respins de iudei se întoarce către neamuri dar iudeii agită cetatea, ceea ce face ca după trei săptămâni să părăsească oraşul. Dar în urma sa au rămas câteva lucruri neclarificate cu privire la a doua venire a Domnului Isus şi la învierea celor adormiţi ceea ce e dezvoltat pe larg în epistole. Ambele epistole au fost scrise din Corint prima în anul 51 iar a doua în anul următor.

15 ,16 şi 17 ) Epistolele pastorale. I, II Timotei şi Tit. Acestor epistole teologii le-au dat denumirea de epistole pastorale adresate la doi dintre colaboratorii lui Pavel; Timotei şi Tit. Timotei a fost lăsat în zona Efesului pentru a organiza bisericile de acolo iar Tit în Creta. În ce priveşte slujba de păstor în Noul Testament ea are un înţeles mult mai larg decât au înţeles-o teologii de a fi conducătorul unei comunităţi mai mari sau mai mici. Atât Timotei cât şi Tit au fost lăsaţi în două locuri diferite, pentru a organiza bisericile şi a investi prezbiteri, (bătrâni), episcopi (priveghetori) şi diaconi (slujitori). Dacă la traducerea Noului Testament şi aceste cuvinte s-ar fi tradus, nu ar fi avut înţelesul pe care îl are azi, pentru că în veacul apostolic nu exista slujba de păstor iar lui Timotei i se spune nu să păstorească ci să facă slujba unui evanghelist lucru pentru care a primit dublă investitură odată din partea lui Pavel prin punerea mâinilor şi a doua oară din partea cetei presbiterilor. De aici putem deduce că investirea în lucrare prin punerea mâinilor nu era ceva singular şi definitiv ci se repeta în cadrul legăturii frăţeşti şi a conlucrării celor implicaţi în lucrare ori de câte ori era nevoie. Aceste epistole sunt nişte manuale de păstorire atribuite al tuturor celor implicaţi în lucrarea şi mai ales a bătrânilor. (Fap.20.28; 1 Petru 5.1-2) Epistolele adresate lui Timotei i-au fost scrise din închisoarea Romană în anul 62 iar cea către Tit în acelaş an din Epir.

18) Epistola Sf.Ap.Pave! către Filimon. Scrisă din închisoarea din Roma e o intervenţie şi o recomandare către Filimon stăpânul lui Onisim în care-l roagă ca să-l primească pe Onisim robul său fugit, nu ca pe un rob ci ca pe un frate în Domnul Isus Hristos.

19) Epistola Sf.Ap.Pavel către Evrei. Cu toate că această epistolă e atribuită lui Pavel există voci care îi contestă paternitatea atribuind-o altor propovăduitori ca Barnaba, Apolo sau Sila. Ca dată a scrierii e considerată perioada anilor 60-70 fiind că nu e pomenită distrugerea Ierusalimului. E pusă faţă în faţă preoţia lui Hristos şi cea levitică. Care au fost condiţiile şi în ce scop a fost scrisă epistola ? La alegerea urmaşului lui Iacov fratele Domnului la păstorirea bisericilor din Ierusalim, se naşte o disensiune. Simon noul ales nu are de partea lui pe toţi credincioşii, dar Tebutis, un iudaizant convins are de partea sa partizani hotărâţi. Alegerea lui însemna întoarcerea la jugul Legii şi a preoţiei vechiului Legământ. Epistola a fost scrisă pentru a duce mângâiere şi întărire Bisericii din Ierusalim în momente grele când se punea problema: ori de partea lui Hristos şi a suferinţelor ori de partea iudaizanţilor şi asigurarea liniştii.

Epistolele soborniceşti. Iacov, I şi II Petru ,precum şi I, II şiIII Ioan, au primit denumirea de epistole soborniceşti datorită faptului că sunt adresate nu unei biserici în mod special, ci tuturor bisericilor din vremea respectivă cât şi celor din vremea noastră.

20, 21) Epistolele I şi II Petru. Biserica trece prin persecuţii grele din partea statului Roman. De aceea era nevoie de răbdare şi supunere dar şi o viaţă de sfinţire şi ferire de lucruri păgâneşti. Prima epistolă e scrisă din Babilon iar a doua în mod eronat se crede că a fost trimisă din Roma. Unii susţin că denumirea de Babilon ar fi denumirea figurativă a Romei dar din prima epistolă deducem că ea a fost într-adevăr trimisă din Babilon şi aceasta după ordinea stabilită celui ce o ducea. Prima biserica cea mai apropiată de Babilon fiind Pontul şi cea mai îndepărtată Bitinia. Ori dacă epistola ar fi fost scrisă din Roma ordinea, trebuia să fie inversă

22-23) Epistolele soborniceşti ale lui Iacov şi Iuda. Aceşti doi lucrători în via Domnului erau fraţi între ei şi fraţi ai Domnului Isus. Noul Testament vorbeşte despre patru credincioşi care purtau acest nume: 1) Iacov tatăl lui Iuda (nu Iscarioteanul). 2) Iacov fiul lui Alfeu, 3) Iacov fiul lui Zebedei şi fratele lui Ioan şi 4) Iacov fratele Domnului. Unul din fraţii lui Iacov se numea Iuda care din modestie se numeşte pe sine fratele lui Iacov. Epistolele au caracter moralizator şi îndeamnă la dragoste şi la fapte bune. Condamnă abuzurile şi deosebirile de stare socială. Iuda îşi arată indignarea faţă de cei ce s-au furişat printre credincioşi pentru a mânca o pâine nemuncită la mesele de dragoste ale creştinilor totodată umblând cu viclenii fiind o sursă de suspiciuni şi neînţelegere în Biserică.

Dacă la adunarea din Ierusalim Petru şi Iacov, au susţinut ca să nu se pună grumazul neamurilor un jug ce nu a putut fi dus de părinţii lor şi nici de ei,(Fapt. 15.19-20) se pare că în parcurs Iacov s-a dat de partea iudaizanţilor care făceau presiuni asupra Bisericii, de aceea Pavel zice celor din Galatia că atunci când în Antiohia au venit cei de la Iacov, până şi Petru care mânca cu cei veniţi dintre neamuri a început a îneput să se ferească. (Gal.2.11-12) Istoricul Iosif Flavius îl numeşte fratele Domnului şi-l prezintă ca pe un om iubit de toţi iudeii, indiferent de convingerea lor mozaică sau creştină.

24,25,26) Cele trei epistole ale Sf.Ap.Ioan. Creştinismul trece printr-o perioadă grea nu numai din cauza persecuţiilor de care avea parte ci şi din cauza filozofiilor păgâne care începeau să-şi facă loc în Biserică. Controversa Cristologică, şi atacul împotriva originalităţii creştinismului a început deja din vremea sa. Apoi încercarea unor lideri ca Diotref de a acapara puterea. Toate acestea cereau explicaţii şi îndrumare. Epistola este rodul lui Ioan Apostolul dragostei dar fiind că în epistolă se numeşte pe sine presbiterul (Ioan fiind destul de bătrân la vremea respectivă), s-a avansat ideea posibilităţii existenţei unui alt Ioan prezbiter şi nu Ioan Apostolul Domnului, teorie respinsă de covârşitoarea majoritate a teologilor. {Datele de mai sus au fost preluate din „Studiul Noului Testament,, editat de Institutul Biblic şi de misiune Ortodoxă, ediţia 1954 şi Studiul Noului Testament de Meril C, Tenney)

27) Apocalipsa lui Ioan. Ultima carte a Noului Testament se numeşte Apocalipsa şi are înţeles de revelaţie sau descoperire. Este opera celui ce a fost Ioan Apostolul, scrisă sub îndrumarea unui înger trimis de Domnul şi cuprinde o descriere spirituală a luptei Bisericii pentru continuarea operei de mântuire a lumii, începută de Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu şi care se desfăşoară crescând până la victoria finală a binelui şi a dreptăţii asupra răului a morţii şi a întunericului. Anul scrierii este estimat a fi pe vremea domniei lui Domiţian dar unii teologi se situează pe poziţii diferite, stabilind ca ani ai scrierii anii 41-54 pe timpul domniei lui Claudiu iar alţii în perioada 13 Oct.54- 9 iunie 68 în anii domniei lui Nero majoritatea cercetătorilor rămânând totuşi la perioada anilor 94-95. Conţinutul şi forma Apocalipsei se apropie mult de cărţile proorocilor Ezechiel şi Daniel. Apocalipsa e cartea Bisericii oprimate. Este destinată robilor Săi, tuturor credincioşilor de atunci până la sfârşitul lumii. Ioan este alesul special care vede viitorul Bisericii în tablouri şi le transmite tălmăcirea credincioşilor din cele şapte biserici : Efes, Smirna , Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea. Cifra şapte are o semnificaţie Biblică arătându-se totalitatea, împlinirea iar cuprinsul scrierii se referă la viitorul întregii Biserici. Apostolul primeşte poruncă de la Domnul spre a le scrie şi transmite celor şapte biserici din Asia marele triumf al finalului luptei Bisericii. Ceruri noi şi un pământ nou; un mare triumf a lui Hristos. Fondul cărţii e scris în lumina înfricoţătoare a martirilor care ardeau pe vremea aceea, a lui Nero (64-67), a doua în anul 95 declanşat de Dominţian, iar a treia cea declanşată de Traian în anul 98, motiv pentru care după atâtea lovituri Biserica a început să dea semnne de oboseală şi corupţie, cartea are în centru numărul şapte. Şapte biserici, şapte îngeri, şapte duhuri, un miel cu şapte coarne şi şapte ochi, şapte sfeşnice, şapte tunete, un leopard cu şapte capete, şapte munţi, şapte regi. Prezenţa numărului şapte în Biblie precum şi în creaţie e foarte evidentă: ziua de odihnă, crearea lumii, culorile curbubeului, şapte note muzicale, etc. Toate acestea trebuie să aibă o semnificaţie care depăşeşte puterea noastră de a înţelege. Simbolic numărul şapte reprezintă plinătatea, întregul, totalitatea, împlinirea, finalitatea, ca de exemplu cele şapte fericiri din Apocalipsa: (Apoc.1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14) Care ar fi semnificaţia celorlalte numere? cifra unu, reprezintă unitatea şi originea, în creaţia primordială şi e asociată cu divinitatea. Doi, este sinonim cu diferenţa, conflict, opoziţie, dezbinare. Cifra trei, reprezintă stabilitatea echilibrul care fac un scaun stabil. Cifra trei e asociată şi cu învierea, căci în cea de a treia zi a ieşit la iveală pământul, ca prim salt de la materia moartă la cea vie. Patru este semnificaţia înfăptuirilor creatoare (3+1), patru puncte cardinale, patru dimensiuni lungime lăţime înălţime şi timp. Cinci este cifra harului (4+1) în limba ebraică Ha’areţ. cifra pământului este un multiplu de patru iar Haşamaim sau cerul este un multiplu de cinci şi apare în structura cortului legământului. Şase este cifra omului creat a şasea zi. Cifra căderii şi a nedesăvârşirii, a uzurpării (7-1). Numărul orelor dintr-o zi şi al lunilor dintr-un an e un multiplu de şase. Tiranii lumii ca Goliat, Nebucadneţar, Anticrist, au nume cu valoarea numerică şase. 666 expresia maximei răutăţi. Şapte ,(3+4) concordanţa dintre Dumnezeu şi lucrarea Sa. Opt (7+1) desăvârşirea absolută (888) . După a şaptea zi vine învierea şi regenerarea. Socotind baza 7 cifra 8 este un nou 1 cum ar fi octava în muzică a opta notă este un nou do(c),repetarea celei dintâi. Deci Domnul Isus ne dăruieşte un nou început. În Gematrie numele ISUS este 888 (777+ 111). Nouă (3×3) produsul perfecţiunii divine şi apare în Biblie acolo unde este vorba despre judecată. Zece (9+1), apare după ce a avut loc judecata asociată cu ordinea perfectă, reaşezarea unei noi ordini. Zece porunci zece degete la Mâini şi la picioare. Cifra 11 este sinonimă cu dezordinea, 12 cu guvernarea perfectă 12 luni ale anului, 12 seminţii ale lui Israel, 12 ucenici. Treisprezece este cifra răscoalei a apostaziei (Gen. 14.4; 17.25) 13 este al 6-lea număr prim. 40 este cifra ordinii (40 de ani în pustie, 40 de zile de post etc.) Din enumerarea de mai sus se vede clar existenţa a cinci numere perfecte 1,3,7,10,12, care prin înmulţire(lx3x7xl0xl2) dau numărul 2520 care este cel mai mic multiplu comun al cifrelor de la unu la 10 şi ilustrează perfecţiunea cronologică, (cf. Daniel Brânzei) în Apocalipsa, adversarii Bisericii sunt arătaţi prin animale sălbatice, monştri marini sau tereştri, iar instituţiile anticreştine simbolizate prin mădularele acestor fiare. Unele scene sunt descrise de mai multe ori, repetarea marcând o gradaţie crescândă, aşa încât faptele reprezentate succesiv în felurite imagini şi scene, nu arată numaidecât o succedare cronologică ci evenimente simultane şi alternative unele îndepărtate de altele în timp. Numerele nu indică cantităţi ci valori simbolice. Unele realităţi analoge sunt indicate prin simboluri diferite, Domnul Isus Hristos e arătat ca Fiul Omului, Miel sau Călăreţ. Imperiul Roman simbolizat prin cele şapte capete care se ridică din mare. Şapte împăraţi, şapte munţi Roma fiind aşezată pe şapte coline.

În ce priveşte numărul 666, mulţi sunt înclinaţi a crede că e criptograma numelui lui Nero. Dacă pentru vremurile noastre multe din tainele cifrelor s-a pierdut, scriitori şi cercetătorii secolului al II-lea creştin au susţinut milenarismul pe baza Apocalipsei lui Ioan cum ar fi Papias din Hierapole, Justin Martirul şi Filozoful, Irineu, Hipolit şi Tertulian. În schimb Origen şi Clement din Alexandria s-au opus interpretărilor milenariste. După o lungă perioadă abatele Romano-Catolic Ioachim de Floris împarte cu ajutorul Apocalipsei istoria omenirii în şapte perioade revenind la milenarism şi făcând pronosticuri asupra sfârşitului lumii şi a întrupării lui Anticrist. Ioachim de Floris consideră fiara din Apocalipsa a fi islamismul. Ioan de Oliva o identifică cu un pseudopapă, iar Alcazar socoteşte că mileniul începe cu Constantin cel Mare. Wicliffe, Hus şi Ieronim, precum şi Luther, urmaţi de majoritatea teologilor protestanţi, susţin că papa de la Roma e întruparea lui Anticrist. De la Nero până la Iulian Apostatul, de la Mahomed până la Hitler şi Stalin, se considera că Anichristul a fost întrupat în unul dintre ei.

Aceste eforturi de a descifra Apocalipsa s-au concretizat în conturarea mai multor teorii interpretative după cum urmează:

Teoria preteristă, care susţine că toate evenimentele descrise în Apocalipsa, au fost împlinite la vremea respectivă, iar cartea pentru noi are numai o valoare documentară.

Teoria idealistă, susţine că Apocalipsa a fost adresată unor biserici reale, dar are şi un caracter simbolic ilustrând lupta dintre bine şi rău cu triumful final al binelui, reducând-o la nivelul unor culegeri de fabule. Teoria istoricistă, susţine că textul Apocalipsei se adresează unor biserici reale, dar capătă un caracter alegoric în care se poate observa o dezvăluire asupra întregii istorii a Bisericii de la începuturile ei până la victoria finală asupra răului fiind astfel transformată într-o istorie cifrată din simbolurile ei putând recunoaşte; căderea Romei, mahomedanismul, papalitatea sau reforma religioasă, etc.

Teoria viitoristă, care dă cheia interpretării din Apocalipsa 1.19,” Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, care sunt şi cele care au să fie după ele.Apocalipsa este privită ca o cronică a vieţii creştine din vremea Bisericii, şi ca o anunţare a evenimentelor viitoare din vremea sfârşitului. Nu pune accent sau nu caută să recunoască istoria trecută a lumii în textul Apocalipsei. Ea rezervă descrierile din carte pentru evenimentele încă viitoare care îşi aşteaptă împlinirea. (cf.Daniel Brânzei)

în continuare voi reda sumar un model de interpretare istoricistă din cartea „Schiţe asupra Apocalipsei” de G.R.Brinke.

„Apocalipsa înseamnă descoperirea lui Hristos pentru cei ce sunt robi ai lui Hristos. Sunt fericiţi cei ce o citesc şi o păzesc. Ca împăraţi, credincioşii îl înfăţişează pe Domnul Hristos, înaintea oamenilor. Ca preoţi ei îi înfăţişează pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Biserica este înfăţişată ca un sfeşnic de aur. Judecata începe cu Casa lui Dumnezeu. Haina lungă înseamnă demnitatea. Albul culoarea biruinţei. Ochii Lui erau ca para focului, deci privirea Lui străbate totul. Arama aprinsă înseamnă judecata. Cele şapte stele îngerii celor şapte biserici. Stelele lucesc în noapte aceasta este şi datoria credincioşilor. Sabia este simbolul pedepsei. În Vechiul Testament Biserica nu este amintită. În Evanghelii de două ori (Mateil6.18; 18.17) dar este Taina ascunsă de veacuri descoperită Sf.Ap.Pavel. Biserica ia fiinţă în ziua Cincizecimii. „Lucrurile pe care le-ai văzut” Hristos în mijlocul sfeşnicelor. “lucrurile care sunt” cele şapte biserici, „Lucrurile care au să vie” Cele arătate în capitolele 4-22. Prima Biserică Efesul ar reprezintă perioada anilor 30-170 şi închipuie Biserica din timpul lui Ioan. Mersul tot mai rău. Lepădare de credinţă. Efes înseamnă a da drumul a lăsa mai moale. Nu poţi suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, ceea ce înseamnă că în Biserica era disciplină dar s-a pierdut un lucru important, dragostea dintâi. Nicolaiţii practică libertinismul moral despărţind biserica în conducători şi conduşi. Biruitorii vor mânca din pomul vieţii la care nu a putut ajunge Adam. A doua Biserică Smirna ar cuprinde perioada 170-313, Smirna înseamnă amărăciune şi simbolizează Biserica persecutată. Pentru ca să dea miros plăcut smirna trebuie zdrobită sfărâmată. Domnul Isus nu găseşte cuvinte de mustrare ştiu necazul tău . „Sinagoga evreiască'” iudeii au aţâţat păgânii împotriva creştinilor iar ei au declanşat prigonirea inaugurată de Nero. Aceasta a fost perioada necazului de zece zile, a celor zece prigoniri importante ale acestei Biserici. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii, stă scris în catacombele din Roma.

A treia Biserică Pergam, care cuprinde perioada 313-600 şi înseamnă cetate-înălţare, în greceşte legătură-căsătorie (gamos) întruchipând Biserica tolerată din vremea lui Constantin cel Mare. Biserica creştină devine cult oficial. Clerul se deosebeşte de restul credincioşilor prin îmbrăcăminte, devenind din nou slujitori ai altarului. Puterea Dhului Sfânt scăzută în Biserică e compensată prin ceremonii, liturghii şi fast cultic împrumutat de la păgâni. Dar mai există o rămăşiţă care se opune inovaţiilor antiscripturale. Antipa martorul credincios (cel ce este împotriva tuturor) rămâne credincios. Predomină învăţătura nicolaiţilor. „Mana ascunsă,, este Domnul Isus Hristos. Piatra albă înseamnă o recunoaştere deosebită din partea Domnului. În vechime, o piatră albă aruncată în urnă era un vot pentru, iar una neagră contra.

A Patra Biserică, Tiatira, cuprinde perioada anilor 600-1520, şi este cea mai lungă perioadă în raport cu celelalte. Cuprinde Biserica Evului mediu Romano-Catolic. Papalitatea e puternică. Învăţătura Evangheliei e înlocuită cu tradiţia, învăţătura papei ca reprezentant a lui Hristos e inatacabilă. Biserica şi-a luat titlul de proorocită. Fiul lui Dumnezeu trece pe planul al doilea. Cultul Maicii Domnului e în floare. Biserica Catolică pretinde că deţine învăţătura curată dar Dumnezeu o vede ca pe sidonita Izabela, soţia lui Ahab care l-a dus pe Israel în idolatrie. Roma nu vrea să se pocăiască de aceea o aşteaptă cele scrise în cap. 17.

A cincea Biserică Sardes (cel ce scapă prin fugă) perioada anilor 1520-1750 reprezintă reforma religioasă protestantă cristalizată după mari suferinţe în timpul perioadei Tiatirei. O analogie dintre întoarcerea din robia babiloneană şi cea a libertăţii primite de protestantism după lungi perioade de suferinţe şi războaie religioase. Biserica aceasta a primit mult. Baza credinţei comform Scripturilor. Dar a rodit puţin din punct de vedere spiritual. Obiceiurile lumeşi precum beţia, dansurile, etc, nu au fost interzise, şi s-a menţinut o preoţie diminuată precum şi botezul copiilor. Pe de altă parte s-a implicat în treburi de stat, în probleme sociale şi politice, care nu au aface cu Scripturile. Apoi puternicii zilei asemenea lui Constantin cel Mare s-au folosit de Biserică ca suport politic, de aceea ea devine o Biserică formalistă. Moartă.

A primit mult. A primit fundamentul mântuirii prin credinţă s-a implicat în promovarea libertăţii de gândire. A lucrat mult la răspâdirea Evangheliei dar n-a ajuns la învăţătura despre a doua venire a Fiului lui Dumnezeu. A început bine, dar n-a mers departe. A luptat mult pentru răspândirea Evangheliei. De aceea Domnul Isus spune: “Voi veni la tine ca un hoţ” hoţul fură tot ce-i de preţ şi te pomenşti deodată sărac. De aceea la venirea Domnului Isus se vor pomeni că nu au ceea ce li se părea că au. Biruitorii vor fi îmbrăcaţi în haine albe şi nu li se va şterge numele din Cartea Vieţii.

A şasea Biserică este Filadelfia (sau iubirea de fraţi). Începe aproximativ cu anul 1750. Este Biserica trezirilor şi a mişcărilor religioase din ultimul secol. Se remarcă predicatori de talie mondială ca: Wesley, Moody, Whitefield, care duc în popor Numele lui Dumnezeu şi trezesc o nouă fervoare religioasă. În aceste mişcări oamenii sunt gata să renunţe la plăcerile lumii şi se dedică lucrării de mântuire. Domnul Isus în această Biserică nu găseşte nimic vrednic de mustrat. Ea îşi judecă singură cusururile. Ridicată din Sardes ca un om care începe din nou a trăi i se încredinţează lucruri mari. Începe o nouă lucrare de răspândire a Evangheliei bazată pe o nouă trăire în Duhul. Japonia, India şi Africa primesc Cuvântul lui Dumnezeu. Se dă prioritate Spiritului înaintea slovei şi se dau pe faţă încredinţările mincinoase infiltrate între creştini. „Fiind că ai păzit Cuvântul răbdării Mele, Te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care o să vină să încerce pe toţi locuitorii pământului” Simbolic stâlpul înfăţişează puterea, podoaba, durabilitatea.

A şaptea Biserică şi ultima este Laodicea, care în limba greacă înseamnă ceva căldicel-greţos. Nu putem delimita anul începerii perioade dar ştim că ea se va sfârşi odată cu venirea Domnului Isus, cu ea încheindu-se istoria Biserici creştine. Starea ei e analogă cu cea de pe vremea lui Ilie. Pretenţiile ei sunt mari se laudă şi zice despre sine: “Sunt bogat şi nu duc lipsă de nimic ” însă Domnul Isus o vede săracă, oarbă şi goală. (Apoc.3.17-18) se crede liberă, dar este roabă a păcatului. „Iată Eu stau la uşă şi bat” Rezultă că Domnul Isus nu mai locuieşte în Biserică ci afară şi lucrează personal cu cei ce-L primesc: „dacă aude cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. ” Aici se încheie rezumatul cărţii susamintite.

Şi Henry H.Halley în „Manual Biblic” reia problema interpretării istoriciste astfel: Capitolele 1-3 din Apocalipsa, privesc zilele lui Ioan starea celor şapte bisericii fiind identică cu cea descrisă. Urmează introducerea la corpul principal al celor ce urmează în capitolele 4-22, “Lucrurile care vor fi după ceea” .(Apoc. 1.9; 4.1)

Căderea imperiului Roman de Apus. În secolele I-II, Roma ajunge la apogeu, în secolul al III-lea, încep războaiele civile şi urmează fărâmiţarea. În secolul al IV-lea, creştinismul devine religie de stat. În secolul al V-lea, imperiul Roman e divizat. Barbarii intră în Roma. Şi aceasta după 800 de ani de când nici un picior de cuceritor n-a intrat în Roma. Din Nord dau năvală barbarii grindina, focul şi sângele primei trâmbiţe, au ars pământul (Goţii în 409 cf.Apoc.8.7) au dat năvala în Italia. Marele munte arzând al celei de a doua trâmbiţe a fost aruncat în mare (Apoc.8.8-9). Vandalii în anul 422 au făcut ravagii în Galia, Spania şi Africa, timp de 30 de ani şi-au construit o flotă, care a nimicit (aruncat în mare) invincibila flotă Romană, cu o tradiţie de 600 de ani.

Marea stea aprinsă a treia trâmbiţă a căzut deasupra râurilor (Apoc.8.10-11). În anul 440 Attila al Hunilor vine din inima Asiei cu 800.000 de oameni. După ce a vânturat Europa de vest au nimicit armatele romane pe râurile Marna, Rhon şi Po. Când a murit Attila cursul Dunării a fost schimbat iar el a fost îngropat în albia râului. Apele Dunării şi acum curg peste mormântul lui. A fost întradevăr o plagă a râurilor. Soarele luna şi stelele s-au întunecat. Urmează trâmbiţa a IV-a. (Apoc. 8.12) O altă hoardă de barbari, în frunte cu Odoacru în anul 476 au asediat şi cucerit Roma. Deci au fost patru lovituri. Patru tâmbiţe groaznice pentru Roma: Goţii, Vandalii, Hunii şi Herulii.

A treia parte a Apocalipsei (Apoc. 8. 7,8 ,10,12), arată ruperea imperiului Roman în trei părţi: Bizanţul, Roma sub stăpânire barbară, iar restul în mâna mahomedanilor care au ocupat-o în două etape: Asia şi Africa, apoi Asia Mică şi Grecia (Bizanţul în 1453) Armata de lăcuste, a cincea trâmbiţă. (Apoc. 9.1-11) ieşite din abis, arată originea diavolească a nenorocirilor ce au urmat. Se crede că această armată de lăcuste ar reprezenta mahomedanismul sau perioada strâmtorării din urmă sau şi una şi alta. A şasea trâmbiţă, (Apoc .9.12-21) vorbeşte despre o armată enormă 200.000.000 călăreţi de la Eufrat care după 400 de ani de stăpânire au trebuit să cedeze puterea mahomedanismului Turc (Otoman). Deci trâmbiţa a şasea ar putea fi mahomedanismul Turc. Din versetul 17, se deduce că praful de puşcă folosit pentru prima dată, a avut un rol important în aceasta.

Măsurarea Templului. (Apoc. 11) Este măsurat numai Templul propriu zis. Curtea Templului şi Ierusalimul fiind lăsat pentru a fi călcat de naţiuni timp de 42 de luni sau 1260 de zile, pe care cercetătorii, conform textului din Ezechiel 4.5, îi transformă în 1260 de ani. Se vede deosebirea dintre adevărata Biserică şi cea falsă. Se pare că e vorba despre o apostazie pe scară mare, în cadrul Bisericii descrisă în cap. 13. sub formă de fiară cu chip de miel şi leopard, iar în cap. 17, sub forma Babilonului. Această viziune I-a îmbolnăvit pe Ioan. (Apoc. 10.10) . Cei doi martori care proorocesc în sac şi cenuşă 1260 de zile (ani) conf.Apoc. 11.3; sunt adevărata Biserică prigonită în întregul Ev Mediu (aproximativ anii 500-1760 ), de biserica apostată, marea biserică catolică. Cei doi martori, care prooroceau în sac şi cenuşă, sunt Vechiul şi Noul Testament, care au fost interzise poporului în această perioadă, trimiţând Biserica în ilegalitate. Femeia îmbrăcată în stacojiu,(culoarea preferată a clerului catolic), îmbătată de sângele sfinţilor. (Apoc. 17. 1-6) este Roma papală care a instituit inchiziţia.

În capitolul 14 in Apocalipsa e redată o descriere amănunţită a adevăratei biserici şi a celor 144.000, urmaşii adevăraţi ai Mielului, aleşi din poporul lui Israel. Untdelemnul de măslin şi cele două sfeşnice sunt o referire la Zaharia 4.1-4; unde se explică că sfeşnicul reprezintă Casa lui Dumnezeu, iar măslinul Duhul lui Dumnezeu, incluzând Duhul în mărturia Bisericii.

Biserica apostată e aşezată pe tronul fiarei în chip de leopard şi miel. (Cap. 13) vorbeşte cu blândeţe dar are apucături de fiară., uciderea celor doi martori şi persecutarea sângeroasă a sfinţilor din Evul Mediu de către Roma papală o dovedeşte, iar cei doi martori înviaţi şi ridicaţi la cer simbolizează Biserica purificată ca rezultat al persecuţiilor şi răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu în lume după o perioadă destul de lungă de interzicere a ei în întunericul Evului Mediu care a ţinut aproximativ 1260 de ani.(42 de luni) Reforma protestantă a pus Biblia în mâna credincioşilor schimbând caractere şi înviind-i la o viaţă nouă conform cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Capitolul 12. 1-6; Femeia, copilul şi balaurul din acest capitol, ar avea următoarea explicaţie: în versetul 5 femeia reprezintă pe Israel din care s-a născut Hristos, iar în versetul 7 reprezintă Biserica. Naţiunea ebraică, crescută de Dumnezeu de-a lungul veacurilor, cu scopul de a-L aduce pe Hristos în lume e personificată aici ca o regină în gloria cerească dând naştere Copilului veacurilor. Copilul a fost Domnul nostru Isus Hristos pe care Satana a căutat să-l sfâşie de la naştere prin Irod. Dacă ar fi reuşit lucrarea de mântuire ar fi în fost împiedicată pentru o vreme. A reuşit prin Iuda, dar aceasta s-a întors ca un bumerang împotriva Satanei, care e neputincios în faţa sângelui lui Hristos Balaurul e identificat prin şarpele cel vechi. Şapte capete încoronate şi zece coarne, simbolizează în mod evident stăpânirea sa ca prinţ a lumii. Stelele cerului aruncate de el pe pământ, simbolizează puterea lui de a conduce oştiri din lumea nevăzută împotriva sfinţilor, sau a influenţa conducerile bisericeşti, sau şi una şi alta. Războiul din cer, (Apoc.12.7-15). Zdrobit pe Golgota Satana vrea să clatine stâlpii cerului dar e zdrobit. Totuşi el nu se lasă şi vrea să zdrobească lucrarea Bisericii. Prin fiul femeii în pustie înţelegem trecerea Bisericii adevărate în ilegalitate. Biserica viitoare un munte de glorie a lui Dumnezeu (Apoc. 21. 10-11) în urmărirea căreia s-a aruncat un râu de apă ca s-o înece dar fără folos. Femeia (Biserica) asemenea celor doi martori a stat în pustie tot 1260 de zile (ani) Pământul a dat ajutor femeii, ceea ce poate fi explicat prin libertatea acordată de Constantin cel Mare care pentru moment a oprit persecuţia împotriva Bisericii, cele 1260 de zile petrecute în pustie au relaţie numerică cu cele 42 de luni. Ea a stat în pustie o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme.

Şapte capete şi zece coame, semnul balaurului şapte este numărul împlinirii iar zece simbolul puterii mondiale. Înainte de epoca modernă au existat şapte mari împărăţii: Egiptul, (1660-1200 î,d.Hr) deci 400 de ani, Asiria 300 de ani (900-600 î.d.Hr.. Babilonul 70 de ani (606-536 î.d.Hr. Persia 200 de ani(536-330 î.d.Hr.) Grecia (330- 281 î.d.Hr.) Regatul întemeiat de Alexandru Macedon pe cât de repede s-a extins tot atât de repede a dispărut. Roma imperială socotită de la data expansiunii sale, a durat 600 de ani, (200 î.d.Hr.- 4 A.D.) iar Roma papală 1200 ani, aproximativ 600-1800. Rana de moarte (Apoc. 13.3) a unuia dintre capete (476) a fost vindecată de creştinism care cu o putere despotică timp de 1260 ani asemenea Romei imperiale a condus puterea politică şi religioasă a lumii 42 de luni echivalentul a 1260 de zile. socotind ca început anul 476, se ajunge la anul 1736. Aceasta fost perioada supremaţiei papale menţinută prin pretenţia ei de a fi depozitara tuturor harurilor, de a lega şi a dezlega de păcate, de a sanctifica sau a arunca anatema, lucruri ce nu aparţin unui om sau unei organizaţii pământene. Papa se consideră înlocuitor al Domnului Isus pe pământ contrar celor spuse de Domnul Isus că înlocuitorul Său pe pământ la desăvârşirea Bisericii este Duhul Sfânt. “Vă este de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă mă duc vi-l voi trimite.” (Ioan 16.7) Pe lângă aceasta le zice apostolilor:,,^» iată că Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacului. Amin. (Mat.28.20)

În războiul împotriva sfinţilor inchiziţia a ucis un număr de credincioşi estimat la un milion sau mai mult. Fiara are numărul 666 (Apoc.13.18) care poate reprezenta o persoană sau o instituţie coduşi de spiritul răului. Irineu explică numărul 666 prin cuvântul grecesc LATEINOS, în care L= 30; A= 1; T= 300; E=5:” 1=10; N=50; 0=70; S=200 care totalizate dau cifra 666. Roma papală a făcut din limba latină limba oficială sacră a bisericii. Canoanele, rugăciunile, decretele, bulele papale, binecuvântările şi anatemele, toate fiind emise în limba latină. Alţii socotind numărul 666 prin titlurile asumate de papa de la Roma. Mielul nu este urmat de 144.000 de celibatari, ci de 144.000 de evrei care au păstrat adevărata credinţă neîntinându-se cu lumea şi idolii ei. Îngerul cu o Evanghelie veşnică pare să simbolizeze Evanghelizarea totală a lumii. (Apoc.4.6-7). Ferice de morţii care mor în Domnul. (Apoc. 14.12-13) Cele şapte potire (Apoc.16.1-9) par să simbolizeze catastrofele îngrozitoare care stau să se abată asupra lumii în zilele din urmă sau o referire concretă a căderii Romei papale care a luat locul Romei imperiale. Al şaselea potir, din Apoc. 16.12-16; anunţă Armaghedonul cu bătălia de acolo unde fiara şi proorocul mincinos îşi adună armata demonică pentru ultima confruntare cu Biserica adevărată împotriva căreia s-au coalizat fiara, (guvernul mondial) proorocul mincinos şi biserica apostată, dar războiul este pierdut şi se termină cu o grindină a cărei boabe cântăresc câte un talant. (50 Kg.) După cum Roma imperială s-a prăbuşit în trei etape toi aşa şi pentru Roma papală prăbuşirea are tot trei etape. Două războaie mondiale, trecute şi ameninţarea celui de al treilea. Dacă Babilonul e curva cea mare cf. Apoc. 17 (Biserica falsă) Biserica din Efes e văzută ca Mireasa lui Hristos. (Ef.5.32-33). În opoziţie cu femeia destrăbălată (Ez. 16.14-18) biserica falsă în relaţiile ei nelegiuite cu regii în alianţa dintre tron şi altar. Purpura şi stacojiul, e culoarea preferată a odăjdiilor îi place luxul şi necurăţia morală. (Apoc. 17.4) De aceea primeşte titlul de Babilonul cel Mare.(Apoc.l7.5) îmbătată de sângele sfinţilor martiri (Apoc,17,6). Femeia reprezintă şi oraşul curva cea mare, oraşul Roma. Mireasa lui Hristos Ierusalimul ceresc, cetatea Sfântă. (Apoc. 19.7; 21.2,9) Cele două biserici sunt în antiteza una cu alta. Una persecutată şi fugărită în pustie cealaltă pe tronul puterii şi splendorii lumeşti asuprind adevărata Biserică.

Şapte capete şi zece coarne ale Balaurului marea cetate care domneşte peste împăraţii pământului este Roma cea zidită pe şapte coline (Apoc. 12.3; 17.3, 18) Şapte împărăţii mondiale din care cinci au fost una este, iar cealaltă încă n-a venit. (Babilonul sau curva, al optulea împărat este unul dintre cei şapte (Apoc. 17.10,11) se pare o reînviere a fiarei după ce s-au trecut cele şapte capete şi zece coarne posibil indicând forma finală pe care o va lua Antichrist. O biserică apostată pe tronul unui împărat mondial care se potriveşte de minune cu Roma. Prin şapte capete şi zece coarne înţelegem dorinţa de putere mondială dorită de biserică în alianţă cu statul. Roma imperială a dispărut dar i-a luat locul Roma papală care a pretins supunere din partea cezarilor (a împăraţilor) Plin cu nume de hulă (Apoc. 17.3) titluri cu care se împopoţonează mărimile religioase. Titluri necuvenite “Sanctitatea sa, înalt prea sfinţia sa,, etc. Tronul papei e purtat de 12 oameni îmbrăcaţi în stacojiu care e culoarea diavolului (Apoc.15.3) devenind şi culoarea şi a ateilor comunişti; Armata roşie, steagul roşu, Piaţa roşie, proletarul roşu, etc. Imoralitatea unor papi e atestată de istorie de aceea Domnul Isus spune: “Ieşiţi din mijlocul ei poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei. “(Apoc. 18.4)

Calul alb şi oştirile cereşti, (Apoc. 19.11-16) corespondentul primei peceţi, înseamnă triumful final concretizat prin venirea Domnului (Apoc. 12.5; 20.2-7 1 Tes.1.7-10) la care precizăm că despre a doua venire a Domnului se vorbeşte în Noul testament de 3000 de ori, problemă ce nu poate fi ignorată.

Satana este legat. (Apoc .20.1-3) Izgonirea satanei din cer e pusă în legătură cu naşterea şi înălţarea Domnului, (Apoc 12.5) şi în continuare în legătură cu a doua venire aDomnului Isus Hristos. Unii cred că ambele pasaje se referă la acelaş eveniment, dar dacă acolo Satana a făcut rău pământului (Apoc. 12.12) acum e impiedicat s-o facă. (Apoc.20.3; 20.4-6)

Domnia de o mie de ani are diferite interpretări După unii o mie de ani calendaristici, după alţii odihna sabatică după anul 6000 de la creaţie, de istorie a omenirii. Alţii o consideră ca o perioadă nedefinită. Apocalipsa vorbeşte şi de două învieri, cărora li se dau interpretări diferite, teologi nefiind unanimi în argumentările lor.

Pierzarea finală a Satanei, (Apoc .20.7-10) care după ce va fi dezlegat va provoca un război folosindu-se de Gog şi Magog. Magoa e numele dat naţiunilor din Nord ale moştenirii lui Iafet (Gen. 10.2), iar Gog este prinţul lor (Ez.38.2) posibil prin aceasta reprezentând toate naţiunile pământului. Se pune problema: de unde a adunat satana o oştire aşa de mare de moment ce a stat o mie de ani legat? Se crede că învierea generală va fi un bun prilej pentru Satana de a recruta din toate naţiunile pământului destui luptători pentru lucrarea sa. Ceruri noi şi un pământ nou (Apoc.21.1-8) în care e vorba de căminul celor răscumpăraţi şi nu de o ordine nouă în lume. Istoria omenirii se începe într-o grădină şi se termină într-un oraş, Cetatea Sfântă Noul Ierusalim Mireasa lui Hristos nevasta Mielului străluceşte în toată splendoarea ei în opoziţie cu Babilonul cetatea adulteră care a dispărut, iar adevărata Biserică e glorificată. (Apoc.21.2,9-10)

Noul Ierusalim are dimensiunile bine conturate 12000 prăjini 2400 km, lungimea fiecărei laturi. Zidul are 144 coţi (12×12) sau 216 picioare. Cetatea va apare ca un turn deasupra zidurilor iar toate dimensiunile sunt un multiplu de 12. Starea de har a luat sfârşit. “Cine este întinat să se întineze şi mai departe.,, întrucât spaţiul nu ne permite dezvoltarea şi a altor teorii ne oprim aici cu precizarea că Noul Testament conţine trei categorii de date. În prima categorie intră datele teologice care sunt obligatorii pentru mântuire care îl are în centru pe Domnul nostru Isus Hristos, ca singur Mântuitor. A doua categorie este facultativă şi anume cele legate de restricţii alimentare sau respectarea unor zile care ţin de încredinţarea şi pioşenia omului. Acestea pot avea chiar o formă de evlavie dar pot tăgădui puterea (Rom.14. 1-23; Gal.4.10; Col. 2.16; 2 Tim.3.5), iar a treia categorie de date Biblice sunt cele legate de proorocii unele împlinite altele împlinite parţial iar altele care îşi aşteaptă împlinirea. La înălţarea Domnului, când Petru îl întreabă pe Domnul Isus despre lucruri de viitor răspunsul este : “Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa “(Fap. 1.7) Pe de altă parte vedem că proorocii din vechime “Cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. “(1 Petru 1.11) Adevărul e că mintea omului e atrasă spre ceea ce e mister fiind curios să cunoască cât mai multe despre lucrările lui Dumnezeu dar toate acestea ţin de curiozitatea pioasă a omului ceea ce Dumnezeu nu interzice. Există proorocii din Daniel o parte împlinite cu exactitate, altele îşi aşteaptă împlinirea. În Apocalipsa există proorociri care s-au împlinit, altele urmează, de aceea noi trebuie să le cunoaştem cu încredinţarea că Dumnezeu le va aduce pe toate la împlinire ceea ce nu dă voie la polemici şi certuri sau chiar crearea de noi departamente de credinţă numai pe bază de milenism sau amilenism. La aceasta Sf.Ap. Pavel ne spune: “Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos; dar atunci vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte dar atunci voi cunoaşte deplin..” (1 Cor.13.12) Aşa că Dumnezeu nu ne va da răsplăti pentru ceea ce am descoperit ci numai pentru dorinţa noastră pioasă de a cunoaşte cât mai multe despre implicarea înţeleaptă a lui Dumnezeu în mântuirea făpturii sale pe care a iubit-o până la jertfirea Fiului Său. Fiind că prezentul capitol se ocupă în mod succint de cărţile Noului Testament, nu putem trece cu vederea că începând chiar cu veacul apostolic au început să circule cărţi puse pe seama apostolilor de aceea Pavel se îngrijeşte ca scrierile sale să nu poată fi confundate cu cele false. (2 Tes. 2.2; 3.17) Pe de altă parte unii erau dispuşi să amestece datinile şi filozofiile omeneşti cu Evanghelia de aceea Pavel le spune celor din Colose: “Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii şi nu după Hristos. “(Co.2.8) De aceea chiar dacă canonul Noului Testament a fost oficial stabilit în anul 360 în sinodul local din Laodicea, totuşi primi creştini le-au socotit sfinte chiar de la început.

În cele ce urmează ne vom ocupa cât mai prescurtat posibil de câteva cărţi apocrife. Una din probleme religioase ale tuturor vremurilor a fost problema corectării, sau a introducerii între credincioşii diferitelor religii lucruri ce nu mai puteau fi acceptate în mod normal. Dacă luăm ca exemplu poporul Evreu. Pe lângă canonul Vechiului Testament stabilit de Ezra şi păstrat cu sfinţenie, în traducerea Alexandrină, au fost Introduse scrieri cu caracter pios, care au trecut şi în unele traduceri creştine ale Bibliei dar fără a avea pretenţia de cărţi inspirate, ca de exemplu, Tobit, Iudit, Bel şi balaurul etc. Dimpotrivă, dacă luăm ca exemplu cartea Iudit. Această carte conform Studiului Vechiului Testament editat de Institutul Biblic şi de misiune Ortodoxă nu e pusă în rândul cărţilor canonice, ci e socotită ca o lucrare de edificare a credinţei, recunoscând că toate datele din cartea respectivă sunt false atât cu privire la timpul întâmplării povestite cât şi a personajelor implicate şi cu toate acestea Biserica Ortodoxă s-a grăbit să-i rezerve în calendar ziua de 7 septembrie ca zi a dreptei Iudita. În ultimul deceniu fiind scoasă din calendar. Dar să luăm şi partea spirituală a faptului povestit. Porunca a şasea, e foarte explicit expusă “Să nu preacurveşti” sau mai bine tradus „Tu nu vei precurvi” ori în cartea respectivă, Iudita pentru a salva cetatea Betulia asediată s-a dus în cortul lui Olofren comandatul oştirii duşmane, a păcătuit cu dânsul, l-a decapitat şi astfel cetatea a fost salvată. A făcut Dumnezeu derogare de la porunca Sa pentru un scop nobil? Imposibil. Dumnezeu când vrea să dea biruinţă, nu are nevoie de asemenea sacrificii. Dacă luăm ca exemplu pe Ghedeon. Cu trei sute de oameni împărţiţi în trei cete, cu câte o trâmbiţă, un ulcior şi o făclie, a biruit o armată de madianiţi, iar atunci când Dumnezeu a vrut să scape Samaria, de încercuirea Siriană, i-a înspăimântat în aşa măsură pe sirieni, încât aceştia au fugit cât au putut de repede pentru a-şi salva viaţa aşa că actul de eroism al Iuditei nu-şi are locul în Teologia Biblică nici în cea iudaică şi nici în cea creştină. Cărţile necanonice cuprinse în unele ediţii ale Vechiului Testament sunt: cartea Tobit, Iudit, cartea a II-a a lui Ezra, trei cărţi ale Macabeilor, supliment la cartea canonică Estera, Supliment la cartea canonică a Iui Daniel, Istoria Suzanei, Bel şi Balaurul, cartea Baruh, Epistola lui Ieremia, înţelepciunea lui Isus fiul lui Sirah, supliment la cartea Daniel, Rugăciunea lui Azaria şi Cântarea celor trei tineri, Rugăciunea lui Manase şi Psalmul 151.

În continuare voi prezenta câteva apocrife mai semnificative în baza cărora creştinismul a adoptat practici păgâne. Pe vremea apostolilor între creştini se vede că au început să circule asemenea basme unele împrumutate de la evrei de aceea Sf.Ap.Pavel le spune trimişilor săi Timotei şi Tit să se ferească de basme evreieşti, lumeşti şi băbeşti. (Timotei 1.4; 4.7; Tit 1.14). Apocrifele sunt cărţi scrie de autori anonimi care neavând autoritatea necesară pentru a-şi susţine ideile şi a-şi introduce ereziile în Biserică şi-au pus scrierile pe seama unor personaje Biblice recunoscute. Numărul acestor cărţi este estimat la aproximativ 50. Referindu-se la aceste cărţi Ieronim spune: “în apocrife stă ascuns diavolul ca să ucidă pe cel nevinovat” Având în vedere că Noul Testament nu cuprinde biografii complete a tuturor personajelor prezentate în susţinerea unor erezii, sau satisfacerea unei curiozităţi pioase, s-au fabricat cărţi care pentru a fi credibile au fost puse pe seama unor personaje implicate în lucrarea de mântuire, sau a discipolilor lor. Aceştia au fabricat istorii legate de copilăria Mântuitorului, a Maicii Domnului, despre Pilat, sau a unor sfinţi sau personaje istorice din vremea Mântuitorului, la care voi da câteva exemple: „Evanghelia lui Nicodim” apărută în secolul al II-lea, cuprinde faptele lui Pilat. „Protoevanghelia lui Iacov “fratele Domnului, apărută în secolul al II-lea şi completată în secolul al V-lea a fost inventată pentru legiferarea cultului Marian. “Trecerea Mariei” abundă în tot felul de minuni şi culminează cu transportarea trupului ei. nepătat şi preţios în Paradis. Scrisă în secolul al IV-lea în perioada luptelor Mariologige. “Evanghelia pseudo-Matei” abundă de minuni făcute de Domnul în copilărie, cu toate că Ioan zice că prefacerea apei în vin la nunta din Cana Galileii a fost începutul semnelor sale. (Ioan 2.11) Tot în sprijinul justificării cultului Marian în secolul al VI-lea a apărut apocrifa „Naşterea Mariei” iar apocrifa „Pseudo Dyonisie Areopagitul” are drept scop legiferarea reintroducerii în creştinism a preoţilor ca slujitori al altarului. Sinodul din Laodicea prin canon 59 oprind utilizarea acestor lucrări atât în public cât şi în particular. În ce-i priveşte pe iudei şi ei au fabricat apocrife după modelul Roman al celor 14 cărţi ale oracolelor sibiline (sibila fiind o proorociţă care vestea voinţa zeilor) la care mai târziu (sec.III), au fost încorporate şi elemente creştine. Cartea Enoh a fost scrisă de un iudeu palestinian în sec. al II-lea î.d.Hr. În limba ebraică sau aramaică, în anul 1773 găsindu-se o copie a cărţii în Abisinia, iar în anul 1880 o copie în limba greacă. Autorul explică numele lui Adam cu iniţialele numirii greceşti a celor patru puncte cardinale. Cartea are 68 de capitole şi vorbeşte despre înălţarea Iu Enoh la cer, care descrie cele văzute acolo, cu toată istoria omului de la potop. Cartea a IV-a a Macabeilor cuprinde istoria martiriului celor şapte fraţi Macabei şi a lui Eliazar, drept pilduire a principiului filozofic; „datoria raţiunii de a stăpâni pasiunile.,, cu elemnte de filozofie stoică.

Cartea jubileelor, cuprinde istoria Biblică până la instituirea paştilor, numită şi mica geneză. În această apocrifă istoria e împărţită în perioade de câte 50 de ani de unde îi vine şi numele. Pretinde că e o revelaţie specială pe care a primit-o Moise din partea unui înger pe muntele Sinai. Are multe adausuri legendare. Autorul pretinde că Legea (Tora) este scrisă pe Table cereşti, că este respectată de îngeri şi că este descoperită treptat oamenilor. Psaltirea lui Solomon, cuprinde 18 psalmi atribuiţi lui Solomon, dar care de fapt deplânge soarta evreilor din vremea macabeilor. Apocalipsa lui Baruh secretarul lui Ieremia, căruia i se atribuie mai multe apocalipse, cu descrierea răpirii lui în al cincilea cer cu care prilej povesteşte despre locurile unde a fost. Cartea a IV-a lui Ezra are 10 capitole şi cuprinde şapte viziuni despre venirea lui Mesia, judecata lumii şi nimicirea imperiului Roman. Înălţarea lui Moise la cer, păstrată în fragmente cuprinde dispoziţii date de Moise urmaşului său Iosua, cu privire la ce va pătimi Israel şi despre timpurile Mesianice din care lipseşte tocmai episodul cu înălţarea lui Moise la cer, cu toate că Deutoronomul zice că Dumnezeu nu l-a luat pe Moise la cer, ci i-a îngropat trupul într-un loc necunoscut. Un curent evreesc este şi cel al cabaliştilor. Aceştia pretind că Dumnezeu i-a descoperit lui Adam oral toate misterele însă din pricina păcatului Adam le-a uitat. Dar la pocăinţa şi rugăciunea sa, Dumnezeu i le comunică în scris într-o carte în care învăţăturile sunt ascunse în cuvintele literele şi numerele Biblie, iar ei cabaliştii prin Set, Moise şi Ezra au ajuns în posesia acestor secrete. Apoi au mai apărut cărţi la care au contribuit şi iudeii şi creştinii cum ar fi: înălţarea lui Isaia la cer, Cărţile lui Adam în număr de şase, Evanghelia Evei, Testamentul lui Adam, povestiri despre Maica Domnului, Copilăria lui Isus în Egipt şi Nazaret, povestiri naive fără suport Evanghelic. Cum ar fi: Evanghelia arabică a copilăriei Domnului Isus, o carte cu caracter fantezist în care prezintă minuni ale Domnului Isus făcute în Egipt. Apoi Evanghelia după Evrei o adăugire la Evangheliile canonice, care chipurile cuprinde cuvinte ale Domnului Isus ce nu au fost scrise în Evanghelii. Carte scrisă după anul 100. Evanghelia ebioniţilor, este o compilare a evangheliilor sinoptice pentru justificarea doctrinei ebionite. Scrisă în secolele II-IV. Evanghelia egiptenilor, o suită de conversaţii imaginare dintre Isus şi Salome scrisă între anii 130-150 folosită de sabelieni. Evanghelia lui Petru apărută la jumătatea secolului al II-lea pentru justificarea doctrinei dochetiste antiebraice. Evanghelia lui Toma cuprinde viaţa lui Isus între 5 şi 12 ani, în care sunt prezentate tot felul de capricii copilăreşti ale Domnului, care îi pedepsea pe tovarăşii de joacă făcând să le crească urechi de măgar sau ucigându-i. Scrisă în secolul al II‑lea. Evanghelia lui Iosif tâmplarul, scrisă în Egipt în secolul IV îl glorifică pe Iosif. Apocalipsa lui Petru cuprinde descoperiri făcute lui Petru cu privire la rai şi iad despre care Eusebiu din Cezarea zice că e falsă ca şi multe altele. În secolul al II-lea apare o apocrifă numită Faptele lui Pavel în care e lăudată abstinenţa. În faptele lui Petru scrise

În secolul al II-lea, e dezvoltată o poveste de dragoste a fiicei lui Petru şi conflictul său cu Simon Magul. Din această apocrifă parţial s-a inspirat autorul romanului „Quo vadis. “Faptele lui Ioan o revoltătoare imagine a senzualităţii, cu istoria unei vizite a lui Ioan la Roma. În Faptele lui Andrei printre altele se spune că Andrei a îndemnat-o pe Maximina să se abţină de la relaţii intime cu soţul ei împăratul, pentru aceasta fiind martirizat, la, faptele lui Toma sunt date reguli şi învăţături cu privire la abstinenţă. Scrisoarea lui Petru către Iacov fratele Domnului, e un atac violent împotriva lui Pavel. Epistola către Laodicea se declară ceea ce nu este. Epistola cea pierdută şi aflată şi care cuprinde învăţături culese din epistole puse cap la cap. Epistola lui Pavel către Seneca şi răspunsul său, un fals al secolului IV. Scrisoarea lui Agbar regele Edesei către Isus care fiind bolnav îi cere lui Isus să-l vindece. Pentru aceasta fiind trimis un ucenic. Aceste falsuri au început să circule chiar de pe vremea apostolilor de aceea apostolul Pavel se îngrijeşte ca credincioşii să nu cadă în vreo capcană: „Urarea de sănătate este scrisă de mâna mea; Pavel. Acesta este semnul meu în fiecare epistolă; aşa scriu eu.”(2 Tes.3.17). Fiindcă biserica primară a ştiut să se ferească de cărţile false şi-a putut păstra sute de ani fiinţa sa Evanghelică şi apostolică, dar cu timpul multe din aceste falsuri au biruit. Apostolul Pavel socotindu-le basme băbeşti, evreieşti şi lumeşti de care un credincios trebuie să se ferească.

în momentul de faţă poporului Român i se oferă diverse broşurele care nu au nimic a face cu adevăratul creştinism şi cu Scripturile, cum ar fi: Minunile Maicii Domnului, Visul Maicii Domnului, Brâul Maicii Domnului, Epistola lui Isus, Sf. Mina etc. În unele sunt blestemaţi cei ce nu ţin posturile, poruncite de biserică, cu toate că Biblia a lăsat postul la voia omului fără a stabili date sau perioade precise, “Că nu ce intră în om îl spurcă ci numai ce iese din gură “pentru că din prisosul inimii vorbeşte gura. Într-o altă epistolă se spune: Numai Măicuţa mea Mă îmblânzeşte căci altfel v-aş fi nimicit demult. Dacă Domnul Isus ar fi un preot pământean, n-ar avea milă de slăbiciunile noastre şi ar sta gata să ne nimicească, sau dacă ar fi un conducător politic capricios ar fi nevoie de un sfetnic care să-L tempereze, dar cel ce a scris broşurică n-a citit Biblia şi nu cunoaşte nici Spiritul nici Slova ei. aruncând hulă împotriva lucrării de mijlocire a Domnului Isus. De aceea iată ce zice Sf. Pavel în legătură cu slujba de Mare Preot a Domnului Isus: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre ; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi dar fără păcat.,, (Evrei 4.15) Biserica Catolică şi cea Ortodoxă a dat cu mari precauţii Biblia în mâna poporului, socotind-o o sursă de erezii dar nu înainte de a-i face ceva îmbunătăţiri astfel: în susţinerea Cultului Marian s-au operat de către Biserica Ortodoxă câteva corecturi şi anume: în locurile unde scrie fraţii Domnului, fie că s-a corectat prin verii Domnului, fie s-a adăugat o notiţă de subsol „verii Domnului”.

Textul din Matei 1.25; în original şi în toate traducerile sună în felul următor: „Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus ” De aici rezultă că până ce ea a născut. Iosif nu a avut raporturi cu Maria, dar sugerează că după naşterea Domnului Isus raporturile conjugale au decurs normal. Dr. Gheorgiu în comentariul său la Evanghelia după Matei scris în timpul când încă versetul 25 din Matei capitolul 1 nu era încă modificat e pus în încurcătură cu privire la fecioria ei permanentă de aceea el spune: Până la naşterea lui Isus Iosif n-a cunoscut-o, ceea ce ne face să presupunem că şi pentru viitor Iosif s-a purta la fel cu Maria,, în susţinerea fecioriei permanente a Maicii Domnului, la acest text s-a umblat puţin, şi acum el se prezintă cam în felul următor: „Şi astfel Maria a născut fără să fi cunoscut bărbat” ceea ce nu mai implică viitorul căsniciei lor ca în original, ci e doar o concluzie. Acolo unde în original e scris primul născut, s-a modificat prin Unul născut, ceea ce din nou denaturează textul. Iar acolo unde scrie presbiter sau bătrân, cuvânt respectat în toate traducerile a fost modificat prin cuvântul preot. Prin modificările pe care le-a făcut ortodoxia, încălcând textele din Gal. 1.8; Apoc. 22.18-19; Deut. 4.2 şi altele, cu scopul vădit de a susţine fecioria permanentă a Maicii Domnului şi pentru a justifica preoţia, cei ce au făcut-o şi-au asumat o mare răspundere în faţa lui Dumnezeu. De aceea am considerat de datoria mea să verific două traduceri străine în limba engleză şi anume: „King James Version,, şi Biblia Catolică din America „The New American Bible,, pentru a vedea dacă şi ei au avut îndrăzneala de a face modificări în Biblie. Şi cu toate că Catolicii susţin cele trei dogme din afara Bibliei ca, „Imaculata concepţiune a Mariei,, (adică naşterea ei tot de la Duhul Sfânt.), fecioria ei permanentă şi ridicarea ei cu trupul la cer au păstrat în traducere înţelesul originalului grec astfel: Textul din Matei 1.25 luând ambele versiuni înţelegem că ele se aseamănă. În prima traducere scrie: “And knew her not till she had brougth forth her firstborn son: and he called his name Jesus.,, Iar a doua spune: „She had no relations whith until she born a son, and he named him Jesus.“ Locurile în care ortodoxia a modificat cuvântul,, primul născut,, prin Unul născut ambele traduceri au tradus prin ,firstborn son,, (primul născut). Acolo unde ortodoxia a modificat cuvântul fraţii prin verii Domnului cele două traduceri au păstrat cuvintele din original „brothers and sisters,, adică fraţi şi surori, iar textul din Iacov 5.14, în prima traducere zice „elders of the church,, iar a doua „presbiters of the church,, ceea ce înseană bătrân şi nici într-un caz priest (preot), ca în traducerea ortodoxă română. Dar să nu uităm. Cei ce trag Biblia după dânşii pentru a respecta hotărârile sinodale, sunt categorisiţi de Domnul Isus în felul următor: “Vai de voi învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre.,, (Luca 11.52) Pentru un adevărat creştin luminat de Dumnezeu, Biblia e clară şi pe înţeles: „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.,, (Mat.28.20) zice Domnul Isus trimişilor Săi, iar ei la rândul lor ne zic şi nouă: ,*Să învăţaţi să nu treceţi peste ce este scris“ (1 Cor. 4.6). Ajung aceste porunci? Eu cred că da. „Şi peste toţi acei ce vor umbla după dreptarul aceasta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare… (Galateni 6.16)

Capitolul V

STATUL ŞI BISERICA

„Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu?“

(Iacov 4.4)

 

Statul şi Biserica. Două entităţi care în decursul istoriei, s-au confundat s-au contrazis sau şi-au urmat drumul separat fiecare dintre ele urmându-şi calea şi îndeplinindu-şi misiunea. Dacă în antichitate statul şi religia a făcut corp comun ceea ce a fost specific creştinismului primar era că el a evitat alianţa cu statul, conform învăţăturii Domnului care spune: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu“ (Matei 22.21). Până aici vechile orânduiri au fost clădite pe unitatea dintre stat şi religie, în care religia avea putere absolută. În mod eronat teoreticienii comunismului, au emis teoria că religia a fost inventată pentru aservirea individului de către stat. Dimpotrivă în cele mai multe cazuri, religia era aceea care dicta statului având putere absolută împăraţii fiind acei care se supuneau religiei. Aceasta a făcut ca împăraţii Romei să urmărească şi acest obiectiv: Divinizarea împăratului, din care cauză creştinii au intrat în conflict cu statul Roman, neînţelegând să dea Cezarului ceea ce i se cuvine numai lui Dumnezeu, adică închinarea. În asemenea condiţii viaţa privată precum şi cea publică a cetăţeanului era sub privirea necruţătoare a religiei în alianţă cu statul. Statul era o comunitate religioasă; regele un pontif; legea o formulă sacră; patriotismul o pietate. Libertatea individuală? ceva necunoscut. (cf. Foustel de Coulanges.- „Cetatea antică,,) Şi în continuare: Omul era aservit statului şi religiei cu trup şi suflet. Ritualurile trebuiau îndeplinite sub presiune şi erau bine primite de zei. Forma primând sentimentului.

În schimb, religia propovăduită de Domnul Isus, ia o expresie mai înaltă. Devine un act de credinţă lăuntrică, nu o formă de incantaţie. Teama de zei a fost înlocuită cu dragostea faţă de Dumnezeu. Creştinismul nu mai este o religie casnică a unei familii, cetăţi sau naţiuni. Domnul Isus spune:  „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură“ (Marcu 16.15). În cadrul acestei mentalităţi evreii au găsit un prilej de poticnire atunci când Sf. Petru a intrat în casa lui Corneliu, până atunci timp de aproape 20 de ani ei ferindu-se de orice contact cu neamurile, cu toate că Dumnezeu nu este numai al iudeilor ci şi al neamurilor (Rom. 3.29). De aici înainte prezenţa străinilor nu mai profanează închinarea evreilor, fiind că toţi sunt ai lui Hristos şi toţi sunt preoţii Săi. De aici înainte religia se dăruie, caută, iese în faţa celor pierduţi şi rătăciţi pentru a le tăia calea. Dacă vechile religii excludeau străinii de la ritualurile lor, creştinismul îi cheamă pe toţi oamenii care deopotrivă sunt făpturile unui singur şi al aceluiaşi Dumnezeu socotindu-i pe toţi fraţi. De aceea creştinii primelor trei secole nu s-au amestecat cu statul şi politica lumii. Împărăţia propovăduită de ei pregăteşte suflete pentru o împărăţie care nu e din lumea aceasta. Unde nu există zăngănit de arme binecuvântate de slujitorii bisericii. Religia nu mai este totuna cu statul. A-l asculta şi cinsti pe Cezar nu e totuna a-L asculta şi cinsti pe Dumnezeu. Timp de aproape trei secole, între domeniul guvernării şi cel al Evanghelizării a fost o prăpastie, iar creştinii au ştiut să se lipsească de protecţia statului eliberându-se complet de politică. Religia creştină învaţă că datoria cea mai mare a unui cetăţean, nu mai este de a-ţi dărui trupul, puterile şi viaţa statului. Politica şi războiul nu mai înseamnă totul pentru om. Patriotismul nu mai e suma tuturor virtuţilor, căci sufletul nu-şi mai are patria pe pământ. Creştinismul I-a învăţat pe om că mai are şi alte îndatoriri afară de aceea de a trăi sau muri pentru cetate. A făcut deosebire între virtuţile private şi cele politice sau publice. În primele trei secole creştinismul nu a pretins ca dreptul (legea statului) să depindă de religie, Creştinismul se ocupa de drepturile omului dar nu şi de relaţiile de interese, situându-se în afara oricărei preocupări pur lumeşti. (Foustel de Coulanges) Dar lucrurile nu s-au oprit aici pentru creştinism. Caracterul creştin primar s-a alterat atunci când creştinismului protejat de stat i s-a oferit gloria lumii. Care au fost condiţiile carte au facilitat aceasta ? După o perioadă de glorie imperiul Roman intră în declin. Hotarele i s-au extins prea mult. Popoare peste popoare au fost subjugate. Un teritoriu vast care pentru posibilităţile de atunci s-a dovedit din ce în ce mai greu de guvernat. Dar ceea ce a dus la declinul şi prăbuşirea imperiului Roman, ca de altfel fiind cauza tuturor prăbuşirilor în lume a fost lupta pentru putere. Printre cei implicaţi în cursul evenimetelor, se aflau Clorus şi soţia sa Elena. Constanţiu împreună cu Galeriu au fost investiţi de către Maximian cu titlul de Caesar. După 21 de ani Diocleţian împreună cu Maximian renunţă la putere locul lor cu titlul de august fiind preluat de Constanţiu şi Galeriu, care la rândul lor au numit alţi doi caesari pe Daia sau Maximinus şi Severus. În cursul unor bătălii împotriva barbarilor din Britania, Constanţiu moare iar locul lui e ocupat de Constantin fiul său. Acesta e nevoit să lupte împotriva rivalilor săi. În 310, Maximian se proclamă împărat în sudul Galiei, dar este învins de Constantin şi constrâns să se sinucidă. La 5 Mai moare Galerius, iar Liciniu ajunge august al Orientului. La 28 Octombrie 312, la podul Milvius (lângă Roma) Maxenţiu fiul lui Maximian este înfrânt de Constantin care devine unicul stăpân al Occidentului.

Urmare a unei viziuni relatată diferit de istoricii Eusebiu şi Lactanţiu, se dă edictul de toleranţă prin care creştinii primesc acelaşi drept de a exercita cultul asemenea celorlalte culte din imperiu. Pentru creştinii persecutaţi de secole acest edict dat în Milan în anul 313, a fost ca o mană din cer, iar Constantin trimisul cerului. Iată conţinutul edictului: „Având în vedere că libertatea practicării religiei nu trebuie împiedicată şi că trebuie a recunoaşte fiecăruia dreptul de a cinsti pe Dumnezeu cum crede de cuviinţă, am poruncit mai dinainte ca şi creştinilor să le fie îngăduit a-şi păstra cultul şi credinţa lor. Dat fiind că în acest rescript în care s-a recunoscut acest drept, au fost puse anumite condiţii, unii se vor lepăda poate de această credinţă. Când dar eu împărat Constantin şi eu împărat Liciniu am sosit la Milan, ne-am hotărât la tot ce este folositor şi bun pentru stat am hotărât între altele pe care le-am socotit de folos obştesc, să lăsăm atât creştinilor cât şi celorlalţi libertatea de a alege cinstirea lui Dumnezeu spre care se vor simţi atraşi, pentru ca Dumnezeu să ne fie binevoitor nouă tuturor care trăiesc în imperiul nostru. Afară de aceasta hotărâm pentru creştini, ca locurile unde ei obişnuiesc să se adune, să li se înapoieze imediat şi gratuit, iar cineva va primi în dar aceste locuri, să le înapoieze numaidecât creştinilor şi fiind că creştinii aveau afară de locurile de închinare altele nu ca proprietate individuală ci aparţinând comunităţilor lor, vă poruncim a le înapoia, rămânând ca cei ce le vor cere de la mila noastră să se adreseze guvernatorilor. Grăbiţi-vă de a executa această poruncă cât mai iute, pentru a contribui astfel la asigurarea liniştii publice şi pentru ca rândurile acestei porunci să ajungă la cunoştinţa tuturor, faceţi să se aşeze la toate locurile . ” (Eusebiu din Cezarea. „Istoria Bisericească,, Cartea a X-a.)

Cu toate că edictul de toleranţă e atribuit în totalitate lui Constantin cel Mare documentul a fost difuzat fără semnătura sa, ci numai cu a lui Liciniu coimperatorul Orientului. Decretul sus notat a avut asupra creştinilor o influenţă enormă provocând un ataşament deosebit faţă de împărat şi de statul care le asigura liniştea şi care trebuia apărat cu orice preţ. În acest fel alinata dintre Biserică şi stat s-a sudat. Marea majoritate a împăraţilor nu a prevăzut ce efect are asupra unor oameni asupriţi şi neînţeleşi libertatea şi toleranţa, atunci când i-au considerat pe creştini drept duşmanii societăţii şi o primejdie pentru statul Roman, de aceea în momentul în care li se cerea îndeplinirea cultului de închinare împăratului şi refuzau îşi semnau sentinţa de condamnare la moarte. Dar Constantin cel Mare a fot un bun psiholog. El a ştiut cum să-i aservească. I-a numit în posturi importante; a scutit pastorii creştini de impozite şi serviciu militar; a încurajat şi ajutat creştinii să construiască locaşuri de închinare, făcând astfel din creştinism religia curţii sale. După încheierea primului sinod ecumenic din anul 325 prezidat de împărat, el însuşi a emis un decret către supuşii săi de a îmbrăţişa creştinismul. Având în vedere că aristocraţia Romană nu se putea debarasa aşa de uşor de practicile lor păgâne, Constantin a mutat capitala de la Roma la Bizanţ numindu-l Constantinopol, socotit a fi noua Romă. El a informat posteritatea că a făcut-o la îndemnul lui Dumnezeu, dar nu relatează în ce mod a primit mesajul, făcând ca posteritatea să dea frâu liber fanteziei şi să inventeze diverse legende. Iată una dintre ele: în vis împăratul vede spiritul tutelar al Bizanţului sub chipul unei matroane venerabile şi încovoiate sub povara anilor, transformându-se deodată într-o frumoasă fecioară, pe care propriile sale mâini o împodobeau cu toate simbolurile măreţiei imperiale. Împăratul se trezi şi interpretă visul în ideea că el trebuie să construiască acest oraş. De aceea el a fost numit şi oraşul fecioarei. Deşi putea să omită unele ritualuri prea mult impregnate de originea lor păgână, era totuşi dornic să trezească speranţele şi respectul participanţilor. Pe jos cu o suliţă în mână împăratul conduse în persoană procesiunea solemnă şi arătă linia trasă drept hotar al viitoarei capitale, până când asistenţa a început să-l privească cu mirare, îndrăznind în cele din urmă să-i atragă atenţia că depăşeşte cu mult cele mai ample dimensiuni ale unui oraş, la care el le răspunde: Am să înaintez până când el (călăuza) nevăzută care merge în faţa mea va socoti nimerit să mă oprească. Oraşul încă neterminat, a fost inaugurat la 11 mai 330. Constantin a comandat 50 de Biblii pentru bisericile din Constantinopol, pregătite sub îndrumarea lui Eusebiu din Cezarea din cel mai bun pergament de către artişti iscusiţi. Apoi a însărcinat doi mesageri publici să i le aducă de îndată ce vor fi gata. Se presupune că manuscrisele Sinaiticus şi cel de la Vatican, ar aparţine acestui grup. Împăratul Constantin a legalizat ziua de duminică ca zi de odihnă, dar n-a impus-o cum se susţine, creştinii deja respectând-o. Odată cu aceasta s-a abolit pedeapsa prin răstignire, luptele de gladiatori şi uciderea copiilor nedoriţi. Cu toate părţile sate pozitive, Constantin rămâne o persoană controversată a istoriei. O parte a creştinilor l-au împodobit cu toate atributele unui sfânt şi ale unui erou transmise generaţiilor următoare. Statura sa înaltă, atitudinea sa maiestuoasă, ţinuta plină de graţie, capabil de afecţiune şi prietenie, au fost atribute ale primei părţi ale domniei sale, dar pacea generală caracteristică ultimilor patrusprezece ani ai domniei sale au fost mai degrabă o perioadă de splendoare aparentă decât o adevărată prosperitate, iar bătrâneţea lui Constantin dezonorată de vicii opuse dar care nu se exclud; rapacitatea şi risipa. Tezaurele jefuite din palatele lui Maxenţiu şi Liciniu fură rispite iarăşi noimă. Favoriţii săi nemernici îmbogăţiţi prin generozitatea nemărginită a stăpânului lor, abuzau nepedepsiţi de posibilitate jafului şi corupţiei. Odată cu bătrâneţea, mintea sa moleşită de prosperitate şi slăbiciuni se dovedi incapabilă de a se înălţa până la aceea generozitate care dispreţuieşte suspiciunea şi are curajul să ierte. Dacă moartea lui Maximianus şi a lui Liciniu ar putea fi eventual justificată prin raţiuni politice învăţate în şcoala tiraniei, o relatare imparţială a execuţiilor sale sau mai bine zis a omorurilor care au pătat bătrâneţea lui Constantin, vor sugera minţilor chiar celor mai nepărtinitoare imaginea unui principe în stare să sacrifice fără remuşcări legile justiţiei şi sentimentelor naturii, pentru a da frâu patimilor, pentru a-şi realiza interesele. Crispus fiul lui Constantin din prima căsătorie, care se remarcase în războiul împotriva lui Licinius, datorită unor intrigi de curte şi sub un pretext şubred, a fost ucis de tatăl său. (din ordinul său) Totodată a dat ordin sa-i fie ucisă soţia pentru adulter şi un cumnat al său. Creştinismul I-a pus pe Constantin în rândul sfinţilor, închinându-i un imn acatist cerându-i ajutorul şi mijlocire şi închinându-i o zi în calendar. De aici înainte creştinismul îşi pierde caracterul său Evanghelic. Împăraţii se amestecă în treburile bisericeşti. Biserica se implică în politică situându-se de partea unui sau altuia dintre pretendenţii al tron. Un episod semnificativ este cel a lui Iulian numit Apostatul. Cu toate că din copilărie a crescut în spirit creştin, avându-l profesor pe Eusebiu din Nicomedia până la vârsta de 20 de ani cu program zilnic de post şi rugăciune, totuşi inima lui simţea afecţiune pentru zeii atenieni, înclinat spre fantome şi mister era nemulţumit de ceea ce-i oferea creştinismul. Pe de altă parte îl exaspera zelul creştinilor în răspândirea Evangheliei, nu întotdeauna prin forţa Cuvântului cât prin sabie distrugând altare păgâne. Iulian a găsit motive de denigrare a creştinismului prin practicile violente ale episcopilor. de a se război între ei, fie pentru interese meschine, fie pentru a-şi susţine diferite teze. Aceasta a făcut ca la început subtil apoi pe faţă să combată creştinismul şi să încerce reclădirea Templul din Ierusalim reluându-şi titlul de pontif suprem conform împăraţilor romani. Dar încercarea sa de a reinstaura păgânismul şi iudaimul au eşuat. Ultimele sale cuvinte dinaintea morţii au fost. “Ai învins Galileene.” După moartea sa creştinii şi-au recăpătat vechile poziţii, reîncepând violenţele împotriva păgânilor care pentrru moment au sperat ca Iulian să fie un mesia al lor. Se întâmpla ca un împărat să nu fie de acord cu un episcop pe care-l agreea poporul, ceea ce ducea la conflicte grave. În decurs de 14 ani un episcop numit Paul a fost de cinci ori alungat şi readus în scaunul episcopal, dar nu prin acordul împăratului care îl sprijinea pe Macedonius. Singura şansă rămânând uciderea lui Paul, ceea ce împăratul a făcut-o. Drept care nefericitul episcop a fost înlănţuit şi târât prin deserturile nisipoase ale Mesopotamoiei, până la locurile cele mai pustii ale munţilor Taurus, închis într-o temniţă şi lăsat acolo fără hrană şi apă timp de şapte zile şi în cele din urmă sugrumat din ordinul lui Filip unul din miniştri împăratului Constantinus. Astfel Noua Romă, creştină, a fost pătată cu sânge de creştin. În acest conflict între Paul şi Macedonius, s-a ajuns la conflicte de stradă, rezultând 3.500 de victime. Nepotrivirea de dogmă creştină dintre casa imperială şi popor duce la pustiirea de provincii întregi pentru lichidarea ereticilor neconformişti. Acesta fost rezultatul umplerii bisericii cu oameni nenăscuţi din nou, care urmăreau interese personale şi pe cele de partidă, mai puţin cele Evanghelice. Împăratul Teodosius (395) şi-a propus lichidarea oricărei opoziţii în materie de religie în raport cu cea oficială. Apoi s-a îndreptat împotriva păgânilor şi a iudeilor. În familia împăratului Justinian (518-610) se conturează două tendinţe. Cu toate că mariajul mergea bine, se pare că din motive diplomatice Iustinian era de partea Ortodoxiei Calcedoniene, iar Teodora de partea monofiziţilor. Urmând spiritul împăraţilor romani, Iustinian oferă cetăţenilor distracţii publice. Hipodromul e locul unde verzii şi albaştri se confruntă curent, totul terminându-se întotdeauna cu vărsare de sânge. Pe de altă parte Teodora care se declara creştină, împreună cu prietenele ei intime Inodora şi Cristomallo umblă cu farmece pregătind băuturi ce trebuiau oferite adoratorilor pentru a-i menţine. Credeau în demoni şi magicieni cu toată aureola de sfântă pe care i-au atribuit-o creştinii. Casa imperială se amesteca în numirea episcopilor. La moartea lui Timotei patriarhiul Alexandriei, Teodora îl susţine pe Teodosie care e monfizt, împotriva lui Gaemos, care e susţinut de călugări şi armată. Se produc ciocniri de stradă de la care nu lipsesc femeile. Cel care a întărit mişcarea monofizită fiind călugărul Baradeu din Telia, un savant hrănit cu ştiinţă Asiriană şi greacă, de la el rămânând Biserica Iacobită în Siria. Priscus un favorit al împăratului şi duşman al Teodorei cade în disgraţie. Teodora îl îmbarcă cu forţa şi-l trimite la Cyzicus obligându-l să se facă călugăr. Ioan de Capadochia îi împărtăşeşte soarta. Pentru a nu putea ocupa un post public e îmbrăcat în hainele unui călugăr recent decedat numit August şi închis întrt-o mănăstire tot la Cyzicus, oraş comercial pe malul asiatic al Mării Marmara, iar preotul de aici e transformat în temnicer cu dispoziţia de a fi cât mai aspru cu Ioan. Aceasta era relaţia dintre stat şi religie la vremea respectivă. Împăraţii dictau bisericii. Mănăstirile devin locuri de detenţie pentru neconformişti. Călugării o armată la dispoziţia unuia sau altuia dintre beligeranţi, politici sau religioşi. Din secolul al VI-lea, Noua Romă devine Noul Babilon. Prostituţia se etala sub cerul liber. Casele de toleranţă umpleau oraşele ajungând până în umbra venerabilă a mănăstirilor. Aşa‑numiţii lenone, cutreierau imperiul pentru a descoperi şi aduce la Constantinopol cu amăgeli fete frumoase pentru a le prostitua. Oamenii bisericii frecventau casele de jocuri de noroc. Constantinopolul creştin se asemăna cu Sodoma şi Gomora. (Eduard Gibon, „Istoria declinului şi a prăbuşirii imperiului Roman“, Charles Diehl „Teodora împărăteasa bizanţului şi Robert Graves „Corniţele Belizarie“).

Acesta a fost rezultatul amestecului dintre stat şi creştinism religiozitatea întregului Ev Mediu, este viciată de acest spirit, cele de mai sus nu sunt cazuri izolate ci frecvente în tot cursul Bisericii începând cu secolul al IV-lea. Biserica urmărind realizarea intereselor sale cu ajutorul problemelor legate de guvernare. În anul 1472, cneazul Moscovei Ivan alIII-lea s-a căsătorit cu Sofia Paleolog nepoata ultimului împărat al Constantinopolului refugiat la Roma. Căsătoria a fost pregătită de scaunul papal în speranţa unirii celor două biserici, plan eşuat prin refuzul Ortodoxiei. În Franţa şi în special în Spania, comunitatea de interese dintre stat şi Biserică este inseparabilă. Nobilii reprezentau un pericol pentru regalitate pe care o voiau cât mai slabă, dar şi un pericol pentru biserica catolică deţinătoare de întinse domenii la care râvneau nobilii. Aceasta face ca biserica să se alieze cu regii împotriva nobililor, drept recompensă regele fiind miruit de biserică conferindu-i caracter sacru religios. În schimbul acestui serviciu regalitatea se obligă chiar prin jurământ de la încoronare, să apere persoana şi averea membrilor clerului precum şi averile bisericeşti. Papa Sixtus al IV-lea, face un serviciu extraordinar monarhiei numindu-l pe Ferdinand mare maestru (Comandant suprem) al celor trei ordine cavalereşti: Templierii, cavalerii Teutoni şi ordinul Ioaniţilor, cu dreptul de a dispune de forţa lor militară şi de imensa lor avere. Mai mult chiar; Papa a pus la dispoziţia regilor spanioli armele spirituale ale bisericii. În anul 1478, Ferdinand şi Isabela regii Spaniei au fost autorizaţi să instituie inchiziţia cu care biserica Spaniolă s-a transformat în cel mai puternic instrument al absolutismului. Tribunalul inchiziţiei e introdus în anul 1478 în Castilia, apoi în Oregon şi venea în rang imediat după consiliul regal. Pe timpul lui Lorenzo de Medicii, cu aprobarea papei se urzeşte un complot împotriva sa. Dar complotul e descoperi şi urmează represaliile terminate într-o baie de sânge, cu 270 de victime dintre care mulţi călugări. (Lucas Dubreton. „Viaţa de fiecare zi la Florenţa pe vremea Medicilor,,)

Filip al IV-lea (1285-1314) numit cel Frumos a afirmat independenţa şi suveranitatea Franţei faţă de scaunul papal. Conflictul cu papa Bonifaciu al VIII-lea a arătat că sistemul de imunităţi ale Bisericii catolice şi amestecul papei în afacerile interne ale statului erau incompatibile cu suveranitatea şi independenţa statului. începând cu secolul al XI-lea, cu prelungire până în cel de al XII-lea între scaunul papal şi împărat se duce o luptă susţinută pentru supremaţie care a depăşit domeniu] politico-diplomatic ajungându-se la conflicte militare în care papa devine conducător militar considerând mai eficientă sabia decât Sfânta Scriptură. Aceasta printre altele a fost şi lupta pentru investitură. Având în vedere că episcopii îndeplineau şi funcţii în stat se înţelege interesul pe care-l aveau ambele părţi de a-şi investi oameni de încredere în posturi cheie. Privilegiul învestiturii oferind şi un avantaj material celui ce-l deţinea şi anume: dreptul de a percepe venituri în timpul funcţiei şi a primi daruri de la candidaţi.

Amestecul regilor în numirea episcopilor a avut un rol negativ cu consecinţe distructive pentru biserică. Clerul s-a laicizat. În funcţiile ecleziastice ajungând oameni fără vocaţie religioasă. Clerici cu funcţii mixte, practicau moravuri nobiliare fără legătură cu biserica. Se căsătoreau, organizau vânători, ospeţe, şi alte distracţii lumeşti, unii dintre ei neştiind să oficieze o slujbă în biserică. Aceasta ducând la neîncredere faţă de biserică şi reprezentanţii ei, fiind izvorul care a generat reforma religioasă şi care a luat două direcţii: una care cerea despărţire totală de o biserică coruptă, iar alta care cerea reforme pe loc preconizată în unele universităţi catolice care vizau însănătoşirea vieţii spirituale a bisericii Catolice prin aplicarea unor măsuri cu scopul de a recâştiga prestigiul pierdut al bisericii. De aceea se cere cu insistenţă ca funcţiile ecleziastice, că fie oferite numai de biserică, respectiv curia Romană. Ca o reacţie la decăderea şi anarhia care domnea în biserica catolică ia fiinţă un curent reformator în cursul secolului al XI-lea, în jurul câtorva mănăstiri ca cea de Cluny (Burgundia) care s-a declarat împotriva simoniei (vinderii slujbelor bisericeşti) şi neamestecul laicilor în alegerea clerului lucru aprobat de Henric al III-lea. (1039-1056) Papa Leon al IX-lea, cere supunerea puterii temporare (a regilor) celei spirituale a papei. În anul 1074, papa Grigore al VII-lea publică programul său în 22 de teze , “Dictatus papae” în care subliniază caracterul autorităţii papei prin cuvintele:

Episcopul Roman înscăunat prin meritele Sf. Petru (al cărui urmaş se consideră) dobândeşte negreşit sfinţenia. El singur în lume se numeşte papa (tată). El nu poate fi judecat de nimeni, sentinţa dată de el nu poate fi respinsă de nimeni. El singur poate respinge sentinţele tuturor, iar papa este singurul care poate dispune de însemnele demnităţii imperiale, el poate detrona pe împăraţi şi dezlega supuşii de jurământul de credinţă faţă de un suveran nevrednic. ” între papa Grigore alVII-lea, şi împăratul German Henric al IV-lea se iveşte un conflict, papa fiind acuzat că încalcă autoritatea regală. Conflictul ia proporţii. Henric convoacă o adunare a principilor şi prelaţilor la Worms. Drept răspuns papa în 1076 îl excomunică După o rezistenţă de un an văzându-se părăsit de supuşii săi, în iama anului 1077, trece Alpii şi se duce la Canossa în haine de penitent; pentru a obţine iertarea. Papa era găzduit de o văduvă bogată, iar Henric al IV-lea a trebuit să stea trei zile desculţ în faţa casei ei şi în frig până când papa s-a hotărât să-i ridice excomunicarea.

Reîntors în Germania, Henric reia lupta împotriva papei, continuată de succesorul său şi al papei Grigore al VII-lea, ajungându-se la un acord deabea în anul 1122, cu privire la alegerea prelaţilor. Concordatul de la Worms, încheiat între Henric al V-lea, şi papa Calixt al II-lea, stabileşte o dublă investitură, despărţind pentru prima dată funcţia de feud şi totodată puterea spirituală de cea temporară, conflictul rămânând deschis în continuare, dar sub alte forme. Istoria abundă de cazuri în care biserica şi statul, erau fie de aceeaşi parte a baricadei, fie în opoziţie, dar aceste conflicte nu aveau a face cu credinţa adevărată ci aveau la bază interese de ordin material, orgolii şi abuzuri cu caracter administrativ, lupte pentru acapararea de sfere de influenţă lupte pentru întâietate. De aceea să nu uităm. Ridicarea sau decăderea bisericii e în funcţie de ceea ce urmăreşte; ori purtarea crucii lui Hristos în umilinţă, ori slava lumii la care râvnesc vârfurile conducătoare ale bisericii şi care se dau drept urmaşii sfinţilor apostoli care au trebuit să muncească cu mâinile lor nu odată pentru Evanghelie asemenea lui Pavel, care a lucrat o perioadă la facerea corturilor.

Când singurul sprijin al credincioşilor a fost numai Dumnezeu, creştinismul a progresat, dar când creştinismul şi-a asigurat puterea prin alianţa cu statul a decăzut, pentru că statul nu oferă nimic fără să-şi ceară partea. Conducătorii religioşi pentru a fi pe placul statului, se erijează în mari patrioţi, preoţii simţindu-se foarte bine în sunetele de fanfară militară cu toate că în epoca modernă rezultat al renaşterii, se căuta o scăpare a vieţii sociale şi chiar private de sub tutela bisericii. Filozofi iluminişti, sau raţionalişti, confundă creştinismul cu conducerea sa coruptă, fără a cunoaşte Scripturile, ridicându-se chiar împotriva credinţei în Dumnezeu. Nazismul vede în religie o piedică în apariţia omului superior şi te îngrozeşti, la ce a putut face acest om superior fără Dumnezeu. Nici comunismul în crearea omului nou, nu s-a lăsat până nu şi-a arătat faţa sa adevărată. Milioane, zeci de milioane de oameni ucişi în camere de gazare şi topiţi în cuptoare. Milioane de oameni deportaţi, puşi la munci umilitoare şi morţi de istovire şi foame. Interzicerea religiei şi crearea unei generaţii care nu au alt dumnezeu decât pântecele şi orgoliul lor. In crearea omului nou nazist se cereau ochi albaştri, părul blond, dar mai ales debarasarea de orice scrupul religios. Omul nou trebuia să fie un robot, care să execute orbeşte ordinele şefilor, fără a-şi întreba conştiinţa. În posturi superioare, sau în conducerea lagărelor de concentrare atât la nazişti cât şi la comunişti, se cereau oameni lipsiţi de prejudecăţi, adică de conştiinţă şi credinţă în Dumnezeu. Himler sprijinea experienţele pe oameni efectuate de doctor Rascher, în special asupra celor condamnaţi la moarte. Numitul doctor considera că înclinaţia religioasă sau intelectuală este o dovadă de îngustime ce trebuie eliminată din conştiinţa celor ce vor să se considere super oameni, dar Dumnezeu a avut grijă ca acest doctor să-şi ia plata începând de aici. Sfârşitul său a fost tragic. Pentru a nu dezvălui aliaţilor rezultatul experienţelor sale a fost împuşcat, iar soţia sa spânzurată de gestapo, pe motiv că simulând o sarcină şi-a însuşit un copil dându-l drept copilul ei. (Jaques Delaruie „Istoria Gestapoului,,) Stalin a fost un mare admirator a lui Hitler înaintea celui de al doilea război mondial. Cruzimea lui nu a fost mai prejos decât a lui Hitler. Comunismul propovăduit de dânsul a etichetat înclinaţiile religioase şi intelectuale, nu numai ca îngustime de minte ci chiar un fenomen periculos pentru „mersul înainte,, a comunismului şi a „formării omului nou,, dar fără Dumnezeu şi care a refuzat să apară.

Pentru atingerea acestui obiectiv în „numele dreptăţii,, s-au făcut cele mai oribile nedreptăţi. Dar Dumnezeu Cel ce “răstoarnă sfaturile neamurilor şi zădărniceşte planurile popoarelor, “a stopat aşa numitul mers înainte a unor aberaţii. Muţi dintre protagoniştii acestei idei, trebuind în final să recunoască că există un Dumnezeu care răsplăteşte la timp potrivit. Iagoda fost ministru de interne a lui Stalin, a dispus comiterea a nenumărate crime, dar la urmă a fost ucis şi el din ordinul celui pe care I-a servit, ceea ce I-a făcut ca înainte de moarte să declare: ,, Trebuie să fie un Dumnezeu în cer, pentru că păcatele mele m-au ajuns. ” Nici Zenoviev preşedintele internaţionalei comuniste nu a fost scutit de a recunoaşte acelaş lucru, când şi el a fost sortit morţii de către Stalin. La al XVII-lea congres al partidului Comunist(b) al fostei U.R.S.S. din anul 1934 au fost aleşi 71 de membri al comitetului Central Comunist(b), din care au rămas 20, iar din cei 68 membri supleanţi au rămas 21, restul fiind executaţi, pentru nerespectarea liniei partidului, dintr-un total de 139 în final rezistând de abia 41 de aleşi. (Mag.Istoric nr.6/ 1994 pag.77) Super omul, sau omul nou, gândit de comunism şi nazism? Oribilă fiară. Unde poate ajunge omenirea în mâinile unor asemenea forţe ale întunericului.?

Şi acum să revenim la ceea ce ar trebui să fie adevăratul creştinism dar nu este. Când Domnul Isus îşi trimite apostolii, le spune: Iată că vă trimit cape nişte oi în mijlocul lupilor” Atunci când Petru taie urechea robului marelui preot, Domnul Isus îi spune: “Pune sabia la locul ei, căci cine scoate sabia de sabie va pieri,” iar atunci când o cetate de samariteni refuză să le dea găzduire la sugestia unor apostoli de a le da o lecţie coborând foc din cer, Domnul Isus le răspunde: “Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi ! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască „. Din cele de mai sus putem înţelege că de la origine creştinismul a exclus alianţa cu statul, forţa şi uciderea indiferent de motivaţia ei religioasă sau politică. De aceea Biserica nu are voie să incite la vărsare de sânge pe motive patriotice sau naţionaliste. Rolul Bisericii este de a forma oameni virtuoşi potrivit cu înţelepciunea dată de Dumnezeu. Şi trebuie să recunoaştem că: “Dumnezeu răstoarnă sfaturile Neamurilor şi zădărniceşte planurile popoarelor. ” (Ps.33.10) Şi atunci când vrea El să intervină nimeni nu-I stă împotrivă. La aceasta voi da două exemple: Pentru a-L ispiti pe Domnul Isus, pentru a-L pune în conflict fie cu societatea iudaică, fie cu romanii, i se pune o întrebare încuietoare: Plătim bir Cezarului sau nu? Răspunsul e arhicunoscut: “Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu ” (Matei 22.21) Dacă evreii L-ar fi ascultat pe Domnul Isus nu s-ar fi răsculat în anii 70 şi 135 AD ar fi aşteptat ajutorul lui Dumnezeu şi nu ar fi ajuns un popor fără ţară până la 14 mai 1948, pentru că Dumnezeu a avut grijă ca imperiul Roman să dispară cum au dispărut atâtea imperii. Al doilea exemplu e din contemporaneitate. Comunismul a început să se întărească din ce în ce mai mult. Conducerea poporului Român, în alianţă cu Hitler, au declarat fostei Uniuni Sovietice Război sfânt, cu tunuri stropite cu aghiazmă, preoţi cu crucea-n frunte şi cu Dumnezeu înainte, cum a poruncit Mareşalul Antonescu în zorii zilei de 22 Iunie 1941. Dacă ar fi mers într-adevăr cu Dumnezeu înainte războiul ar fi fost câştigat. Dar cu toate că Petrache Lupu de la Maglavit după ce avea convorbiri cu moşu. era urcat în avion şi dus în Răsărit să încurajeze ostaşii în lupta împotriva ateilor, s-a dovedit că Dumnezeu n-a avut nevoie de un asemenea război pentru a distruge comunismul, ci El are metodele Sale. U.R.S.S. devine o forţă de temut. însuşi americanii încep să prindă frică de acest colos fără Dumnezeu şi fără scrupule care deţine arma cea mai de temut, cea nucleară. Dar Dumnezeu spune: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să se oprească mândria valurilor tale. “(Iov 38.11) Pentru a-Şi duce planul de distrugere a acestei forţe a întunericului îl foloseşte pe Mihail Gorbaciov care credea că e timpul să dea comunismului o faţă mai umană, fără ca să poată calcula consecinţele şi rezultatul îl vedem. Fosta U.R.S.S. nu mai e este o putere de temut ci se confruntă acum cu tendinţele centrifuge ale ţârilor care au compus-o, unite cu forţa şi lipsurile de tot felul chiar şi foametea. Prin aceasta putem vedea că atunci când Dumnezeu vrea să distrugă o putere, indiferent de natura ei, “nu are nevoie de preoţi care cu crucea-n frunte să conduci oştiri creştine,, pentru că atunci când un popor îl ascultă Dumnezeu are făgăduinţa: „Domnul va lupta pentru voi; dar voi staţi liniştiţi. ” (Exod 14.14.)

În continuare legat de tendinţa bisericii numită creştină de a folosi forţa în atingerea obiectivelor religioase, e necesar a aminti în treacăt despre cruciadele întreprinse de creştinii din Apus pentru recucerirea locurilor sfinte. Având în vedere că creştinismul nu şi-a păstrat fiinţa sa Evanghelică şi apostolică, aşa cum Dumnezeu i-a pedepsit pe israeliţi pentru că nu au păstrat legea aşa cum a fost dată şi le-a lăsat popoare vecine care să-i pedepsească tot aşa şi pentru creştinii cu numele vin vremuri grele. Bizanţul imoral şi perves nu se mai încadrează în standardele creştine. Pe acest fundal apare mahomedanismul ca o consecinţă a unui creştinism lepădat de Dumnezeu şi care trebuia pedepsit. Mahomed era nepot de guvernator şi s-a născut la Mecca în anul 570. În tinereţe a vizitat Siria având posibilitatea de a purta discuţii atât cu creştini cât şi cu evrei, cu care arabii îl au pe Avraam ca strămoş comun, dar nu este mulţumit de ceea ce practică ei şi în special creştinii. Creştinii care se lăudau cu descendenţa lor Christică, urmaşi ai blândului Isus, înroşeau hipodromul din Constantinopol cu sânge de creştin. Mahomed vede că ia amploare cultul relicvelor a moaştelor şi a icoanelor contrar poruncii a doua, de aceea el e nesatisfăcut de creştinism, dar nici de iudaism, dar într-o zi în familia sa se întâmplă o tragedie. într-o singură zi îi mor toţi cei trei fii, ceea ce face ca în marea sa durere sâ se retragă în pustie, unde peste tot existau pustiei. De aici înainte lucrurile se precipită. În anul 610 se declară profet a lui Alah. Respins de concetăţenii săi din Mecca, în anul 622, fuge la Medina, unde învăţătura sa a fost îmbrăţişată. Formează o armată puternică şi în anul 630, ocupă Mecca şi distruge cei 360 de idoli depuşi acolo de diferitele triburi arabe. Mahomed a murit în anul 632. Ioan Evanghelistul în Apocalipsa 9.1-11; vede o armată de lăcuste, de monştri îngrozitori, cu înfăţişare complexă de lăcuste, cai, scorpioni, lei, fiinţe umane ieşite din abis, sau din groapa fără fund, cum e în alte traduceri, sub conducerea lui Abaddon sau Apolion, care era diavolul sau unul din îngerii lui. Aceasta indică originea diavolească a nenorocirilor ce au urmat. Satan a fost deja menţionat în persecutarea şi stricarea bisericilor din Smirna, Pergam şi Tiatira. (Apoc.2.9,10,13) în ce priveşte executorii acestor urgii părerile sunt împărţite, pe de o parte Satan e implicat direct în această lucrare prin oamenii săi atât din Biserică cât şi din afară. Pe de altă parte această prorocie e socotită a anunţa mahomedanismul, sau e şi una şi alta. cert e că mahomedanismul a luat fiinţă în perioada decăderii creştinismului, iar Dumnezeu i-a îngăduit să-i pedepsească pe creştinii corupţi. Mahomed spunea; „Alah L-a trimis pe blândul Isus, să îndrepte lumea, dar n-a reuşit. De aceea El (Alah) văzând insuccesul blândeţii într-o lume rea, l-a trimis pe Mahomed să aducă lumea pe calea cea bună cu sabia.”

În secolul alVII-lea, A.D. mahomedanismul a făcut mari ravagii în lumea creştină a Asiei. Ca un val de furtună a şters creştinismul din Sud-Vestul

Lipsesc paginile 63-64

teritoriul Asiei Mici. În 1097 împreună cu grecii trec la asediul Nicei pe care o cuceresc, apoi îi bat pe turci la Dorizavem (1 Iulie 1097), continuând drumul spre Cilicia, unde cu îngăduinţa împăratului armenii fugiţi din ţara lor din cauza persecuţiilor la care au fost supuşi de Bizanţ pentru nerespectarea tuturor hotărârilor sinodale, înfiinţează un regat vasal Bizanţului (Armenia Mică). Balduin se detaşează de restul trupelor şi se îndreaptă spre Edessa, la invitaţia lui Thorus prinţ creştin armean şi înfiinţează primul stat latin în Orient. Grosul armatei asediază Antiohia, pe care o cuceresc după şapte luni urmare unei trădări. Turcii ripostează energic, dar la vestea că a fost găsită lancea cu care a fost străpunsă coasta Domnului Isus, armata emirului Kerborg este înfrântă într-un iureş irezistibil şi cu toate acestea cruciada e în pericol din cauza neînţelegerilor dintre Raymond de Toulose şi Bomond, care îşi revendicau Antiohia. In cele din urmă Bomond porneşte spre Ierusalim cu 12.000 de oameni şi-l cucereşte după cinci săptămâni la 15 Iulie 1099. Tot ce era viu a fost trecut prin ascuţişul săbiei, un masacru oribil şi nejustificat odată cucerită cetatea. Aici alte neînţelegeri: Clericii cereau transformarea Ierusalimului într-o comunitate bisericească. Şefii militari ai cruciaţilor cereau înfiinţarea unui stat laic conducerea fiind încredinţată lui Godefroy de Boillon care a acceptat cu condiţia de a nu purta coroana de rege acolo unde Domnul Isus a purtat cununa de spini, mulţumindu-se cu titlul de apărător la sfântului mormânt. Astfel iau fiinţă o serie de state vasale Occidentului ca Regatul Ierusalimului, principatul Antiohiei, comitatele de la tripoli, Edessa, Jaffa, Ascalon, marchizatul de Tyr, senioriile Ramalah, Kepar, Sidon şi Beirut. Iau fiinţă şi două patriarhii, dar încep neînţelegerile dintre ortodocşi şi latini, primii fiind dezavanatajaţi şi persecutaţi de latini. În anul 1099 e zdrobită oştirea sultanului Egiptului, iar în luna Iulie moare Balduin al I-ul locul lui fiind ocupat de fratele său Balduin al II-lea.

A doua cruciadă a avut drept motivaţie cucerirea Edessei de către Zenki şi Nureddin emirii de Moşul şi cuprinde perioada 1147-1149, dar numeroasa armată cruciată, e înfrântă.

A treia cruciadă (1189-1192) a fost iniţiată pentru a ţine piept turcilor care nu se lăsau ci dădeau atacuri susţinute pentru recucerirea teritoriilor pierdute. Şi dacă până aici musulmanii nu erau uniţi, acum s-au coalizat şi au pornit lupta de recucerire. În anul 1187, Ierusalimul e recucerit de Saladin ceea ce zguduie profund Apusul, făcând necesară o a treia cruciadă care nu a mai fost opera bisericii ci a unei coaliţii de împăraţi. Aceştia au fost: Frederic I Barbarosa (1152-1190) iniţiatorul ei, împreună cu regele Franţei Filip al II-lea August (1180-1223) şi regele englez Richard Inimă de Leu. Frederich I îi trimite sultanului Saladin o declaraţie de război, iar cu statele prin care trebuiau să treacă cruciaţii convenţii de aprovizionare pentru luptători. Ajunge în Asia la 18 mai 1190 cucereşte Ierusalimul, dar se îneacă la trecerea râului Selef. Conducerea e preluată de fiul său Frederich de Suabia, dar şi acesta moare la asediul Akkonului. Urmare unor neînţelegeri Filip al II-lea se întoarce în ţară, iar Richard rămas singur e nevoit să încheie un tratat cu sultanul Saladin şi să-i cedeze unele teritorii primind promisiunea că creştinii vor putea vizita nestingheriţi Ierusalimul. Unii dintre contemporani, pun eşecurile cruciadelor pe seama nevredniciei celor ce le conduc, incapabili de penitenţă şi de aceea Dumnezeu nu le îngăduie să vadă ţara sfântă, acest merit revenindu-i săracilor societăţii. Urmează cruciada a IV-a, (1202-1204), la iniţiativa papei Inocenţiu alIII-lea şi predicatorul Fulce (Foulques) care reaprind entuziasmul Francez. Papa îl susţine pe Foulques de Neuly apostolul săracilor una din cele mai remarcabile figuri ale istoriei cruciaţilor care îi critica pe cei bogaţi şi pe nobili cu violenţă propovăduind penitenţă şi reformă morală, drept condiţie de bază pentru reuşita campaniei, dar el moare în anul 1202, când cruciaţii erau deja angajaţi în una din cele mai penibile episoade ale istoriei Europene. Papa Inocenţiu alIII-lea se ambiţionează în a-şi extinde puterea asupra lumii creştine. Cruciada a început a fi propovăduită în anul 1190 însă efectivele se adunau greu, ceea cea a făcut ca ea să pornească de abia în anul 1202, abătându-se făţiş de la caracterul ei de cruciadă menită să-i elibereze pe creştini de sub stăpânirea musulmană. Plănuită asupra Egiptului Central, a început prin cucerirea cetăţii Zara (nov. 1202) situată pe coasta Dalmaţiei stăpânită de regele Ungariei (Albania de azi), cu toate că regele Ungariei era sub protecţia scaunului pontifical. Dar cucerirea cetăţii a fost cerută de dogele Veneţiei în schimbul transportării trupelor pe mare la Alexandria. În anul 1203 în loc să fie cucerit Ierusalimul, e cucerit Constantinopolul cetate creştină, urmată de un mare măcel şi jaf. Cum s-a ajuns aici? Isac la II-lea Angelos e instalat împărat la Constantinopol cu ajutorul cruciaţilor pentru care i s-au cerut despăgubiri. Neputând achita suma cerută cruciaţii asediază Constantinopolul şi-l cuceresc cu care ocazie pentru moment imperiul Bizantin e desfiinţat, regele Balduin de Flandra e proclamat împărat Latin al Bizanţului, iar Thomas Morosini patriarh.

În anul 1261, imperiul Bizantin e restaurat, dar nu mai are vigoarea şi vitalitatea de la început.

A cincea cruciadă (1228-1229) I-a avut ca iniţiator pe papa Grigore al IX-lea. Frederich al II-lea preia comanda, dar nu se înţelege cu papa. Pleacă pe cont propriu şi anatematizat, fiindcă papa miza pe alte personalităţi. Totuşi Frederich s-a dovedit un bun strateg, dar principii creştini invidioşi şi devotaţi papei l-au lăsat să se descurce. Urmare unei înţelegeri cu Sultanul obţine Ierusalimul, Betleemul şi Nazaretul, dar înţelegerea nefiind fructificată la timp aceste teritorii au fost pierdute pentru creştinătate.

Cruciada a şasea e iniţiată de Inocenţiu al IV-lea (1243-1254) la sinodul de la Lyon (1245) care îndeamnă creştinismul la o nouă cruciadă la comanda căreia ajunge Ludovic cel Sfânt (1226-1270). El pleacă cu armata spre Cipru, iar de acolo spre Egipt cu gândul de a-i zdrobi pe sarazini dar e bătut, însă aceasta nu-l descurajează ci-l face să proiecteze o nouă cruciadă.

Cruciada a Vll-ea (1270) începe cu lovirea sultanatului de Tunis aliat al Egiptului, dar o epidemie de ciumă îl răpune pe Ludovic şi o parte a armatei sale. Fiul său, Filip alIII-lea (1270-1285), continuă lupta, dar nu ajunge decât să încheie câteva acorduri cu sarazinii, obţinând unele înlesniri cu privire la ţinerea de slujbe în bisericile creştine din Ierusalim şi alte câteva localităţi, întorcându-se din luptă fără să fi văzut Ierusalimul. Istoricii cred că distrugerea statelor latine înfiinţate în timpul cruciadelor în Orient ar fi putut fi evitată dacă cruciaţii în loc să atace Damascul care era în relaţii bune cu Ierusalimul ar fi atacat Alepul, primejdioasa rivală a Antiohiei. Această eroare se datorează de altfel lipsei de înţelegere dintre creştinii veniţi din Occident care nu cunoşteau relaţiile dintre creştinii din Orient, şi care popoare le-ar fi fost favorabile, ci căutând distrugerea tuturor.

După atâtea lupte şi pierderi de vieţi omeneşti şi materiale, totul s-a dovedit zadarnic. Istoriografii caută să justifice aceste lupte căutându-le şi părţi pozitive cum ar fi: dezvoltarea comerţului, a meşteşugurilor, a medicinei, a matematicii, dezvoltarea spiritului actelor de caritate, dar adevărul e că prin tratate cu musulmanii e posibil să se fi câştigat mai mult. Una din consecinţele cruciadelor, a fost şi dezvoltarea comerţului cu moaşte şi relicve socotite sfinte, cu care unii întreprinzători speculând credulitatea credincioşilor, le prezentau drept autentice, încasând pentru ele sume enorme. Cruciadele au întărit papalitatea, au contribuit la progresul unor monarhii europene (din vest), dar au slăbit Bizanţul stat creştin, permiţând turcilor să se împlânte adânc în peninsula Balcanică înveninând şi mai mult relaţiile dintre creştinii din Răsărit şi Apus.

În schimb, conduita cruciaţilor i-a făcut pe mahomedanii care timp de 600 de ani, au permis oarecum supravieţuirea creştinismului, să-l distrugă.

Dar lucrurile nu se opresc aici cu a şaptea cruciadă. În anul 1212, apare spontan şi brusc un curent care propovăduia că trebuie iniţiată o cruciadă a copiilor, singurii în stare să salveze locurile sfinte prin inocenţa lor. Acest curent a apărut în nordul Franţei şi în Germania. La aceasta se entuziasmează copii de ţărani, săraci care mărşăluiesc ca un tăvălug prin Europa adunând copiii plini de entuziasm care merg cântând să elibereze Ierusalimul, iar atunci când sunt întrebaţi unde se duc răspunsul este: La Dumnezeu. Numărul lor se ridică la 30.000 (a celor din Franţa). Clerul se opune acestei nebunii, care se termină catastrofal. Sosind la Marsilia ei se îmbarcă pe şapte vase mari, dar două dintre ele sunt surprinse de furtună şi eşuează, toţi călătorii fiind înghiţiţi de ape. Celelalte vase au fost îndrumate de armatori criminali spre Alexandria unde au vândut copiii căpeteniilor sarazine sau altor negustori de sclavi.

Cruciada germană prezintă aceeaşi schemă. În anul 1212 apare un copil numit Nicolaus care adună în jurul lui o mare mulţime de copii. El afirma că la porunca unui înger trebuie să-i ducă la Ierusalim ca să răscumpere crucea Mântuitorului şi că marea se va despica în faţa lor şi vor trece ca pe uscat asemenea trecerii lui Israel prin Marea Roşie. De altfel această mulţime nu avea arme. Plecaţi din jurul Coloniei ei coboară pe Rin, traversează Alpii, ating nordul Italiei, din care unii ajung la Genova şi Pisa, dar sunt trimişi îndărăt. Cei ajunşi la Roma constată că autorităţile nu-i susţin, papa le dezavuează planul şi tinerii cruciaţi trebuie să facă cale întoarsă. După cum arată „Annales Cerbacesese” ei s-au întors flămânzi şi desculţi în tăcere, unul câte unul. Nimeni nu-i ajutase. Mare parte dintre ei zăceau morţi de foame prin târguri în pieţe şi nimeni nu-i îngropa. Iniţiatorii cruciadelor şi cei ce i-au urmat au dezvoltat idei escatologice (de revenire a Domnului în slavă) şi necunoscând Scripturile erau convinşi că Ierusalimul trebuia eliberat pentru aşteptarea şi primirea Domnului Isus acolo.

Nu au lipsit nici proorocii şi oameni inspiraţi, care propovăduiau aceasta începând cu casele împărăteşti. Astfel în scrierea sa „De monarhia Hispanica” Tommaso Campanella îl imploră pe regele Spaniei să pornească o nouă cruciadă în acest sens. În anul 1630, în „Ecloga” închinată lui Ludovic al XIII-lea şi Anei de Austria, cu ocazia celebrării naşterii viitorului rege Ludovic al XlV-lea, Campanella profeţeşte: „Recuperatio Terraee Sanctatte” (Recucerirea locurilor sfinte) şi “renovatio Saeculi” (restabilirea împărăţiei) profeţind că tânărul rege va cuceri întrega lume în 1000 de zile, eliberând şi Grecia. Mahomed va fi alungat din Europa. Egiptul şi Etiopia vor redeveni creştine, tătarii, persanii, chinezii, întregul Orient va veni la creştinism. Toate neamurile vor forma o singură creştinătate. Biserica a început la Ierusalim şi la Ierusalim va reveni.

Până aici am vorbit despre cele şapte cruciade care aveau drept scop eliberarea locurilor sfinte de sub stăpânirea arabă. Dar lucrurile nu se termină aici. Biserica Catolică, se consideră depozitara celor două săbii a spiritului şi a puterii temporare iar noţiunea de cruciadă s-a extins şi asupra acţiunilor Bisericii catolice împotriva celor ce şi-au propus să readucă creştinismul la izvorul curat al Scripturilor. Asupra bisericilor reformatoare.

Una din aceste cruciade a fost aceea îndreptată împotriva albigenzilor francezi. În dimineaţa zilei de 22 Iulie 1209 la porţile oraşului Beziers, apăreau glorioşii cruciaţi, cu scopul de a-i nimici mişcarea albigendă (cathară) din acest oraş. Denumirea de albingezi au primit-o datorită faptului că mişcarea a pornit din oraşul Albi. Crima era inevitabilă dar nu toţi locuitorii sunt Albigenzi. De pe ziduri se strigă acest lucru. În oraş locuiesc şi catolici, dar conducătorul spiritual al armatei abatele de Câteaux de teamă ca prin minciună să nu scape şi câţiva cathari (eretici), dă sentinţa: “Ucideţi-i pe toţi, Domnul îi va alege pe ai Săi.”

Marea nenorocire a creştinilor de duzină a fost şi este că una zic şi alta gândesc şi înfăptuiesc. Domnul Isus a pornit împărăţia sa de aici de pe pământ dar într-un spirit cu totul deosebit în raport cu educaţia primită de oameni în toate vremurile de aceea El le zice apostolilor Săi: “lată că vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor, fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii” (Matei 10.16) Ori aceşti creştini educaţi în şcoala tiraniei religioase şi a violenţei s-au transformat în fiare sălbatice. În romanul „Balada Spaniolă,, Lion Feuchtwagner, îşi dezvoltă concepţia creştinilor asupra evreilor, mult chinuiţi şi pedepsiţi pentru răstignirea Mântuitorului şi concepţia evreilor asupra creştinilor care se proclamă urmaşii Blândului Isus. Din discuţia dintre Don Rodrigo şi evreul Beniamin putem înţelege multe. La care pentru edificare redau acest dialog. „Voi credeţi în şarpele Paradisului (zice don Rodrigo). Recunosc, sunteţi înzestraţi cu pricepere înaintea tuturor şi vă credeţi atotştiutori. Dar tocmai acesta înfumurare vă orbeşte şi vă împiedică să înţelegeţi ceea ce este evident. Mesia a venit demult, timpul Lui s-a împlinit, binecuvântările s-au înfăptuit, toată lumea vede, numai voi (evreii) nu vreţi să vedeţi.” A venit Mesia? răspunde cu amărăciune Beniamin. Eu nu văd nimic din aceasta. Nu văd să făuriţi din săbiile voastre pluguri, din suliţele voastre coase. Nu văd ca Don Alfonso să plivească semănăturile alături de calif. Regelui nostru David.nu i-a fost îngăduit să clădească Templul, fiind că nu era altceva decât un cuceritor, care a folosit sabia, de aceea Solomon regele păcii a trebuit să clădească Templul. Un altar asupra căruia flutură o armă este profanat şi nu mai este demn de Dumnezeu. Mulţi oameni consideră războiul ca ceva reprobabil, fiind că atunci se comite mult rău şi Dumnezeu ne-a oprit să facem rău.

Legat de cele de mai sus, amintesc că mişcarea montanistă, din care făcea parte şi Tertulian, declara serviciul militar incompatibil cu creştinismul, de aceea Tertulian spune: „Un creştin nu devine soldat, iar dacă un soldat devine creştin, cel mai bun lucru pe care poată să-l facă, e să părăsească serviciul.” În acest context, un tânăr numit Maximilianus, care urma să fie înrolat în armata declara proconsulului: “Nu pot sluji ca soldat, nu pot face rău ! sunt creştin. „

Viteazul şi încercatul în bătălii ostaşul Typasius, a refuzat după convertirea sa, să mai slujească în oaste spunând-i centurionului, (sutaşului):” Sunt creştin nu mai pot lupta sub comanda ta.” Iar în Hispania, centurionul Marcelius îşi aruncă sabia la pământ şi declară: „Nu-l mai slujesc pe împărat. De azi înainte sunt în slujba lui Hristos regele veşniciei” Dar atunci când Biserica a făcut corp comun cu statul lucrurile se inversează: Conciliul din Arles a excomunicat pe cei ce din motive de conştiinţă refuzau serviciul militar.

Cruciadele indiferent împotriva cu-i au fost îndreptate au fost pornite de oameni care nu aveau nimic comun cu Evanghelia, oamenii plini de vicii puşi pe ucideri şi jafuri, Dar se mai ridică pe ici colo voci care văd altfel lucrurile la adevărata lor valoare, de aceea tot din „Balada spaniolă,, mai redau un fragment în care regele s-a hotărât să ia parte la o cruciadă pentru a fi absolvit de păcate conform promisiunii papei la care Rodrigo îi spune: “Ascultă rege. Războiul acesta nu te poate absolvi de nici un păcat.

În Cehia ia fiinţă un curent contrar Bisericii Catolice. Ideile lui Wycliffe pătrund aici prin Konrad de Walhausen, Jan Milic şi Matei din Jdanov, dar cei care se afirmă în mod expres sunt Jan Hus şi Jeronim. De aceea pentru îndrăzneala de a pune Biblia în mâna poporului împotriva decretelor papale care au pus tradiţia înaintea Bibliei, ei au fost arşi pe rug.

Dacă cei ce au primit Cuvântul Evangheliei nu se lasă, ci continuă reforma, nici Roma nu-şi dezminte caracterul ei sângeros. Papii de la Roma iniţiază cinci cruciade împotriva lor, înfrângând husiţi prin trădare. De aceea, pentru a ilustra mai pregnant caracterul cruciadelor împotriva adevăraţilor creştini, voi spicui câteva date din cartea „Sub flamura Taborului“ de Mihail Dan. „Aşa-numita erezie a buşiţilor a luat proporţii. Un popor întreg se ridică ca unul singur pentru apărarea Evangheliei, pentru a se putea împărtăşi în dublu chip (pâine şi vin), lucru rezervat numai clericilor. În aceste condiţii papa, întreaga lume catolică şi feudală a Europei se unesc pentru a nimici din faşă această mişcare. În primăvara anului 1420, se înalţă ruguri la Wroclav şi sunt arşi 23 de meşteşugari care se ridicaseră cu doi ani înainte împotriva consilierilor municipali. Din porunca lui Sigismud, „Bestia roşcată“ câţiva negustori husiţi sunt torturaţi de moarte apoi legaţi de cozile unor cai şi târâţi prin oraş până au murit. Însă aceasta nu i-a speriat ci i-a îndârjit şi mai mult. Pentru ca gândul împăratului de a-i stârpi pe husiţi să devină faptă noul papă Marin al V-lea, fostul cardinal Otto Colona, prin legatul său Ferdinand, la 17 Martie 1420 proclamă în dieta imperială din Wroclav prima cruciadă împotriva husiţilor. La chemarea papei răspund feudalii Germani, apoi cei din Ungaria şi apoi catolicii din Cehia.

Promisiunile sunt ispititoare. Celor care vor lupta în războiul sfânt, li se asigură iertarea păcatelor celor mai groaznice inclusiv crima. Apoi amnistierea la plata datoriilor şi însuşirea prăzilor luate de la „eretici” Se adună o oaste uriaşă pentru acele vremuri între 80-100.000 de luptători. Hoardele cruciate cuceresc câteva oraşe şi se îndreaptă spre Praga. Mersul triumfal al ostaşilor sfântului scaun, fu o jalnică şi revoltătoare succesiune de cruzimi fără seamăn, dacă un Ceh cădea pe mâna lor era ars pe loc fără nici o milă. Dar la Praga cruzimea lor stârneşte ura şi indignarea întregului popor. Mari şi mici, săraci şi bogaţi, orăşeni înstăriţi îşi dau mâna, hotărâţi să nu-şi cruţe viaţa pentru salvarea patriei. Praghezii cer ajutor husiţilor taboriţi, care şi-au instalat tabăra pe muntele Tabor şi astfel la 20 iulie ei intră în Oraşul Nou. La începutul lunii oraşul este asediat, iar la sfârşitul lunii Iulie Sigismud e nevoit să ridice asediul retrăgându-se spre Kutna‑Hora, în timp ce armata cruciată fugea din Cehia. În toamna anului 1421, se pregăteşte o nouă cruciada împotriva Cehiei. La sfârşitul lunii August Cehia fiind invadată dinspre Apus, dar fără succes. Sigismud dispune de 80.000 de oameni, dar la 6 Ianuarie 1422 e învins şi nevoit să părăsească Kutna-Hora.

Cruciade? În numele cărui Hristos? Pentru că El nici nu poate fi înţeles de toţi, nici nu poate fi primit de toţi, de aceea sf.Ap. Pevel se bucură “că dacă până la el, cei din Corint L-au cunoscut pe Hristos în felul lumii, de aici înainte nu-L mai cunosc cum îl cunoaşte lumea” . Lumea cunoaşte un Hristos, care admite închinarea la sfintele icoane. . cei ce sunt ai lui Hristos cunosc că închinătorii adevăraţi trebuie să se închine Tatălui în Duh şi în Adevăr. Lumea cunoaşte un Hristos, care trimite oştiri la război pentru a ucide oameni. Cei ce sunt ai lui Hristos. îl cunos ca pe Cel ce zice şi azi ..Pune sabia la locul ei. căci cel ce scoate sabia de sabie va pieri.

Georges Blond în cartea ” Furioşii Domnului” condamnă războaiele şi încă făcute numele crucii şi a Evangheliei prin cuvintele : „Originea războaielor religioase se pierde în negura vremurilor. Oamenii s-au omorât între ei pentru că nu credeau în acelaş Dumnezeu, sau nu aveau aceleaşi păreri despre ce are de gând Dumnezeu cu ei. îngrozitoarea originalitate a luptelor religioase între creştini, constă în faptul că oameni botezaţi în Numele aceluiaşi Hrsitos şi crezând în acelaş Dumnezeu, s-au măcelărit între ei.” Ce dovedeşte aceasta ? Că pentru marea parte a creştinătăţii Evanghelia a fost şi încă este încă acoperită, pentru că dacă ar fi descoperită tuturor nu ar exista atâta rătăcire sub acoperire şi justificare şi încă Biblică.

Capitolul VI

RĂSPÂNDIREA

CREŞTINISMULUI

„Iată că vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor.

Fiţi dare înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii.“

(Matei 10.16)

Domnul Isus S-a făcut ascultător Tatălui Ceresc până la moarte şi încă moarte de cruce. A luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. A fost ispitit ca şi noi dar fără păcat. Iar pentru vrednicia sa, Dumnezeu I-a dat din nou slava pe care o avea la Dumnezeu mai înainte de a fi lumea.

înainte de înălţarea Sa la cer El şi-a împuternicit apostolii (trimişii) ca să vestească unei lumi pierdute, Vestea Bună a împăcării cu Dumnezeu: Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-i însoţeau. ” (Marcu 16.20) O mână de oameni simpli, luaţi de la mreajă sau vamă, au răscolit lumea şi i-au schimbat faţa, iar dacă urmaşii lor ar fi urmat întru totul spiritul Evanghelic al Bisericii primare, alta ar fi fost faţa lumii acum. Dar Biserica cea persecutată şi hulită a râvnit la slava lumii şi a obţinut-o, pierzând ce e mai scump. Părtăşia cu Fiul lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Primii beneficiari ai acestei chemări minunate au fost oile pierdute ale lui Israel. Dar ei au refuzat Vestea Bună, iar cei ce au primit-o, aproape 20 de ani nu s-au dus la neamuri socotindu-le necurate tributari ideii că Dumnezeu lor nu este şi al neamurilor.

După aproape 20 de ani Petru Apostolul nu era încă pregătit să intre în casa unor netăiaţi împrejur decât urmare unei vedenii şi a revărsării Duhului Sfânt în casa lui Corneliu a înţeles ce vrea Domnul dar nu l-au înţeles fraţii, de aceea e convocată de urgenţă o adunare la Ierusalim pentru a clarifica lucrurile. De aici înainte Mântuirea nu mai este un privilegiu al iudeilor, ci e dată şi celorlalte popoare. Iudei şi barbari, greci şi sciţi, robi şi slobozi, bogaţi şi săraci, bărbaţi sau femei toţi sunt una în Hristos. Dar această chemare are ceva deosebit şi esenţial în convertire: „Dacă voieşte cineva…“ El nu vrea credincioşi de forţă sau de formă. Domnul Isus cere convingere personală şi voluntariat. De aceea primii creştini au fost atât de tari în prigoniri. Chiar din veacul apostolic în marile oraşe ale imperiului Roman sămânţa Cuvântului Dumnezeesc a dat rod. Creştinismul a pornit la drum cu principii total diferite în raport cu mentalitatea epocii. Necazul de zece zile, cele zece prigoniri principale pornite împotriva creştinilor nu au avut efectul dorit. Tăria creştinilor în faţa prigonirilor, îi pune în încurcătură şi pe cei mai înrăiţi călăi. Victoria creştinismului marchează sfârşitul societăţii antice. În prima sa fază creştinismul face distincţie între ceea ce a statului şi ce e a lui Dumnezeu opus societăţii antice în care religia dicta statului făcând corp comun. Domnul Isus e explicit în această privinţă: “Daţi cezarului ce este al Cezarului ţi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” A-L asculta pe Dumnezeu nu e totuna cu a-l asculta pe Cezar. De aceea, timp de trei secole creştinismul nu s-a pus sub protecţia statului şi nici nu a avut nevoie de forţa publică pentru a-i pedepsi pe cei ce nu-i urmează perceptele. Atunci când Domnul Isus îi zice lui Pilat: „împărăţia mea nu este din lumea aceasta” El desparte religia de guvernare. În primii trei sute de ani statul nu i-a putut impune Bisericii principii contrare spiritului creştin. Puterea creştinismului consta în minunile şi semnele ce-i însoţeau. În legătură cu rapiditatea cu care creştinismul se răspândea, Tertulian spunea unui guvernator pornit să înceapă o prigonire a creştinilor: „Suntem de ieri şi am umplut pământul şi toate ale voastre. Oraşele, insulele, locurile întărite, municipiile, târgurile, chiar şi castrele, triburile, decuriile, palatele senatul şi forul. Nu v-am lăsat decât templele şi stadioanele şi teatrele.“

În secolul alIII-lea, creştinismul pătrunde în plin în Macedonia, Grecia, Iliria, Egipt, Etiopia, Spania şi Britania. Dar diavolul văzând că metoda aplicată până aici adică prigonirile nu dau rezultatul dorit în distrugerea creştinismului, aplică metoda a doua: a toleranţei, inaugurată de Constantin cel Mare. Creştinii remarcându-se printr-o cinste şi corectitudine exemplară societatea le-a acordat creditul şi consideraţia de aceea odată cu edictul din Milan, mulţi au început prin a se da creştini pentru credibilitate trecând de partea creştinilor, dar în inima lor tot păgâni rămânând.

Pe de altă parte, împăratul i-a numit pe conducătorii religioşi ai creştinilor în funcţii publice, scăzându-le zelul propovăduirii şi dorinţa de sfinţire. Istoricii V. Duruy şi J.Burckhardt, socotesc că toleranţa acordată creştinilor, a avut un rol nefast în dezvoltarea sa ulterioară. Creştinismul sprijinit de stat a avut şi iniţiative bune. Au cerut interzicerea pedepselor cu caracter crud (răstignirea, zdrobirea fluierelor picioarelor, stigmatizarea sau însemnarea cu fierul înroşit al criminalilor, aruncarea la fiare în arene, iar regimul din închisori a fost îmbunătăţit). S-a uşurat eliberarea sclavilor, s-a instituit protecţia pentru săraci, văduve, orfani bătrâni, sau bolnavi. S-au aplicat restricţii luptelor de gladiatori. Motivaţia persecutării creştinilor înainte de edict era că ei nu luau parte la jocuri şi ceremonii publice lucru pe care societatea timpului o categorisea drept atitudine duşmănoasă dar Justinian le încurajează, oferă supuşilor săi distracţii la hipodrom, terminate cu vărsare de sânge. Teatrele despre care spunea Tertulian că sunt ocolite de creştini, de aici înainte sunt căutate şi frecventate. Arta păgână, literatura lumească profană plină de idei păgâne sunt îmbrăţişate de unii creştini iar cei creştinaţi din interes îşi duc viaţa înainte cum au dus-o fără nici o modificare.

În Pemia creştinismul a luat un avânt deosebit în secolul a IV-lea, dar în anul 342 se dezlănţuie o mare prigoană cu care prilej sunt martirizaţi 16.000 de credincioşi. Totuşi, cu doi ani înainte de moartea sa, împăratul Sapur, care îi prigonea pe creştini a dat un ordin de toleranţă. În anul 420, episcopul Abdas din Susa, din râvnă exagerată, instigă credincioşii să dea foc templului închinat zeului Qrmuzd, ceea ce face ca persecuţia să fie reluată. La intervenţia împăratului Bizantin Theodosie, persecuţia se întrerupe pentru un timp. Episcopul Acaciu din Amida răscumpără cu ajutorul unor odoare bisericeşti 7.000 de prizonieri persani gest care înmoaie inima regelui Persan şi-i tolerează pe creştini, nestorienii găsind acolo un bun refugiu. Odată cu urcarea pe tronul Armeniei a regelui Tiridat al H-lea, (Tiridates 287-330) creştinismul devine acolo religie de stat dar a avut mult de pierdut din cauza luptelor interne. În anul 428, cea mai mare parte a Armeniei devine persană. Biserica Armeană s-a despărţit de cea Bizantină îmbrăţişând până în ziua de azi monofizismul.

În Iviria (Georgia), în sudul munţilor Caucaz, o sclavă din Armenia, (326) vindecă cu ajutorul Duhului Sfânt, un copil grav bolnav. Regina fiind bolnavă şi auzind de această minune o cheamă pe sclavă, e vindecată şi drept mulţumire îmbrăţişează şi ea creştinismul. Curând după aceea regele pleacă la vânătoare, se rătăceşte şi face o juruinţă: dacă găsesc drumul spre casă trec de partea creştinilor. Cheamă Numele lui Isus, află drumul ajunge acasă şi e botezat împreună cu supuşii săi. De aici creştinismul trece la Albani, lăzi şi Absizi, în anul 522. În schimb în Crimeea, lucrurile au luat o întorsătură tragică pentru creştini. Regele Pardas acceptă botezul creştin, dar hunii sălbateci se răscoală şi-i masacrează pe creştini.

Printre triburile arabe în 372 o regină Sarasină încheie un acord cu împăratul Bizanţului cerând totodată misionari pentru a propovădui Evanghelia, propovăduită de trimisul Bizanţului călugărul Moise.

În sudul “Arabiei fericite” printre hajariţi (homeriţi) a activat ca predicator episcopul Teofil, (356-358) trimisul împăratului Constanţiu care era Arian. Dar în anul 522 ajunge acolo la tron un rege iudeu Dhu Novas care-i persecută pe creştinii arabi. Din anul 616 cea mai mare parte a arabiei ajunge sub dependenţa Persiei. Aici se afla o ramură creştină numită “Creştinii lui Tonta“. Nestorieni şi monofiziţi care au succese, de aici Nestorianismul şi Monofizismul trecând în China şi Mongolia.

În Africa creştinismul a pătruns din Egipt (Alexandria) iar în Abisinia, regatul Axumitic Etiopian graţie tinerilor Furmenţiu şi Edesin, nepoţii învăţatului filozof Metropiu din Tyr. Meritul episcopului Furmenţiu a fost crearea literaturii naţionale Etiopiene, care a mers mână în mână cu creştinarea sa. Biserica din Antiohia are origine apostolică fiind atrasă spre monofizism ţinând şi Duminica şi Sabatul, supunându-se circumciziunii, restricţiilor alimentare şi practicând poligamia. Nubienii, au urmat aceeaşi cale.

În ce priveşte partea apuseană a Europei, poporul care a reprezentat o mare importanţă pentru creştinism au fost germanii, care aveau două ramuri mari: Germanii din vest în majoritate goţi, stabiliţi pentru un timp la gurile Vistulei în secolul alIII-lea năvălind şi în Dacia, extinzându-se până la Dunăre şi atacând imperiul Roman şi cei din ţările scandinave, germanii Nordici. Creştinismul a început să pătrundă printre ei de la captivi, de la sclavi, precum şi de la creştinii găsiţi în Dacia şi Crimea, fiind că în oraşele greceşti înşirate de-a lungul coastelor, creştinismul era bine consolidat.

Doi episcopi, Cadmas din Bosphorus şi Teofil (Teophilas) din Gotha, au luat primii parte la primul conciliu ecumenic din Nicea (325). Dar aceasta nu înseamnă că toţi goţii au fost creştinaţi. Printre ei au avut succes Capadocienii Eutihie şi Audiu din Mesopotamia. Dar meritul cel mai mare îi revine lui Wulfila (Ulfila) născut în ţinutul Dunărean (300) strănepotul unor creştini originari din Apusul Capadociei, care în anul 264, au fost luaţi în captivitate de goţi. Cunoscând bine limba Greacă, Latină şi Gotică, a intrat în slujba goţilor ca interpret. Ataşat unei misiuni gotice la curtea împăratului Constanţiu a rămas ca episcop în Constantinopol primind ungerea în anii 341-348, de la Eusebiu din Nicomedia pe atunci episcop al Constantinopolului pentru creştinii din ţinuturile goţilor.

În anul 348, e dezlănţuită o mare prigoană împotriva creştinilor goţi. Wulfila cu consimţământul împăratului, a trecut peste Dunăre cea mai mare parte a fraţilor creştini de origine gotică stabilindu-i în jurul Plevnei unde au putut să trăiască săraci şi lipsiţi de o cultură superioară, dar liniştiţi şi nesupăraţi de nimeni, cunoscuţi sub denumirea de „Goţii mici” Erudiţia lui Wulfila l-a făcut apreciat de romani care-i dădeau copii spre educaţie. Prin combinarea alfabetului Grec cu cel Latin Wulfila a alcătuit scrierea runică a germanilor. Cu ocazia unei conferinţe religioase la Constantinopol la curtea lui Teodosie cel Mare, Wulfila a decedat.

O dată cu năvălirea hunilor persecuţia împotriva creştinilor goţi a luat sfârşit. La început hunii s-au lovit de vizigoţi şi ostrogoţi popoare germanice precum şi de vizigoţii care neputând ţine piept hunilor s-au refugiat în Sudul Dunării cerând voie împăratului Valens, la care e a pus condiţia trecerii la creştinism ei fiind de acord cu aceasta, dar îmbrăţişând arianismul impus de regele Leovigild (568-586). În schimb, fiii săi, Hermoglid şi Recadar, au îmbrăţişat ritul Bizantin. Bizantinii credincioşi Calcedonului în toate cazurile caută să-şi impună credeul. Justinian foloseşte forţa armată împotriva neconformiştilor, pustiind regiuni întregi la care Corniţele Belizarie ca bun executant nu se dezminte, în ce-i priveşte pe Franci totul a pornit de la căsătoria regelui Clovis cu Clotilda o principesă Burgundă care cunoştea creştinismul. În timpul unui război cu triburile germanice Clovis se leagă cu jurământ că dacă Dumnezeu îl va ajuta în luptă se va creştina. Ieşind învingător în război, se ţine de cuvânt şi este botezat împreună cu 3.000 de nobili act imitat de restul francilor.

În lucrarea de creştinare a Europei Medievale misionarul Bonifaciu întovărăşit de mai mulţi lucrători Evanghelici a pornit pe cursul Rinului în jos, dar cu ocazia unui botez la data de 5 Iulie 753 o ceată de păgâni i-au masacrat ucigând 52 de suflete. Printre Britani (Bri(i) creştinismul a prins rădăcini în secolul al IV-lea ajungând până în Scoţia dar odată cu retragerea romanilor în 407 au cerut ajutor şi protecţie neamurilor germanice, care în loc să-i ocrotească s-au făcut stăpânii lor reintroducând păgânismul cu excepţia ţinuturilor muntoase a locuitorilor din Walles şi Cornwall care în munţii lor şi-au putut păstra credinţa. Singurul trib germanic afară de germanii scandinavi care au rămas păgâni în mare parte a fost cel Saxon între Elba şi Rin. Aceştia fiind în duşmănie cu vecinii lor franci care erau creştini erau ostili creştinilor în general. Ewald cel Negru şi Ewald cel Alb, încearcă creştinarea lor dar sunt martirizaţi. Drept represalii Carol cel Mare porneşte război împotriva lor ucigând o mare parte ocupând teritoriul şi creştinându-i.

În anul 826, regele Harald al danezilor e silit să-şi părăsească tronul. Se refugiază în regatul francilor împreună cu anturajul său. Aici i-au contact cu creştinismul şi sunt botezaţi cu toţii. Ajutat să revină la putere promite şi se ţine de promisiune ajutând misionarii creştini să vină în ţara sa. În Suedia creştinismul a pătruns la dorinţa regelui Hacon cel Bun (938-961) de aici pătrunzând în Norvegia de unde cu ajutorul regelui Olaf Evanghelia pătrunde şi în Groenlanda.

Popoarele slave, au fost creştinate şi ele pe rând. Dalmaţia în 640, în timpul domniei prinţului Porga. În Boemia, în 805 un număr de 14 conducători cehi, împreună cu suitele lor au primit botezul la curtea din Regensburg pe timpul regelui Ludovic Germanul, după ce aproape 100 de ani s-au dus lupte pentru influenţă, în care învingea fie Roma, fie Bizanţul, reuşind în final creştinismul bizantin şi astfel la Praga a luat fiinţă o episcopie patronată de împăratul Otto I.

Numeroasele triburi Slave care locuiau pe Elba şi Saale erau încă păgâne,dar în jurul anului 900 creştinismul începe să aibă succese după succese, având ca urmare creştinarea pe rând a acestor triburi. În anul 796,Carol cel Mare i-a obligat pe locuitorii Panoniei să treacă la creştinism. Teritoriul de azi al Ungariei, a fost ocupat de avari apoi au venit hunii păgâni care au început să încalce teritoriile creştine învecinate pentru a le jefui. Regele Germaniei Otto I-iul prin câteva campanii militare le-a tăiat pofta de jaf în bătălia de la Lechfeld (955), iar după 50 de ani Ştefan cel Sfânt al Ungariei (997-1038) i-a creştinat. Pentru aportul său adus creştinării poporului Maghiar papa i-a acordat titlul de rege apostolic trimiţându-i o coroană de aur, pentru a fi încoronat ca rege al maghiarilor. la moartea lui păgânii s-au răsculat în speranţa reintroducerii păgânismului dar fără succes. La tron a venit Andrei care iniţial s-a dat drept prieten al păgânilor dar odată cu consolidarea puterii a interzis practicile păgâne sub pedeapsa cu moartea. Sub Bela I (1061-1063) o nouă răscoală a păgânilor a fost înfrântă definitiv.

Marele grup al popoarelor slave care locuia de la Elba până la Don şi Ural, de la marea Baltică până la Marea Adriatică, era păgână. Iniţial religia lor era o religie agrară, la care mai târziu s-au adăugat elemente de mitologie Romană. Pentru ei natura era plină de zeităţi din care cel mai venerat era Perun zeul tunetelor, Radegast zeul ospitalităţii şi Lado zeiţa frumuseţii, preoţii lor fiind veneraţi asemenea unor principi. Slavii păgâni practicau şi aducerea de jertfe omeneşti. Femeia şi copiii erau bunurile bărbatului de care putea dispune la discreţie prin vinderea sau arendarea lor. Cuceririle şi emigrările i-au pus în contact cu popoare creştine, ceea ce a făcut ca încetul cu încetul să treacă şi ei la creştinism.

Sârbii în anul 827 au trecut la creştinism. Apoi păgânismul din nou s-a instalat, după care creştinismul a învins definitiv. Cei ce au adus un aport deosebit la creştinarea lor au fost fraţii Metodiu şi Chiril. În iureşul creştinărilor care nu întotdeauna aveau o motivaţie Evanghelică, nu odată interesele politice sau forţa spunându-şi cuvântul, face ca Bulgaria să devină mărul discordiei dintre Bizanţ şi Roma. Bizanţul trimite misionari pentru o evanghelizare paşnică. Dar cei de acolo îl ucid pe episcopul Manuel. Pentru a-i linişti Bizanţul trimite armate împotriva lor cu care prilej o soră a cneazului Boris ajunge captivă în Bizanţ unde se converteşte la creştinism. Revenind acasă reuşeşte să-l convingă pe fratele ei de importanţa creştinării, iar acesta cere o misiune Francă să propovăduiască Evanghelia în Bulgaria.

Bizanţului nu-i convine acest gest şi-şi trimite în mod demonstrativ flota la graniţa bulgarilor spre a-i intimida. Urmare acestei acţiuni Boris renunţă la misiunea Francă, acceptând misionari bizantini. Drept recompensă bizanţul măreşte teritoriul Bulgar. În anul 864, Boris primeşte la Constantinopol botezul luându-şi numele de Mihail, după numele împăratului Bizantin care i-a fost naş. Patriarhul Constantinopolului Fotie trece la organizarea bisericii bulgare care devine motiv de ceartă între Bizanţ şi Roma. Fotie şi papa Nicolae al VIII-lea (858-867) convoacă sinodul care trebuia să fie al VIII-lea dar pe care Ortodoxia nu-l recunoaşte. Şi aceasta pentru că Boris-Mihail propune un candidat la episcopie pe care nu-l acceptă papa.

Ruşii statorniciţi între Marea Neagră şi Marea Baltică, aveau la nord ca vecini neamuri finice, iar la sud pa hazari. Normandul Ruric, şeful varegilor venit în 862 din Scandinavia, a unit ruşii într-un singur stat cu capitala la Novgorod întemeind pentru fraţii lui Sineu şi Truwor două centre mici la sud, iar fraţii Ascold şi Dir înfiinţând statul Kiev.

Pentru prima dată au apărut ruşii în faţa Constantinopolului la 860, reuşind să înconjoare capitala. Urmare unor tratative dintre ei Constantinopulul trimite misionari pentru creştinarea ruşilor, la Kiev existând deja o biserică creştină. Dar aceasta nu aduce pacea dintre ruşi şi Bizanţ. Ruşi nefiind prea paşnici, Igor moare, iar soţia lui face o călătorie la Constantinopol unde primeşte botezul, luând numele de Elena. Revenită în ţară începe munca de convertire dar dintre cei doi fii Sviatoslav nu acceptă creştinismul în schimb Vladimir trece la creştinism, văzând inferioritatea religiei practicate de ruşi în raport cu creştinismul. Dar având tot fire păgână orgolios peste măsură nu înţelege să se căsătorească cu principesa Ana, sora împăratului Bizantin Vasile al II-lea Bulgaroctonul cerându-i mâna în mod paşnic, ci numai provocând un război cu Bizanţul. Obţine mâna principesei, iar căsătoria e oficiată la Cherson în anul 988. Urmare acestui act renunţă la cele 600 de soţii, pe care le avea şi taie statuia zeului Perun pe care o aruncă în Nipru. Vladimir moare în anul 1014, la tron urmându-i fiul său Iaroslav care-i urmează şi politica, fiind numit Justinian al Ruşilor. În ce priveşte creştinarea Traco-Dacilor se va vorbi într-un alt capitol. (Spicuiri din „Istoria Bisericească Universală,, ed. Inst. de misiune Ortodoxă, ed.1980)

Dacă până aici s-a vorbit despre creştinarea Africii, a Asiei şi a Europei, în mod succint se va vorbi puţin şi despre felul cum a fost creştinată, Lumea Nouă – America. După cum putem vedea din istorie modul de răspândire a creştinismului în Europa a avut caracter diferit de la o ţară la alta. Unii au primit creştinismul din convingere, alţii prin forţă armată, iar alţii pe considerente politice prin alianţe. Creştinismul s-a extins ca teritoriu şi număr, foarte mult, dar metodele prin care s-a răspândit nu a fost de natură să-i păstreze spiritul său Evanghelic şi Apostolic, ducând la denaturarea sa.

Odată descoperit Continentul American şi aici s-a pus problema creştinării locuitorilor de acolo. Olmecii, au fost primii purtători ai culturii din Mezoamerica ba poate chiar din întreaga Americă indiană. Ţinutul părăsit de ei a revenit Totonecilor făuritorii unei noi civilizaţii înaintate. Centrul religios al totonecitor a devenit oraşul Compola unde a fost ridicată cea mai importantă construcţie o piramidă în şapte trepte. Când a ajuns acolo Cortez a văzut numeroşi preoţi oficianţi ai cultului din temple îmbrăcaţi în negru şi având părul vopsit cu sângele nenumăratelor victime omeneşti şi sacrificii ce ar fi îngrozit şi pe cei mai insensibili oameni. Aztecii îşi dovedeau vitejia în luptă cu arcul şi totodată corp la corp cu care ocazie puteau să captureze prizonieri vii, pentru a-i sacrifica zeilor. De aici înainte între cei doi se stabilea o relaţie filială-paternă. Cel ce captura un prizonier spunea: Acesta este fiul meu iubit, iar cel capturat răspundea: acesta este tatăl meu. De obicei prizonierii nu se opuneau sorţii pe care o credeau hărăzită. În perioade în care nu erau războaie, iar materia primă pentru sacrificii nu era de găsit, se iniţiau aşa numite războaie ale florilor, în care se războiau două oraşe. Războiul era terminat când una din echipe ocupa templul părţii adverse din capitata ţării, echipa învinsă fiind sacrificată. La azteci sângele uman era hrana preferată a zeilor.

Dar şi Lumea Nouă era îmbătrânită şi avea nevoie de înnoire. Dar de unde să vină aceasta dacă nu din altă parte? Această lume plină de superstiţii şi cruzime începe să fie bântuită de prevestiri şi semne. Nu mai ajung cortegiile de copii sacrificaţi zeilor ploii, nu mai ajung inimile smulse şi care încă palpitau din piepturile victimelor pentru a fi oferite zeilor. Oamenii lumii noi presimt că ceea ce practică ei trebuie să ia o întorsătură. Dar cum? Istoria lor consemnează diverse prevestiri cu privire la schimbările ce urmau să survină.

Există mulţi autori care au catalogat prorociile care l-au întristat şi demoralizat de exemplu pe împăratul Moctezuma ca: Istoria lui Alvarada, Tezozomoc, Şahagun, Diego, Duranlose Acosta, Codicele Ramirez etc. Informatorii lui Şahagun spun că cu zece ani înainte de sosirea spaniolilor pe cer s-a arătat ceva ca un spic de foc, ca o flacără de incendiu, ca o auroră care parcă înţepa cerul. La acest semn s-au mai adăugat încă şapte şi anume: templul care a ars de la sine, apa care a fiert în mijlocul lacului, glasul unei fete care striga noaptea, viziunile cu bărbaţi care veneau îmbulzindu-se călărind pe un fel de cerbi (caii nefiind cunoscuţi în America) o flacără mare ce venea din cer şi care străbătea distanţe mari rotindu-se nebuneşte.

Textul din „Chilam Balam” vorbeşte despre sosirea unui bucăţi de lemn care aşezată pe înălţimi va da un nou sens vieţii popoarelor Maya pe care unii au interpretată ca fiind crucea. Aceste prevestiri povestite, repovestite şi amplificate între popoarele din Mexico-Tonochtillan răspândesc groaza, împăratul Moctezuma nu mai are linişte. Nici bufonii, nici saltimbancii nu-l pot face să-şi recapete liniştea. Un curtean prinde o pasăre cu o oglindă pe cap în care ca într-un televizor se pot vedea înaintând cuceritorii. Aceste prevestiri au deschis drumul spaniolilor, căci atunci când o mână de oameni în număr de 207 şi-au făcut apariţia, să fie consideraţi trimişii cerului şi zei cu adevărat. Dar când le-au văzut apucăturile lor omeneşti şi-au dat seama de înşelăciune, fiind că ei nu s-au dovedit a fi decât numai nişte bieţi oameni lacomi de dorinţe josnice, femei şi aur. Dar era prea târziu.

Aceasta era starea lumii noi degenerate şi dornică de înnoiri care trebuiau să vină din partea trimişilor lui Hristos. Domnul Isus şi-a trimis ucenicii ca pe nişte oi în mijlocul lupilor, din nefericire cei ce s-au drept trimişi ai Domnului în Lumea Nouă nu odată s-au prezentat ca nişte lupi în mijlocul oilor. Printre cauzele care au provocat descoperirile geografice, cronicarii pun pe locul întâi prozelitismul religios. În realitate motivaţia aceasta ocupa un loc inferior în preocupările exploratorilor portughezi şi spanioli. Cristofor Columb oferea reginei Spaniei insule bogate în arome, iar bisericii Catolice cuceriri spirituale. Cortez îşi îmbărbăta ostaşii amintindu-le că sunt campionii crucii şi dacă vor învinge acesta va fi rezultat al credinţei lor în cruce. Dar unui călugăr care-i reproşa că-i despoaie pe indieni, în loc să-i convertească la creştinism, Francisc Pizzaro îi răspunde: „Eu n-am venit pentru aceasta. Eu am venit să le iau aurul” în funcţie de mentalitatea timpului, de felul cum au ştiut să aplice la timpul şi nivelul lor creştinismul, lucrurile sunt foarte complicate. Cei ce plecau în „Lumea Nouă,, nu erau oameni de condiţie morală, ireproşabilă sau impecabilă. Pentru ei nu era ceva deosebit a fi creştin, sau a fi de partea unuia sau altuia dintre comandanţii navei, sau de partea unei politici.

Aceşti oameni purtau steagul pe care era imprimată crucea. Formal veneau în numele şi sub ocrotirea crucii dar erau oameni lumeşti. Nu odată certaţi cu legea plecaţi în asemenea expediţii pentru a li se pierde urma. Alţii pentru a se îmbogăţii prin jaf, iar alţii deportaţi pentru fapte antisociale. Până şi clericii care-i însoţeau nu odată erau din cei trimişi drept pedeapsă pentru încălcarea regulilor ecleziastice stabilite. Aşa că dacă printre ei se mai găseau şi oameni de condiţie ireproşabilă, erau mai rari decât aurul curat. Restul erau puşi pe jaf, violuri, beţii, oricând gata de răscoală împotriva comandaţilor, sau de răzbunare împotriva camarazilor lor. Oricând gata să-şi ucidă prietenul sau duşmanul. Şi cu toate acestea aceşti oameni au fost numiţi campioni ai crucii lui Hristos. Asemenea fapte s-au mai întâmplat şi în istoria Vechiului Testament. Odată cu israeliţii au ieşi din Egipt şi o adunătură de oameni care nu au ieşit din Egipt pentru că voiau o patrie mai bună ci doar voind un folos imediat, fiind primii care au început cârtirile (Num. 11.4). Iefta când a fost izgonit de fraţii săi nu a plecat singur în pribegie, ci nişte oameni fără căpătai s-au strâns la Iefta şi-şi pierdeau timpul. (Jud. 11.3)

Când David a trebuit să fugă din faţa lui Saul zice Samuel: „Toţi cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii, care erau nemulţumiţi, l-au urmat pe David, iar el a ajuns căpetenia lor“ (1 Sam. 22.2). Deci cunoscând cine erau cei porniţi să creştineze Lumea nouă ne putem da seama ce metode puteau folosi. Aceştia scuzau mijloacele prin scop. Metoda? „Răspândirea creştinismului, sub forma războiului Sfânt, fără cruţare” care-i punea pe învinşi în faţa alternativei: ori supunerea pentru a fi despuiaţi şi creştinaţi, ori moartea. Pizzaro cu cei 180 de soldaţi şi 27 de călăreţi revendică în numele atotputernicului împărat Don Carlos succesiunea imperiului Inca, unde războiul de succesiune dura de şapte ani. Huscar fiul legitim al ultimului rege fusese detronat şi arestat de fratele său vitreg Atahualpa care după ce exterminase triburile credincioase lui Huscar şi pe toţi membri familie regale, şi-a fixat capitala la Cajamarca şi domnea prin teroare şi violenţă.

Pizzaro îl învinge atrăgându-l într-o cursă. îl face prizonier şi-i dă posibilitatea răscumpărării cu condiţia să-i dea atâta aur cât cuprinde înălţimea unui om în camera în care fusese deţinut. Atahualpa îi satisface cererea, dar eliberarea nu vine, întrucât Pizzaro îl acuză că a aţâţat poporul la revoltă. Drept represalii Atahualpa după un simulacru de judecată prestabilit, e condamnat la moarte prin ardere de viu, (29 Aug. 1533), dar fiindcă în ultimul moment, a consimţit să se creştineze (să treacă la catolicism), judecătorii i-au făcut favoarea de a-l zugruma înainte de a fi ars, prin aceasta satisfăcând şi dorinţa lor de jaf şi mulţumindu-L pe Dumnezeu prin convertirea unui păcătos. După concepţia lor viciată necunoscând Scripturile, considerau că apa botezului îi poate sfinţii şi mântui pe oameni chiar fără convingere personală. Odată ajunşi în Lumea Nouă conchistadorii au declarat solul şi subsolul proprietate a coroanei spaniole conchistadorilor, curtenilor, favoriţilor şi a ordinelor religioase, repartizându-li-se terenuri şi un număr de indieni, pentru a munci pe aceste domenii.

În schimbul muncii lor, indienii trebuiau să primească hrană, îmbrăcăminte, adăpost şi cultură creştină, fiind trataţi ca sclavi (A.Oţetea „Renaşterea şi Reforma). Fernandez de Ovideo pune întrebarea: “Cine se îndoieşte că praful de puşcă este tămâie pentru Dumnezeu?“ Odată cu cucerirea materială începe şi cea spirituală. Munca de Evanghelizare nu a fost lăsată deoparte, dar cu ce metode? Regii trimiteau odată cu armata şi preoţi militari dar aurul a orbit ochii tuturor devenind ţinta tuturor celor implicaţi în cucerirea Lumii Noi.

Din cei aproape trei milioane de locuitori ai insulei Hispaniola (Haiti) abia dacă au rămas două sute, iar insula Cuba a fost pustiită, apoi părăsită. (Francesco Morales Padron „Istoria descoperirii şi cuceririi Americii,,)

Domnul Isus a venit ca să nimicească lucrările diavolului, iar când conchistaton au ajuns în Lumea nouă, au găsit peste măsură de multe lucrări diavoleşti. Jertfe omeneşti nenumărate. Cranii stivuite în temple cu miile, ale unor oameni jertfiţi prin smulgerea inimii încă vii din piept, dar prin ce metode au fost nimicite aceste lucrări diavoleşti? De aceea se pune întrebarea: unde s-a oprit Dumnezeu şi de unde au preluat ştafeta oamenii? Ateii au făcut cap de acuzare împotriva creştinismului pentru aceste cruzimi, dar nici ei nu au fost mai buni, aceasta dovedind-o cruzimile înfăptuite în fosta Uniune Sovietică şi în alte ţări foste comuniste în timpul comunismului ateist turbat. Concluzia e că acolo unde oamenii nu-l cunosc pe Dumnezeu sau unde este refuzat, nu poate fi nimic bun.


Capitolul VII

DIVERSE CURENTE CREŞTINE

SECOLELE I-XII…

„Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia

şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.“

(Coloseni 2.8)

Ori cât de bine intenţionat ar fi şi ori câtă claritate ar avea în expunere întemeietorul unui curent religios, filozofic sau politic, cu timpul vor apare îmbunătăţiri care chiar dacă nu denaturează ideea de bază, totuşi o poate devia într-o mai mică sau mai mare măsură. Şi cu părere de rău vedem că nici creştinismul nu a fost scutit de acest pericol şi cred că nu exagerez susţinând că marea majoritate a creştinilor s-a abătut foarte mult de la învăţătura de bază cu care a pornit la drum părăsind baza de plecare şi făcând compromisuri care l-au deviat de la ideea de bază Evanghelică şi apostolică cu care a plecat la drum. Aceasta nu s-a făcut fără frământări şi lupte care au divizat creştinătatea. Legat de aceasta G. Enescu declară: „După umila mea părere trebuie să fi cu adevărat naiv ca să declari că Dumnezeu nu există. Mă înspăimântă însă mulţimea şi varietatea căilor pe care le urmează oamenii ca să ajungă la El” (Amintirile lui G. Enescu de Bernard Gavuty).

Chiar din vremea apostolilor încep să apară interpretări care duc la neînţelegeri, iar apostolii sunt nevoiţi să facă lumină. Iudaizanţii vizau o combinaţie între perceptele Legii şi Evanghelie. Mântuirea începe să fie propovăduită de oameni nemântuiţi, nenăscuţi din nou, care o propovăduiau din duh de ceartă sau slavă deşartă, primul despre care pomeneşte istoria ar fi Simon Magul care a încercat să obţină cu ajutorul banilor puterea de a boteza cu Duhul Sfânt. Cu toate că datele nu sunt sigure, se spune că el s-a despărţit de Biserică adoptând un fel de gnosticism o învăţătură bizară, se proclamă „puterea lui Dumnezeu care se numeşte mare,, se asociază cu o femeie de moravuri uşoare Elena din Tyr scoasă dintr-o casă de toleranţă, ca pe cea mai decăzută întrupare a gândirii lui Dumnezeu (ermoia) dar răscumpărată de păcate de către Simon, care astfel devine instrumentul răscumpărării universale.

Se pare că în opera ,,Faust“ respectiv personajul cu acest nume care înseamnă ,,cel favorizat,, ar fi arhetipul lui Simon Magul. Din tradiţie se înţelege că Simon şi-a anunţat înălţarea sa la cer, dar la rugăciunile lui Pavel a căzut lamentabil la pământ.(lucru pentru care nu-l garantez, neavând bază Nou Testamentară) Primii creştini au primit Cuvântul lui Dumnezeu cu inima, căutând adevărurile credinţei cu sinceritate şi în simplitate, dar cu timpul au venit la credinţă şi oameni învăţaţi unii impregnaţi de filozofii păgâne, alţii având boala cercetărilor fără rost, Cum zice Sf.Ap.Pavel. Raţiunea lor plină de mistere şi speculaţii au căutat să dea o bază ştiinţifică adevărurilor spirituale, cu caracter teologic.

Una din probleme a fost cea a Sfintei Treimi.

A urmat problema Christologică.

De aici a derivat problema Mariologică.

S-a căutat să se dezlege misterul Mântuirii.

S-a trecut la venerarea sfinţilor, cărora pe baza meritelor lor şi a încredinţării păgânilor veniţi la creştinism asemenea unor zei, pioşenia creştină le-a conferit şi atribute, puteri personale de intervenţie în viaţa credincioşilor şi a teritoriilor iar zilele închinate zeilor au fost rededicate sfinţilor stabilindu-se sărbătorirea lor.

-Cultul morţilor şi a moaştelor are bază păgână atestată.

-Lupta iconoclastică a dovedit că oamenii au rămas încă „nepricepuţi şi zăbavnici cu inima când e vorba de a înţelege Scripturile

Apoi după model ebraic şi păgân s-a trecut la ierarhizarea Bisericii, altarele au devenit loc consacrat de slujire a acestor ierarhi. Preoţia ia din nou fiinţă pentru că păgânii creştinaţi după metode necreştine tânjeau după fastul templelor. Altarul devine din nou locul consacrat de slujire al preotului, în umbra căruia numai preotul iniţiat trebuie să slujească, ferit de ochii profanatori ai celor neiniţiaţi, (cf. Pseudo Dyonisie Areopagitul) Dar toate acestea nu s-au făcut fără lupte. Sălile conciliilor ecumenice, străzile, hipodromul au fost locuri de confruntare unde s-a vărsat sânge în susţinerea convingerilor.

Prima problemă serioasă a creştinismului a fost cea provocată de un preot din Alexandria (Egipt) numit Arie (256-336). Acesta a pus în discuţie doctrina Christologică pe baza textelor din Proverbe 8.22; Matei 28.18; Ioan 17.3; Coloseni 1.15; şi 1 Timotei 6.16; respingând divinitatea lui Hristos considerându-L ca pe o creatură inferioară Tatălui. Orator bun, Arie îşi expune doctrina în cercul admiratorilor săi, ca în anul 318 s-o expună în masă. În acesta perioadă împăratul Constantin cel Mare era în neînţelegere cu cumnatul său Liciniu. După liniştirea lucrurilor adică după ce şi-a ucis cumnatul, mai târziu soţia şi fiul, pentru liniştirea lucrurilor e convocat primul sinod ecumenic la Nicea (325) la care iau parte 100 de episcopi, sinod prezidat de împăratul Constantin cel Mare.

Arie este excomunicat împreună cu discipolii săi, dar nu se lasă. Găseşte refugiu în Palestina la Eusebiu de Nicomedia şi Pavel de Samosata. Cu acest prilej compune lucrarea s-a numită „Thalia“ în care îşi expune ideile în versuri. În ce-l priveşte pe împăratul Constantin cel Mare, el la bătrâneţe a fost botezat de un preot arian. Se caută o cale de mijloc pentru a face pace între creştini, dar nu toţi sunt sinceri în dezbatere trecând dintr-o tabără în alta potrivit cu interesele lor. După aceasta întră în scenă peumatomahii care ridică problema Duhului Sfânt în raporturile Sale cu Tatăl şi cu Fiul. Unii ajungând la concluzia că Duhul Sfânt este subordonat şi Tatălui şi Fiului. Apoi se pune problema de la cine purcede (vine) Duhul Sfânt. Numai de la Tatăl sau de la Tatăl şi de la Fiul, problemă numită Filioque, Roma luând un curs contrar Bizanţului. Lucrurile se complică şi prin schimbarea episcopilor. În toiul luptelor Grigore de Nazians demisionează iar locul îl ia Maxim numit cinicul intrigant, linguşitor şi mincinos. Această stare de lucruri complică rezultatele dezbaterilor. Apar diverse curente şi fiecare dintre ele aruncă anatema asupra celorlalţi precum: Eudoxienii, eunimanienii, sabelienii, fotimenii, sau apolinariştii.

Al treilea sinod ecumenic este predominant Christologic şi Mariologic luând în dezbatere relaţia dintre natura divină şi umană a Domnului Isus. Dacă vechii părinţi bisericeşti au dat acestei probleme mai mult o explicaţie figurativă decât una precisă, concluzia care se trăgea de aici era că trupului lui Isus nu i se cuvine închinare şi că titlul dat Manei ca Născătoare de Dumnezeu sau că Dumnezeu s-a născut sunt greşite. Dimpotrivă şcoala alexandrină învăţa că cele două firi ale lui Hristos erau unite.

Pe tronul episcopal al Antiohiei ajunge Nestorie (380-440). Un bun orator. Pentru a curma cearta ivită cu ocazia morţii episcopului Constantinopolului Sisinie (+427), împăratul Teodosie al II-lea auzind de Nestorie îl cheamă să fie episcop al Constantinopolului. Acesta ca să arate că nu a râvnit la acest post se prezintă la Constantinopol de abia după trei luni. Aici se declară un duşman înverşunat la ereticilor atrăgându-i faima de mâncător de eretici, dar pe de altă parte îi proteja pe pelaghieni condamnaţi de sinoadele anterioare. Cum intriga era la modă, urmare unui memoriu al laicului Apusean Mercator este exilat. La venirea din exil Nestorie intră în vâltoarea unei controverse în legătură cu Maria pe care unii o numeau Născătoare de Dumnezeu iar alţii Născătoare de om. Nestorie caută o cale de mijloc numind-o Născătoare de Hristos. Şi se spune că a autorizat pe episcopul Dorotei al Marciopolei să anatemizeze pe toţi acei ce o numesc pe Maria Născătoare de Dumnezeu, pentru că ea a fost o creatură (făptură) şi nu poate fi divinizată cf. Rom. 1.25.

Tulburările iau proporţii. Clerul, monahii şi poporul s-au împărţit. Ciril al Ierusalimului îi face opoziţie serioasă lui Nestorie anatematizându-se reciproc. Sinodul al III-lea ecumenic (431) a fost un şir de lupte şi intrigi cu destituiri şi deportări (surghiunuri). Acest sinod a plecat de la bun început pe bază de forţă şi intrigă. Epscopii aliaţi lui Nestorie nu reuşesc să se prezinte la timp la dezbatere. Partea adversă grăbeşte încheierea lucrărilor pentru a obţine majoritatea voturilor. Congresul e deschis în defavoarea lui Nestorie facându-i-se o primire deplorabilă. Ajuns în Efes oraşul sinodului numai la trecerea lui prin faţa unei biserici pentru a-l umili imediat uşile sunt închise. Astfel oraşul Efes deţinătorul chipului căzut din cer al Dianei îşi continuă mersul. Urmaşii argintarului Dimitrie strigă pe uliţe: Maria a învins, iar chipurile ei se vor vinde de aici înainte tot aşa de bine precum cel al Dianei şi a templului închinat ei. Delegatul împăratului văzând atmosfera în care s-au desfăşurat lucrările şi felul în care Ciril al Ierusalimului le-a condus îşi manifestă nemulţumirea. Peste cinci zile se prezintă la congres şi Ioan episcopul Efesului care tună şi fulgeră împotriva tuturor la care împăratul îi destituie pe toţi trei (Nestorie, Ciril şi Ioan). Se caută soluţii pentru aplanarea conflictului dar cu rezultate nule. Adepţii lui Nestorie au succes în Orient cu centrul la Edessa. În cartea Nestoria apărută în 1905 F.Loofs, pe baza predicilor lui Nestorie caută să-l reabiliteze punându-l în rândul marilor teologi ai timpului.

O altă controversă care a zdruncinat creştinismul a fost cea provocată de Eutihie stareţul unei mănăstiri din apropierea Constantinopolului care îşi propune să dea lovitura de graţie nestorianismului susţinând că Hristos a avut numai fire Dumnezeească. îl are de partea sa pe Dioscor şi adversar pe Flavian. În anul 449 e convocat din nou un sinod tot la Efes numit cel tâlhăresc sau brigandajul din Efes, unde hotărârile au fost luate cu uşile închise, participanţii obligaţi să semneze în alb urmare cărui fapt delegatul Romei trimis de papa Leon I, diaconul Ilarie a fugit lăsându-şi acolo bagajele. Monofizismul a generat înfiinţarea a trei biserici: coptă în Egipt, iacobită în Siria şi cea armeană. În momentul în care creştinismul a primit drepturi depline, el nu mai era unit.

Orice curent neconform cu linia bisericii oficiale e cotat drept eretic şi într-o măsură mai mare sau mai mică persecutat. Dintre aceştia îi amintim pe Marcioniţi, novaţieni, priscilianişti, pelagienii, montanişti, donatişti etc. La început aceste curente nu au avut de suferit din partea statului, dar când împăraţii au început să se amestece în treburile bisericeşti, sub influenţa episcopilor cu trecere la împăraţi au început şi prigonirile. Donatiştii aveau caracter riguros cu arie de extindere în Africa. Considerau că administrarea tainelor erau valabile numai în cazul când cel ce le administrează are o comportare ireproşabilă fiind determinată de sfinţenia administratorului. Aveau dorinţa înfocată de a deveni martiri.

Apoi s-au creat două ramuri: cecilienii şi adepţii lui Felix. Pentru aplanarea conflictului ei apelează la împăratul Constans, care încearcă desfiinţarea lor dar fără succes. Iulian Apostatul le dă câştig de cauză dar aceasta nu are durată. În anul 411 împăratul Honoriu convoacă un sinod la Cartagina unde Augustin şi Petilian susţin că valabilitatea tainelor nu depinde de vrednicia celui ce le administrează, ci de harul lui Dumnezeu. Priscilianismul o grupare de natură gnostico-maniheistă cu originea în Memphis promovată de egipteanul Marcu susţine modalismul privind Sfânta Treime, punând bază pe apocrife şi astrologie. Atribuie sufletului individualitate divină, neagă crearea Universului de către Dumnezeu şi învierea Mântuitorului, condamnă căsătoria dar favorizează imoralitatea. Sinodul din Saragossa în 380 I-a scos în afara legii în anul 385. Priscilian împreună cu şase din adepţii săi, au fost executaţi din ordinul împăratului Maxim Uzurpatorul, acuzaţi de practicarea magiei negre fiind prima sentinţă pe motive religioase între creştini. Dar aceasta nu i-a descurajat mişcarea luând o şi mai mare amploare dispărând în secolul al VI-lea urmare măsurilor drastice luate de sinodul de la Braga (593)

Pelagianismul a fost o erezie cu mare extindere în cadrul creştinismului sec. al V-lea (410). Pelagiu un laic învăţat şi un ascet convins e stimat în Cartagena, şi e primit bine de Augustin, dar mai târziu devin adversari. Acesta emite o concepţie raţională despre natura umană cu o autonomie morală aproape completă a omului faţă de Dumnezeu manifestat prin liberul arbitriu. Păcatul lui Adam nu este ereditar. Moartea nu e o con­se­cinţă a păcatului lui Adam de aceea urmaşii lui nu mor în virtutea păcatului ci în virtutea firii lor. Omul se naşte fără păcat. Botezul copiilor nu se administrează pentru iertarea păcatului strămoşesc. Copii care mor nebotezaţi se bucură de un mai înalt privilegiu şi fericire. Pentru a demonstra neputinţa omului de a trăi fără să păcătuiască Celestin colaboram! lui Pelagie emite următoarea formulă: Ceea ce nu poate fi evitat nu constituie păcat deci dacă păcatul e ceea ce putea fi evitat omul poate fi fără păcat pentru că de esenţa păcatului ţine posibilitatea de a-l evita.

Pentru combaterea acestui curent sunt convocate trei sinoade la Cartagena, Ierusalim şi Diospolis (411). Venind la tron papa Zozim (417‑418) Pelagiu se apără în faţa lui cu atâta iscusinţă încât i se dă câştig de cauză declarându-l drept credincios, dar împăratul Honoriu îi expulzează şi le confiscă averile. Deci orice curent mai mult sau mai puţin bazat pe Cuvântul Domnului avea câştig de cauză în funcţie de cine era la putere pentru că cine avea puterea avea şi dreptate. Creştinismul e la mare derută din cauza atâtor teorii care se iveau de la o zi la alta susţinute cu înverşunare şi terminate nu de puţine ori tragic.

Astfel după promulgarea hotărârilor sinodului de la Calcedon, partizanii extremişti ai şcolii din Alexandria au protestat pentru a fi anulate aceste hotărâri. Zece mii de călugări Palestinieni instigaţi de monofizitul Teodosie cer patriarhului Juvenal al Ierusalimului anularea hotărârilor ceea ce el refuză. Pentru aceasta e înlocuit de împărăteasa Teodora şi înlocuit cu favoritul ei Teodosie. Mai rău a sfârşit-o patriarhul Proteriu al Alexandriei fiind ucis chiar în faţa altarului. Origen un învăţat al timpului caută să fundamenteze dogmele sale pe baza platonismului în lucrarea sa împotriva lui Celsius care a scris o lucrare în denigrarea creştinismului, dar e combătut de Epifaniu de Constanţa (Salamina) care susţine că adevăratul izvor al ereziilor este elenismul, iar cel mai periculos reprezentant al său este Origen, a cărui teorie stă la baza arianismului.

Ioan Gură de Aur îşi pierde postul în cadrul acestor dispute care au durat 34 de ani. Curentul monotelist are caracter hristologic care recunoaşte în Hristos două naturi, dar o singură voinţă şi o singură energie absorbită de energia Divină. În cadrul disputei Calcedonul emite teoria că în Domnul Isus s-au păstrat în egală măsură şi firea cea Dumnezeească şi cea umană ceea ce nu-i satisface pe toţi fiind că ridică problema că dacă a avut şi fire Dumnezeească şi fire umană, a trebuit să aibă şi două activităţi. Una Dumnezeiască şi una umană. împăratul Heraclie (610-641) caută aplanarea conflictului convocându-l pe patriarhul Sergie (610-638), pe episcopul Teodor de Faran din Arabia şi pe Cyros din Phasas care au căzut de acord că în Hristos sunt două naturi dar o singură voinţă şi o singură energie absorbită de cea Divină. Aceste căutări dovedindu-se sterile edictul din 638 interzice orice discuţie asupra uneia sau a două voinţe sau energii în Hristos. Papa Martin I (649-653) convoacă un sinod la Roma în care combate monotelismul (teoria despre o singură natură a Domnului Isus Hristos) declarându-se pentru două naturi care nu se confundă, doua voinţe naturale Divină şi umană şi doua lucrări naturale divină şi umană în perfectă armonie. Drept represalii în anul 653 exarhul Calliopa apare în faţa Romei cu o armată, arestându-l pe acest papă care era grav bolnav, e dus în această stare la Constantinopol judecat şi condamnat la moarte pe motive politice şi religioase. La stăruinţa Patriarhului Ierusalimului care era şi el pe moarte, Paul al II-lea, Papei Martin I i se comută condamnarea la moarte în închisoare şi e întemniţat la Cherson unde moare peste doi ani. În ce-l priveşte pe colaboratorul papei, călugărul Maxim, acesta rămâne fără limbă şi fără mâna dreaptă.

Gnosticismul (gr. gnosis=cunoaştere secretă-iniţiere) o doctrină asupra lumii compusă dintr-un amestec de elemente preluate din religiile misterelor foarte populare în India, Babilon şi Persia. Mituri ale filozofiilor greceşti şi elemente luate din Evanghelia după Ioan. Ideea comună a gnosticilor precreştini sau paracreştini este dualismul dintre fiinţa originară şi inaccesibilă şi o serie de emanaţii (pereche) rele care ajung în materie şi în lume. Reprezentanţii principali ai acestei idei fiind Valentin (+160) şi Marcian (135-160) care centrează ideea de pliroma (lumea spirituală pură) compusă din eoni emanaţii divine din Tatăl necunoscutul sau ultimul prin multiplicări succesive. Creaţia ar fi identică cu căderea în păcat în lumea materială care în esenţă este rea ca şi spiritele umane care au fost modelate de demiurg. Cuvântul sau Logosul nu este după ei una cu Dumnezeu ci o emanaţie care a trecut prin fecioara Mana ca apa prin conductă. Ei susţineau că Isus n-a murit fizic şi deci nu avea de înviat iar mântuirea este un act de cunoaştere relativă necesară revenirii în armonia pliromei. Pe lângă aceasta Marcian pe baza unor texte din Galateni dezvoltă ideea despre un Dumnezeu al Vechiului Testament şi altul al Noului Testament. Primul imperfect un Dumnezeu al talionului, al răzbunării şi al doilea perfect al milei şi iertării ceea ce face antagonismul dintre iudaism şi creştinism.

O altă erezie a fost maniheismul erezie cu caracter dualist propagată de Manes Mani (216-277) filozof Persan născut în Babilon într-un mediu de mare fervoare iudeo-creştină. El făcea parte din secta Alcasiţilor. Dar la 12 şi apoi la 14 ani are nişte revelaţii care fac ca în 240 să se despartă de alcasiţi. El s-a declarat a fi ultimul trimis întruchiparea fizică a Paracletului (Mângâietorului). Organizează „Religia luminii “susţine iudaismul radical ontologic între cele două principii eterne binele şi răul care se opun în cursul istoriei într-o confruntare fără sfârşit. Maniheismul în secolele IV-V s-a răspândit în China şi Europa Occidentală unde au fost persecutaţi. Între anii 240-241 Mani a întreprins o călătorie misionară în India, chemat de noul rege Sapur I care e impresionat de profet i-a dat mână liberă de propovăduire, dar o dată cu schimbarea regelui la 21 martie 242 sau după alţii la 9 apr. 243 e chemat de noul rege Bahram I. Înainte de a ajunge la rege pentru ultima dată mai vizitează bisericile înfiinţate ca un turneu de adio după care ajuns în faţa regelui e pus sub acuzare, întemniţat timp de 26 de zile, legat cu câte trei lanţuri de mâini şi de picioare cu o greutate de 20 kg. ceea ce-i provoacă dureri groaznice şi moare la 26 feb. 277.

În Italia s-a păstrat în secret maniheismul. Ei negau naşterea lui Isus din fecioara Maria, suferinţele şi moartea Sa, învierea şi crearea lumii precum şi unitatea Sfintei Treimi. Respingeu botezul, Cina Domnului şi cinstirea sfinţilor. Ura împotriva lor era aşa de mare încât regina Constanţa aflând că duhovnicul ei preotul Ştefan e maniheu i-a scos ochii cu propriile ei mâini. În Italia de Nord se ascundeau sub numele de Patarieni avându-şi sediul în castelul Monfort lângă Torino. Unul din manihei numit Gerardo a afirmat că dacă vrem să venim în ajutorul muribunzilor pentru a-i câştiga pentru harul lui Dumnezeu, trebuie trimişi cu forţa în lumea cealaltă. Despre Sfânta Treime spuneau că Tatăl este veşnic, Fiul este suflet, iar Duhul Sfânt adevărata înţelegere a Sfintelor Scripturi. Respingeau cultul icoanelor. Se spune că admiteau sinuciderea. Dar fiind că datele păstrate pot fi eronate multe ieşite din fantezia contemporanilor sau smulse la anchete prin sârguinţa anchetatorilor nu le putem susţine în întregime.

Montanismul a fost o mişcare cu caracter profetic şi eschatologic. Credeau în botezul cu Duhul Sfânt. Montanismul a luat fiinţă în Frigia din Asia Mică către anul 156, iniţiator preotul păgân convertit la creştinism numit Montanus care susţinea că o dată cu dânsul începe perioada Paracletului, la care îşi asociază două proorocite numite Pepuza şi Frigia. Pentru a intra în harul lui Dumnezeu şi a primi darul de proorocie practicau un rigorism sever cu renunţare la orice procupări cu caracter lumesc material. Erau asceţi convinşi posteau şi îşi mărturiseau păcatele. Biserica era separată de lume şi se încurajau proorociile. În Biserică femeile erau folosite ca diaconiţe, presvitere şi proorocite. În anul 207 însuşi Tertulian a aderat la această mişcare care credea în lucrarea Duhului Sfânt, în acest sens el a scris o carte în care susţinea că un creştin nu poate fi militar şi nu poate deţine funcţii publice punând accent pe morala conjugală şi disciplina penitenţială. Dar din cauza folosirii abuzive a lucrării Duhului Sfânt s-au comis greşeli care au aruncat îndoială asupra veridicităţii lucrării, pentru ca după anul 500 mişcarea să dispară.

Modalismul sau sabelianismul a apărut în Asia mică în jurul anului 190. Ei susţineau că Unul Dumnezeu s-a descoperit omenirii succesiv în trei ipostaze: în Vechiul Testament evreilor ca Tată, în Noul legământ lumii ca Mântuitor prin Isus Hristos şi ca Duh Sfânt în continuare. Deci cele trei persoane în realitate sunt una singură.

Adopţianismul a apărut la Roma susţinut de Theodosius (195) care spunea că Dumnezeu I-a adoptat pe Domnul Isus urmare ascultării Sale până la crucificare. O formă a adopţianismului a fost şi Pavticianismul iniţiatori Ioan şi Paul, fiii unei maniheene care susţineau că:

1.   Dualismul este concretizat prin doi dumnezei unul bun şi unul rău.

2. Isus este începutul muncii de purificare a sufletului înlănţuit de materie. El a avut corp ceresc iar suferinţele Lui au fost aparente.

3.   Mana mama lui Isus nu poate fi numită Născătoare de Dumnezeu şi nici pururea fecioară.

4.   Cultul sfinţilor nu are suport biblic.

5.   Vechiul Testament îl respingeau iar Noul Testament îl acceptau parţial.

6.   Respingeau orice formă de cult ceremonial, postul şi tainele.

Mai marele lor se numea profet şi apostol asemenea lui Pavel apostolul. Curent apărut în anul 657 a fost imediat scos în afara legii. În anul 684 împăratul Constantin Pogonat a trimis un funcţionar numit Simeon care l-a prins pe conducătorul pavlicinienilor, Silvan ucigându-l şi împrăştiindu-i adepţii, dar după trei ani Silvan îşi ia numele de Tit şi reorganizează lucrarea, pentru ca în anul 690 să fie şi el prins şi executat. În continuare ei au fost toleraţi sau persecutaţi în funcţie de capriciile împăraţilor la putere. Aceştia s-au strămutat în Tracia lângă Filipole unde s-au amestecat cu străvechea grupare a mesalienilor.

O problemă care a frământat creşinismul a fost şi cea numiră Filioque adică dacă Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl, sau de la Tatăl şi de la Fiul, ortodoxia adoptând formula: „şi într-unul Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede“, iar catolicismul susţine: „de la Tatăl şi de la Fiul“.

Bogomilismul a luat fiinţă în Bulgaria în secolul al X-lea întemeiat de un preot de la ţară numit Bogomol, adică închinător lui Dumnezeu despre care nu se ştiu prea multe. A început propovăduirea în anul 930 cu următoarele obiective: pocăinţa, sărăcia, umilinţa şi rugăciunea. Comform învăţăturii sale lumea fost construită de Satanael fratele lui Isus Hristos şi fiu al Dumnezeului celui aspru al Vechiului Testament. Icoanele, ceremoniile şi celalate adausuri ale Bizanţului le considerau lucrări ale Satanei iar crucea obiect al torturii Domnului nu poate fi venerată. Singura rugăciune acceptată era Rugăciunea Domnească care trebuia rostită de patru ori ziua şi de patru ori noaptea.

În susţinerea învăţăturii lor au apelat la apocrifa „Adam şi Eva,, în care s-a introdus un episod privind un contract semnat între Adam şi Satanael conform căruia pământul fiind opera lui Satanael urmaşii lui Adam îi aparţin până la venirea Domnului Isus ca răscumpărător. O lucrare tipic bogomolă este cea numită „Interogatio Johanus,, tradusă în limba latină de inchizitorii din Sudul Franţei, în care este vorba de un dialog dintre Domnul Isus şi Ioan privind facerea lumii, căderea lui Satan, ridicarea lui Enoh la cer adică un amalgam de peisaje împrumutate din diverse apocrife. Tot de la ei provine lucrarea numită „Întrebările sf. Ioan Evanghelistul“ în  care s-a introdus o teologie tipic bogomolă. Această credinţă a fost primită de ramura cultă a societăţii, mişcare care s-a divizat în două, dar tolerându-se reciproc.

În Apus, bogomolii se numeau cathari, al căror ideal, dacă istoria a fost imparţială, era dispariţia omenirii prin sinucidere şi prin refuzul de a avea copii, iar pentru a ajunge la cea mai înaltă treaptă a iniţierii şi desăvârşirii se lăsau să moară deliberat de foame. Catharii erau dualişti. Condamnau cultul icoanelor, militau pentru purificare morală, nu recunoşteau sacralitatea bisericii socotind că oriunde se adună credincioşii pentru închinare devine loc sfânt, omul sfinţind locul prin prezenţa sa în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Nu respectau dogmele bisericilor Bizantină sau Romană. Centrul lor era în oraşul Albi de unde le vine şi numele de albigenzi.

Strigolnicii o mişcare apărută în Rusia l-au avut protagonist pe un frizer numit Carp de unde le vine şi numele. Au apărut în anul 1376 având ca obiectiv renunţarea la beţie, fumat şi alte păcate legate de viaţa de toate zilele fiind împotriva ierarhiilor bisericeşti şi a cultului icoanelor. Mărturisirea păcatelor în faţa unui preot o considerau ca o blasfemie, de aceea se spovedeau pământului maica lor. În rugăciune se adresau numai lui Dumnezeu, tară mijlocirea preoţilor sau a sfinţilor iar botezul şi Cina Domnului o putea administra orice credincios. Unul din conducătorii lor cunoscuţi a fost Andrei. La aceasta biserica Ortodoxă Rusă a reacţionat, Arhimandritul Dionisiu combătând această mişcare (1382) şi persecutând‑o. O mişcare cu extindere foarte limitată a fost cea a adepţilor lui Ioan Botezătorul, care s-a menţinut până în secolul al II-lea cunoscuţi sub numele de mandeeni baptişti sau heterobaptişti. O rămăşiţă a acestora s-a localizat pe malul Eufratului care-l consideră pe Ioan Botezătorul drept Mesia cel adevărat.

(Material preluat din „Istoria Bisericii Universale“, vol I, editat de Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă, ediţia 1980; Tonta Culcea, Istoria Bisericească Universală; Edward Gibon „Istoria declinului şi prăbuşirii Imperiului Roman; Charles Dieh „Teodora împărăteasa Bizanţului“.)

Am arătat pe scurt câteva curente derivate ale creştinismului, mai mult sau mai puţin având caracter Biblic. Care a fost cauza care a generat aceste curente?

Prima din cauze o considerăm cea a puţinilor creştini sinceri în dorinţa lor de a păstra nealterată învăţătura Domnului Isus şi a sfinţilor Săi apostoli.

A doua cauză a fost generată de oameni culţi şi filozofi veniţi la creştinism care se sileau a cuprinde nemărginirea lui Dumnezeu, în dogme cu caracter limitat şi raţional de multe ori lăsând la o parte Cuvântul lui Dumnezeu.

A treia din cauze a fost generată de învăţaţii veniţi la credinţa în Domnul Isus, fie din convingere, interes sau forţă, de a împăca creştinismul cu platonismul, aristotelismul sau alte filozofii păgâne.

A patra cauză aparţine teologilor dornici de afirmare, inteligenţi dar puşi pe compromisuri situându-se întotdeauna de partea puterii asigurânduşi afirmarea în societate şi păstrarea privilegiilor, slăvind oamenii pentru câştig. (Iuda 16) Pe lângă cele de mai sus multe mişcări au caracter protestatar legat de viaţa dezordonată a liderilor religioşi. În altă ordine de idei nu toate problemele care au frământat creştinsmul sau care-l mai frământă, sunt legate de problema mântuirii, multe dintre ele având la bază curiozitatea pioasă a credincioşilor cu privire la lucruri asupra cărora Biblia nu a dat detalii legat de vremuri şi soroace.

În ce ne priveşte noi, credem că tot ce poate cuprinde intelectul nostru e arătat în Sf. Scriptură, iar lucrurile pentru care nu suntem pregătiţi a le cunoaşte sau mintea noastră mărginită nu le-ar putea pricepe sunt lăsate pentru ziua când va veni Domnul pentru ca bucuria noastră să fie deplină. De acea Sf.Ap.Pavel spune: „Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos dar atunci vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte dar atunci voi cunoaşte deplin aşa cum şi eu am fost cunoscut deplin“ (1 Cor.13.12). De exemplu în cartea Iov prietenii săi s-au apucat să dezbată problema suferinţei, adică de ce suferă omul. Argumentările lor la prima vedere aveau o logică ca la sfârşit să recunoască că logica lor a fost viciată de prejudecăţi. Şi din păcate multe polemici nu duc nicăieri pentru că la prima vedere argumentările par să aibă suport raţional ca să vină un altul şi să răstoarne totul de aceea cel mai înţelept lucru este a rămâne la Cuvântul Domnului care e redat pe înţelesul tuturor fără răstălmăciri.


Capitolul VIII

SINOADELE

ECUMENICE

„Ştiu bine că după plecarea mea, se vor vârî lupi răpitori care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni cari vor învăţa lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor.“

(Fapte 20.29-30)

Atâta timp cât Biserica era persecutată diferitele curente mai mult sau mai puţin comforme cu învăţătura evanghelică se puteau dezvolta fără a avea sprijin sau piedici din partea unor organisme interesate. Dar odată cu acordarea libertăţii religioase când biserica a devenit aliata statului şi invers lucrurile sau schimbat. Biserica creştină se organizează urmând linia administrativă a statului. Apar noi funcţii despre care Noul Testament nu pomeneşte. Patriarhi sau mitropoliţi. Statul foloseşte slujitori ai bisericii în funcţii administrative. Dacă până în anul 313 bisericile creştine erau autonome iar relaţiile dintre ele nu aveau caracter juridic ci numai de colaborare şi întrajutorare odată cu stabilirea unor ierarhii cu puteri discreţionale sub oblăduirea statului, a autorităţii civile, punctele de vedere ale conducerii se puteau impune de de sus în jos, iar dacă cineva nu era de acord cu punctul de vedere al conducerii centrale, autoritatea civilă căuta unificarea gândirii cu forţa. În asemenea condiţii Arie (256-336) susţine că Fiul nu este una cu Tatăl. împăratul Constantin cel Mare convoacă primul sinod ecumenic la Nicea (325) la care iau parte 310 episcopi inclusiv reprezentantul papei Silvestru I (314-335). Scopul sinodului era formularea explicită a credinţei despre Sfânta Treime. Sub influienţa episcopului Atanasie din Alexandria (Egipt) sinodul afirmă că Dumnezeu Fiul este de o fiinţă cu Tatăl. Dumnezeu Unul care care are o singură fire există ca Treime în ele trei ipostaze având fiecare proprietăţi unice personale. La acest sinod sunt promulgate primele şapte puncte ale simbolului credinţei, ultimele cinci fiind promulgate la al doilea sinod ecumenic astfel:

1.   Cred într-Unul Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

2    Şi într-Unul Domn Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu Unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Cel ce este de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut.

3.   Care pentru noi oamenii şi a noastră mântuire, s-a pogorât din cer şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi de la Maria Fecioara şi s-a făcut om.

4.   Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont şi a pătimit şi s-a îngropat.

5.   Şi a înviat a treia zi după Scripturi

6.   Şi s-a înălţat la ceruri şi sade deadreapta Tatălui.

7.   Şi iarăşi va să vie cu mărire să judece vii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

8.   Şi într-unui Duhul Sfânt de viaţă Jăcătorul care de la Tatăl purcede. Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, care a vorbit prin prooroci.

9.    Şi într-una sfântă sobornicească şi apostolească biserică

10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.

11. Aştept învierea morţilor.

12. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin!

Sinodul mai promulgă 28 de canoane din care: Organizarea şi disciplina în biserică. Pastile se va serba la o dată diferită de evrei, adică să fie serbat în prima duminică după luna nouă ce urmează echinocţiului de primăvară iar dacă coincide cu cel evreesc să fie amânat cu o săptămână.

Al doilea sinod ecumenic a fost convocat de împăratul Teodosie I (379‑395) pentru a combate arianismul care a prins teren. Sunt fixate cinci patriarhii: Constantinopol, Antiohia, Ierusalimul, Alexandria şi Roma. Duhul Sfânt este închinat şi slăvit împreună cu Fiul. E respins apolinarisml “de la Duhul Sfânt şi de la Maria fecioara“ şi se promulgă restul de cinci articole ale crezului.

Al treilea sinod ecumenic a fost convocat de împăratul Teodosie al II‑lea la Efes în perioada iunie-iulie 431 sinod preponderent Marian. La acest sinod Nestorie patriarhul Ierusalimul s-a confruntat cu forţe inegale împotriva lui Ciril care susţinea că Maria e pururea fecioară şi născătoare de Dumnezeu iar Nestorie era împotrivă. La sinod a sosit Nestorie dar nu i‑au sosit susţinătorii. Pentru a avea majoritatea Ciril a grăbit lucrările sinodului. La intrare în sala de dezbateri solicitanţii erau întrebaţi dacă sunt pentru sau împotriva Mariei iar celor ce se declarau împotriva Mariei le era împiedicat accesul în sală. Nestorie având puţini susţinători a fost depus.

Nemulţumirile provocate de felul în care au decurs lucrările sinodului din anul 431 a prilejuit convocarea sinodului din anul 449 numit cel tâlhăresc sau brigandajul din Efes. Sub presiunea adepţilor Mariei, învăţătura lui Nestorie e condamnată, disputele pentru apoteozarea Manei fiind nu numai furtunoase dar şi groteşti. Erau zile în care şedinţele se terminau printr-o bătălie generală între participanţi: peoţi, călugări şi popor continuându-se în stradă. Dar dacă pe vremea lui Pavel argintarul Dimitrie secondat de cei de o breaslă au strigat aproape două ore mare erste Di ana efesenilor, urmaşii lor de data aceasta strigau: “Maria a învins. Duşmanii ei au fost zdrobiţi,, De aici înainte urmaşii lui Dimitrie nu mai mor de foame. Pelerinilor în locul chipului Dianei (Artemisei) li se oferă iconiţe cu chipul Maicii Domnului. Împăratul nu a fost mulţumit de hotărârile sinodului, dar nu a mai întreprins nimic. Adepţii lui Nestorie au avut succes în Persia dar răspândirea islamismului şi masacrul săvârşit de Tamerlan a pus capăt lucrării.

Dar lucrurile nu se termină aici şi e nevoie de convocarea celui de al patrulea sinod ecumenic de la Calcedon azi Kadikeui lângă Constantinopol în anul 451, socotit de Biserica ortodoxă ca find de cea mare mare importanţă. Cu acest prilej au fost combătute învăţăturile lui Eutihie prin următoarea formulă: „AW credem şi mărturisim cu toţii pe Unul şi acelaşi Fiu pe Domnul Isus Hristos care este Dumnezeu adevărat. Ca Dumnezeu El s-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii. Ca om s-a născut din Fecioara Maria născătoare de Dumnezeu, fiind întru totul asemenea nouă dar fără păcat. Cele două firi ale Mântuitorului sunt unite în mod neamestecat şi neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit.“

În acest sinod s-a aplanat şi conflictul dintre patriarhul Juvenal al Ierusalimului şi Maxim al Antiohiei, cu privire la jurisdicţia asupra Palestinei, Arabiei şi a Feniciei. Perioada următoare a fost ca de obicei plină de intrigi şi apeluri la diverse mărimi lumeşti sau ecleziastice ceea ce a prilejuit convocarea celui de al cincilea sinod ecumenic, iniţiator Justinian cel Mare (423-565) convocat în mai-iunie 553 pentru a împăca Ortodoxia Bizantină cu monofizismul care a prins teren în Egipt. În Apus papa Martin I (649-653) convoacă şi el un sinod. La acest sinod se declară că “în Hristos există două naturi care nu se confundă, două voinţe una umană şi una Divină şi două lucrări naturale Divină şi umană “în perfectă armonie.“ Dar acest papă e arestat de Caliopa şi moare în închisoare. Al şaselea sinod ecumenic a fost convocat de împăratul Constantin al V-lea Pogonatul (Bărbosul) pentru a fi combătut monotelismul erezie pusă în circulaţie de înpăratul Heraclius (610-641) Cu acest prilej se hotărăşte ca preoţii înainte de hirotonisire să se căsătorească iar Cina Domnului (Euharistia) să fie administrată cu pâine dospită şi vin.

Perioada anilor 717-843 e numită perioada luptelor iconoclastice. împăratul Leon Isaurul al III-lea a crescut în vâltoarea polemicilor dintre creştini şi musulmani aceştia acuzându-i pe creştini de idolatrie şi pe bună dreptate pentru că începând cu secolul a V-lea, creştinii au trecut făţiş la venerarea icoanelor. Aceste acuzaţii au făcut ca creştinii din Orientul apropiat să fie mai reţinuţi în ce priveşte venerarea icoanelor sau chiar împotrivă. Spre desoebire de Apusul Creştin care a trecut cu toată fiinţa spre venerarea icoanelor întrucât grecii şi romanii erau pătrunşi până în măduva oaselor de credinţa în imgini de care nu se puteau lipsi. Odată ajuns împărat Leon Isaurul al III-lea câştigă de partea sa pe patriarhul Constantin şi o parte a episcopilor şi în anul 726 decretează îndepărtarea icoanelor din locaşurile de cult. Prima icoană distrusă a fost cea de la poarta palatului care îl reprezenta pe Mântuitorul atribuindu-i puteri miraculoase, prilej de pelerinaj pentru credincioşi iar prima victimă a acestor lupte a fost ofiţerul care a distrus-o fiind linşat de femei, iar a doua un ostaş trimis să dea jos un crucifix, pentru care e rupt în bucăţi de popor. Toţi creştinii au fost somaţi să aducă icoanele ce le aparţineau spre a fi arse iar cine se opunea era destituit sau exilat ajungându-se la amputări de mâini sau picioare. De aici înainte sprijinitorii venerării icoanelor au fost numiţi iconoduli iar cei ce se împotriveau acestei practici iconoclaşti.

Iconodului sau iconolatri şi-au găsit sprijin în mănăstiri călugării opunându-se acestor măsuri care lovea în sursa veniturilor lor pentru că mănăstirile îşi duceau existenţa fie din vânzarea icoanelor, fie lansând zvonul că deţin o icoană făcătoare de minuni având ca masă de manevră femeile credule şi astfel le erau asigurate veniturile din vânzări de icoane şi daruri aduse de credincioşi. împăratul văzându-le opoziţia dă ordin de distrugere a mănăstirilor nesupuse. Politica lui Leon Isaurul al III-lea a fost continuată de fiul său Constantin Copronyomus (741-775). În anul 754 e convocat al şaptelea sinod ecumenic nerecunoscut de Biserica Ortodoxă la care au participat 338 episcopi hotărându-se interzicerea fabricării, deţinerii şi venerării icoanelor participanţii angajându-se la distrugerea lor. Urmaşul lui Constantin al V-lea a fost fiul său Leon al IV-lea Chazarul (775-780). Sub influienţa soţiei sale Irina care era iconodulă e mai indulgent cu cei ce venerau icoanele. La moartea sa urmaşul său la tron Constantin al IV-lea (780-797) avea zece ani Irina devenind regentă. Aceasta îi dă posibilitatea reintroducerii cultului icoanelor plan urmărit asiduu. îl numeşte patriarh pe favoritul ei Tarasios iar în anul 786 e convocat un sinod ecumenic tot la VII-lea, pentru a anula hotărârile sinodului din 754. dar cu o zi înainte de deschiderea lucrărilor iconoclaştii care aveau armata de partea lor împrăştie adunarea de la biserica Sf.Apostoli. În anul 787 Irina foloseşte un truc. Pentru a îndepărta din ţară armata adversară a planurilor ei provoacă un război cu arabii. Sinodul e reconvocat de urgenţă la care iau parte 338 episcopi care declară nule hotărârile sinodului din 754. La baza motivaţiilor reintroducerii cultului icoanelor au stat învăţăturile lui Ioan Damaschinul şi a lui Teodor Studitul socotind icoana extensia sfântului reprezentat. Domnia Irinei a fost un lanţ de crime şi dezastru economic. O femeie intrigantă şi imorală. Roma a fost de acord cu hotărârile sinodului, în schimb Carol cel Mare constituie o comisie pentru a le combate. În anul 790 Irina se proclamă împărăteasă iar fiul ei coregent. Armata se răscoală iar ea îndepărtată din ţară. La rugămintea ei în anul 792 e reprimită de fiul ei. În prima fază ea îi subminează autoritatea, punându-l la cale să scoată ochii unuia dintre unchii lui şi să taie limbile la alţii patru. Aceştia fiind conducători de oşti, Constantin îşi pierde sprijinul. În aceste condiţii Irina provoacă o lovitură de palat, fiului ei îi sunt scoşi ochii şi e exilat. Irina devine împărăteasă cu drepturi depline, iar palatul câmpul de luptă a doi favoriţi. La 16 aprilie şi 13 august apar în calendarul Ortodox două sfinte Irina. O fi una din ele împărăteasa? Irina e detronată.

Urmează la tron Leon al V-lea Armeanul care reia lupta împotriva venerării icoanelor dar cu mijloace paşnice. Convoacă un nou sinod dar patriarhul refuză să se supună, pentru aceasta e destituit, exilat şi înlocuit cu Theodosius Casitera cumnatul fostului împărat Constantin al V-lea. La prima şedinţă sunt anulate hotărârile sinodului din anul 787, declarându-se valabile cele din anul 754. Venirea la tron a împăratului Teofil I este începutul unor noi lupte iconoclastice care ia forme acute. împăratul vede în fiecare iconodul un trădător. Bisericile sunt despuiate de icoane, iar mănăstirile iconodule devastate. După moartea sa urmează la tron ca regentă soţia sa Teodora care împreună cu fiica ei Tecla îşi propun reintroducerea cultului Icoanelor. Pentru aceasta e dezlegată de patriarh de jurământul făcut soţului ei că nu va reintroduce cultul icoanelor e convocat un nou sinod care declară valabile hotărârile sinodului din 787 şi le anulează pe cele din 754 şi astfel după o luptă de 126 de ani, icoanele sunt din nou venerate. Bisericile pot fi împodobite cu icoane, credincioşi au un suport pentru credinţa lor, iar pictori îşi au asigurată pâinea cea de toate zilele. Aici se încheie seria celor şapte sinoade ecumenice care stau la baza credinţei bisericii Răsăritene. În ce priveşte biserica creştină apuseană (Catolică) a avut şi ea mai multe sinoade la care voi aminti o parte dintre ele şi anume:

– La sinodul din Constantinopol în anul 869 e hotărâtă ruptura dintre bisericile creştine Bizanţul şi Roma. La sinodul din 1123 ţinut la Roma episcopii ei sunt numiţi papi. La Roma în 1139 se încearcă apropierea dintre Răsărit şi apus dar fără rezultat. Tot la Roma în 1179 se hotărăşte întărirea discipline ecleziastice. La Wienne în 1311 e hotărâtă suprimarea ordinului călugărilor Templieri. La Constanţa (Elveţia) la 14.04.1418, se pune capăt schismei papale şi e ars Jan Hus şi Jeronim. La Trento (1545‑1563) se caută metode pentru contracararea reformei religioase. Sinodul din Vatican (1869-1870) îl declară pe papa infailibil în Oct, 1962 e convocat un mare conciliu la Roma pentru unirea Ortodoxiei cu Catolicismul dar fără rezultat. În concluzie: Cu toate că Creştinismul este un produs al Iudaismului nu a învăţat mai nimic de la iudeii credincioşi Cuvântului lui Dumnezeu, înclinaţia de bază fiind spre practicile idolatre păgâne, preluate de la greci şi romani. Iudeii au exagerat practica cultului Mozaic dar nu i-au adus inovaţii. Creştinii sub influenţa elenismului au introdus inovaţii care depăşesc Cuvântul lui Dumnezeu. Una din cauze a fost lipsa tiparului ceea ce făcea ca slujitorii altarului să nu cunoască Scripturile, locul ei fiind luat de Liturghie şi vieţile sfinţilor nu odată contrafăcute prin tradiţie. Sinoadele ce se convocau periodic nu aveau drept scop apărarea purităţii Cuvântului lui Dumnezeu cât impunerea unor dogme gândite de episcopi cu putere de decizie, având poporul superstiţios drept masă de manevră. În articolul 9 al simbolului credinţei se zice :(Cred) “Şi într-una sobornicească şi apostolească Biserică,, Un creştin adevărat nu pune înainte de credinţa apostolică soborurile ci crede ..într-una Evanghelică şi Apostolică Biserică., care nu e tot una cu cea sobornicească. (Stelian Brezeanu.-„O istorie a imperiului Bizantin.,,; Andrei Cornea.-”Mentalităţi culturale şi forme artistice în epoca Romano-Bizantină,, ; Tonta Culcea.-„Istoria Bisericească Universală.,, Edward Gibon.-„ht. declinului şi prăbuşirii imperiului Roman.,,)


Capitolul IX

PĂRINŢII APOSTOLICI, PĂRINŢII BISERICEŞTI. FILOZOFII.

„Şi tată să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru. Acela care este în ceruri.“

(Matei 23.9)

Societatea umană e stratificată din mai multe puncte de vedere. Una dintre aceste deosebiri se manifestă şi sub aspect intelectual. Fiecare curent filozofic sau religios a avut oameni care la timpul respectiv s-au remarcat în chip deosebit. Scrierile lor s-au păstrat şi astfel putem cunoaşte peste veacuri felul lor de a gândi sau a epoci căreia i-au aparţinut. Nici Biserica creştină n-a făcut excepţie în acest domeniu lăudându-se cu oameni de valoare care s-au remarcat prin viaţa şi gândirea lor. Dar din păcate nu toţi oamenii cu care se laudă Biserica Creştină, au ţinut sus Cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul apostol Pavel zice celor din Corint: „Chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi părinţi pentru că eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie,, (1 Cor. 4.15)

Biserica Creştină a găsit de bine ca unii oameni care s-au remarcat în chip deosebit în primele secole ale creştinismului să fie numiţi părinţi bisericeşti. Primii dintre ei sunt numiţi părinţi apostolici pentru că ei au fost discipoli ai apostolilor, iar alţii discipolii lor direcţi. A doua categorie e cea a părinţilor bisericeşti Bizantini, iar a treia cea a părinţilor acceptaţi de biserica Catolică. Ignaţiu (bl-110) face parte din numărul părinţilor apostolici. Episcop în Antiohia Siriei, a fost un discipol a lui Ioan apostolul. împăratul Traian făcând o vizită în Antiohia remarcându-l prin zelul şi erudiţia sa ca reprezentant al creştinilor a hotărât uciderea sa prin aruncare la lei. Completul de judecată a fost prezidat de împăratul însuşi. În drum spre Roma el a trimis scrisori comunităţilor din Filadelfia, Efes, Magnezia, Smirna, Tralles, Troa şi lui Polycarp din Smirna. Cu această ocazie a scris şi o scrisoare creştinilor din Roma pe care-i roagă fierbinte să nu încerce a-i obţine graţierea pentru că el doreşte de mult cinstea de a muri pentru Domnul. Această dorinţă şi-o exprimă prin următoarele cuvinte: „Să se năpustească fiarele asupra mea. Dacă nu vor s-o facă le voi obliga. Veniţi mulţimi de fiare sălbatice; veniţi şi rupeţi oasele şi carnea mea; veniţi cumplite torturi ale diavolului numai loviţi-mă să ajung la Hristos,, El a introdus în vocabularul teologic Creştin cuvintele: Dumnezeu întrupat. Dumnezeu Hristos. Creştin. Creştinătate. Biserică soborncească cu precizarea că numai acolo unde este Hristos este Biserica. Iar cuvântul Euharistie (Cina Domnului) subliniază continuitatea dintre iudaism şi creştinism. Susţine profeţiile Vechiului Testament care au anticipat viaţa şi suferinţele Domnului deci au anticipat Evanghelia, iar pe creştinul adevărat în consideră,, Teofor,, sau purtător de Dumnezeu.

Papias (70-155) un alt ucenic al Sf.Ap. Ioan, episcop al oraşului Hieropolis, a scris o carte numită ,Explicaţia discursurilor Domnului,, căutând să le afle chiar din gura apostolilor. A murit ca martir la Pergam în aceeaşi perioadă cu Polycarp care a scris în 110 o epistolă către Filipeni din care reiese clar că i-a cunoscut pe apostoli. Aceşti trei credincioşi Ignafiu, Papias şi Polycarp formează veriga dintre Sf.Apostoli şi urmaşii lor direcţi. Justin Martiul (100-167) s-a născut în Neapolis. A studiat filozofia în tinereţe asistând la execuţia multor creştini. Aceasta I-a impresionat mult devenind mai târziu şi el creştin. Dar nu era mulţumit cu ceva formal ci a voit ceva personal şi roditor. Studiul filozofiei nu I-a împiedicat să-l propovăduiască pe Hristos. În apărarea creştinismului a adresat o scrisoare împăratului fiind unul dintre cei mai capabili oameni ai timpului suferind şi el moarte de martir la Roma. Arătându-i prefectului Rusticus marea răspândire a creştinismului el spunea că nu există popor care să nu fi auzit de Domnul Isus şi în care să nu se aducă rugăciuni către Mântuitorul. Dintr-o scrisoare a sa putem deduce care era felul de închinare şi slujire a bisericii primare. Pe cel ce conducea treburile bisericeşti îl numeşte preşedinte. Adunările se ţineau duminica când se citeau pasaje din Scripturi cât permitea timpul. Apoi se servea Cina Domnului şi se mulţumea prin rugăciune pentru toate, la care poporul răspundea. Amin! Creştinii făceau multe acte de caritate. Justin Martirul a scris două „Apologii,, şi un „Dialog cu iudeul Trifon,, (110-117) dezvoltând şi învăţătura despre „Logos,, (Cuvânt)

Irineu (130-200) a crescut la Smirna ca elev a lui Polycarp şi Papias. A călătorit mult fiind episcop de Lyon şi Galia. A ajuns renumit prin scrierile sale împotriva gnosticilor suferind şi el moarte de martir.

Origen (185-254) a fost cel mai învăţat om al bisericii creştine primare. A călătorit şi el mult fiind un scriitor prolific. Folosea deodată douăzeci de copişti şi scriitori pentru a le dicta. În scrierile sale a citat două treimi din Noul Testament. A locuit în Alexandria unde tatăl său a suferit moarte de martir conducând şcoala catehetică de acolo, dar neînţelegându-se cu episcopul Demetrius trece în Palestina unde înfiiţează o şcoală catehetică care rivalizează cu cea din Alexandria. El susţinea că Dumnezeu este Transcendent Logosul sau Cuvântul întrupat fiind imaginea Sa perfectă. Că Dumnezeu nu poate intra în relaţie directă cu omul decât prin Isus Hristos singurul Mijlocitor egal cu Tatăl, dar socotindu-L totuşi o Divinitate cu titlu secund. Rugăciunea trebuie adresată direct Tatălui. Lumea sensibilă a fost creată pentru ca sufletele încarnate în ea să se purifice prin suferinţă. Conform învăţăturii sale lumea este o uriaşă casă de corecţie hărăzită salvării sufletelor raţionale. A suferit moarte de martir prin torturi în timpul domniei împăratului Decius.

Clement Romanul, a fost episcop al Romei (99-100) şi tovarăş de lucru al Sf. Ap. Pavel şi Petru. În anul 95 a scris o epistolă către Corinteni în acelaşi an fiind exilat în insula Patmos. Se spune că a fost obligat să lucreze la mină şi apoi martirizat pe timpul împăratului Traian. Numele lui e pomenit în Filipeni 4.3. El a scris o epistolă Corintenilor motivat de faptul că unii din tinerii bisericii s-au răsculat împotriva bătrânilor excluzându-i. Epistola e scrisă în numele bisericii din Roma şi e plină de îndemnuri la smerenie, fiind dezvoltată şi învăţătura despre înviere. Această epistolă până în secolul a1 IV-lea a fost citită în biserici. Toţi aceşti credincioşi în scrierile lor au folosit fragmente din scrierile apostolilor dovedind că Noul Testament nu a fost scris cu 200-400 mai târziu ci chiar la timpul respectiv.

Barnaba despre care se crede că este identic cu cel din Fapte 4.36-37 colaborator al SfAp. Pavel între anii 90-120 a scris o epistolă generală adresată tuturor credincioşilor reprezentând o schiţare sau interpretare a Sfintelor Scripturi. Din anii 80-120 s-a păstrat şi „Didahia “sau învăţătura celor doisprezece apostoli care nu e o compoziţie autentică ci numai o declaraţie a unui autor necunoscut despre ce înţelege el prin această învăţătură. E scrisă în spiritul epistolei Sf. Iacov şi abundă cu citate din Vechiul Testament. Un fel de lucrare similară cu „Călătoria Creştinului,, este şi „Păstorul,, de Herma scrisă între anii 100-140 se crede că e vorba de Herma din Rom.16.14, dar totuşi există îndoieli asupra autenticităţii ei. Aristide din Atena a scris o „Apărare a creştinismului,, în anul 125 adresată împăratului Adrian, iar în anul 137 încă una către împăratul Antoniu pledând pentru ocrotirea creştinilor prin cuvintele: „Binecuvântată este rasa creştină din pricina vieţii lor curate şi frumoase“. Scrierea acestui filozof este cel mai mare şi frumos tribut pe care un filozof l-ar fi putut aduce creştinismului.

Clement din Alexandria a fost succesorul lui Panten la conducerea şcolii catehetice din Alexandria după anul 180. Originar din Atena el a compus cea dintâi prezentare sistematică cu caracter teologic folosind termenii filozofiei păgâne.

Tertulian din Cartagena (160-220) a fost numit părintele creştinismului latin cu toate că catolicismul nu i-a preluat ideile de bază în ce priveşte comportamentul creştin. De profesie avocat. Păgân prin naştere, după convertirea sa a devenit un ilustru apărător al creştinismului. Scrierile sale sunt multe şi variate: .Apologetica “, „De testimonio animae “(Despre mărturisirea sufletului) etc. În scrierile sale combate a doua căsătorie, participarea creştinilor la jocurile păgâne şi la activitatea artistică, era împotriva efecturării serviciului militar şi a fugii din faţa persecuţiilor. După gândirea sa filozofii sunt generatori de erezii de aceea între Hristos şi filozofi nu există nimic comun precum nu e nimic comun între Ierusalim şi Atena, între învăţătorul creştin şi cel păgân. Orice ştiinţă sau cultură laică este o nebunie înaintea lui Dumnezeu.

Pune mare accent pe tradiţia creştină a celor ce i-au cunoscut direct pe Sfinţii apostoli sau pe cei ce i-au cunoscut pe aceştia, pentru că la vremea sa tradiţia încă nu era un amestec de basme băbeşti şi lumeşti cum e în zilele noastre. Tertulian descrie sufletul omului ca fiind născut din suflarea lui Dumnezeu. Susţine liberul arbitriu al omului şi datoria fiecăruia de a-şi construi singur destinul în colaborare cu graţia divină. Cauza decăderii omului este modul abuziv în care şi-a folosit liberul arbitriu.

Eusebiu din Cezarea (264-340) episcop al Cezariei în timpul convertirii împăratului Constantin cel Mare la care a căpătat mare trecere. A scris o istorie a creştinismului de la Hristos până la sinodul din Nicea (325). A reconstituit tradiţia apostolică fiind un timp de partea lui Arie de care s-a dezis după sinod. Atanasie al Alexandriei (+ 373 ) apărător tenace al Christologiei Ortodoxe, în anul 367 a stabilit lista cărţilor Noului Testament din care s-a păstrat fragmentul „Muratori,,.

Ciril al Ierusalimului (+387) este autorul „Catehezelor“ pentru instruirea creştină pe care le-a ţinut începând cu anul 349 care se presupune că a stat la baza crezului creştin. A fost unul din aprigii susţinători ai fecioriei permanente a Mariei şi a atribuirii titlului de Născătoare de Dumnezeu în opoziţie cu Atanasie care susţinea că Maria L-a născut pe Isus omul, care s-a dezbrăcat de Sine şi şi-a lepădat slava cerească, făcându-se asemenea oamenilor.

Ieronim (346-420) a fost unul dintre cei mai instruiţi părinţi latini. A trăit câţiva ani la Betleem şi a tradus Biblia în limba Latină numită traducerea Ieronim sau Vulgata în care s-au strecurat multe greşeli de traducere corectate deabea în secolul al XV-lea de către Erasmus din Rotterdam (1466-1536).

Augustin (Aurelius Augustinus) a trăit între anii 354-430. A fost episcop de Hipo. Socotit ca personaliteatea cea mai de seamă a patristicii Latine şi filozof cu influienţă decisivă asupra dogmaticii Catolice şi a concepţiei despre om a creştinismului medieval. Catolicii l-au trecut în rândul sfinţilor pe când ortodoxia i-a atribuit numai titlul de fericit. S-a născut în Thagasta din Numidia fiu al unui funcţionar păgân şi a unei mame creştine numite Monica. A primit o educaţie aproape exclusiv literară cu un puternic accent asupra retoricii. A profesat retorica în Cartagena, Roma şi Milano luând contact cu maniheismul religie care îmbina elemente de Zoroastrism, Budism şi creştinism într-un gnosticism dualist. Creştinismul cu nuanţe de neoplatonism din Milano, a constituit pentru Augustin o treaptă intermediară spre creştinism. În anul 387 este botezat de către episcopul din Milano Ambrozie, iar în anul 400 scrie lucrarea „Confesione,, în care sunt redate frământările sale premergătoare venirii la creştinism. În anul 395 ajunge episcop de Hipo unde împreună cu clerul cu care colabora duce o viaţă semimonahală fiind socotit fondatorul vieţii cenobice a Occidentului. Luptă cu înfocare împotriva donatiştilor şi maniheilor care au divizat creştinismul African în secolele IV-VI. Moare în anul 430 în timpul asediului oraşului Hipo de către Vandali. Augustin încearcă să împace Platonismul cu dogmele creştine socotind credinţa numai o treaptă spre înţelegere “Crede ca să poţi înţelege,, Dacă nu crezi nu vei înţelege. Spre deosebire de Origen care considera Universul sensibil ca loc de supliciu iar corpul o unealtă de chin. Augustin susţinea că toată creaţia e bună iar răul e o neîmplinire. Apărând doctrina bisericii împotriva pelagianismului a ajuns la convingerea necesităţii absolute a harului lui Dumnezeu învăţând că voinţa omului e atât de slăbită şi neputincioasă din cauza păcatului strămoşesc încât nu se poate face nimic, iar ajutorul lui Dumnezeu decât numai fapte rele, omul nefiind în stare nici măcar de fapte bune. Susţinea că Dumnezeu nu vrea mântuirea întregii omeniri ci numai o parte a ei. Cei rânduiţi pentru osândă rămânând în masa celor pierduţi pentru vecie (Massa perdiones). Aceste învăţături au stârnit proteste şi contraziceri în biserică ducând la semipelagianism admiţând păcatul strămoşesc fără cădere în urmările lui. Filozofia kantiană are puncte comune cu Augustin dar dacă pentru Augustin voinţa bună nu poate fi bună decât prin intima participare la înţelepciunea Fiinţei Supreme, pentru Kant voinţa bună nu reprezintă o asemenea participare ci doar conformitatea cu valoarea absolută apriorică imperativul categoric. Augustin deosebeşte două cetăţi: Cetatea terestră alcătuită din totalitatea oamenilor legaţi între ei prin iubirea lor comună faţă de lucrurile temporare caracterizată prin egoism şi Cetatea lui Dumnezeu alcătuită din oameni legaţi între ei prin iubirea faţă de divinitate. Principial aceste două cetăţi se exclud reciproc. Ele nu pot coexista. Dar cetatea lui Dumnezeu se dezvoltă din cea terestră. Influenţa gândirii lui Augustin a cărui tradiţie a fost preluată în primul rând de ordinul călugărilor Franciscani poate fi identificată la Anselm de Canterbury.

Părinţii capadocieni: Vasile cel Mare (+379) din Cezarea teolog, ascet şi predicator este autorul unei liturghii ce-i poartă numele. A studiat în Cezarea Capadocei, Constantinopol şi Atena unde I-a cunoscut pe Grigore de Nazians mare admirator al culturii greceşti cu care a alcătuit “Filocalia,, La moartea lui Eusebiu din Cezarea (340) e ales episcop al Cezariei. La Nicea (325) susţine divinitatea Duhlui Sfânt.

Grigore de Nazians (+390) mare orator şi poet creştin a fost botezat şi hirotonisit preot de către tatăl său Grigore (374). A condus la Constantinopol biserica „Hagia Sofia,, (Sf.Sofia) Grigore de Nysa (+ 394) a fost fratele lui Vasile cel Mare.

Ioan Hrisostomul sau Ioan Gură de Aur (+407) studiază la Antiohia locul său de naştere şi se remarcă printr-un talent oratoric deosebit. Mare poet şi reformator a stat patru ani retras în pustie. În anul 381 se întoarce în Antiohia unde este numit diacon în 386 preot şi apoi patriarh al Constantinopolului. Predicile sale sunt îndreptate împotriva bogaţilor vermii, a lenei şi a luxului, inactivităţii şi destrăbălării. Aceasta are dublu efect. Pe de o parte devine popular, iar pe de altă parte îşi atrage ura potentaţilor vremii de la curtea împăratului Teodosie I cel Mare (379-395) atacaţi în predicile ale. Ajunge în conflict şi cu împărăteasa Eudoxia pe care Ioan Zlataustul (Gură de aur) a îndăznit s-o atace în predicie sale, motiv pentru care a fost demis din funcţie şi exilat. Dar poporul se agită se ajunge la tulburări de stradă ceea ce face ca să fie rechemat. Dar el nu-şi schimbă atitudinea criticând jocurile din faţa bisericii Sf. Sofia date în cinstea împărătesei. E din nou exilat în munţii Antitaurus din Caucaz murind în timpul călătoriei. Papa Inocenţiu al II-lea I-a trecut în rândul sfinţilor. Ioan Gură de Aur a fost un mare admirator al SfAp.Pavel. Susţine că omenirea evoluează între doi termeni: păcatul şi mântuirea, iar spiritul de unitate a lumii apare sub felurite înfăţişări în zece perioade ale istoriei:

1. De la Adam la păcatul lui Ham al doilea fiu a lui Noe.

2. De la Ham până la Nimrod şi Babel.

3. De la Nimrod şi Babel până la începutul puterii egiptene.

4. Imperiul Egiptean.

6. Imperiul Mezilor.

7. Imperiul Babilonian.

8. Imperiul Persan

9. Imperiul Macedonian.

10. Imperiul Roman epoca contemporană lui Ioan Gură de Aur. Perioadă în care a apărut Logosul pe pământ şi a luat fiinţă Biserica. Rugăciunea trebuie făcută pentru toţi oamenii nu numai pentru tine. Cuvintele „Tatăl nostru“ nu pot fi înţelese prin „Tatăl meu“. Unitatea pierdută a omenirii nu poate fi recâştigată decât numai prin muncă. Aerul, apa, focul, soarele, sunt bunuri comune. Banii nu sunt bunuri comune, dar bogăţia trebuie folosită pentru binele semenilor.

Ioan Damaschinul (749) născut în Damasc. În polemica cu islamismul s-a remarcat ca un filozof înţelept numit pentru aceasta „Toma al Răsăritului“ dar prin faptul că a susţinut cu îndârjire cultul icoanelor şi a moaştelor învăţând că Duhul Sfânt n-a părăsit trupurile lor chiar moarte şi nici sfintele lor imagini, s-a descalificat abătându-se de la Evanghelie.

Aceştia au fost în mare teoreticienii Bisericii creştine antice. De aici înainte urmează evul întunecat al omenirii Evul Mediu. În această perioadă Biblia era foarte puţin cunoscută, iar biserica şi-a impus dogmele care în cele mai multe cazuri au denaturat creştinismul. Dacă primii creştini Îl căutau pe Dumnezeu cu inima de aici înainte oamenii vor să-L înţeleagă prin raţiune. Nemulţumiţi de explicaţiile bisericii şi comportamentul reprezentanţilor ei, filozofii caută adevărul. Dar unde poate fi găsit ? Biblia zice una biserica porunceşte alta. Cei credincioşi bisericii caută argumente în favoarea ei. Scepticii necunoscând esenţa creştinismului îl confundă cu biserica decăzută. De aceea unii dintre ei se îndreaptă spre filozofiile păgâne antice .

Boethius (480-524) om de stat, filozof şi poet, născut la Roma şi-a luat răspunderea traducerii şi interpretării tuturor operelor lui Platon şi Aristotel dar nu a reuşit decât în parte. Printre altele a scris „De consolatione philozophiae“ (Despre mângâierile filozofiei) în care nu se găseşte nici un element creştin, de aceea se crede că Boethius a fost păgân prin gândire şi creştin cu numele. Boethius a făcut legătura dintre perioada numită patristică şi cea numită a filozofiei scolastice. Prin filozofia scolastică înţelegem învăţământul şi filozofia predate în şcoli în cursul Evului Mediu în occidentul Latin aflat sub influenţa Romei, în şcolile patronate de marile catedrale, mănăstiri şi ulterior universităţi, unde s-a folosit cu precădere gândirea filozofică medievală. În această perioadă imperiul, biserica şi feudalitatea fac corp comun în ambianţa unei economii rurale extrem de limitate în cadrul ei economic şi cultural. Scolastica cuprinde trei perioade: timpurie, culminantă şi târzie. Ca sursă de inspiraţie foloseşte filozofia greacă (platonismul şi neoplatonismul), filozofia arabă şi cea iudaică. Învăţământul scolasticii combină teologia cu filozofia. Gândirea filozofico-politică suferă transformări din ce în ce mai accentuate. Filozofii caută, studiază, inventează noi orientări în gândire cu privire la lume şi viaţă. Unele se apropie mai mult, altele mai puţin iar altele de loc de adevărurile credinţei, iar altele sunt de-a dreptul anticreştine sau ateiste. Creştinismul e disecat în nenumărate părţi componente. Critica e necruţătoare, iar rezultatul înclinarea unei părţi a păturii culte a societăţii spre scepticism sau agnosticism. Biserica adoptă sau respinge anumite idei dar poporul de rând nu are nimic a face cu aceste frământări de ordin intelectual. Ţinut departe de Biblie, suprasaturat de superstiţii şi frici îşi compensează dorinţa de cunoaştere şi mister prin legende şi poveşti care-l transpun într-o lume nebuloasă şi fără nici o perspectivă.

Şi acum să-i luăm pe rând pe câţiva dintre filozofii şi teologii timpului pentru a cunoaşte atmosfera timpului şi unde pot ajunge oamenii prin gândirea lor. Ioan Scotius Eriugenia (810-877) a fost un filozof controversat făcându-şi prieteni şi duşmani. Combate predestinaţia iar filozofia sa cuprinde elemente de neoplatonism şi elemente luate din patristică cu precădere Augustin şi Pseudo Dyonisie Areopagitul. După Eriugenia Divinitatea este una singură. Lucrurile reale vizibile şi invizibile sunt diverse iar lumea se va întoarce la Creatorul ei devenind una cu El, omul fiind prin origine de esenţă divină. După Eriugenia omul nici chiar păcătuind nu-şi pierde natura sa divină, dar îşi pierde fericirea avută înainte de a păcătui când era superior îngerilor.

Anselm de Canterbury (1033-1109) numit de Italieni şi Anselm d’ Aosta după localitatea din Piemont unde s-a născut este numit părintele scolasticii. În 1077 este numit abate al mănăstirilor Benedectine din Le Bec-Hellouin Normandia. În 1093 devine episcop de Canterbury ajungând la dispute cu monarhia Engleză în apărarea prerogativelor papale asupra celei temporare. În ce priveşte predestinaţia este opus lui Eriugenia. În „Cearta universaliilor“ explică raportul dintre percepţie şi concept la care au contribuit; cea a realismului (Eriugenia) cea a „realismului ponderat“ (Toma d’ Aquino şi nominalismul lui Occam.)

Pierre Ab’elard (1079-1142) împreună cu R. Descartes este printre cei mai mari filozofi ai Franţei. În ce priveşte natura divinităţii Abelard apelează la speculaţia negativă a lui Scotius Eriugenia. El zicea că esenţa divină nu poate fi definită ci numai exprimată prin metafore sau parabole. Viciul este urmarea înclinaţiei naturale spre păcat. Păcatul constă în neîmplinirea voinţei divine este deci o nefacere o absenţă de realitate. Răul sufletului este numai păcatul, iar lupta omului o luptă continuă contra acestuia.

Fulbert (960-1028) supranumit Socrate al francilor fondează şcolile din Chartres unde pe lângă ştiinţele naturii medicina şi arhitectura de unde au plecat primii constructori ai catedralelor stil Gotic, a cultivat şi interesul pentru logică, studiile libere şi gramatica. Dacă Abelard a identificat spiritul lumii în sens religios cu Duhul Sfânt, filozofii din Chartres L-au identificat cu natura recunoscându-i acestea o anumită autonomie faţă de Creatorul ei devenind astfel posibilă explicarea naturii prin ea însăşi. Omul e privit ca un microcosmos. Una din cele mai importante teze ale şcolii din Chartres este că lumea derivă din divinitate în mod necesar, sau fără lume divinitatea nu ar fi ceea ce este, dovedind prin aceasta caracterul panteist al şcolii. Geoacchimo de Flores fi 145-1202) este autorul unei lucrări în care susţine că antichitatea este opera Tatălui, Noul Testament este opera Fiului a cărui sfârşit se caracterizează prin epoca în care a trăit Geoacchimo, după care urmează perioada Duhului Sfânt adică a Evangheliei eterne. În prima epocă a domnit sclavia, în a doua credinţa iar a treia e cea a libertăţii şi a contemplaţiei, înţeleasă ca o chemare la acţiune în care se va trăi sub imperiul adevărului, Valdenzii şi Catharii fiind socotiţi precursorii înlăturării puterii lumeşti printr-un proces obiectiv fără intervenţia omului. În această perioadă, cu toate că punctul de vedere al bisericii Catolice a fost apărat de oameni cu o înaltă cultură, care au depus eforturi susţinute pentru a justifica pe cale raţională dogmele bisericii socotindu-le infailibile, mai existau şi intelectuali nemulţumiţi de atâtea explicaţii la explicaţii care aveau drept scop ocolirea Cuvântului lui Dumnezeu, sau îl prezentau ciuntit şi răstălmăcit, ceea ce cerea clarificarea unor date pentru a ieşi din impas de aceea în continuare voi mai prezenta câteva personalităţi din ambele tabere pentru comparaţie.

Unul dintre marii apărători ai bisericii Catolice a fost Bernard de Clairvaux (1090-1153) fondatorul mănăstirii din Clairvaux (1115) locaş al călugărilor Cistercieni (benedectini reformaţi) care asemenea mişcării răsăritene Isihaste puneau accent pe contemplarea mistică urmărind în final extazul. Clairvaux îl combate mai ales pe Abelard, se împotriveşte oricărei ştiinţe laice care nu promovează credinţa şi nu luptă împotriva ereziilor sau care nu susţine autoritatea absolută a papilor şi a bisericii. Acesta a fost unul dintre filozofii perioadei scolastice timpurii. Urmează câţiva filozofi ai perioadei scolaticii culminante. Giovani de Fendoza numit Bonaventura (1221-1274) născut în Bagnorea Italia la vârsta de 17 (23) ani a intrat în ordinul franciscanilor. Contemporan cu Toma d’ Aquino, a fost numit de biserica catolică Doctor Seraphicus datorită puterii sale speculative şi a viziunilor mistice. Susţine că apropierea de Dumnezeu se face prin căile deschise de teologie beneficiind de dragostea lui Dumnezeu de care omul trebuie să se apropie. Cunoaşterea are două surse: simţul personal al omului şi ajutorul lui Dumnezeu. Preia definiţia platonică a sufletului uman considerându-l drept motor al corpului separabil de corp, substanţă spirituală, incoruptibilă şi nemuritoare. Misticismul lui Bonaventura se alătură tradiţiei augustiniene cu susţinerea că în drumul către Dumnezeu mintea cunoaşte trei trepte: ale teologiei, simbolica propriu zisă şi mistica. Iar cele şase trepte ale cunoaşterii sunt reprezentate prin: simţuri, puterea de imaginaţie, raţiunea sau înţelegerea, intelectul, vârful minţii (opus montis) iar unirea cu divinitatea este o stare supremă de extaz şi beatitudine în care se realizează ignoranţa totală prin renunţare la toate operaţiunile gândirii astfel încât extazul realizat atins, poate fi caracterizat drept o stare pur vitală.

Albert cel Mare sau Albertus Magnus (1193-1280) născut în Suabia a studiat filozofia şi medicina. A fost profesorul lui Toma d’ Aquino. Susţine că lumea a fost creată printr-un act creator unic al Fiinţei Divine, şi că creaţia nu este un act necesar ci unul contigent aparţinând voinţei libere a divinităţii. Susţine liberul arbitru şi se spune că era şi inventator. A inventat o maşină de vorbit dar pe care a distrus-o considerând-o o lucrarea diavolească.

Toma a” Aquino (1225-1274) născut în Rocasecca localitate între Roma şi Neapole. În anul 1244 intră în rândul călugărilor dominicani iar în anul 1323 a fost canonizat de biserica catolică de către papa Ioan al XXII-lea, Papa Pius al V-lea declarându-l „doctor al bisericii“ Filozofia lui Toma este aristotelică îndepărtându-se de platonism. Ca şi pentru Aristotel originea filozofiei se află într-o necesitate interioară a omului de a cunoaşte cauzele lumii materiale şi nevoia naturală de filozofie. Abordează problema răului în lume atât fizic cât şi moral problemă care i-a preocupat continuu pe gânditorii creştini în general şi pe cei medievali în special. Toma susţine că nici o esenţă nu este rea în sine întregul Univers fiind în stare bună. Răul nu este o esenţă ci numai o privaţiune într-un bine. Se spune totuşi că râul este în lume dar nu în sensul că ar avea o esenţă. Dreptul de proprietate este un drept natural şi raţional al celei mai mici societăţi. Susţine şi el liberul arbitru bazat pe Noul Testament expus în „Summa Teologae“ întrebarea LXXXII.

Ibn-Rosd sau Abdul-Valid Mahomed latinizat Averroes (1126-1198) dă o nouă direcţie filozofiei care ia proporţii în Occidentul în care predomină Aristotelismul cu îndepărtare vădită de creştinism. A avut ca centru de difuzare universitatea din Paris facultatea de arte, curent combătut de Albert cel Mare şi Toma d’ Aquino.

Roger Bacon (1210-1294) numit şi doctor mirabilis (savantul minunat) s-a născut la Dorsete Hire, a studiat la Oxford şi a intrat în ordinul franciscanilor ca adversar al Tomismului. El susţinea că adevărul poate fi găsit numai de cel ce-l caută dar cunoaşterea are patru obstacole:

1. Idolatrizarea autorităţii exceptând-o pe cea ecleziastică.

2. Influenţa obiceiului.

3. Acceptarea prejudecăţilor.

4. Ascunderea propriei ignorante.

Roger Bacon nu s-a remarcat numai ca filozof ci apare într-un fel ca savant şi profet. Afinităţile sale care la prima vedere ar părea pur ştiinţifice sunt dublate la el de altele care au sens mistico-biblic. Combate magia considerând-o periculoasă şi lipsită de valoare şi îndreaptă atenţia către Dumnezeu Singurul în măsură să facă tot ce vrea în Univers.

Duns Scotius (1266-1308) filozof Englez desparte filozofia de teologie. Precizează valoarea credinţei. Afirmă că dogmele religioase nu pot fi susţinute cu argumente raţionale. Ştiinţa nu are nimic comun cu credinţa şi teologia acesteia din urmă aparţinându-i domeniul practic. El rămâne un teolog şi caută să asigure un loc pentru credinţă. Credinţa dezvăluie ceea ce e ascuns raţiunii. Duns Scotius relevă că între teologie şi speculaţiile filozofice sciziunea se adânceşte. Dacă averrorismul reia teoria dublului adevăr sursă a scepticismului teologic şi a convingerii că dogmele religioase nu pot fi demonstrate pe căi raţionale, abordarea credinţei trebuie făcută prin alte mijloace. Admiratorii şi discipolii lui Duns se înmulţesc ceea ce face ca el să devină pentru franciscani ceea ce e Toma d’Aquino pentru dominicani. (Andrei Cornea „Mentalităţi culturale şi forme artistice în epoca romano-bizantină anii 300-800“ şi Pierre Chaunu „Civilizaţia Europei clasice“) Şi în continuare.

Dacă până aici filozofii nu se ridică decât cu precauţii împotriva bisericii atotstăpânitoare , s-au găsit oameni nemulţumiţi de aceste căutări sterile. Pătura cultă a societăţii avea subiecte de discuţie. Filozofii aveau cercuri unde să se afirme, să strălucească, să aibă discipoli şi să infirme teoriile confraţilor lor. Dar nu toţi erau mulţumiţi de atâtea idei contrare. Iar poporul de rând după cum am pomenit era trimis la puţuri fără apă cum zice Ieremia (2.13) Au existat şi învăţaţi care nu erau de acord cu pretenţiile pontifilor de la Roma dar nu au găsit şi nici nu au căutat soluţia. De aceea s-au găsit teologi nemulţumiţi de atâtea căutări sterile, de atâtea teorii care se excludeau una pe alta, care au pus mâna pe Cartea Cărţilor pe Biblie şi adâncindu-şi în ea privirea au văzut că e mult mai uşor să-l cunoşti pe Dumnezeu din Biblie decât studiind filozofi păgâni. Unul dintre aceştia a fost John Wycliffe (1330-1384) care a devenit unul dintre conducătorii curentului anticlerical şi antipapal, iniţiatorul reformei religioase din Anglia. După care au urmat Hus şi Jeronim, Hughenoţii din Franţa , Erasmus din Rotterdam şi Martin Luther. Aceştia nu au fost filozofi ci teologi care au pus înaintea oricărei gândiri omeneşti gândirea lui Dumnezeu oglindită în Sfintele Scripturi, n.a.

Jean Diderot (1269-1306) cunoscut sub numele de Jean de Paris în lucrarea sa „De potestate regia et papali“ (Despre puterea regală şi papală) susţine că „plenitudo potestatis“ (puterea deplină) nu-i aparţine papei deoarece şi el nu este decât un administrator al bunurilor ecleziastice. El susţine că conciliul este îndreptăţit să-l destituie pe papă dacă se face vinovat de erezie sau are purtare scandaloasă pentru că voinţa poporului exprimată de conciliu este mai puternică decât a papei „Vox populi Vox Dei.. ceea ce cu toată purtarea scandaloasa a multor papi nu s-a făcut. Câţiva ani mai târziu Dante în „JDe monarhia“ va susţine independenţa imperiului faţă de scaunul papal. În ce-l priveşte pe Marsilius Mainardinii de Padova (1278- 1343) de origine modestă este mult mai radical şi mai combativ. Fost rector la universitatea din Paris a particiat la luptele dintre Ludovic al IV-lea Bavarezul (1314-1346) şi scaunul pontifical în calitate de consilier ecleziastic al acestuia. În „Defensor paccis“ (apărătorul păcii) el polemizează cu biserica Catolică. Pentru el pretenţia papei de a-şi asuma funcţia legislativă nu este decât încercarea de uzurpare a puterii temporare instituită de Dumnezeu şi care îşi are partea sa de atribute, papa cerând mai mult decât îi este dat, ceea ce generează sciziuni şi conflicte politice contrare spiritului pacifist Evanghelic. Şi pentru Marsilius singurul legislator este poporul care trebuie să aibă un rol hotărâtor în deciziile politice excluzând biserica şi nobilii. Legile pământeşti le fac pământenii iar rolul bisericii este de a forma oameni virtuoşi şi integri din punct de vedere moral în stare să conducă treburile publice potrivit cu adevărul şi cinstea. Ultimul mare Gânditor al scolasticii e socotit William Occam (1290-1350) născut în Occam orăşel din comitatul Surrey din Anglia. În perioada anilor 1312-1321 făcând parte din ordinul dominicanilor. În anul 1324 a fost chemat în faţa curiei din Avignon pentru a răspunde unei acuzaţii de erezie, urmare atitudinii adoptate împotriva papei Ioan al XXII-lea susţinând teza sărăciei lui Hristos şi a apostolilor Săi în opoziţie cu bogăţia bisericii şi a papei, îndrăzneală de neiertat. Pentru a scăpa de furia papei el se refugiază la Pisa (1328) sub protecţia lui Ludovic Bavarezul şi apoi la Monaco unde a şi murit relativ tânăr ajungând totuşi la unele concluzii absurde când L-a prezentat pe Dumnezeu ca pe o divinitate capricioasă în problema mântuirii.

John Eckart (Maister Eckart) născut în Turingia cu studii la Koln dominican, a obţinut licenţa la Paris iar în 1326 i se intentează un proces de erezie fiind că şi el a atacat bogăţia bisericii şi a pontifilor Romani şi puterea papei pentru că în faţa lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului şi poziţia sa ierarhică sau socială dând atenţie păturii de jos a societăţii care are mai mare valoare în faţa lui Dumnezeu fiind că El îi recunoaşte fiecăruia capacitatea şi demnitatea sa personală în baza textului din 1 Cor.3.9;

Nicolaus Cusanus (1401-1464) fiu de luntraş crescut în mediu religios a urmat şcoala fraţilor vieţii în comun,, la Deventor, iar filozofia a urmat-o la Heidelberg precum şi dreptul canonic la Padova. Obţinând doctoratul în anul 1423 şi Teologia la Colona. La început potrivnic pontifilor romani, devine mai târziu un aprig apărător al papei Eugen de aceea P.P. Negulescu îl închipuie ca pe un Ianus (zeu cu două feţe). În anul 1437 Cusanus prezintă la Basel lucrarea „Repartitio calendari“ care a fost folosită la reforma Gregoriană a calendarului în 1582. De asemenea, lui i se datorează întocmirea primei hărţi a Europei.

Creştinismul a pornit la drum cu Sfânta Scriptură Cuvântul lui Dumnezeu. Timpul a trecut credincioşii au înlocuit Cuvântul lui Dumnezeu cu cel al oamenilor pierzând legătura cu Dumnezeu. Aceasta i-a făcut să apeleze la raţiune. Au trebuit să treacă sute de ani până când credincioşii să-şi dea seama că filozofiile chiar bune fiind nu pot umple golul inimii atunci când doreşte o părtăşie personală cu Dumnezeu.,, n.a. Romancierul Liviu Rebreanu în romanele „Adam şi Eva “şi „Pădurea spânzuraţilor“ redă unele idei pe care le consider interesante : „….atunci am priceput că filozofia este o jucărie de cuvinte; un cuvânt lămureşte un alt cuvânt, care lămureşte un alt cuvânt aşa mereu până ce în pragul morţii sufletul se pomeneşte gol şi părăsit în faţa lui Dumnezeu“ (convorbirea dintre Toma Nova şi Aleman) „…Grea a fost viaţa mea Apostole şi lungă a fost…dar Dumnezeu m-a ajutat şi mi-a deschis inima şi m-a mângâiat. Căci viaţa este pretutindeni, în firul de nisip ca şi în sufletul omului şi pretutindeni oamenii au nevoie de milă. Sunt bune ele cărţile însă numai viaţa te poate apropia de Dumnezeu. Cât timp trăieşti între cărţi şi din ele ţi se pare că acolo-i înţelepciunea, apoi când ieşi în lume îţi simţi sufletul trist şi fără sprijin. Măcar de a-i fi citit toate bibliotecile de pe faţa pământului. Aşa am pătimit şi m-am zbuciumat şi am crezut că nu voi găsi alinare nicăieri…. pe urmă încetul cu încetul, în mijlocul naturii, m-a luat puhoiul vieţii şi m-a dus prin suferinţe şi amărăciuni, înainte să-mi fi dat seama încotro şi aşa într-un ceas, poate într-o secundă m-am trezit cu sufletul plin de înţelegere. Am simţit puterea şi mila şi bunătatea lui Dumnezeu în inima mea şi în simţământul acela am aflat toată taina Apostole…. de atunci nu mai am nevoie de cărţi ci numai de Dumnezeu şi apoi Dumnezeu e mai aproape de omul simplu care trăieşte în vârtejul vieţii. „Credinţa fuge de cărţi şi nu poate sălăşlui statornic decât în sufletele celor ce o doresc cu înflăcărare“ (discursul pr. Constantin Boteanu).

„Vreau să cred şi uneori îmi simt fiinţa curată şi primitoare ca un potir ! Dar zadarnic implor şi zadarnic bat la toate porţile, nimeni nu-mi răspunde… de câte ori mi-am dat seama că omul nu poate merge singur pe drumul vieţii fără o călăuză sigură şi totuşi am încercat…dar drumul vieţii e plin de răscruci şi la fiecare răscruce am fost nevoit să mă opresc, să chibzuiesc şi niciodată n-am nimerit calea cea dreaptă şi m-am întors înapoi şi nici n-am cunoscut drumul pe care am mers.“ (răspunsul lui Apostol Bologa)

Subsemnatului mi-au plăcut şi-mi plac cărţile. Tânăr fiind m-am repezit asupra lor citind şi cugetând la tot ce îmi cădea în mână dar Dumnezeu a voit şi altceva, voia o legătură mai intimă cu El, de aceea într-o noapte, într-un vis mi s-a arătat să citesc Ieremia cap. 33 v. 3 şi l-am citit şi am văzut îndemnul Scripturii valabil pentru orice credincios „Cheamă-mă şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti“. Şi atunci am zis înţelepciunea vine numai de la Dumnezeu şi e primită de cei cu inima curată. De aceea Dumnezeu ne vorbeşte prin Proorocul Ieremia (9.23-24) „Aşa vorbeşte Domnul: «Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria iui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care face milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în aceasta găsesc plăcere Eu», zice Domnul.“ Deci şansa unui credincios este numai la Dumnezeu aşa cum ni-l prezintă Biblia pentru că părinţii bisericeşti, la care nu-i asociez pe cei apostolici, Teologii, filozofii şi învăţaţii voind să-L înţeleagă pe Dumnezeu în Fiinţa şi în lucrările Sale cu mintea lor mărginită au dat nu odată soluţii greşite.

 

Cap.X

MONAHISMUL Prefaţă.

În relaţia cu Dumnezeu, omul a căutat diverse forme prin care să poată intra în graţia şi sub ocrotirea Creatorului său.

Cultele asiatice, pun mare preţ pe chinuirea trupului ca mijloc de plată a păcatelor înfăptuire într-o eventuală viaţă anterioară. În cadrul credinţei în metempsihoză (reîncarnare), omul a inventat diferite metode de autochinuire, printre altele impunându-se şi renunţarea Ia căsătorie.

Cu toate că creştinismul nu impune celibatul ca condiţie a mântuirii şi nu a luat fiinţă ca un curent cu caracter ascetic, totuşi şi între creştini s-a instituit această formă de sfinţire prin monahism.

De aceea e necesar a cunoaşte ce porunceşte Biblia cu privire la celibat, cum a luat fiinţă în creştinism monahismul şi care i-au fost părţile bune sau rele în desfăşurarea istoriei.

Autorul.

 

MONAHISMUL

„Căci binele, pe care doresc să-l fac, nu-l fac ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac.“ (Romani 7.19)

În dorinţa unei mai mari părtaşii cu Dumnezeu, departe de relele hunii corupte, s-a născut în om încredinţarea, că numai izolat de lume şi de problemele ei Dumnezeu va putea fi mai bine cinstit, iar sufletul mai bine purificat. Atunci când trece în revistă pleiada de sfinţi ai Vechiului Testament Sf.Ap.Pavel expune suferinţele la care au fost supuşi printre altele prin cuvintele: „Ei de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.“ (Evrei 11.38)

Dar să fim cu luare aminte aceşti trimişi ai Domnului nu s-au izolat de lume de bună voie ci mai mult din cauza eliminării lor de către societatea coruptă, pe care ei ca trimişi ai Domnului şi-au propus s-o aducă pe calea cea bună. De aceea e necesar a lua ca act de bază Legea dată prin Moise în care nu vom găsi măcar un singur cuvânt ca Dumnezeu să fi poruncit celibatul sau monahismul. Dimpotrivă era o binecuvântare faptul de a-ţi întemeia o familie şi de a avea copii.

Concepţia aceasta aparţine spiritului Biblic de aceea când Rebeca este dată lui Isac în cadrul religiei familiale, familia ei a binecuvântat-o cu următoarea urare: „O sora noastră, să ajungi mamă a mii de zeci de mii şi sămânţa ta să stăpânească cetăţile vrăjmaşilor săi “(Gen 24.60) Iar dacă Israelul trebuia să plece la război, cei ce erau recent căsătoriţi erau scutiţi de a merge la luptă ca nu cumva să moară în război, rămânând fără urmaşi.

Pe lângă aceasta în Israel dacă o femeie nu avea copii era de ocara femeilor care aveau copii. În acest cadru e cunoscută durerea Rahelei care nu putea să conceapă sau a Anei mama proorocului Samuel, care era obiectul de dispreţ al Peninei. Şi cu toate că ea a născut un copil de asemenea valoare ca Samuel, ea nu a rămas cu atât ci Dumnezeu a binecuvântat-o cu încă trei fii şi două fiice. (Gen.30.1; 1 Sam.2.21) Aici voi face o paranteză. Dacă Maica Domnul după ce I-a născut pe Domnul Isus nu ar mai fi avut copii ea nu era o femeie binecuvântată în Israel şi societatea n-ar fi fericit-o.

A trăi o viaţă de căsnicie normală, de a avea copii este o poruncă a Domnului care spune: „Creşte-ţi, înmulţiţi-vă umpleţi pământul şi supuneţi-l.“ (Genesa l .28)

Totuşi pentru cei ce voiau să se apropie de Domnul în chip deosebit s-a instituit legea nazireatului (Numeri 6.1-21.) Care erau caracteristicile acestei legi? în primul rând nu era o perioadă anumit stabilită în an. Apoi nu era stabilită durata acestei perioade şi în al treilea rând nu impunea părăsirea familiei şi a societăţii în această perioadă. Nu se tundea părul şi era stabilită o listă de alimente ce trebuiau evitate după care se aducea o jertfă şi omul se încadra în mersul normal al societăţii.

În ce-l priveşte pe Ieremia, faptul că Dumnezeu i-a impus celibatul, a fost un semn pentru Israel că vin vremuri grele şi plecare în robie, iar dacă vrem să-i amintim pe ceilalţi prooroci, nu li s-a impus celibatul din care vedem că atât Ilie cât şi Elisei sau Isaia aveau familii, fiind căsătoriţi.

Cum s-a introdus totuşi în Israel practica retragerii din lume? Cu câteva sute de ani înainte de venirea Domnului Isus, s-au găsit oameni nemulţumiţi de religia de faţadă afişată de conducătorii religioşi ai timpului, farisei ,saduchei, cărturari , etc. ceea ce îi făcea să se retragă în pustie. Dar să nu uităm de-abea la 1300 de ani de la promulgarea legii lui Moise fără a fi poruncită sau încurajată Biblic ci doar izvorâtă din pioşenia unor credincioşi.

Această mişcare a luat amploare în vremea prigonirii instituite de Antioh al IV-lea Epifanes care şi-a propus distrugerea iudaismului, cristalizându-se mişcarea hasidimilor şi a esenienilor din care primii ducea o luptă de partizanat împotriva ocupanţilor.

Esenienii erau în dezacord cu întreaga societate şi-şi manifestau dezacordul într-o formă pasivă. Trăiau în comunităţi izolate, duceau o viaţă curată într-o egalitatea absolută, spunându-se că aveau darul de a vindeca boli prin puterea lui Dumnezeu, dar la începutul verii anului 68 A.D. un contingent din armata lui Vespasian, a atacat şi distrus un centru important al acestui curent Qumramul situat în deşertul din apropierea Mării Moarte, astfel monahismul evreesc apunând pentru totdeauna. (I.DAmusin. „Mauscrisele de la Marea Moartă“)

Dacă vrem să-l amintim pe Ioan Botezătorul. El trebuia să fie vestitorul venirii lui Mesia şi cu toate că el nu s-a căsătorit, nu a propovăduit celibatul sau monahismul. El şi-a început lucrarea propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor şi cerea roade vrednice de pocăinţă celor ce solicitau botezul pentru ca acest act să nu devină o formă goală fără conţinut.

În ce priveşte retragerea în pustie a lui Ioan Botezătorul şi a Domnului Isus, această retragere a fost numai o perioadă de pregătire pentru a intra în lucrare.

Ne putem întoarce puţin şi la SfAp.Pavel. Nu se ştie din ce motive el era singur. Dar nu reiese de nicăieri că ar fi fost celibatar. După unii se crede că era văduv. Dar pe vremea sa, s-au găsit oameni care credeau că Dumnezeu ar fi mai bine slujit de cei necăsătoriţi. De aceea Pavel neprimind o poruncă expresă de la Dumnezeu în acest domeniu scrie: „Cât despre fetele fecioare n-am o poruncă de la Domnul. Le dau un sfat ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare“ (1 Cor. 7. 25) şi în continuare el face precizarea că dacă cineva se căsătoreşte nu păcătuieşte dar căsătoria aduce răspunderi celui ce o contractează. Dar pentru ca credincioşii să fie scutiţi de păcat e bine ca fiecare bărbat să-şi aibă nevasta sa şi fiecare nevastă să-şi aibă bărbatul ei. (1 Cor.7. 2) Duhul Domnului care era în el îi spunea, fără să dea detalii, că peste Israel vor veni vremuri grele, epistola fiind scrisă cu aproximativ 14 ani înainte de dărâmarea Ierusalimului, de aceea el recomandă, fără să poruncească celibatul fetelor fecioare cu următoarea motivaţie: „Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine ca fiecare să rămână aşa cum este.“ (1 Cor.7.26) Nu pentru o sfinţire deosebită, ci numai datorită faptului că căsătoria implică multe obligaţii, iar ceea ce a urmat pentru Israel, ocuparea şi distrugerea Ierusalimului de către Romani, vedem că a justificat asemenea sfat.

Totuşi unii oameni din vremea sa persistau în ideea celibatului şi chiar căutau să impună aceste concept de aceea el îi scrie lui Timotei: „Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţătura dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc căsătoria si întrebuinţarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.“ (1 Timotei 4.1-3)

Aşa că în ce priveşte creştinismul apostolic şi Evanghelic această problemă nu era de actualitate.

Faţă de cele de mai sus va trebui totuşi să căutăm în istorie pentru a vedea care e originea celibatului şi a monahismului. Una din marile religii ale lumii este Brahmanismul. Această religie cu departamentele ei cum ar fi Hinduismul, Budismul sau Lamaismul, propovăduiesc răscumpărarea de păcate prin efort absolut propriu, şi a reîncarnărilor succesive pană la deplina curăţire de păcate, după care se intră în odihna oferită de Nirvana. În schimb religia creştină nu cere efort şi fapte pentru a fi mântuit ci doar credinţă, iar faptele bune sunt o consecinţă, un rezultat, o dovadă, că un suflet mântuit drept mulţumire pentru iertarea primită prin jertfa Domnului Isus face fapte bune.

Unul dintre asceţii asiatici pentru că monahismul de acolo îşi trage originea a fost Buddha, a cărui istorie se pierde în negura vremurilor. Născut probabil în Aprilie sau Mai 558 î.Hr. după alţii în 567 sau 622, în nordul Indiei din familie regală, s-a căsătorit la vârsta de 16 ani, iar la 29 de ani şi-a părăsit palatul şi familia ducându-se în pustie unde s-a supus celor mai severe mortificări, ajungând să se hrănească pe zi cu un singur bob de orez, după care s-a decis pentru un post total. Nemişcat, ajuns aproape ca un schelet el ajunge aidoma prafului. Urmare aceste penitenţe înfiorătoare el primeşte numele de Sakya Muni, dar când ajunge la limita extremă a mortificării, când i-a mai rămas a mia parte din puterea vitală, el înţelege inutilitatea ascezei ca mijloc de eliberare şi-şi întrerupe postul.

Şi acum să revenim la creştinism. Creştinismul nu a luat fiinţă ca un curent ascetic rigorist ci el s-a dăruit oamenilor cu mari sacrificii pentru a-i determina să părăsească faptele lor rele. În secolul al doilea, unele biserici au început prin a da o mai mare cinstire celor ce nu se căsătoreau încurajând celibatul, de aceea în unele case de rugăciune erau locuri rezervate celibatarilor sau celor ce nu se mai căsătoreau urmare văduviei.

Dar în secolul al III-lea, acest curent ia o nouă întorsătură. Din cauza răcelii din biserici sau urmare unor decepţii în viaţă, sau din cauza persecuţiilor unii dintre credincioşi se retrăgeau în pustie ca pustnici sau ieremiţi, ca mai târziu să se organizeze în mănăstiri în sistem chinovial. Cel ce conducea treburile unei mănăstiri numindu-se presbiter.

Unul din aceşti organizatori a fost Pahomie, iar sora lui Maria a început prin a înfiinţa mănăstiri de călugăriţe. Aceasta a fost în jurul anului 200. Apoi odată cu libertatea religioasă mănăstirile s-au organizat, însă nu întotdeauna în sens pozitiv. Cel care a dat reguli privind monahismul a fost Vasile cel Mare (250-356). Partea pozitivă a mănăstirilor a fost că suflete pioase puteau să se retragă acolo pentru reculegere iar când s-a inventat tiparul mănăstirile au fost acele care tipăreau cărţi bisericeşti prin aceasta păstrându-se limba poporului respectiv.

Dar cu timpul lucrurile s-au încurcat. Odată cu libertatea religioasă dată de împăratul Constantin cel Mare, mănăstirile nu se mai construiesc în locuri ferite, pustii, ci la răscrucile zgomotoase ale oraşelor, călugării nu odată amestecându-se în scandaluri şi clevetiri precum şi în interese citadine. Devin o armată a episcopilor chiar cu forme violente. Nu odată călugării incendiind temple păgâne, în anul 388 e incendiată sinagoga din Callinicum de lângă Eufrat, iar în anul 391 patriarhul Teofil al Alexandriei îi cheamă pe călugări să cureţe serapeumul citadela marelui templu a lui Seraphis. Se pătrunde cu forţa în casele păgânilor pentru a li se confisca idolii. În anul 415 călugării o linşează pe femeia filozof Hipatia dintr-o familie nobilă pe care episcopul Synesios o numeşte mamă, profesoară şi binefăcătoare.

Pentru a-şi întări poziţiile patriarhii se folosesc de călugări ca de o armată, în stare să influienţeze poporul în direcţia dorită. În ce priveşte dezvoltarea ulterioară a monahismului apar diferite curente. La un moment dat s-a introdus obiceiul ca să locuiască împreună călugări bărbaţi şi femei într-un fel de căsătorie spirituală care nu s-au putut respecta în toate cazurile. Călugăriţele care trăiau sub acelaşi acoperiş cu călugării se numeau subintroduse, istoria bisericească pomeneşte de Pavel de Samosata care avea pe lângă dânsul două călugăriţe lucru pentru care şi-a atras criticile cuvenite.

În secolul al V-lea apar achimiţii (cei neadormiţi) în a căror mănăstiri slujbele se ţineau nonstop. În anul 460 romanul Studios înfiinţează mănăstirea studiţilor, având ca obiectivul principal studiul Bibliei şi teologia, dar s-a dovedit că în cadrul luptelor iconoclastice Biblia nu a fost respectată de aceştia atunci când au susţinut cultul icoanelor.

Tot în secolul al V-lea apar călugării stâlpnici (stiliţii) care trăiau în vârful unui stâlp cel mai cunoscut fiind Simeon Stâlpnicul care a stat 30 de ani pe vârful unui stâlp. Călugării păscători se hrăneau cu rădăcini şi cu ierburi. Nebunii pentru Hristos, considerau că pentru a-I fi plăcut lui Dumnezeu trebuie să ajungi de ocara lumii de râsul oamenilor indiferent de procedeu. În acest scop se îmbrăcau în zdrenţe, monahi vagabonzi care umblau cu cerşitul şi făcând comerţ cu relicve nu odată false. Gruparea mesalienilor călugări de origine semită practicau dansul religios şi susţineau că odată uniţi cu Hristos prin botez şi împărtăşanie omul nu mai poate fi socotit păcătos chiar dacă păcătuieşte în continuare.

Eustaţienii susţineau că singura cale spre mântuire este monahismul, interziceau căsătoria clerului, iar femeile trebuiau să poarte haine bărbăteşti.

în secolele IV-V apare Isihasm-ul cuvânt tradus prin tăcere, liniştire şi concentrare lăuntrică cu slabe elemente yoghine. Duceau o viaţă curată şi practicau repetarea la nesfârşit a rugăciunii inimii sau rugăciunii lui Isus: „Doamne Isus Hristoase Fiul lui Dumnezeu milueşte-mă pe mine păcătosul“ Socotind acesta ca fiind punerea în practică a textului din Luca 17.21; „împărăţia lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru“ şi în baza textului din l Tes. 5.17; „Rugaţi-vă neîncetat“ Cu mâna pe inimă, cu bărbia în piept, cu privirea într-un punct fix de pe piept se rugau până apărea o lumină considerată de la Dumnezeu, întemeietorul aceşti mişcări a fost Ioan numit Scărarul urmare faptului că a scris o lucrare numită „Scara cerului“ scrisă în anul 645, care arată treptele prin care omul poate urca la Dumnezeu, cuprinsă în ciclul de culegeri numită Filocalia.

Printre altele era şi reţinerea respiraţiei dar nu în măsura practicată de yoghini. Mişcarea isihastă s-a stabilit în Athos, ajungând până în Moldova. În Scara cerului de care am pomenit sunt arătate diverse episoade din viaţa de zi cu zi a mănăstirii. Unii dintre călugări se remarcă printr-o viaţă curată dar alţii au rămas tot răi aşa cum au fost înainte de a se face călugări, umblând cu intrigi şi pescuind favoruri, îşi făceau rezerve materiale sau introduceau pe ascuns femei în mănăstire.

Un călugăr leneş şi neînfrânat ia ucenic un tânăr ascultător dar puţin bolnăvicios pe care părinţii lui nevăzându-l în stare să lupte cu greutăţile vieţii îl dau la mănăstire în speranţa că va fi scutit de necazuri, nefiindu-le cunoscute toate aspectele vieţii monahale. Ori bietul copil a căzut în gura lupului. Călugărul amintit grăbindu-i moartea prin bătăi şi umiliri şi astfel bătrânul călugăr după o viaţă trăită numai cu numele de creştin îşi dă seama de rezultatul tiraniei sale şi-şi construieşte chilia lângă mormântul fostului ucenic în speranţa răscumpărării păcatului său.

în perioada luptelor iconoclastice călugării şi femeile au fost cei mai fervenţi apărători ai cultului icoanelor de aceea împăratul Leon Isaurul al III-lea îi numeşte trântori îmbrăcaţi în negru şi pune poporul să jure că nu va avea nici o legătură cu ei, primul care a depus jurământul fiind patriarhul Constantinopolului. În unele cazuri monahii erau de partea poporului în probleme sociale, dar folosind violenţa se abăteau de la principiul de bază al creştinismului care practică nonviolenţa. Unii călugări conduc efectiv lupte armate ca de exemplu călugărul Serghie de la Hust, arhimandritul Dionisie şi arhondarul Avram apărătorul lavrei sf. Serghie al Rusiei între anii 1610-1611 împotriva polonilor. Un centru mănăstiresc important al Bisericii Răsăritene, a fost şi încă este cel din muntele Athos (Grecia) care cuprinde 20 de mănăstiri şi 14 schituri. La acest centru s-a găsit şi o cronică a românilor scrisă de Gavril Protul. Care a fost istoria acestui centru mănăstiresc?

Cunoaştem că monahismul Răsăritean a avut mai puţine şanse de a-şi aduna bogăţii şi a se organiza din cauza ocupării multor regiuni creştine de către musulmani, spre deosebire de centrele mănăstireşti Catolice care au fost scutite de aceasta şi care s-au putut dezvolta în condiţii mai bune.

Totuşi centrul monastic din Athos cu 6-7000 călugări a obţinut dreptul de autodespotie sau scoaterea lor de sub orice autoritate laică sau religioasă. Dar să trecem la istoria acestui centru: „Spre Sfârşitul secolului al X-lea trăia în Bizanţ un general valoros numit Nikephor Phocas. Ostaş admirabil conducător de oaste neasemuit. Dar sub aparenţa ostaşului rece şi cumpătat plin de onoruri şi laudă tânjea o inimă dornică de a se apropia de Dumnezeu. Se complăcea în tovărăşia călugărilor şi ducea o viaţă de ascet. În acest timp îl întâlni pe călugărul Athanasios care-i deveni duhovnic şi pe care-l purta în toate campaniile militare. După cucerirea Cretei de la Saracini (961) se hotăra să se retragă la o sihăstrie să fugă departe de lume. Din prada luată din Creta îi dădu lui Athanasios o sumă de-ajuns de mare pentru scopul propus. Athanasios construi astfel pe una din falezele povârnite ale muntelui Athos, într-un loc ferit, paşnic, mănăstirea mult dorită, iar pentru prietenul său o chilie unde să-şi termine viaţa în rugăciune. Dar Athanasios rămâne dezamăgit. Prietenul său generalul cade în mrejele împărătesei văduve Teofana calificată de un cronicar al vremii, ca fiind cea mai frumoasă, rafinată şi seducătoare femeie a timpului respectiv.

Athanasios se deplasează la Constantinopol şi-i aminteşte lui Nikephor de promisiune. El se umileşte, plânge, promite că totuşi nu-şi uită făgăduinţa, iar călugărul se întoarce la Athos cu mari daruri şi privilegii. Şi astfel din credinţa unui călugăr şi a unui general care n-a putut alege două căi şi a unei frumoase împărătese, ia fiinţă pe muntele Athos un mare centru monastic.

La început câteva mănăstiri apoi peste veacuri tot mai mulţi principi creştini zidesc mănăstiri ajungând la un moment dat la cifra de treizeci. Pentru Răsărit Athosul a fost un centru important de păstrare şi răspândire a cultului, a culturii şi a cărţilor Bisericeşti Bizantine. (Charles Diehl „Istorie la muntele Athos“ Mag.Ist. Nr. 1/202/ 1984) dar din acest centru au plecat cele mai multe „chipuri de sfinţi“ locul devenind o fabrică de icoane, menţinând credinţa în icoane, moaşte şi relicve sfinte sursă de venituri. Pe lângă aceasta multe mănăstiri din diverse ţări Ortodoxe printre care şi România erau închinate unor mănăstiri din Athos unde trebuiau trimise o parte din venituri. Totuşi mănăstirile Ortodoxe nu s-au putut îmbogăţi în măsura celor catolice, din cauza jafurilor periodice la care erau supuse de către musulmani.

Apusul pe de altă parte, oferă o altă posibilitate de dezvoltare şi afirmare monahismului pe toate planurile; material, social politic şi religios. Toate ordinele călugăreşti sunt sub conducerea papei cu unele excepţii când centre universitare sau mănăstiri ca cele din Paris, Cluny, şi cistercienii promovau idei care nu întotdeauna concordau cu ale Romei. Un ordin călugăresc odată înfiinţat caută să înfiinţeze cât mai multe mănăstiri în subordinea şi cu învăţătura sa cu dublu scop, educaţia şi caritatea. Adunarea de venituri are totuşi prioritate. Prin danii mănăstirile devin mari proprietare de terenuri pe care le arendează ţăranilor, la care se adaugă deţinerea de iazuri şi mori ca sursă de venituri. Pentru starea de înapoiere a ţăranilor din vremea respectivă mănăstirile având oameni culţi care se pricepeau să selecteze seminţe de calitate, sau să dea impuls micii industrii ca morăritul şi alte dispozitive de uz gospodăresc, în stare să uşureze munca, erau binevenite.

Pentru început ne vom ocupa de biserica Spaniolă şi implicit de mănăstirile „secolului de aur“. Cea de a doua jumătate a secolului al XVI-lea este marcată de o creştere considerabilă a puterii sociale a bisericii Catolice, ca o consecinţă a creşterii, a sporirii numărului clericilor şi a acumulării în mâinile lor a unor bogăţii funciare care le asigurau venituri considerabile. Două au fost cauzele care-i împingeau pe spanioli spre sacerdoţiu:

În primul rând contrareforma catolică, care a generat fervoare religioasă, iar a doua raţiune a fost cea de ordin material.

Pentru mezinii familiilor nobile pe care sistemul majoratelor îi privează de moştenirea paternă, biserica le oferă o carieră cu atât mai onorabilă cu cât originea lor era mai nobilă, fiindu-le asigurată ascensiunea pe scara ierarhică. Pentru oamenii de condiţie modestă intrarea într-un ordin călugăresc le scuteşte de condiţia originii, cei dotaţi având teren propice de afirmare şi nu odată de aici din oameni de condiţie umilă, s-au ridicat oameni de valoare în Biserică şi stat. Înarmaţi cu această speranţă numeroşi ţărani depuneau sacrificii enorme pentru a reuşi să aibă satisfacţia ca măcar unul dintre copii lor să poată pătrunde prin mănăstiri în universităţi ca apoi să poată solicita vreun venit canonic.

O altă cauză a fugii la mănăstiri era dispreţul pentru munca manuală căutând astfel scăpare din acesta condiţie umilă pentru a fi feriţi de nevoile zilei de mâine, în 1624 episcopul Badajos scrie că mulţi se fac călugări aşa cum ar adopta o meserie. Ataşamentul faţă de viaţa monahală e generată de condiţia materială. Un trai comod şi mai multă consideraţie din partea societăţii.

Numiţi padres, onoraţi, respectaţi şi bine primiţi cu bunăvoinţă peste tot, de la casele celor umili până la puternicii zilei. Bogăţia bisericii Spaniole are drept contrapondere o anumită libertate de moravuri la care contribuie condiţiile de recrutare a elenului superior. Numirile în înaltele demnităţi ecleziastice le fac suveranii.

Dacă Filip al II-lea s-a dovedit mai grijuliu în alegerea prelaţilor, succesorii săi nu mai au aceleaşi scrupule. Cazul cel mai tipic este cel al infantelui Ferdinand alIII-lea care a primit pălăria de cardinal la vârsta de numai zece ani. Dar acesta nu avea vocaţie ecleziastică ci pe cea de soldat, de aceea când a ajuns la majorat s-a remarcat mai mult pe câmpul de luptă decât în slujba altarului.

Mănăstirile din vremea aceea atât din Spania cât şi din Franţa au devenit loc de destinaţie şi pentru unele femei de neam ales pe care familiile lor le-au destinat mănăstirilor, fără ca ele să-şi dorească aşa ceva. Mănăstirile fiind numai un paravan pentru a le socoti drept altele decât erau în realitate. Locuinţele lor din incinta mănăstirilor erau magnifice. Cei ce voiesc să le viziteze pot pătrunde fără dificultate. Se bucură de pensii mari din partea familiei, au chiar până la patru slujnice şi nu odată aceste călugăriţe sunt răpite, tot de călugări dar de condiţii mai înalte. Cazurile fiind frecvente Filip al IV-lea a dat un decret prin care interzicea orice soi de relaţii între călugării de ambele sexe, dar proiectul a rămas numai în fază de proiect nefiind publicat cu motivaţia: „Nu trebuie să fie create călugărilor condiţii mai rele decât celorlalţi oameni.“

Această toleranţă e cu atât mai supărătoare cu cât după spusele părintelui Juan de Cabrera mănăstirile devin populate de oameni leneşi, vagabonzi incorigibili şi cu multe ambiţii gata să tulbure pacea şi armonia religioasă. (Marcelin Defoumeaux „Viaţa de fiecare zi în Spania secolului de aur“)

Aşa cum în Răsârtul Ortodox, curentele monahale s-au diferenţiat tot aşa şi în Apusul Catolic, ordinele călugăreşti au luat diferite direcţii. În anul 1086 a fost înfiinţat ordinul Cartusienilor la Chartum în sudul Franţei de către canonicul de Reims, Bruno cu scopul de a întări disciplina monahală având ca obiectiv evitarea luxului, a lenei şi a lăcomiei. Aceştia se hrăneau cu pâine şi legume iar ca daruri primeau numai alimente şi obiecte necesare scrisului.

Ordinul Carmeliţilor a fost întemeiat în anul 1156 de cruciatul Berthold de Calabria pe muntele Cârmei din Israel, însă după ocuparea Ierusalimului de către musulmani au fost nevoiţi să se refugieze în Europa papa acordându-le titlul de călugări cersitori. La un moment dat a fost răspândit zvonul că Sf. Maria ar fi dat egumenului general al ordinului Simeon Atark un veşmânt pentru umeri (scapularul) şi că i-ar fi spus că cel ce va muri îmbrăcat în acel scapular va fi scos din purgatoriu de însuşi Maica Domnului.

Aceasta a făcut ca veniturile mănăstirii să crească în mod considerabil şi vertiginos prin donaţii de averi de către cei ce voiau să se asigure că în momentul morţii lor vor fi îmbrăcaţi în acel scapular.

Ordinul augustinienilor era o reuniune de mai multe societăţi monahale (eremiţi) care respectau anumite rânduieli atribuite lui Augustin.

In anul 1209 a fost înfiinţat ordinul Franciscanilor de către Francisc d’Asissi care şi-a părăsit casa părintească pentru o asceză riguroasă, iar în anul 1212 ia fiinţă şi un ordin femenin franciscan. Francisc moare la vârsta de 44 ani şi e canonizat urmare zvonului că în ultimii ani a purtat stigmatele Domnului Isus (Semnul cuielor din palmele şi picioarele Domnului Isus şi a suliţei din coasta Domnului ) semne făcute de un serafim în timpul unei rugi fierbinţi în extaz. Aceasta fost răsplata strădaniei sale de a fi asemenea lui Hristos, numit pentru aceasta Seraphicus. Apoi pentru ca veniturile mănăstirii să crească s-a răspândit zvonul că haina ordinului ar aduce uşurare în ceasul morţii ceea ce a făcut ca mănăstirea să primească mari donaţii pentru favorul de a primi hainele ordinului şi a le păstra pentru ziua morţii unor credincioşi înstăriţi.

Ordinul Domincanilor a fost înfiinţat în anul 1215 de canonicul Dominic Guzman cu scopul de a aduce viaţa clerului la un nivel de credincioşie superior, tot pentru a combate lăcomia şi luxul lor, ceea ce a diminuat respectul credincioşilor faţă de slujitorii altarului, dar aceasta i-a atras duşmănia clerului superior şi fiindcă poporul îi sprijinea papa i-a luat direct sub oblăduirea sa acordându-le drepturi speciale. Toate acestea nu s-au făcut fără intrigi şi lupte ajungându-se la cruzimi nedemne de un creştin cu învinuiri de erezie şi arderi pe rug chiar din rândurile ordinelor călugăreşti în competiţie.

în anul 1233 papa Grigore al IX-lea le-a acordat jurisdicţia asupra ereticilor pe care au exercitat-o cu o cruzime nemaipomenită atribuindu-li-se epitetul de câini ai Domnului (Dominicanes). Dar în lupta contra reformei nu numai dominicanii şi au depus eforturi considerabile pentru a o contracara, în anul 1540 luând fiinţă ordinul Iezuiţilor fondat de Ignaţiu de Loyola de origine Spaniolă născut în tradiţia luptelor cavalereşti.

în anul 1521 e rănit la asediul cetăţii Pampeluna în lupta împotriva francilor. Internat în spital a avut timp să citească diferite romane cavalereşti şi „Viaţa lui Isus “de Francisc d’Asissi şi a lui Dominic Guzman. Dar ceea ce I-a impresionat mai mult a fost o vedenie prin care Maica Domnului i-a spus că şi el poate face aşa ceva. îşi propune să se facă misionar şi ca semn de predare face o noapte de pază la icoana Madonei din Biserica Montferrat făcând legământ printr-o îndoită spovedanie. Dar o epidemie face ca el să nu poată pleca la Ierusalim cum şi-a propus rămânând la Manresa unde printre alte cărţi îi cade în mână şi cartea „Urmarea lui Isus“ scrisă de Toma de Kempis. Aceasta îl face să se dedea la privaţiuni excesive şi asceză severă, ceea ce-l face să fie cuprins de scârbă faţă de lume, propunându-şi un plan de câştigare totală a sufletelor pentru Hristos.

Aşa s-a născut lucrarea „Exerciţiile spirituale“ manual de practică a trecerii prin toate treptele care duc la desăvârşire din mănăstirile iezuite pentru formaţia spirituală a membrilor. Aceasta prevedea pentru fiecare an o perioadă de patru săptămâni de concentrare spirituală cu următorul program: Se invocă grozăviile păcatului de la căderea îngerilor până la grozăvia Dantescă a chinurilor iadului, pentru ca penitentul să se cutremure de grozăvia păcatului. Apoi şi-l închipuie pe Isus pe câmpiile Galileii, iar în a patra săptămână penitentul trebuia să se declare fie pentru Hristos fie pentru Lucifer.

Conducerea superioară o are generalul ordinului, a cărui reşedinţă era la Roma ca al doilea papă ajutat de cinci provinciali şi rectori. Ordinul a primit girul papei fiind că regele Portughez Ioan alIII-lea avea nevoie de misionari în India. Ordinul iezuiţilor s-a extins repede datorită unităţii de conducere şi folosire a celor mai practice mijloace. La moartea lui Ignaţiu ordinul număra douăsprezece provincii cu peste o mie de membri, în scurt timp punând mâna pe aproape tot învăţământul European prin înfiinţarea de universităţi, colegii şi tipografii.

Cu spiritul lor aspru şi dominator au pus mâna pe multe biserici şi mănăstiri ale altor ordine călugăreşti, compromiţându-se în acţiuni cu caracter politic, economic şi chiar cu comerţul de sclavi. Pretenţia lor de dominaţie i-a făcut odioşi prin conflictele create în toate domeniile ceea ce I-a făcut pe papa Clement al XIV-lea în 1773 să-i desfiinţeze, după ce multe state un interzis mai dinainte activitatea lor, fiind reactivaţi în 1814 după căderea Iui Napoleon Bonaparte. „Ştefan Bathori voievod al Transilvaniei, după 1575 şi rege al Poloniei favorizează catolicismul ceea ce face ca în Cluj, Alba Iulia şi Oradea să ia fiinţă colegii iezuite. Luând proporţii reforma religioasă iezuiţii sunt chemaţi să stăvilească Luteranismul care face progrese şi în Moldova şi a-i atrage la Catolicism, după ce au intrat şi franciscanii.

Petru Şchiopul promite papei Alessandro Comulec că nu va îngădui propaganda protestantă, iar comunitatea care se va face vinovată de încălcarea ordinului va da o amendă de o sută de boi. În 1635 Athanasie Rudzinski este trimis să cerceteze plângerea unor credincioşi care nu-şi amintesc să fi donat ceva ordinului Iezuit prin testament văzându-se deposedaţi pe nedrept, fiind că părinţii iezuiţi au scris testamentele amintite în limba latină iar în Româneşte le-au citit altceva. Pe această cale numai preotul din Cotnari stăpânea patruzeci terenuri de vie chipurile primite prin donaţie. Prin hotărârea principelui Transilvaniei Sigismug Bathory iobagii din Mănăştur au fost trecuţi în stăpânirea colegiului iezuit din Cluj.

Pentru moment ţărani s-au bucurat în speranţa unei vieţi mai bune, dar când vine în control emisarul ordinului iezuit Ştefan Szanto află că rectorul Iacob Wujek zis Vangrovicius i-a silit pe iobagi să lucreze trei zile în şir fără mâncare şi băgaţi în lut şi în paie, iar iobagii care s-au bucurat de noii stăpâni constată că mai bine era la cei vechi, iar alţii declară că nici sub turci nu au fost aşa de chinuiţi. Despre acest Vangrovicius se spune că era aşa de lacom încât a pus să-i confişte unui cerşitor modesta sumă de 3-4 florini pe care acesta îi agonisise. (Theodor Holban „Eşecul tentativei iezuite “Magazin istoric nr 6 /87/1974)

Dar lucrul cu care s-au murdărit cel mai mult ordinele călugăreşti şi în special cel iezuit şi dominican a fost acela de a fi făcut parte din tribunalele inchizitoriale. Pentru a înăbuşi mişcarea Cathară opusă doctrinei oficiale, pe lângă ordinele monahale a luat fiinţă inchiziţia (Inquisito) ceea ce înseamnă anchetă-cercetare, un mod de procedură penală inaugurat de papa Lucius alIII-lea (1198-1216) şi de sinodul a IV-lea Lateran (1215) fiind adoptat de papa Inocenţiu alIII-lea. În opoziţie cu procedura penală Romană de până atunci în uz şi în tribunalele bisericeşti în care judecătorul acţiona numai sesizat de un acuzator oarecare responsabil pentru dovedirea acuzaţiilor noua metodă consta într-o anchetă pornită de judecător care purta o discuţie în contradictoriu cu acuzatul, astfel judecătorul devenind şi acuzator.

Dacă la început acuzatul avea drept la apărarea unui avocat, acest drept s-a redus drastic iar acuzatul nu era pus faţă în faţă cu pârâşii săi, ei fiind secreţi, (metodă preluată de comunişti când au trimis oameni în puşcării). Dacă cineva reuşea să fie pus sub apărarea unui avocat, acesta nu avea alt rol decât să-l ..sfătuiască., pe acuzat să fie de acord cu acuzaţiile ce i se aduceau adică să mărturisească adevărul,, impus de anchetatori. Completul de judecată era format din persoane alese din oraş (preoţi, călugări, jurişti) devotaţi inchizitorului pentru că şi ei erau supuşi unor verificări. În atitudinea faţă de eretici autorităţile clericale au evoluat în cursul timpului de la o relativă indulgenţă la o asprime din ce în ce mai mare. Baza teoretică şi-a găsit justificarea în recomandarea de a se purta cu o temperată severitate cu cei ce încălcau dogmele, soldate cu amenzi şi exilări.

De abia în secolul al XIII-lea s-au înmulţit execuţiile ereticilor prin ardere pe rug sau spânzurare. Actul oficial de naştere a inchiziţiei sângeroase este socotit a fi scrisoarea adresată în anul 1233 de către papa Grigore al XI-lea către episcopii din sudul Franţei prin care îi anunţa despre intenţiile şi metodele sale de a combate erezia cu ajutorul dominicanilor şi a franciscanilor, dar cu încă doi ani înainte dominicanii primiseră de la Roma titlul de „inquisitores hereticae“ pentru Germania aşa cum în 1232 acelaşi titlu îl căpătase dominicanul Alberic a cărui zonă de activitate era Lombardia.

Drept mulţumire pentru zelul cu care încă din primii ani „fraţii cerşitori“ s-au achitat de sarcinile ce le fuseseră încredinţate, au primit din partea papei numeroase privilegii devenind din anul 1244 complet independenţi de celelalte organizaţii clericale.

La început curţile de judecată ale inchiziţiei călătoreau din loc în loc invitând pe locuitorii regiunii unde se stabileau să-şi mărturisească păcatele şi să se denunţe reciproc având la dispoziţie un interval de graţie de o lună pentru care se aplicau pedepse mai uşoare. Copii care-şi denunţau părinţii erau scutiţi de confiscarea averii iar cei dovediţi vinovaţi erau condamnaţi la moarte sau detenţie pe viaţă. Când se ajungea la convingerea că erezia a fost într-adevăr stârpită în localitatea respectivă inchizitorii îşi mutau tribunalele în altă parte, pentru ca mai târziu să fie stabilite tribunale provinciale permanente.

Şi acum să revenim la procedura de judecată. Deosebit de complicată în unele împrejurări, era deosebit de simplă în altele adică stabilită în mod empiric după cum o cereau împrejurările sau după cum o impunea prestigiul fraţilor cerşitori. Ancheta se desfăşura în cel mai strict secret având un caracter cu totul arbitrar, acuzatul fiind socotit vinovat încă înainte de a fi supus cercetării iar ancheta nu odată dura luni sau ani de zile. Pentru a-l scoate pe cineva vinovat erau folosite cele mai fanteziste pretexte. Înnoptarea într-un han a cărui proprietar era un protestant, sau trecerea unui curs de apă în barca unui eretic sau a da de pomană ceva unui cerşitor eretic erau capete grave de acuzare.

Dar cel mai periculos lucru era deţinerea şi citirea Bibliei rezervată numai clericilor căreia ei nu-i dădeau prea mare importanţă fiind înlocuită cu tradiţia, vieţile sfinţilor nu odată contrafăcute şi canoanele bisericeşti. Nefiind inventat tiparul Biblia rămânea totuşi o raritate. La prima înfăţişare, învinuitul trebuia să-şi ghicească duşmanul ceea ce nu era întotdeauna posibil. Femeile, sclavii, ereticii sau copii nu puteau fi folosiţi ca martori în apărarea unui aşa zis eretic, dar pentru a fi acuzat un eretic un copil de 7-8 ani era un martor de nădejde ducând la executarea învinuitului.

O mărturie favorabilă învinuitului odată retractată nu mai era luată în considerare în schimb una defavorabilă nu putea fi retractată. Ca martori puteau fi folosiţi băieţi de la 14 ani, iar fetele de la 12 ani. Ancheta începea cu presiuni morale după care se trecea la torturi prin biciuire, tragere pe roată, arderea tălpilor, turnarea de plumb topit în ochi, urechi sau nări, apoi se trecea la zdrobirea oaselor, picioarelor şi a mâinilor până la jupuirea de viu, iar inchiziţia a folosit tot arsenalul de suplicii pe care barbaria Medievală o putea pune la dispoziţie. În privinţa autodafeurilor părerile sunt împărţite. După unii autodafe ar însemna pronunţarea sentinţei care de obicei se făcea în faţa unui public cât mai numeros. Acuzatului dându-i-se posibilitatea lepădării de aşa zisa erezie, dar chiar dacă cineva de frica morţii îşi dezicea credeul inchiziţia nu cunoştea noţiunea de achitare, socotind lepădarea de erezie în faţa morţii drept o posibilitate de iertare de la Dumnezeu în viaţa de dincolo dar nici într-un caz achitare din partea inchiziţiei. Apelurile la papă nu erau privite cu ochi buni de către inchizitori care făceau tot posibilul ca aceste apeluri să rămână fără efect.

Una din pedepse era şi deshumarea cadavrelor celor excomunicaţi postum pentru a nu fi profanat pământul cu care ocazie se făcea strigarea: „Cine va face aşa, aşa va pieri“ Pedepsele aplicate unor decedaţi aveau drept scop confiscarea averii lor, moştenitorii fiind în pericol de a-şi pierde moştenirea pentru că au moştenit un eretic.

Se aplicau şi amenzi nu odată arbitrare de aceea papa Inocenţiu al IV-lea le reproşează fraţilor cerşitori că au abandonat legământul de sărăcie, pentru că averile confiscate de la eretici erau împărţite între ordinele călugăreşti ceea ce ducea la îmbogăţirea lor şi puternicii zilei (prinţi sau regi). Faptul că una din obiective era şi deposedarea de averi e dovedit prin faptul că cele mai multe condamnări s-au făcut în regiunile mai bogate ale Franţei spre deosebire de nordul Franţei care avea locuitori mai săraci şi deci tentaţia era mai mică.

Printre cei mai cunoscuţi şi sângeroşi inchizitori pomenim pe Brenard de Guy care în a sa „Liber sententiarum inquisitori,, arată printre altele că numai în sudul Franţei s-au pronunţat 89 sentinţe postume împotriva unor persoane decedate în perioade cuprinse între 5-30 ani. Un alt inchizitor intrat în istorie a fost Thomas de Torquemada călugăr dominican (1420-21498) care a dat un cod de legi inchiziţiei, fiind renumit pentru cruzimea sa. Regii spanioli Ferdinand şi Isabela l-au numit prim inchizitor al posesiunilor spaniole (1483) iar în anul 1487 papa inocenţiu al VUI-lea la numit mare inchizitor.

Pe lângă pedepsele care se aplicau ereticilor era şi distrugerea caselor lor, dar fiind că la un moment dat trebuiau distruse localităţi întregi, s-a procedat numai la distrugerea locaşului de cult. În cazul unor vini de mai mică importanţă sau în funcţie de dispoziţia inchizitorilor, se aplicau amenzi, flagelări, pelerinaje sau obligarea la acte de caritate.

Inchiziţia a cuprins toată Europa occidentală şi centrală, odată cu descoperirea „Lumii Noi“ extinzându-se dincolo de Atlantic, însă într-o formă mult diminuată şi în chip diferit de la o regiune la alta. La 16 Februarie 1658 inchiziţia emite un decret prin care sunt condamnaţi la moarte toţi locuitorii Ţărilor de Jos. Zece ani mai târziu Filip al II-lea regele Spaniei a confirmat sentinţa. Aceasta echivalând cu masacrarea a cel puţin trei milioane de bărbaţi, femei copii şi bătrâni. O misiune de proporţii la care s-a înhămat cu entuziasm ducele de Alba. De la numirea sa în trei luni a executat 1800 de persoane.

în luna aprilie a aceluiaşi an el comunica suveranului său că în ultimele zece zile ale săptămânii patimilor vor fi pedepsiţi 800 de eretici condamnaţi a fi arşi pe rug. Dar când prizonierii s-au dovedit a fi prea mulţi, călăii au trecut la metode mai expeditive, înlănţuindu-i doi câte doi şi aruncându-le în apele adânci ale unui râu sau zdrobindu-le coloana vertebrală şi lăsându-i să agonizeze pe ogoarele pustiite de invazia Spaniolă.

După câţiva ani când şi-a părăsit postul faimosul Ferdinand de Alvarez de Toledo duce de Alba se lăuda că omorâse mai bine de 18.000 de persoane dintre care 8000 cu prilejul unei singure execuţii care a avut loc la Anvers. Dar sanguinarul guvernator nu a uitat să adauge cu smerenia unui laic : „fără ajutorul sfântului tribunal al inchiziţiei nu aş fi putut duce la capăt o misiune atât de grea. .. (Dominique Peyre „Inquisitio Espagnole,, Trad. Florentina Dolghin Magazin istoric Nr.3/192/ 1983 şi Nicolae Miron “Cel mai temut tribunal al istoriei- Inchiziţia,, Magazin istoric nr.7-8 /28-29/1969)

Nimeni nu ştie câţi neconformişti au trebuit să plătească cu viaţa pentru că nu au fost de acord cu dogmele unei Biserici pe nedrept numindu-se creştină estimările istoriei fiind aproximative socotit între 900.000-1.000.000. Timp de 500 de ani sub pretextul apărării adevăratei credinţe din ordinul direct al celui care se intitula vicarul lui Hristos, executorii preoţi şi călugări ajutaţi de stat , au întrecut cu mult cruzimile Romei imperiale în cei 300 de ani, în a-i tortura şi ucide pe adevăraţii creştini.

Inchiziţia a trecut ca un uragan peste Europa şi mai puţin peste ocean lăsând în istoria creştinismului o pată groaznică ce nu poate fi ştearsă. Duşmanii Evangheliei confundând creştinismul cu cei ce s-au intitulat urmaşii lui Hristos şi ucigând în Numele lui Hristos s-au folosit de aceste comportări criminale pentru a acuza creştinismul de tiranie, atât revoluţionarii francezi cât şi comunismul, căutând prin această să justifice şi crimele lor.

Pe lângă ordinele monahale cu caracter pur religios, cu ocazia cruciadelor au luat fiinţă şi cele cu caracter mixt care în mod direct au combinat propovăduirea Evangheliei cu purtatul săbiei. Acestea au fost:

1 .Ordinul Ioaniţilor.

2.Ordinul Teuton şi

3.Ordinul Templierilor

l. În anul 1048 comercianţii italieni din Amalfi au zidit la Ierusalim o clădire pentru găzduirea pelerinilor şi a bolnavilor iar spre sfârşitul secolului al XI-lea personalul deservent s-a transformat în asociaţie cu legământ monahal al „Fraţilor ospitalieri „. În anul 1118 această asociaţie s-a transformat în ordin militar pentru apărarea creştinilor împotriva mahomedanilor sub denumirea de ordinul ioaniţilor. Odată Ierusalimul ocupat de mahomedani s-au refugiat în Transilvania ca în anul 1310 să se refugieze în insula Rhodos. Alungaţi şi de aici de mahomedani s-au stabilit în insula Malta de unde au fost goniţi de Napoleon Bonaparte. Sediul acestui ordin se află în Germania şi se ocupă cu probleme de caritate, după revoluţia din România din în 1989 au început prin a ajuta şi spitale din România.

2. Ordinul Teuton a luat fiinţă tot în Israel în 1190 numit iniţial „Ordinul ospitalierilor germani“ Invazia musulmană i-a obligat şi pe dânşii să se refugieze în Europa. Andrei al II-lea le-a dăruit posesiuni în regiunile apusene ale Moldovei mutându-i apoi în Sudul Transilvaniei cu obligaţia de a lupta împotriva cumanilor păgâni. În anul 1226 acceptă propunerea împăratului German de a creştina triburile din Prusia răsăriteană, misiune pe care au dus-o la îndeplinire într-o manieră proprie şi eficientă din punct de vedere militar şi politic dar nedemnă de un creştin. I-au exterminat pe toţi locuitorii regiunii respective aducând în loc colonişti germani. (1228-1283)

În anul 1309 ordinul se mută la Marienburg de unde au supus Lituania. Puterea lor scade după înfrângerea de la Tannenburg (1410), iar în anul 1525 intră sub suzeranitatea Poloniei. Transformă teritoriul Lituanian în teritoriu ereditar după care au trecut la luteranism.

3. Ordinul Templierilor a luat fiinţă tot la Ierusalim în anul 1118, de către cavalerii Francezi în acelaşi scop ca şi celelalte două ordine, numele venindu-le de la prima lor reşedinţă care a fost stabilită pe locul Templului lui Solomon şi tot din acelaşi motiv ca şi celelalte ordine au trebuit să părăsească Ierusalimul în anul 1291.

O parte din membri ordinului se puteau căsători cu condiţia ca după moarte o parte a averii lor să intre în patrimoniul templierilor. În anul 1410 papa a oferit ordinului o uniformă specială pe care era cusută o cruce roşie. Erau împărţiţi în: cavaleri (nobilii), fraţi, servanţi şi preoţi. În cazul unui pericol trebuiau să primească lupta în orice condiţii fără să se aştepte la un ajutor de undeva.

Treptat bogăţia pe care au acumulat-o i-a făcut să devină bancherii pelerinilor. Stăpâni a unor vaste domenii au început să se amestece în disputele feudale ale vremii ceea ce le-a fost fatal. Templul din Paris era o bancă atât de puternică încât regele Franţei făcea adesea apel la ea până în anul 1307 când regele Filip cel Frumos (1265-1314) s-a văzut stânjenit de prezenţa ordinului şi a socotit că monarhia se va întări dacă le va confisca averile. În vederea atingerii scopului propus monarhul a trecut făţiş la atac. (H. Dumitru)

Le intentează un proces prin care sunt acuzaţi de lepădare de credinţă şi injurii aduse lui Hristos, pretextul fiind că în relaţiile cu mahomedanii evitau forţa folosind diplomaţia. La sinodul din Vierme (1311-1312) papa Clement al V-lea decretează dizolvarea ordinului. În seara zile de 18 martie 1314 marele maestru al ordinului Jaques Bernard de Molay al XXII-lea maestru al acestui ordin, Geofroi de Charnay comandorul ordinului din Normandia şi după câte se pare şi un al treilea demnitar al ordinului au fost arşi pe rug, în timp ce Filip cel Frumos rezemat de fereastra unei încăperi a Luvrului aştepta calm epilogul celei mai mari operaţiuni din timpul domniei sale. Dar o lună mai târziu murea papa Clement al V-lea şi tot în cursul aceluiaşi an Filip cel Frumos moare ucis accidental la o partidă de vânătoare.

În câteva luni ieşeau din arenă protagoniştii principali a unui proces care a durat şapte ani. (Oana Busuioceanu „Comoara Templierilor,, Magazin Istoric 6/87/ 1974)

După cum vedem cele trei ordine aveau origini diferite, Italiană, Germană şi Franceză, dar toate având aceeaşi motivaţie. Cu timpul aceste ordine şi-au pierdut caracterul lor militar, rămânând doar cel onorific.

Istoria ne arată că sub pretextul apărării adevăratei credinţe de erezii, sau având motivaţii sociale, călugării nu odată au condus răscoale armate ceea ce nu corespunde cu spiritul creştin autentic. Călugării devenind un element deosebit de turbulent. (Jean Delumeau) în legătură cu turburările din Provenţa în secolul al XVI-lea şi altele, putem vedea din istorie că nu-i răscoală la care să nu vezi călugări cordilieri, capucini, carmeliţi sau dominicani care redactau cele mai drastice şi aspre moţiuni şi dând primele lovituri în timpul masacrelor.(G Lambert „Historie des Guerres de religion en provence,,) La Rouen în 1560 preoţii urmaţi de enoriaşi defilează pe străzi în procesiunea „Corpus Domini.,, Refomaţii care stau la geamuri refuză să se închine la trecerea sfintelor sacramente,,. (e vorba de ostia sau pâinea sfinţită la catolici care se purta în procesiune). Aceasta face ca mulţimea catolică să năvălească în casele lor şi să le devasteze.

La Orange în februarie 1571 predicile incendiare ale călugărilor cerşitori au drept urmare masacrarea hughenoţilor timp de unsprezece zile. (J. Estebe „Togasin,, pag.98-99) în ziua de 25 august 1572 când soseşte vestea măcelului parizian din noaptea Sf. Bartolomeu mulţimea catolică e asmuţită de un oarecare predicator al regelui numit Sorbin, un tulburent şi ignorant doctor al Bisericii Romane la insistenţele căruia catolicii năvălesc în casele protestanţilor spre a-i măcelări. În acelaşi an la Bordeaux (20 sept. 1572) într-o predică ţinută de Sf. Mihail iezuitul Ed. Anger se miră că oraşul n-a urmat exemplul capitalei de a-i ucide pe hughenoţi şi-l acuză pe guvernator că doarme lângă târfa lui vestind apropierea imperiului morţii. Predica lui aprinde pulberea. Măcelul începe la 3 Oct. 1572. În multe cazuri lătrătorii catolici după expresia unor istorici acuzau tribunalele de slăbiciune în atitudinea lor faţă de eretici.

O latură mai puţin importantă a mănăstirilor era şi aceea de a fi folosite ca închisori, ca loc de pedepsire a celor vinovaţi de a fi încălcat canoanele bisericeşti. Hus şi Jeronim înainte de a fi arşi pe rug au fost închişi în beciurile unei mănăstiri din Consanţa (Elveţia/ Dacă Sf.Ap.Pavel condamnă pe cei ce opresc căsătoria călugării o iau în sens invers. Condamnă căsnicia justificându-şi propriul celibat cu argumente nu tocmai creştine sau Biblice. Aşa procedează Roger din Caen care afirma în secolul al XI-lea: „Crede-mâ frate! (zicea el) Toţi bărbaţii însuraţi sunt nefericiţi. Cel care are o nevastă slută se scârbeşte de ea şi o urăşte. Dacă-i frumoasă se teme grozav de berbanţi. Frumuseţea şi virtutea nu se împacă. Vezi o nevastă că-şi dezmiardă bărbatul drăgăstos şi-l acoperă cu dulci sărutări iar în tăcerea inimii ei dospeşte veninul.

Şi acum să ne întoarcem puţin la ţara noastră România. La 13/25 decembrie 1863, Mihail Cogălniceanu prezenta în parlament „Legea secularizării averilor mănăstireşti,. Cum s-a ajuns aici? Mulţi dintre domnitorii şi dregătorii ţărilor Române au ridicat s-au înzestrat locaşuri de închinare, ca apoi să le închine patriarhiilor din Constantinopol, Ierusalim, Alexandria, Antiohia sau muntelui Athos. Scopul acestor închinări era asigurarea dăinuirii ctitoriilor împotriva vicisitudinilor politice interne sau pentru preîntâmpinarea unei rele gospodăriri, totodată punându-le sub o autoritate ecleziastică superioară pentru a le ridica prestigiul. Forurile cărora li se închinau mănăstirile aveau obligaţia de a le asigura continuitatea şi totodată facerea unor acte de caritate prin întreţinrerea de aziluri, spitale , înzestrarea fetelor sărmane, sau ajutorarea săracilor. Iar ceea ce rămânea urmare acestor acte de caritate revenea forurilor cărora li s-au închinat mănăstirile.

Dar cu timpul lucrurile au luat altă întorsătură. Forurile în cauză cereau sume şi bunuri cât mai multe, la data secularizării averilor mănăstireşti, teritoriul României era al mănăstirilor în propoiţie de 25,6%

Din cartea „Viaţa mea“ scrisă de Toader I. Ştefan aflăm că o moşie a satului Ghindoani- Neamţ, aparţinea mănăstirii Sf. Spiridon din laşi, iar călugărul loasaf era administratorul ei arendând-o ţăranilor. Aceştia la rândul lor aveau un consiliu de conducere. Din păcate acest consiliu de conducere după ce primeşte banii de la ţărani nu-i predau lui loasaf. Acest loasaf prieten cu boierul îi cere ajutorul pentru a scoate banii iar oamenii sunt duşi în casa preşedintelui şi astfel pornesc represaliile.

Parohul satului Ghenadie e de faţă şi el şi e primul care-i ia în primire şi-i loveşte. Despre acest preot oamenii spuneau că e un drac sub mantie preoţească şi care sub influenţa băuturii îi chinuie pe ţărani. Încăleca pe om obligându-l să meargă în patru labe şi în loc de frâu îl strunea de mustăţi de-i curgeau lacrimile omului. Aici autorul îşi pune întrebarea cu ce au greşit ţăranii şi constatarea e că la aceşti slujitori ai bisericii sub rasa de călugăr sau preot se ascundea un suflet de câine. Nu spun că în toate cazurile relaţiile dintre ţărani şi feţele mănăstireşti se terminau în stilul de mai sus dar am ales un episod cam tragi-comic care pentru starea de înapoiere a ţăranului român din trecut era posibilă.

Şi acum să revenim la momentul secularizării averilor mănăstireşti. Prin regulamentul organic se prevăzuse că mănăstirile închinate vor contribui cu un sfert in veniturile lor la cheltuielile statului. Dar la începutul domniei lui Alex. I. Cuza mănăstirile din Moldova datorau statului 1.466.250 lei, iar cele din Muntenia 19.490.124 lei în total 20.956.644, leul având valoare mare la aceea dată. Domnitorul Cuza şi guvernul său s-au gândit să răscumpere aceste mănăstiri pentru ţară de aceea le-au oferit 80.000.000 lei din care să se scadă datoriile către guvern. Mai dădeau zece milioane pentru înfiinţarea unei şcoli la Constantinopol indiferent de confesiunea solicitanţilor dar fără succes. Monahii bazaţi pe ajutor străin au refuzat oferta.

Statul Român reia tentativa oferindu-le 150.000.000 lei, dar nici de data aceasta călugării n-au cedat. Aceasta a făcut ca statul să recurgă la soluţia extremă, secularizarea averilor mănăstireşti indiferent dacă ele au fost sau nu închinate centrelor ortodoxe importante din afara ţării. (Const. şi Dinu Giurescu. – „Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi“) Dar secularizarea averilor mănăstireşti, nu a fost o acţiune cu caracter pur românesc şi alte state procedând la fel aceasta motivat de faptul că, cu tot votul de sărăcie, depus de călugări mănăstirile au devenit forţe care se considerau în măsură să ia decizii nu întotdeauna pe placul autorităţilor.

în Grecia averile mănăstireşti au trecut în patrimoniul statului în anul 1830. Mănăstirea Sinai s-a întreţinut mult timp din posesiunile răspândite prin peninsula Sinaitică, Creta, Cipru Basarabia, Grecia precum şi din darurile mănăstirilor din ţara noastră. Dar odată cu secularizările de averi mănăstireşti din ţările respective, veniturile multor mănăstiri au scăzut rămânându-le ca bogăţie patrimonială odăjdii şi odoare vechi cu caracter istoric multe dintre ele dăruite de diverşi regi sau voievozi din ţările române.

în Anglia mănăstirile au primit o grea lovitură în anii 1529-1536, prin aceasta resimţindu-se şi scaunul papal pentru că mănăstirile din Anglia erau surse mari de venituri. La conducerea acestor mănăstiri erau instalaţi străini mai ales italieni, parlamentul Englez ne mai putând admite această stare de lucruri care prezenta două surse de neînţelegere, una de factură religioasă şi alta politico-financiară a procedat la confiscarea acestor averi în folosul statului.

Pe scurt aceasta ar fi originea şi istoria monahismului. Nu putem spune că în ideea de monahism totul e rău ci există şi părţi pozitive în activitatea mănăstirilor. Dar unde se opreşte binele şi începe râul? Părerile vor fi totdeauna pro şi contra.

Cert este că monahismul îşi are originea în religiile asiatice în care omul pentru absolvirea de păcate şi pentru stoparea reîncarnărilor trebuie să se supună unor drastice penitenţe.

Cu totul diferită e concepţia creştină despre Mântuire care nu a luat fiinţă ca un curent ascetic. În creştinism iertarea e oferită în dar de Domnul Isus Hristos, plata păcatelor noastre fiind plătită pe Golgota, iar faptele bune nu se fac pentru a fi mântuit ci sunt o dovadă a schimbării caracterului celui mântuit o dovadă a mântuirii. Dumnezeu nu porunceşte monahismul iar Sf. Ap. Pavel condamnă această concepţie atunci când e impusă, pentru că aceasta nu asigură nici mântuirea nici sfinţirea în toate cazurile.

 

Capitolul XI

PREOŢIA Prefaţă.

Odată cu edictul de toleranţă dat de Constantin cel Mare în anul 313 şi apoi forţarea păgânilor cu ajutorul statului să treacă la creştinism, acţiuni întreprinse de împăraţii bizantini Teodosius după anul 395 şi a împăratului Justinian cel Mare după anul 527, s-a pus problema îmbunătăţirii cultului, aceasta pentru a le compensa păgânilor pierderea fastului templelor ce le-au fost dărâmate.

Se înfiinţează din nou funcţia de slujitor al altarului, preoţii sunt îmbrăcaţi în costumaţie diferită de cea a restului credincioşilor, lumânările, tămâia şi apa lustrală păgână concretizată în apa sfinţită, e din nou introdusă în locaşurile de cult, iar teatralismul grec e concretizat prin introducerea liturghiei.

Citind Biblia vedem că odată cu răstignirea Domnului perdeaua din lăuntru a templului rupându-se de sus până jos, a desfiinţat taina altarului şi a slujiri de după perdea, dând posibilitate oricărui credincios să devină propriul său preot cu posibilitatea adresării directe către cele ce e Marele Preot al mântuirii şi mărturisirii noastre, Domnul nostru Isus Hristos.

Cu acest prilej în creştinism dispare funcţia de preot ca slujitor al altarului bisericile creştine ale veacului Evanghelic şi apostolic fiind conduse de bătrâni care în calitatea de priveghetori, (episcopi) aveau datoria păstoriri bisericilor.

Cum s-a ajuns din nou la funcţia de slujitor al altarului, vom vedea în cele ce urmează.

Autorul

 

PREOŢIA

„Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.“ (Exod. 19.6)

„Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.“ (l Petru 2.5)

Una din cele mai deosebite atribute sădite de Dumnezeu în om este conştiinţa, tribunalul lui Dumnezeu în om, ceea ce-l face deosebit de toate celelalte vieţuitoare. Facultatea de a face deosebire între bine şi rău, între ceea ce este drept şi ceea ce este nedrept, îl face pe om să ajungă la ideea de Dumnezeu, Fiinţa Supremă care coordonează toate lucrurile potrivit cu planul Său în stare să cheme la judecată pe cei ce-I încalcă voia (Rom. 2.14-15).

Acesta este unul din cele cinci moduri prin care Dumnezeu s-a făcut descoperit oamenilor, (Creator în natură /Ps.I9.1; Rom. 1.19-20)/, Judecător în conştiinţa omului /Rom. 2.14-15/, Conducător în istorie / Ps.33.10 /, Adevăr în Scripturi /Ps.33.4/, locuind printre oameni în Hristos /Col. 1.19-20/).

Izgonit din Eden omul a pierdut legătura cu Dumnezeu care venea în grădină în răcoarea zilei pentru a comunica cu făptura Sa. De aici înainte Dumnezeu devine inaccebibil omului cu toate că omul simte nevoia unei părtaşii cu Creatorul său. Dar cum? Dumnezeu când I-a creat pe om nu i-a impus un mijlocitor. În relaţiile Sale cu Adam, El voia să fie direct şi nemijlocit în legătură că creatura Sa. De aceea Adam nu şi-a construit locaş de rugăciune şi nici nu şi-a căutat un slujitor al altarului casei pentru că la început religia era casnică. Bătrânul familiei era şi preotul ei cinstirea lui Dumnezeu fiind de factură personală, de aceea îi vedem pe Abel şi pe Cain aducând fiecare jertfa sa personal lui Dumnezeu.

Pierzând legătura cu Dumnezeu omul şi-a creat divinităţi potrivit cu puterea sa de înţelegere. Şi-a făurit zei specializaţi în diferite domenii, şi ascunşi sub diferite manifestări ale naturii, instituindu-se mai târziu şi un cult al strămoşilor (Lari sau penaţi).

După ce I-a lăsat o perioadă omul a rămas singur, lăsându-i-se ca tribunal conştiinţa, Dumnezeu i se descoperă lui Avraam. Un Dumnezeu ce nu poate fi reprezentat de nici un sculptor sau pictor. Dumnezeu Atotputernic, Atotprezent, Atoateştiutor, un Dumnezeu care face tot ce vrea în cer şi pe pământ, putând interveni oricând în viaţa făpturii Sale. De aici înainte religia ia un alt curs. Avraam are un Dumnezeu care nu e capricios. Nu ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie. Şi-a arătat puterea când în mânia sa a dat potopul sau a nimicit Sodoma şi Gomora, nimicind colectivităţi întregi cu suflarea gurii sale, dar n-o face în fiecare zi, ci în fiecare zi şi-a întins mâinile spre un popor care refuza să asculte glasul Său. Iar atunci când le pedepsea iar poporul cerea îndurare se întorcea din mânia Sa şi le dădea din nou odihnă.

în schimb păgânii şi-au făurit zei după chipul şi asemănarea omului, zei capricioşi instabili care nu cereau sentimente ci numai ritualuri, forme. Din Triada Gaelică putem afla concepţia grecilor despre divinitate: „Noi oamenii trebuie să suferim. Am vrea să potolim o divinitate care nu poate fi îmblânzită. însuşi zeul nu poate face bine celui rău.“

Frica de zei a creat mijlocitori, slujitori ai altarului şi sfinţi ocrotitori, singurii în măsură să intervină în faţa zeilor în favoarea omului, a solicitantului.

Alta e concepţia lui Dumnezeu despre relaţia sa cu omul. Chiar la ieşirea din Egipt Dumnezeu îşi exprimă opţiunea Sa în relaţia cu poporul ales: „îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam Sfânt.“ Nu unul nu o sută, nu o mie. Toţi. La început religia era casnică bătrânul casei fiind şi preotul casei. Bătrânul casei aducea jertfele cuvenite divinităţii de care aparţinea. Dacă patriarhii biblici, Avraam, Isaac şi Iacov o făceau şi îşi binecuvântau copii înainte de a muri, şi păgânul Laban socrul lui Iacov, era un preot al casei, Rahela producând puţină încurcătură în familie furându-le idolii.

Cu timpul înmulţindu-se populaţia, religia se diversifică. Pe lângă religia casei e instituită şi religia cetăţii. Teama de zei şi teama de a nu fi pe placul lor prin starea sau prezenţa solicitantului, a dus la ideea de a se institui o categorie de oameni care să mijlocească prin jertfele şi ruga lor pentru restul muritorilor.

în ce priveşte monoteismul evreiesc este un monoteism absolut. Nu exista un cult al morţilor al strămoşilor sau al eroilor. Cultul lor era un cult practicat în mijlocul naturii create de Dumnezeu, văzută în măreţia ei, de aceea sufletul lor era aproape de Dumnezeu. Iacov îşi odihneşte capul pe o piatră, Dumnezeu i se arată. El rămâne impresionat şi declară. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. (Gen.28.16-17) La muntele Sinai (Horeb) Dumnezeu vrea să vorbească poporului Său prin viu grai. Dar poporul se îngrozeşte şi-i cere lui Moise ca să nu le mai vorbească Dumnezeu direct ci prin Moise, ei luându-şi angajamentul de a-L asculta. „Domnul Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi un prooroc ca mine: să ascultaţi de el! Astfel va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului. Dumnezeului tău, la Horeb. În ziua adunării poporului când ziceai: ..Să nu mai aud glasul Domnului. Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor“. (Deut. 18.15-16)

De aici înainte preoţia ia o mare amploare, iar Dumnezeu le stabileşte două atribute de mare valoare. Prima de a învăţa pe popor legea si a doua de a aduce jertfe şi a mijloci pentru popor. Pentru aceasta Dumnezeu nu le dă moştenire în Israel sursa lor de întreţinere fiind altarul.

Odată instituită preoţia s-au stabilit şi reguli stricte pentru preoţi cu perioade de sfinţire şi diferite spălări pentru a intra curat la locul de slujire din toate punctele de vedere, încălcarea acestor reguli fiind aspru pedepsite.

Doi fii a lui Aaron sunt arşi pe loc pentru că au adus în cortul întâlnirii foc străin, iar împăratul Ozia pentru îndrăzneala de a face o lucrare preoţească prin aducere de tămâie în Templu e umplut de lepră.

Instituţia preoţească deţine un rol important în relaţia om-Dumnezeu şi cu toate că ei au fost consacraţi lucrării prin ungerea cu ulei sfinţit, în fiinţa lor tot oameni supuşi greşelilor au rămas.

Fii lui Samuel nu mai calcă pe urmele tatălui lor. Preoţii nu-şi fac datoria de aceea proorocii îi mustră aspru. Ieremia constată că proorocii prorocesc neadevăruri iar preoţii stăpânesc cu ajutorul lor. Mica îi mustră pe preoţi că învaţă poporul pentru bani, iar Ezechiel îi mustră aspru pe păstorii lui Israel (Preoţii, prooroci şi căpeteniile) pentru că ei caută folosul lor.

Totuşi la evrei încă o perioadă îndelungată religia se practica şi în cadru familial personal. Manoah, Ghedeon, Elisei, oameni deosebiţi care în momente deosebite, nu au apelat la un slujitor al altarului ci şi-au adus singuri jertfa.

Din cartea proorocului Ezechiel cap. 34 putem afla de ce Dumnezeu era supărat pe păstorii lui Israel. Aceşti păstori se păşteau pe ei înşişi. Mâncau grăsimea oilor, se îmbrăcau cu lâna lor, dar nu întăreau pe cele slabe, nu legau rana celei rănite. Nu aduceau înapoi pe cea rătăcită le lăsau de izbelişte să rătăcească risipite pe toată faţa ţării. Beau apă limpede dar tulburau apa destinată oilor. Au izbit cu coasta şi cu umărul izgonind oile slabe

De aceea Dumnezeu spune: „Iată voi îngriji eu însumi de oile Mele şi le voi cerceta“ şi va face El însuşi lucrarea pe care n-au făcut-o păstorii lui Israel şi aceasta a promis că o va face prin robul Său David. adică Domnul nostru Isus Hristos. Şi la timpul hotărât Păstorul cel Bun a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. Şi nu numai atât ci l-au dat morţii ca să se împlinească Scripturile, Domnul Isus odată răstignit, pământul s-a cutremurat iar perdeaua din lăuntru a Templului s-a rupt de sus până jos.

Pentru moment nu s-a înţeles lucrarea Dar Dumnezeu a voit ca prin prigonitorul Saul să fie dezvăluită şi această taină de aceea el spune: “Astfel dar fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt. pe calea cea nouă si vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru adică trupul Său şi fiind că avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată,, (Evrei 10. 20-22).

De aici înainte slujba de slujitor al altarului dispare. Ceea ce preoţii vechiului Legământ n-au reuşit să facă cu poporul Israel în Vechiul Legământ, o face Bunul Păstor şi Marele Preot, în Noul Legământ, la care Petru apostolul zice; “Şi voi ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti lui Dumnezeu prin Isus Hristos.,, (1 Petru 2.5) iar Ioan apostolul în insula Patmos exclamă: „Şi a făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu Tatăl Său“ (Apoc. 1.6).

De aceea, creştinii veacului apostolic nu şi-au mai căutat mijlocitori printre oameni şi nici nu şi-au clădit altare încredinţaţi fiind că există un Mare Preot, care stă la dreapta Tatălui, ca să mijlocească pururea pentru ei.

Domnul Isus le spunea apostolilor Săi că se va întoarce la Tatăl. Apostolii au început să ridice problema unui lider. Cine să fie cel mai mare între ei? “Pentru ca ei să înţeleagă noul fel de a lucra Domnul Isus, a ajuns până acolo ca să le spele picioarele pentru a le arăta cât de completă trebuie să fie slujirea şi până unde trebuie să ajungă un bun lucrător. Apostolii au înţeles lecţia de aceea după înălţarea Domnului la cer nu şi-au mai ales un lider ci au lucrat în consiliu. Iar atunci când a fost convocat primul congres (adunare), lucrările nu au fost conduse de Sf. Apostol Petru, după cum se susţine că el prin vârsta sa a ajuns liderul celorlalţi apostoli ci le-a condus Iacov fratele Domnului, iar la încheierea lucrărilor prima circulară creştină către biserici a fost semnată de apostoli presbiteri şi fraţi.

Domnul Isus tocmai pentru aceasta a venit. Ca să schimbe o starea de lucruri care nu mai corespundea cu planul lui Dumnezeu. SfAp.Pavel arată că Domnul Isus s-a născut dintr-o seminţie care n-a slujit niciodată altarului, deci nu era de neam preoţesc, arătând că de aici înainte preoţia nu mai e ceva ereditar.

Preoţiei Vechiului Legământ şi cei ce o susţineau, li se conferea o poziţie mai înaltă şi o separaţie între credincioşi, printre cărturari şi farisei fiind şi preoţi. De aceea Domnul Isus e nevoit să-i mustre aspru de tot: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile , pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic dar nu fac. Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor sa le mişte. Toate faptele le fac ca să fie văzuţi de oameni. Astfel îşi fac filacteriile late îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi; umblă după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică „Rabi! Rabi!,, (Matei 22.1-7).

Elita religioasă a timpului se complăcea în a umbla în filacterii late şi poalele veşmintelor cu ciucuri lungi pentru a-i deosebi de ceilalţi. şi câte altele combătute de Domnul Isus. De aceea Ernest Renan în „Viaţa lui Isus,, spune: „El (Isus) a propovăduit un cult curat, o religie fără preoţi şi fără practici externe, toate întemeiate pe simţămintele cugetului, ale sufletului, pe intimitatea cu Dumnezeu. Niciodată nu a fost cineva mai puţin preot (pe scară ierarhică ) ca Isus. Niciodată mai vrăjmaş al formelor care înăbuşe religia sub pretextul de a o ocroti.,, Şi acum să ne întoarcem la spiritul creştinismului primar Evanghelic. În ce priveşte locaşurile de închinare nu se poate vorbi despre o arhitectonică specială sau decoraţie adecvată din cauza prigonirilor, pentru că ei ştiau că unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Domnului Isus, El era cu ei. De aceea pentru ei nu era important locul ci părtăşia frăţească în unirea duhului.

Care era organizarea Bisericii în primele secole creştine? Noi vedem că în toate cazurile se vorbeşte despre prezbiteri (bătrâni) pentru că antichitatea în general şi spiritul evreiesc biblic în special dădea mare importanţă instituţiei bătrânilor. De aceea vedem că pe lângă celelalte categorii de vrăjmaşi ai Domnului Isus farisei, saduchei, cărturari vedem că erau implicaţi şi bătrânii iudeilor care aveau un cuvânt de spus în orice domeniu.

Biserica creştină în prima fază nu s-a separat de societatea iudaică de aceea evanghelistul Luca zice că ei erau nelipsiţi de la Templu, ca apoi să devină o piedică în calea mântuirii neamurilor, urmărind combinarea iudaismului cu creştinismul ceea ce a facilitat spiritul iudaizant contrar descoperirii lui Pavel apostolul neamurilor. (Gal.2.11-13; 4.10; 6.12; Fap.21.20-21) În ce priveşte organizarea bisericească nu s-au abătut prea mult de organizarea sinagogii, bătrânii fiind animatorii tuturor lucrărilor. Dar colaborarea era mult lărgită în toate domeniile. Cuvântul Domnului este propovăduit. Neamurile vin la pocăinţă, Petru fără voia lui intră în casa lui Corneliu un netăiat împrejur, o parte sau cea mai mare parte a bisericii preponderent iudaice se scandalizează. Pavel şi Barnaba se deplasează la Ierusalim special pentru a rezolva problema, adresându-se apostolilor şi prezbiterilor. Ce e de făcut ? Ce se poate cere de la neamuri ? Să se supună prescripţiilor legii? Ce reguli li se pot impune? în acest scop e convocată o mare adunare care a ajuns la un acord, iar hotărârea a fost luată în deplină înţelegere de către apostoli, prezbiteri şi fraţi, care au emis şi prima circulară a bisericii Creştine.

Deci nu patriarhi, nu mitropoliţi sau episcopi, ci printre ei erau ;j fraţi care nu aveau titluri dar erau plini de râvnă pentru Evanghelie. În momentul înfiinţării unei biserici apostolii rânduiau prezbiteri care să conducă treburile bisericeşti în continuare. Tit e lăsat în Creta şi apostolul Pavel îi aminteşte în epistolă rostul rămânerii sale acolo: „Te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit,, (Tit 1.5) în ce priveşte ierarhiile bisericii primare, ele erau foarte slab conturate.

Primii aleşi erau presbiterii (bătrânii). Aceştia îşi asociau diaconi (slujitori) pentru treburi administrative şi ajutorare printre care şi femei ca de exemplu diaconiţa Fivi din portul Corintean Chencrea. Iar pentru răspândirea mai eficientă a Cuvântului, presbiterii îşi asociau la lucrarea prooroci, evanghelişti şi învăţători.

Studiind cu atenţie cuvântul lui Dumnezeu, vedem că păstoria nu era o demnitate prin alegere ci trebuia neapărat să fie o calitate inăscută a celor ce conduceau bisericile. Sf.Ap.Pavel în drum spre Ierusalim ajumge la Milet. De acolo îi cheamă pe presbiterii din Efes într-o întâlnire de adio(cuvântul adios în limba latină, înseamnă a-l lăsa pe cineva în grija lui Dumnezeu şi nu despărţire veşnică ) cu care prilej le spune: „Luaţi seama dar la voi înşivă (capresbiteri) şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (priveghetori), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. “(Fap.20 28)

Vedem aici o triplă demnitate şi calitate cerută presbiterilor: a fi cu luare aminte asupra lor şi asupra turmei credincioşilor peste care i-a pus Duhul Sfânt episcopi (priveghetori) ca s-o păstorească. Deci păstorirea le revenea prezbiterilor. Unul dintre primi păstori numiţi în Biserică poate fi Petru apostolul. La Marea Tiberiadei Petru e reintegrat colegiului apostolic, cu misiunea de a paşte (păstorii) mieluşei, oiţe şi oi. Sf.Ap.Petru s-ar fi putut mândri cu acest titlu dar el a renunţat la aceasta de aceea el spune: „Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre.,, (adică la Hristos) iar despre sine spune: “Sfătuiesc pe presbiterii dintre voi, eu care sunt un presbiter ca şi ei, un martur al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită.,, (1 Petru 2.25; 5.1) arătând ce se cere de la un presbiter, felul lui de a lucra, „Şi Când se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate vesteji, a slavei,, (1 Petru 5.4).

Din cele de mai sus putem vedea că slujbele bisericeşti ale veacului apostolic erau foarte slab conturate fiecare credincios simţind chemarea şi datoria de a face ca lucrarea Domnului să propăşească, de aceea cei ce i-au investit şi trimis în lucrare pe Barnba şi Saul din Biserica Antiohiei nu au fost nici măcar presbiterii sau comitetul Bisericii ci câţiva prooroci şi învăţători cărora Duhul Sfânt le-a zis să-i pună deoparte (să-i investească) pe Barnaba şi Saul în lucrarea menită lor.

Acesta a fost veacul apostolic. Să vedem în continuare care au fost condiţiile şi efectele pe care le-au avut asupra Bisericii schimbarea opiniilor în legătură cu organizarea ei.

În primele trei secole ale creştinismului fiecare credincios se considera un trimis al Domnului dator a aduce suflete la mântuire. Dar odată cu libertatea oferită de Constantin cel Mare şi a implicării statului în a-i forţa pe păgâni să treacă la creştinism lucrurile se complică.

Am arătat că în veacul apostolic şi o perioadă lungă după aceea, slujbele bisericeşti erau slab conturate, iar investirea în lucrare se făcea prin punerea mâinilor.

într-o discuţie pe care am avut-o cu un preot în cancelaria şcolii publice în care am predat religia şi faţă de corpul didactic prezent, parohul comunei care şi el preda religia mi-a spus: pastorii bisericilor voastre neavând mirungerea nu au valabilitate ca slujitori bisericeşti. La care i-am răspuns: în veacul apostolic prin ce se făcea consacrarea în lucrare? Prin mirungere sau prin punerea mâinilor? Şi atunci am luat în discuţie preoţia Vechiului Legământ consacrată lucrării prin ungere cu ulei sfinţit şi lucrarea Noului Legământ în care consacrarea în lucrare se făcea prin punerea mâinilor.

Şi atunci s-a pus întrebarea: Cine are drept să pună mâinile? La aceasta ne răspunde Domnul Isus Hristos care spune: „Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: „..îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşa.,, în acest caz primează credinţa urmată de rezultatele ei vizibile. Dar să vedem în veacul apostolic cine îşi punea mâinile? Ucenicul Anania îşi pune mâinile peste Pavel ca să-şi recapete vederea şi să se umple de Duhul Sfânt. Învăţătorii şi proorocii din Antiohia i-au investit în lucrare pe Barnaba şi Saul prin punerea mâinilor. Cei şapte diaconi au fost investiţi în lucrare prin punerea mâinilor de către apostoli. Lui Timotei Pavel îi aminteşte despre punerea mâinilor de către dânsul personal, precum şi de către ceata presbiterilor. Aşa că punerea mâinilor nu era ceva singular ci se repeta în cazuri deosebite în viaţă, în momente de trimitere specială în lucrare. De asemenea, apostolii aveau darul de a boteza credincioşii cu Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Dar lui Timotei Pavel îi atrage atenţia să nu-şi pună mâinile în grabă peste oricine, pentru ca această lucrare să nu devină o formă goală şi să fie investiţi în lucrare oameni nevrednici.

Citind Scripturile noi vedem că punerea mâinilor e o practică Biblică care ţine atât de Vechiul cât şi de Noul Testament şi care nu era de domeniul unor oameni special pregătiţi, ci primul care-şi punea mâinile peste copii lui trebuia să fie părintele lor. Şi ce minunat ar fi dacă în vremea nostră părinţii ar fi învăţaţi să-şi crească copii în frica Domnului şi în momente deosebite, ei să fie primi care să-şi pună mâinile peste copii lor cerând binecuvântarea lui Dumnezeu, asemenea patriarhilor Biblici.

Aşa că în Noul Legământ nu mirungerea e semnul şi momentul consacrării în lucrare, ci ungerea lăuntrică a Duhului Sfânt printr-o predare totală în slujba Domnului, după care să urmeze punerea mâinilor.

Dar păgânii creştinaţi în condiţii necreştine tânjeau după fastul templelor dărâmate şi nu puteau accepta închinarea în duh şi în adevăr, s-a simţit nevoia compensării acestei pierderi. Aceasta face ca să se facă nişte compromisuri, numite în istoria creştinismului ,perioada îmbunătăţirii cultului,, perioadă care a durat cel puţin 150-200 de ani.

Dacă până aici creştinii nu aveau slujitori ai altarului şi în locaşurile de cult nu exista perdeaua care despărţea credincioşii de oficianţii cultului, de aici înainte se face şi aceasta. Perdeaua din lăuntru ruptă cu prilejul răstignirii Domnului e repusă. Preoţii slujitori ai altarului sunt îmbrăcaţi în haine deosebite de restul credincioşilor, se introduce mirungerea în secolul al V-lea. aplicat mai întâi momentului încoronării împăraţilor. Teatralismul grec îşi spune cuvântul. E introdusă liturghia. Tămâia şi lumânările îşi reocupă locul. Biserica e împărţită în parte activă, preotul şi parte pasivă, restul credincioşilor.

Bineînţeles că se cerea o justificare a acestor transformări. Dar cum? Noul Testament nu porunceşte aceasta, de aceea s-a procedat la un artificiu. Apare apocrifa ,fseudo Dyionisie Areopagitul,, care dă o motivaţie acestor schimbări: Casa de cult devine un simbol al Universului, cele patru părţi ale interiorului locaşului de închinare simbolizează cele patru puncte cardinale. Interiorul bisericii e Universul.

Altarul e situat în partea de răsărit a bisericii şi reprezintă raiul. Închinarea credincioşilor e orientată spre răsărit cu toate că prin prorocul Ezechiel Dumnezeu condamnă aceasta: „Şi m-am dus în curtea dinăuntru a Casei Domnului. Şi iată că la uşa Templului Domnului, între pridvor şi altar, erau aproape douăzeci şi cinci de oameni, cu dosul întors spre Templul Domnului şi cu faţa spre răsărit; şi se închinau înaintea soarelui spre răsărit.,, (Ez. 8.16) Cultul soarelui fiind foarte răspândit, Biblia combătând aceasta. Ori pe Daniel îl vedem închinându-se comform obiceiului evreiesc cu faţa spre Templul din Ierusalim.

„Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii erau deschise în spre Ierusalim şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum o făcea şi mai înainte.“ (Dan.6.10)

La creştini uşile altarului se numesc uşile raiului, sau uşile împărăteşti, care numai în săptămâna patimilor rămân deschise credincioşii putând intra acolo, dar numai în această perioadă. Centrul bisericii este pământul, pe atunci considerându-se pământul pătrat, Dyonsie Areopagitul atrage atenţia sau luarea aminte a celui ce a cunoscut „Mystagogia divină,, prin cuvintele: „Ia seama să nu dezvălui în mod sacrileg taina sfântă între toate tainele (adică ritualul din altar). Fii cu luare aminte şi cinsteşte misterul dumnezeiesc,, Perdelele iconostasului sunt lăsate în anumite clipe ale liturghiei, în secolul al IV-lea, iconostasul despârţindu-se de tot de naos. (M. Eliade)

„Şi acum să revenim puţin la ţara noastră România. Şi la noi neoprotestantismul începe să se facă cunoscut. Preoţia nefiind de factură Nou Testamentală e contestată. Aceasta face ca Biserica ortodoxă să recurgă la nişte artificii printr-o falsificare, traducând cuvântul grec npea^utpoo sau bătrân în cel de preot. Aceasta numai în traducerea ortodoxiei Române. Pentru edificare luăm traducerea Cornilescu care nu traduce cuvântul upeaPiTEpoa ci-l lasă la denumirea sa iniţială, care apare şi în traducerea engleză „King James version,, precum şi traducerea catolică „The new America Bible,, care traduc cuvântul grec npeaPiTEpoa sau bătrân prin cuvântul în limba engleză ,presbiteros of the church,, sau prin „elders of church“ adică bătrâni, dar nicidecum prin cuvântul priest sau preot.“ n.a.

Dar în cadrul îmbunătăţirii cultului, de după anul 313, participarea la slujbe e diferenţiată. Cei nebotezaţi, catehumenii nu pot lua parte la toate serviciile din biserică şi nu pot rămâne decât numai în pronaos, numai după botez putând ocupa un loc în naos,, (M. Eliade).

Domnul Isus a desfiinţat toate ceremoniile Templului reducându-le la două forme şi anume: Cina Domnului şi botezul în apă. Dar în ce-i priveşte pe oficianţi, Noul Testament nu mai face precizarea cine oficiază Cina Domnului (Euharistia). E o lucrare de factură publică bisericească sau e pornită din umbra tainică a altarului? (1 Cor. 10. 16)

În apărarea credinţei catolice şi a preotului oficiant, la conciliul din Trento (1545-1563) Antoine Arnault, pseudonim Petrus Aurelius, prezintă o carte a reformei Catolice în care trage concluziile eclesiologice practice ale transsubstanţierii în polemica cu reformatorii creştini emiţând urmă­toa­rea concluzie: „Dacă preotul este cu adevărat acela căruia prin iubirea Sa ce nu poate fi cuprinsă de mintea omenească şi mântuitoare îi dă (preotului) putere asupra Lui (a Domnului Isus) prin cuvântul hirotonirii, atunci nu există nici un om mai mare decât el (preotul), fiind că el are puterea de a schimba elementele Euharistiei (pâinea şi vinul) în carnea şi sângele Domnului Isus şi deci ale lui Dumnezeu, astfel prelungindu-se capaci­tatea de a transmite asupra preotului (episcopului) această deosebită putere, el preotul (episcopul) iese din sfera muritorilor de rând, fiind absolvit de toate păcatele, avânt atribute supranaturale fiind ridicat deasupra îngerilor…

Ce spune Sf.Ap.Pavel celor din Corint legat de Cina Domnului? „Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o singură pâine, noi, cari suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine“ (1 Cor. 10.16-17). Din cele de mai sus nu putem cunoaşte cine era oficiantul Pavel apostolul asociind întreea biserică la această lucrarea, asa că nu se punea problema retragerii preotului în locul tainic al altarului pentru oficierea acestui act.

Evreii şi-au pus mare speranţă în Templul din Ierusalim în altarul şi oficianţii altarului. Ei se lăudau cu acest templu socotind că Dumnezeu locuieşte acolo şi vor fi feriţi de orice rău dar iată ce zice Dumnezeu prin proorocul Ieremia: “Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului! “Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii, dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă şi dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după dumnezei străini spre nenorocirea voastră, numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul aceasta……” (Ier. 7. 4-7) Timpul a trecut poporul Israel a îndurat suferinţe inimaginabile şi fiind că nu şi-au îndreptat în bine inimile şi faptele, a venit ziua când din Ierusalim şi Templu nu a rămas piatră pe piatră.

Aceasta a făcut ca poporul evreu să ajungă la convingerea că Dumnezeu nu mai locuieşte în temple făcute de mâini omeneşti, cu altare slujite de preoţi în odăjdii pompoase, ci în inimi curate. În una din legendele Iudaice se spune că înainte de fi distrus templul în anul 70 A.D., se auzeau glasuri care nu erau de factură umană şi care strigau: „Să părăsim locul acesta.“ De aici înainte relaţia dintre om şi Dumnezeu ia o nouă dimensiune, şi de aceea “din ziua când a fost distrus templul, Dumnezeu nu mai are în lume decât patru coţi, adică trupul omului estimat la această dimensiune. (Mozes Rozen, cf. Minucius Felix, în „Octavus,, 32.1-3: cf. Talmud “Barakhoth,,) Şi au trebuit să treacă secole ca evreii să se convingă că Dumnezeu nu mai locuieşte în temple făcute de mâini omeneşti.

Dacă evreii au ajuns la această convingere creştinii de astăzi văd lucrurile invers. Pentru ei nu omul sfinţeşte locul ci locul sfinţeşte omul adică locaşul de cult, cu toate că Dumnezeu a blestemat pământul din cauza lui Adam cel neascultător dovedind că omul sfinţeşte locul şi nu invers.

Bisericii din Efes, Domnul Isus îi aduce laude, urmare faptului că ei urau faptele nicolaiţilor, fapte pe care le urăşte şi Domnul Isus. Cine au fost nicolaiţii? în lista celor şapte diaconi apare un prozelit dm Antiohia numit Nicolae. Numele Nicolae e un nume grec compus; nika însemnând biruinţă sau biruitor, iar laios înseamnă popor, nicolaiţii fiind biruitori ai poporului.

Chiar la sfârşitul secolului întâi creştin, apar conducători, care încep prin a-şi împune punctul lor de vedere şi autoritatea asupra bisericii, dintre care îl găsim şi pe Diotref. În Statele Unite, există această tendinţă a unor păstori de a fi conducătorii absoluţi ai bisericii păstorite de ei. îşi asociază la predică unul sau doi predicatori „buni,, restul bisericii rămânând în expectativă ca biserică ascultătoare, uitând că în bisericile veacului apostolic care au crescut atât de rapid, una din metode a fost că fiecare credincios în funcţie de darul său lua parte la lucrările bisericii (1 Cor. 14.26; Fapte 15.23). De aceea Pavel nu se adresează decât în cazuri speciale unor trimişi cu probleme deosebite, ca Timotei şi Tit, sau lui Filimon cu o preoblemă aparte, restul epistolelor adresându-se întregii biserici, fără a pomeni nume de lideri.

Dar unii din păstorii de azi, dacă ar cunoaşte Biblia şi ceva psihologie ar înţelege că prea multa învăţătură, dată de aceeaşi persoană, duce la saturaţie, la respingere. Multe dintre biserici ajungând biserici de familie sau o asociere de câteva familii, dat fiind că sătui de atâta predică dată de acelaşi om există tendinţe centrifuge în schimbarea mediului. În schimb promovarea a cât mai mulţi lucrători în Biserică, în care fiecare se poate exprima în funcţie de darul său, duce la creşterea ei. împotriva lui Moise se ridică fii lui Core şi însuşi sora lui Maria. După ani de alimentaţie cu mană, o mâncare cu caracter deosebit, israeliţii se satură de mana pe care o socotesc proastă şi le vine pofta de praz, usturoi şi oale cu carne.

Totuşi preoţii ca slujitori ai altarului nu au apărut deodată între creştini ci după o perioadă foarte îndelungată. Dacă bisericile creştine ale veacului apostolic după cum am amintit nu aveau erarhii bine conturate, după ce biserica creştină s-a aliat cu statul s-a organizat pe linia administrativă a statului şi a crescut numărul treptelor erarhice astfel: Pe trepta cea mai înaltă a ierarhiei bisericeşti se află patriarhii. Mitropoliţii conduc marile oraşe (metropole). Episcopul era cel ce conducea adunarea de cult e administrator al bisericii şi duce la îndeplinire actele de cult înlocuind astfel demnitatea de prezbiter. Diaconi şi diaconiţele îndeplinesc funcţii administrative şi ajutorare. Clerul inferior e format din ipodiaconi (subdiaconi), psalţi, exorcişti (cei ce alungă spiritele rele) acoliţii (însoţitorii episcopilor) horepiscopii (episcopii de la ţară) şi groparii, dar fără o costumaţie specială încă.

Neexistând şcoli speciale pentru preoţi se făcea ucenicie pe lângă un episcop. Preoţii trăiau fie din daniile credincioşilor fie prin muncă proprie, după condiţii oferite şi posibilitate. Celibatul preoţilor nu era o condiţie. Ioan Scărarul în „Scara,, cuprinsă în Filocalia (579-649) încă nu pomeneşte nimic despre preoţi, ci doar despre bătrâni (prezbiteri) adică în cuvântul către monahi are şi un cuvânt pentru pezbiteri. Totuşi lucrurile nu au rămas aici. Preoţia ia avânt. Pe baza meritelor Sf. Petru îşi arogă calitatea de a fi singurii mjlocitori între Dumnezeu şi oameni, diaconii fiind intermediari între preoţi şi popor.

Slujba preotului în altar e o taină. Teatralismul grec îşi spune cuvântul e introdusă liturghia în sec. al IV-lea un aport deosbit avându-l Roman Melodul. Sfinţii specializaţi pe probleme omeneşti au căutare. În multe cazuri goana după îmbogăţire, nu odată lipsa de cunoaştere a Scripturilor, face ca poporul să ajungă la o înţelegere greşită a lucrurilor, superstiţiile înlocuind credinţa în Dumnezeu.

Molimele, seceta sau ploile abundente prilejuiesc scoaterea unor moaşte în procesiune spre a potoli urgia. La Sevilla în 1810 în timpul unei epidemii de friguri galbene se face apel la la un fragment din adevărta cruce despre care se spunea că a stăvilit epidemia de ciumă din 1649. Şi nu numai atât ci se folosesc diferite ritualuri păgâne fără ca preoţii să ia poziţia cuvenită împotriva lor. Astfel în ţările române şi în alte părţi ale lumii, oamenii se apărau de molime punând fete goale, câteodată băieţi care să tragă o brazdă în jurul localităţii.

Biserica Catolică pentru a apărea mai curată în faţa credincioşilor ei a impus celibatul preoţilor, dar cu ocazia unei vizite canonice efectuate în Bavaria în perioada conciliului de la Trento se constată că numai 3-4% dintre preoţi nu trăiau în concubinaj (cf. Carlo Boromeo).

În occident s-a pus problema spovedaniei dat fiind că nu de puţine ori spovedania era un pretext de întâlnire dintre unele femeii şi parohul bisericii, s-a stabilit ca femeile să nu vină la spovedanie cu părul cârlionţat şi sulimenite, iar spovedania să se facă numai în timpul zilei.

Fără o autorizaţie specială din partea episcopului un preot sub vârsta de 30 de ani să nu aibă voie de a spovedi femei. Confesionalele fiind aşezate la loc vizibil. Cu toate că Noul Testament nu face deosebire în ce priveşte credinţa, între bărbaţi şi femei, unii clerici emit teoria că o femeie nu poate depune mărturie nefiind credibilă de aceea duhovnicul lui Carol Quintul numit Glapin refuză să ia în considerare mărturia Manei Magdalena cu privire la învierea Domnului prin argumentul: “Căci dintre toate făpturile femeia e cea mai nestatornică şi mai schimbătoare, de aceea nu ar putea aduce mărturie mulţumitoare împotriva duşmanilor credinţei.,,

Nu ne putem lega de moralitatea clericilor în bloc care chiar dacă sunt unii credincioşi şi sinceri pentru credinţa strămoşească nu odată nu cunosc Scripturile, însă avem datoria sfântă de a denunţa vina lor de a duce oameni în rătăcire. De aceea din cartea „Viaţa mea,, de Toader I. Ştefan spicuim un episod: Tatăl filozofului Vasile Conta din păcate ateu, era preot în Ghindoani Jud. Neamţ. Acesta are de suferit din partea călugărului Vacarovici care pune mâna pe banii mănăstirii urmare decesului călugărului Ioasaf, aruncă haina călugărească pentru a face toate relele şi fiind că Grigore Conta a ţinut cu ţăranii nedreptăţiţi, în lipsa lui îi bagă porcii în casă, îi distruge grădina, dă drumul iazului, preotului Grigore Conta nerămânându-i alta soluţie decât să plece din sat. Dar peste un an Vacarovici e lovit de dambla.

În opoziţie cu pr. Grigore Conta pr. Pomoşanu ia bani de la G.C.Oană din Ghindoani pentru a-l face epitrop al bisericii, dar aceasta se mută la Broşteni şi în locul lui vine socrul lui cu care era la cuţite şi iată-l pe Oană scos din slujba de epitrop.

Una din dorinţele părinţilor din Ţara Românească, ca şi din alte părţi ale lumii, era de a-l vedea măcar pe unul dintre copiii lui preot, lucrul pe care-l vedem în persoana povestitorului Ion Creangă, care sortit altarului de părinţii săi s-a dovedit a nu avea aptitudinile cerute.

Şi acum iată ce spune un călător străin despre religiozitatea poporului român: „Religia predominantă în Ţările Române e cea ortodoxă. Locuitorii sunt legaţi de ritualurile şi ceremoniile ei, dar preoţii îi tiranizează tot atât cât şi stăpânii lor laici. Şi ei, românii, ar putea simţi pentru religia lor aceeaşi dragoste cât şi ortodocşii din Grecia sau Turcia, dar religia administrată de un stăpân şi nu de un egal sau un frate de suferinţă nu mai are caracterul blând şi binefăcător care o face să fie îndrăgită de adepţii ei” (Cf. Thomas Thronton/1766-1818/ care s-a documentat asupra princi­pa­telor române din scrierile austriacului Raicevici şi baronului Toth Salabery. Mag. Istoric Nr.283 oct.1990).

Un alt caz ca şi multe altele a fost acela al prinţului Carles Maurice de Talleyrand Perigord (2 feb.l754-mai 1838). Fiul unei familii aristocratice scăpătate, părinţii lui nu s-au prea ocupat de dânsul ci l-au dat unei dădăci din provincie să se ocupe de copil.

Din cauza unei căzături Talleyrand îşi fracturează un picior rămânând infirm pentru toată viaţa. La vremea respectivă copii părinţilor cu stare aveau două posibilităţi de afirmare. Armata sau mănăstirea. Nefiind apt pentru prima Talleyrand a fost îndrumat spre cea sacerdotală devenind abate.

Dar la primul prilej Talleyrand aruncă haina monahală şi intră în politică lucrul pentru care s-a dovedit mai potrivit. Ajunge prim ministru reuşind să facă parte din toate guvernele existente la vremea sa, ştiind să se debaraseze la timp de un stăpân pentru a intra în graţia următorului. Destrăbălat şi umblând cu intrigi reuşeşte să-şi agonisească o avere considerabilă. Înaintea morţii sale nepoata sa ducesa Dine, îl îndeamnă să se împace cu biserica pentru a primi dezlegarea de păcate din partea papei.

Aceasta a dat prilejul diferitelor glume pe seama sa una din aceste zicea: „Talleyrand toată viaţa I-a înşelat pe Dumnezeu, iar în pragul morţii I-a înşelat deodată şi cu multă dibăcie pe Satan.,, Dar un diplomat rus care vedea altfel lucrurile auzind de moartea sa a zis: “Când va apare Talleyrand în iad, diavolul îi va spune: „prietene ai depăşit cu ceva instrucţiunile mele.,, (E.Tarle.-„Taleyrand,,)

Dacă preoţia Vechiului legământ nu şi-a făcut datoria vedem că nici cea pretins a reprezenta Noul legământ nu şi-a făcut datoria. Citind istoria vedem că nu odată preoţii au pus mâna pe arme. Deschizând lucrările conciliului al V-lea de la Lateran papa Inocenţiu vorbeşte despre episcopii care se dedau la plăcerile cărnii, lipsiţi de învăţătură spirituală, incapabili să proclame Cuvântul lui Dumnezeu şi să cârmuiască poporul. Preoţii trăiau în concubinaj şi nu odată deschideau cârciumi pentru a-şi întreţine familia. Dar aceasta nu numai în occident.

La 22 Ianuarie 1941, în România a avut loc, o rebeliune legionară. La această rebeliune au luat parte şi 218 preoţi, generalul I. Antonescu fiind nevoit să dea un decret prin care toţi preoţii şi călugării care au aruncat crucea şi au pus mâna pe revolver, să fie raşi, tunşi şi judecaţi. (Magazin Istoric Nr. l (298) din Ian. 1992 pag.60). Acest lucru e confirmat şi de ambasadorul Elevţiei la Bucureşti în aceea perioadă (1933-1945), numit Rene de Weck, care în memoriile sale, consemnează masacrul făcut de legionari la Jilava, despre violarea mormântului lui Armand Călinescu, despre asasinarea lui N. Iorga şi Virgil Madgearu, însă dimensiunea acestei sălbăticii primitive este revelată de faptul că în rândul şefilor legionari se găsesc preoţi şi seminarişti (cf. Romanian Times,, Nr. 26 din 16 martie 2001, preluat din „România literară“ nr. 6/2001, articol semnat de Zigu Ornea, traducere de Viorel Grecu şi Claudia Chinezu).

Până în anul 1944 şi după aceea a fi credincios Evanghelic era socotit ca un pericol social. În anul 1940, părinţii mei au fost arestaţi pentru adunare neautorizată, duşi la Cernăuţi din post în post pe o distanţă de 80 de km. şi judecaţi de tribunalul militar, de aici înainte credincioşii fiind condamnaţi la pedepse de până la 25 de ani şi confiscarea averii. Mai grav era de a fi pocăit, Decât de a ucide un om.

A doua zi de Paşti, în comuna Ipoteşti, jud. Suceava unde am trăit, un om a fost ucis în mod bestial de câţiva oameni cu care era în conflict, lucru pentru care au luat câte trei ani de puşcărie de fiecare. Deci a fi pocăit era un mai mare delict decât a ucide un om, în vremea când ortodoxia dicta statului. Din Noul Testament cunoaştem că preoţii cei mai de seamă împreună cu ceilalţi preoţi şi cu norodul înfluienţat de ei, au forţat mâna lui Pilat care a fost nevoit să-l răstignească pe Domnul Isus ori preoţia actuală face acelaş lucru împotriva Evangheliei mântuirii.

În anul 1996, am asistat la înmormântarea unui credincios penticostal din Pătinoasa, judeţul Suceava, la înmormântarea căruia parohul satului împreună cu nişte oameni beţi au deranjat serviciul de înmormântare şi cu mare greutate a permis ca decedatul să fie înmormântat în cimitiul ortodox, dat fiind că în satul respectiv fiind credincioşi puţini primăria nu le-a acordat loc de înmormântare. În „Monitorul de Suceava,, din 7 Iulie 1997, găsesc un articol semnificativ cu titlul: „Satul în care morţii nu-şi găsesc odihna,, semnat de doamna Gabriela Hostiuc, din care putem cunoaşte tertipurile folosite de parohul satului, pentru ca un decedat de credinţă „Creştin după Evanghelie,, să nu poată fi înmormântat. Din „Evenimetul local,, din 18 Aprilie 1996, tot din Suceava, se vorbeşte despre închiderea posturilor de radio Evanghelice din Suceava şi Cluj, acuzate de „prozelitism neruşinat,, la care Pimen arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, ameninţa cu devastarea sediului postului de radio „Vocea Evangheliei,, din Suceava de către credincioşi ortodocşi. Urmare acestei acţiuni aceste posturi de radio au fos închise timp de aproximativ patru luni.

În Ruginoasa, judeţul Iaşi 9 (nouă) credincioşi baptişti, au fost bătuţi de nu mai puţin de 150 de credincioşi ortodocşi în frunte cu preoţi din două sate la care şeful de post nu a schiţat nici un gest de a opri scandalul, iar directoarea şcolii îndemna la bătaie. În comuna Pantelimon de lângă Bucureşti nişte credincioşi creştini baptişti, au început construcţia unei case de rugăciune, lucrare împiedicată o perioadă îndelungată de către parohul satului care se baza pe forţă.

Această listă ar putea fi lungită, dar mă opresc aici. Dacă Biserica Ortodoxă obţine dreptul de biserică naţională, în mod sigur se va amesteca în treburile bisericilor neoprotestante, pentru a le prigoni, aşa cum au făcut până în anul 1944, urmărindu-i şi făcându-le rău pocăiţilor şi în continuare, cu braţul armat al partidului (securitatea) intrând în slujba ei. În anul 1957, Constantin Gross credincios penticostal, urmare referatului dat de secretarul de partid şi de preotul satului din satul Tişăuţi-Suceava, a fost scos din slujba de factor poştal, şi tot în acel an subsemnatul urmare reclamaţiei aceloraş persoane, cu adresa nr.5649/ 26. Oct. 1957, în virtutea art.20 litera e, din codul muncii, articol mascat politic şi fără drept de contestaţie, am fost şi eu concediat, motivat de faptul că în loc să răspândec „lumina,, partidului, răspândeam „obscurantismul.,,

Domnul Constantin Gross, a scris cartea „Călăuză şi destin.,, Acest credincios a trăit în timpul celor mai aprige prigoane îndreptate împotriva neoprotestanţilor, în care arată cum preoţii le făceau permanente şicane credincioşilor, toată ziua îi chemau la postul de jandarmi şi la primărie pentru a da socoteală de încredinţarea lor, întrevederi care se soldau cu bătăi, patriarhul atunci al României cerând vagoane de lanţuri pentru „sectanţi.,, Dar să nu uităm. întotdeauna cel rău va prigoni pe cel bun, iar prigonirile sunt pentru cei ce vor să trăiască în evlavie. (2 Tim.3.12) Autorul susnotat care a îndurat peste măsură de mult la timpul respectiv în pericol de a fi condamnat la moarte pentru că nu a executat ordinul de a-i masacra pe evrei, e revoltat de atitudinea conciliantă a unor pastori din America, care ignorând suferinţele înaintaşilor noştri care au suferit prigoniri şi temniţe grele, confiscarea averilor şi trimiterea în linia întâi a frontului, îi numesc pe preoţi fraţii noştri şi renunţă la propovăduirea Evangheliei, considerând că amvonul bisericii e singurul lor loc de slujire. Prin aceasta ei se leapădă de înaintaşii lor care au suferit pentru că nu se însem